Тема Кількість годин, у тому числі

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ІІІ. НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.
Тема

Кількість годин, у тому числі


Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Змістовний модуль 1. Основи теорії трудового права

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦІЇ, СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА.

4

2

8

Тема 2. ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА.

2

2

8

Тема 3. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА. МІЖНАРОДНО–ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ. ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ.

2

2

8

Тема 4. СИСТЕМА ТА ІСТОРІЯ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТРУДОВОГО ПРАВА.

210

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 2. Трудові відносини як об'єкт правового регулювання.

Тема 5. УЧАСНИКИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА.

4

3

8

Тема 6. ПРАВОВІДНОСИНИ В СФЕРІ

ПРАЦІ.

4

4

8

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 3. Основи реалізації права на працю та його захист.
Тема 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН.

4

2

8
Тема 8. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ПРАЦІ. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ.

2

2

8

ТЕМА 9. Правові засади здійснення та захисту трудових прав. Основи трудової юстиції.

4

4

8

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 4. Трудовий договір як основна організаційно-правова

форма реалізації права на працюТема 10. ПОНЯТТЯ, СТОРОНИ ТА ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

4

2

6

Тема 11. ВИДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

4

2

6

Тема 12. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

26

Тема 13. ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

4

2

6

Тема 14. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

6

5

6

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 5. Основні умови праці як об’єкт правового

регулювання

Тема 15. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІЛЬНИЙ ВІД РОБОТИ.

8

4

8
Тема 16. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМУВАННЯ І ОПЛАТИ ПРАЦІ.

6

2

6

Тема 17. ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ.

24Тема 18. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ.

24

Тема 19. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ.

4

3

6

Тема 20. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

4

3

6

Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 6. Охорона праці як основа реалізації права

на працю та способи її забезпечення

Тема 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

4

2

4

Тема 22. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

26

Тема 23. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

26

Модульна контрольна робота
1
Усього

82

52

154
IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Основи теорії трудового права

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі.

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦІЇ, СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА. (14 год.)

Лекція 1. Предмет, метод, функції, система трудового права України. Історія розвитку трудового права як галузі права (2 год.)

1.Свобода праці та її конституційні основи. Право на працю, його зміст, значення та місце в системі прав людини.

 1. Історія становлення і розвитку трудового права як галузі права.

 2. Поняття трудового права як галузі права. Трудове право в системі права України.

 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України.

Лекція 2. Предмет, метод, функції, система трудового права України. Історія розвитку трудового права як галузі права (2 год.)

 1. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин.

 2. Функції трудового права.

 3. Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, господарського, аграрного, права соціального забезпечення. Сучасні тенденції розвитку трудового права.

 4. Система трудового права України.

Практичне заняття 1. Тема: Предмет, метод, функції, система трудового права України. Історія розвитку трудового права як галузі права (2год.)

Робочий зошит для підготовки до практичних занять з трудового права: частина 1.

Завдання для самостійної роботи (8 год.):

Підготовка бібліографічної довідки за однією з наступних тем:

1.Свобода праці та її конституційні основи. Право на працю, його зміст, значення та місце в системі прав людини.

 1. Історія становлення і розвитку трудового права як галузі права.

 2. Поняття трудового права як галузі права. Трудове право в системі права України.

 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України.

 4. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин.

 5. Функції трудового права.

 6. Відмежування трудового права від цивільного права.

 7. Відмежування трудового права від адміністративного права.

 8. Відмежування трудового права від господарського права.

 9. Відмежування трудового права від аграрного права.

 10. Відмежування трудового права від права соціального забезпечення.

 11. Сучасні тенденції розвитку трудового права.

 12. Система трудового права України.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела: 1-21, 278-280.

Додаткова література:

Джерела: 22, 27, 34, 51, 61, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 82, 91, 101, 103, 105, 120, 121, 128, 130, 141, 142, 149, 156-160, 163, 166, 176, 185, 186, 189, 219, 233, 236, 252.

Нормативні акти:

 1. Ст.ст. 24, 43–46, 53, 55, 56, 57, 60, 68 Конституції України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Ст.ст. 1–7, 21 Кодексу законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями.

 3. Цивільний кодекс України. К.: Парламентське вид-во, 2003. – 352 с.

 4. Про примусову чи обов`язкову працю: Конвенція МОП №29 (1930 р.) // Людина і праця: інформаційний бюлетень Міністерства праці і соціальної політики. – 1998. – № 7.

 5. Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 490.

 6. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 11 – 12 . – Ст. 44.

 7. Ст.ст. 2, 4, 10, 13, 34–36 Закону України „Про кооперацію” від 10.07.03 // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 33. – Ст. 1774.

 8. Ст.ст. 1, 3, 27, 34 Закону України „Про фермерське господарство” від 19.06.03 // Голос України. – 29.07.2003. – № 139.

 9. Ст.ст. 1, 8, 35, 36 Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.97 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 39. – Ст. 261.

 10. Ст.ст. 1, 5, 19–21 Закону України „Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272.

 11. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. № 9 // Юридичний вісник України. – 1996. – 28 листопада – 4 грудня. – № 48(74).
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації