Завданн я до практичних занять з аграрного права

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО


З А В Д А Н Н Я


ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З АГРАРНОГО ПРАВА
для студентів 5 курсу


Харків

2003


У к л а д а ч і: В.П.Жушман

В.М.Корнієнко

А.М.Статівка

О.М.Туєва


Практичні заняття – найбільш активна форма участі студентів у навчальному процесі. У зв”язку з цим сумлінна підготовка до таких занять іправильне виконання завдань мають важливе значення. Насамперед студенти повинні усвідомити суть завдання, вивчити рекомендовані літературу, нормативний матеріал, конспект лекцій за відповідною темою. Слід також проаналізувати правозастосувальну практику за матеріаліми, які публікуються в юридичних журналах “Право України”, “Підприємництво, господарство і право”, “Бюллетень Верховного Суду України” та інших виданнях. Умову завдання труба з”ясувати таким чином, щоб сформулювати обгрунтоване, розгорнуте з огляду на чинне законодавство рішення і викласти його письмово. Воно повинне включати в себе розгляд усіх обставин справи, а також докази сторін (вимоги, заперечення), коли вони є, та висновок.

Студентам, які не виконали окремих завдань або були відсутніми на практичних заняттях, слід простудіювати їх самостійно і відзвітуватися перед викладачем.

До всіх тем рекомендується використовувати такі підручника:

Аграрне право: Навч.посібник /За ред. В.П.Жушмана.-/арків: Нац.юрид.акад.України, 1997.

Аграрне право України: Підручник / За ред. В.Я.Янчука.- К.: Юрінком Інтер, 2000.


Тема 1. Предмет і система аграрного права.

Контрольні запитання


 1. Поняття аграрного права.

 2. Предмет аграрного права.

 3. Методи правового регулювання в аграрному праві.

 4. Принципи аграрного права.

 5. Система аграрного права, його співвідношення з іншими галузями права.

 6. Система аграрного права як законодавства і як навчальної дисципліни.
Основні нормативні акти та література


Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 15.05.1992 р. //Відом.Верхов.Ради України.- 1992.- № 32.- ст.45.

Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. //Відом.- Верхов.Ради УРСР.- 1991.- №20.- ст.249.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р.// Там же.- 1991.-№46.-ст.621.

Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки: Указ Президента України від 03.12.1999 р. №1529199//Голос України.- 1999.- 7 груд.

Долгий О. Реформування аграрного сектора економіки держави – надійний правовий захист. Право України, №4, с.23, 2000 р.

Янчук В. Аграрно-господарче право – навчальна дисципліна. Право України. 2000 р., №2, с.38.

Алексеев С.С. Общая теория права. М.,1991, с. 250-260.

Янчук В. Предмет, джерела аграрного права та аграрних правовідносин в умовах переходу до ринку. К., 1993, с.10-24.


Тема 2. Джерела аграрного права

Кортрольні запитання


 1. Поняття та особливості джерел аграрного права.

 2. Класифікація джерел аграрного права.

 3. Конституція України і закони як джерела аграрного права.

 4. Укази Президента України, правові акти Кабінету Міністрів України, органів державного управління в системі джерел аграрного права.

 5. Характеристика, види та юридична сила внутрішньо-господарських локальних актів як джерел аграрного права.

 6. Роль і значення узагальнень судової та арбітражної практики в забезпеченні належного правозастосування і зміцнення законності в аграрному секторі народного господарства
Завдання

2.1. Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу “Урожай” на своєму засідання розглянуло питання про затвердження Статуту кооперативу. Правління затвердило Статут з такими поправками: 1) порядок вступу до кооперативу і виходу з нього, а також розміри та порядок внесення вступного внеску і паю повинен визначатися в кожному окремому випадку залежно від матеріального становища заявників; 2) осіб, яких було виключено з кооперативу, вдруге не може бути прийнято; 3) осіб, які притягаютьсяя до кримінальної відповідальності в кооператив не приймати, а які є його членами виключити з кооперативу.

Затверджений Статут був переданий райдержадміністрації для реєстрації.

Чи повинен бути зареєстрований цей документ? Яка юридична сила актів колегіальних органів СГВК? За яких умов акти органів управління СГВК можуть визнаватися джерелами аграрного права?

2.2. Працівник сільськогосподарського акціонерного товариства “Україна” Петренко звернувся до райдержадміністрації із заявою про виділення йому у власність земельної ділянки в розмірі 0,8 га для ведення особистого підсобного господарства. Держадміністрація дала відповідь, що попередню згоду на виділення земельної ділянки має дати правління АТ, оскільки ведення особистого підсобного господарства може заважати основній роботі Петренка.

Чи законна відповідь райдержадміністрації? Якими нормами матеріального права необхідно керуватися в даному випадку?

2.3. Відкрите акціонерне товариство “Колос” вирішило виступити засновником сільськогосподарського виробничого кооперативу. Для цього були зібрані установчі збори, які прийняли Статут кооперативу і подали його разом із протоколом установчих зборів до райдержадміністрації. Держадміністрація відмовила у реєстрації кооперативу на тій підставі, що для затвердження Статуту необхідно збирати загальні збори членів кооперативу.

Чи є правомірною відмова райдержадміністрації? Які документи необхідно подати для реєстрації кооперативу? Якими нормативними актами слід користуватися для вирішення цих питань?

2.4. Член СГВК Мальцев звернувся в суд з позовом до СГВК “Світанок” про стягнення 120 грн. В обгрунтування своїх вимог він послався на те, що працював у СГВК ветеринарним лікарем. З 9 серпня по 6 вересня 1999 р. він перебував у черговій відпустці, у грудні 1999 р. з поважних причин залишив роботу. По закінченні року підприємство позбавило його права на оплачувану відпустку. У зв”язку з цим Мальцев просив суд стягнути з СГВК 120 грн. за невикористану відпустку.

Представник підприємства не визнав вимог позову і пояснив, що Мальцев вийшов із підприємства за власним бажанням і у 1999 р. не виконав норм обов”язкової трудової участі, за що й справедливо позбавлений плати за відпустку. Твердження позивача про те, що він із поважних причин залишив роботу в СГВК, не знайшли підтвердження в матеріалах справи.

Які нормативні акти повинен застосовувати суд при вирішенні цієї справи? Яка юридична сила актів колегіальних органів управління СГВК? Чи підлягає задоволенню позов Мальцева?

2.5. Член сільськогосподарського акціонерного товариства “Джерело” Гончаренко уклав договір оренди землі з фермерським господарством “Соняшник”, згідно з яким фермерському господарству переходила в користування земельна ділянка розміром 7 га ріллі терміном на три роки. Державна адміністрація відмовила у реєстрації договору оренди на тій підставі, що земельну ділянку Гончаренка не можна вилучати, оскільки вона входить до неподільного фонду акціонерного товариства.

Чи правомірна відмова держадміністрації? Якими нормативними актами регулюються правовідносини по оренді землі?

2.6. Голова фермерського господарства “Баштан” звернувся до районного управління сільськогосподарського господарства; продовольства роз”яснити, який податок він має платити за землю, яка знаходиться в його власності і користуванні на праві оренди?

Підготувати відповідь. Якими нормативними актами слід керуватися в даному випадку?

2.7. Гр. Ковальов працював в с/г підприємстві 55 років, оформив пенсію, але продовжував працювати в тому ж підприємстві. В січні 1997 року він помер. 22 квітня на підставі Указу Президента “Про поювання земель, переданих в колективну власність с/г підприємствам та організаціям” с/г підприємство “Андріївське” отримало державний акт на право колективної власності. В списки на паювання Ковальов внесений не був. Син Ковальова звернувся до суду з позовом про визнання права його батька на земельну частку на тій підставі що на момент видання Указу ( 8.08.95р) його батько був живий; визнати його спадкоємцем і виділити земельну ділянку.

Якими нормативними актами користується суд для вирішення справи?

2.8. Гр.Пушкар, інвалид П гр. після смерті матері у 2001 р. оформив спадок і став віласником земельного паю. У квітні 2002 р. він звернувся до правління с/г кооперативу “Подолянський” із заявою про укладення договору оренди земельного паю. Договір з ним був підписаний і в правління пообіцяли виплатити оренду плати в кінці с/г року. У жовтня Пушкар з”явився за оплатою ( зерном) але йому було відновлено, оскільки документи підприємство не встигло оформити і тому виплата орендної плати можлива буде лише у наступному році. Крім того, Пушкаря повідомили, що за реєстрацію договору він повинен платити 50 грв.

Пушкар звернувся за консультацією до юриста.

До якого органу він може оскаржити дії с/г кооперативу? Якими нормативними актами регулюється право власності на земельні та майнові паї? Яким чином встановлюється розмір орендної плати? Чи має право Пушкар на відшкодування збитків?

2.9. Місцева Рада відмовила у реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) на таких підставах: 1) договір був укладений не безпосередньо из кожним власником сертифіката на право на земельну частку, а з декілька орендодавцями-власниками сертифікатів, які особисто не з”явилися до реєструючого органу, а надіслали документи поштою; 2) за реєстрацією договору не було сплачено реєстраційний збір; 3) в договорі оренди земельної частки зазначається пункт “сума договору (в гривнях) який не передбачено Типовим договором.

Чи правомірна відмова місцевої ради? Прокоментуйте ситуацію.

2.10. Статут с/г кооперативу містить положення згідно з яким:

 1. вартість майнового та земельного паю члена кооперативу залежить від трудового внеску (враховується стаж роботи, оплата праці);

 2. при виході члена кооператива він має право на одержування свого майнового і земельного паю через 2 роки після виходу із кооперативу по закінченні с/г року;

 3. сплата часток доходу на пай припиняється з припиненням членства в кооперативі;

 4. вступні внески членів кооперативу можуть здійснюватися лише грошима;

 5. Член кооперативу при виході може стримати пропозиційно розміру свого паю частину майна кооперативу, яка збільшується за рахунок доходу кооперативу від господарської діяльності.

Прокоментуйте ці рішення місцевої Ради.

2.11. Гр. Остапенко працював 30 років у с/г підприємстві, яке декілька разів реформувалося. У 1991 р. його збільшили за рішенням правління КСП (скорочення посади). Но розгляд загальних зборів членів КСП рішення правління КСП про виключення не виносилося. У 1997 р. Остапенко вийшов на пенсію. На прохання виділити його майновий пай правління підприємства відповіло відмовою.

Надайте консультацію.


Основні нормативні акти та література:

Про власність: Закон України від 07.02.1991 р.// Відом.Верхов.Ради УРСР.-1991.- № 20.- ст.249.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // Там же.- 1991.- № 49.- ст.682.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р.// Там же.- 1991.- № 24.- ст.279.

Господарський кодекс України, Київ, вис.”інЮре”, 2003 р.

Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 20.12.1991 р.// Відом.Верхов.Ради України.- 1992.- № 14.- ст.186.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р.// Там же.- 1997.- № 39.- ст.261.

Закон України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 р. Від. ВР України, №11, 2001 р.; із змінами Від.ВР України, 2001 р., № 211-212.

Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних земельних відносин. Право України. 2000 р., №3, с.45.

Бистров Г.Ю. Джерела аграрного права.М, 1985 р.


Тема 3. Правове регулювання виробничо

господарської діяльності аграрних товаровиробників

Контрольні запитання

1. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності суб”єктів аграрного виробництва.

2. Характеристика правового регулювання цієї діяльності суб”єктів аграрного виробництва всіх форм власності та організаційно-правових форм.

3. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва та організації його основних галузей (рослинництва, тваринництва).

4. Організація підсобних виробництв і промислів.

5. Порядок і форми планування діяльності суб”єктами аграрного виробництва.


З а в д а н н я

3.1. У статуті виробничий сільськогосподарський кооператив “Довіра” основним напрямком своєї діяльності визначив виробництво зернових культур, цукрового буряку, соняшнику та інших культур, а також їх реалізацію. У зв”язку із плануванням діяльності кооперативу на наступний виробничий рік голова загальних зборів доповів, що за минулий рік кооператив не одержав запланованих результатів від виробництва та реалізації зернових культур, цукрового буряку, соняшнику, а тому запропонував: побудувати олійницю; культивувати овочі і побудувати завод по їх переробці; вирощувати сорго, а також укладати договори по його закупівлі в інших виробників; налагодити виробництво віників, кошиків та інших виробів; реалізувати всю цю продукцію для одержання прибутків. Загальні збори ці пропозиції прийняли.

Чи законне рішення загальних зборів? Якщо ні, то як повинен був вирішити це питання кооператив?

3.2. Акціонерне товариство “Золочівське” одержало добрий урожай пшениці, частину якого реалізувало державний закупівельній організації, а іншу частину на умовах давальницької сировини передало спиртзаводу. Одержавши від останнього спирт, АТ у власному консервному цеху розлило його у пляшки і реалізувало через торгову мережу. Керівництво акціонерного товариства прийняло рішення за виручені кошти реконструювати консервний цех для виробництва спирту.

Акціонерне товариство, не погодившись із діями керівництва, звернулося зі скаргою до обласного прокурора.

Чи правомірна дії АТ? Яке рішення повинна прийняти обласна прокуратура? Сформулювати відповідне рішення письмово.

3.3. При перевірці господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю “Корнішон” було складено акт перевірки, згідно з яким Управління агропромислового комплексу зобов”язало товариство скласти бізнес-план на наступний господарський рік, вирощувати на більшій площі не тільки огірки, а й томати, передбачити їх середню врожайність і сортність. Окрім цього запропонувало впровадити технологію вирощування овочів, розроблену за кордоном і закуплену АПК.

Директор товариства, вважаючи розпорядження неправомірним, оскаржив його в арбітражний суд та міністерство.

Чи правомірні дії Управління сільського господарства і продовольства? Який порядок розгляду цієї скарги? Які законодавчі акти слід вивчити і застосувати при розгляді цієї скарги? Дати письмову відповідь.

3.4. При перевірці роботи бухгалтерії сільськогосподарського виробничого кооперативу “Чорноморець” ревізійна комісія засвідчила, що у касі кооперативу знаходяться гроші, які бухгалтерія під звіт надає для різних косподарських витрат, гроші видаються згідно з документами, підписаними касиром. Головний же бухгалтер не контролює дій касира.

Вважаючи зазначені дії порушенням законодавства, ревізійна комісія склала акт про порушення, підписаний головою кооперативу, в якому запропонувала правлінню кооперативу притягти головного бухгалтера і касира до відповідальності.

Які правила ведення касових операцій? Повноваження ревізійної комісії і голови кооперативу при проведенні ревізії. Дати письмовий висновок у цій справі.

3.5. Громадянин Мишкін, його дружина та син після ліквідації КСП одержали земельні паї в натурі на праці приватної власності загальної площею 6 га і вирішили створити селянське (фермерське) господарство, яке було зареєстроване в установленому законом порядку.

Голова цього господарства Мишкін закупив чорнобурих лисиць і вирішив побудувати звіроферму. Половину земельних угідь голова господарства планував засіяти конюшиною, щоб у подальшому обмінювати її на м”ясо для годівлі лисиць.

Залишки земельної площі було вирішено засіяти насінням лікарських трав і рослин.

На реалізацію своєї продукції Мишкін з різними замовниками уклав угоди.

Чи правомірні дії голови фермерського господарства? Дати письмову консультацію.

3.6. Голова сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу дав розпорядження старшому бухгалтеру влітку не здавати у філію Агропромбанку наявні гроші, виручені від надання послуг іншим кооперативам, громадянам та юридичним особам по переробці гречки і насіння соняшника, а також залишки грошових сум, одержаних із банку для оплати невідкладних витрат.

Чи законне розпорядження голови сільськогосподарського кооперативу? Який порядок ведення касових операцій?

3.7. У СГВК “Прогрес” організоване підсобне підприємство по виготовленню глечиків. Це підприємство здійснювало свою діяльність силами членів кооперативу, а як сировину використовувало місцеві загальнорозповсюджені корисні копалини – глину та пісок. Майстерні з художньої обробки працювали на сировині, яку отримували за договором з місцевим об”єднанням по виробництву олійних фарб.

Держадміністрація заборонила коопераву діяльність цього підсобного підприємства, мотивуючи тим, що вона не пов”язана з виробництвом і переробки сільськогосподарської продукції у підприємстві працюють особи, які не є членами кооперативу. До того ж мають місце порушення законодавства про надра, оскільки кооператив не отримав відповідного дозволу на розробку глини та піску.

Які правові підстави й умови організації та розвитку підсобних підприємств і промислів у сільському господарстві?

3.8. Ревизийна комісія СГВК “Сонячний” в акті ревізії виробничо-фінансової діяльності зазначила такі недоліки:

Вважаючи зазначені дії порушенням законодавства, ревізійна комісія запропонувала правлінню кооперативу притягти головного бухгалтера до відповідальності.

Як вирішити справу? Які права та обов”язки кооперативу щодо організації фінансової діяльності? Які правила ведення касових операцій?

3.9. Гр. Гончаренко працював зоотехніком ферми с/г виробничого кооперативу “Велетень”. Підчас випасу худоби, за охорону якої він ніс відповідальність, загинуло 2 корови від вживання корму – суріпки. Кооператив подав в суд позов про відшкодування з Гончаренка 2500 грн. в рахунок відшкодування шкоди, спричиненої загібеллю корів. У своїх поясненнях Гончаренко стверджував, що в нього не було можливості при перегоні худоби обійти ділянку що поросла суріпкою. До того ж, під час ознайомлення з умовами уходу за тваринами він не був повідомлений про те, що суріпка небезпечна для тварин.

Як вирішити справу? Які обов”язки по організації виробництва? Який порядок розроблення і які основні положення містять плани-поряди СГВК?

Основні нормативні акти та література:

Господарський кодекс України. Київ, “ІнЮре”, 2003.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р.// Там же.- 1991.- №24.- Ст.272.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р.// Там же.- 1991.- № 49.- Ст.682.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р.//Відом.Верхов.Ради України.- 1997.- №39.- Ст.261.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.1996 р.//Там же.- 1996.- 3”).- Ст.82.

Закон України “Про народні промисли”. Від. ВР України, 2001р., № 41.

Грущинський І. Роль договору уформуванні підприємницьких відносин. Право України, 2000 р., №2, с.36.

Зальдіна О. Спеціальний режим господарювання на териториальному і галузевому рівнях. Право України. 2000р., №7, с.25.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації