Програма на 2010-2011 навчальний рік Порівняльне правознавство для спеціальностей 030401 "Право"

Скачати
Програма
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Національного університету

„Одеська юридична академія”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _______П.М. Шапірко

“­­__”­­­___________2010 р.

Робоча навчальна програма

на 2010-2011 навчальний рік

Порівняльне правознавство

для спеціальностей 6.030401 “Право”

Форма навчання: денна

Прокурорсько-слідча спеціалізація

Цивільно-правова спеціалізація

Розробив кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Оборотов І.Г.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № 8 від "2" вересня 2010 р.

Миколаїв -2010

1. Навчальний план курсуФорма навчання

Спеціалізація

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Прокурорсько-слідча спеціалізація, цивільно-правова спеціалізація

денна форма навчання
4


7
20
16
36


72
108
72. Загальні положення


Починаючи з другої половини ХІХ століття і дотепер у світі спостерігаються процеси посилення взаємодії між національними правовими системами. Це відбувається, зокрема, у формі гармонізації та уніфікації права. Поряд із національними та міжнародною починають виділяти новий різновид правових систем – регіональні (або інтегративні): вони відрізняються від міжнародної більш глибоким ступенем інтеграції, що фундується, по-перше, на культурно-історичній спільності та економічній взаємовигідності.

У зв’язку із такими глобалізаційними процесами перед юристами різних країн постала проблема організації “діалогу правових культур”, який вбачається неможливим без знань про правові системи сучасності. Набуттю таких знань має сприяти вивчення спеціального курсу “Порівняльне правознавство”.

Навчальна дисципліна складається з загальної та особливої частин. Загальна частина має на меті вивчення історії виникнення порівняльного правознавства як науки, його методологічного апарату (методологічних принципів, методів, концептів та понять), основ та проблемних питань типології правових систем.

Особливу частину присвячено розгляду окремих правових систем та правових сімей у їх історичному розвитку та на сучасному етапі; основна увага приділяється розгляду специфіки тієї чи іншої правової сім’ї. Окрім територіальних правових систем розгляду піддаються також і персональні правові системи, зокрема, – канонічне та церковне право, мусульманське право, єврейське (іудейське) право.

Порівняльно-правові дослідження мають основною метою вивчення правової карти світу та розкриття взаємовідносин та взаємного впливу між правовими системами сучасності. Одною з задач навчальної дисципліни є встановлення місця правової системи України на правовій карті світу.

Від студентів вимагається знання основ компаративістичної методології та типології правових систем; а також загальних рис та особливостей правових систем та сімей, що вивчаються у особливій частині курсу.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації