Тип модуля: вибірковий Семестр: 7 Обсяг модуля

Скачати
Документи
ОПИС МОДУЛЯ


Назва модуля: Основи кристалографії та мінералогії

Код модуля: ХТС_6021_С01

Тип модуля: вибірковий

Семестр: 7

Обсяг модуля: загальна кількість годин - 120; аудиторні години – 64; в т.ч. лекції – 32 год., лабораторні заняття – 32 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4

Лектори: доц. Якимечко Я.Б., доц. Семеген Р.І.

Результати навчання: набування знань законів побудови кристалічних структур, кристалографічною і кристалохімічною символікою, вміння вибору між складом, структурою і властивостями природних мінеральних речовин

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): загальна та неорганічна хімія, фізика, фізична хімія, технологія неорганічних речовин

Зміст навчального модуля: Просторова гратка. Кристали, полікристали. Закриті та відкриті елементи симетрії. Категорії, сингонії і види симетрії. Елементарна комірка та її параметри. Кристалохімічні радіуси. Основні типи кристалів та їх систематика за видом хімічного зв‘язку і координаційними ознаками. Поліморфізм та ізоморфізм. Мінерали. Гірські породи.

Рекомендована література:

1. Шаскольская М.П. Кристаллография. – М.: Высшая школа, 1984.

2. Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія. – Львів: вид-во «Світ», 1996. – ч. І 235с., – ч. ІІ 214с.

3. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. – М.: Наука, 1971. – 400с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (25%) – звіти з лабораторних робіт, усне опитування

Підсумковий контроль (75%) – екзамен

Мова навчання: українська
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації