Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Порівняльне правознавство» І виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання

Скачати
Методичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКУМ

КРИМСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГОМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з вивчення дисципліни

«Порівняльне правознавство»

і виконання контрольної роботи

для студентів заочної форми навчання


Розробив викладач

Штурцев Ю.Ю.Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

історико - теоретичних дисциплін

Протокол № ___ від "______" ____________2009 р.

Голова циклової комісії ____________Т. В. Хутько


Сімферополь 2009

І. Загальні методичні рекомендації з вивчення дисципліни


Порівняльне правознавство вивчає правові системи світу. Її об’єктом є не окремі фрагменти реальності, а правова дійсність певної країни в цілому. Вона дозволяє розширити знання студентів про різноманіття прояву, вираження певних правових явищ в тих чи інших правових системах.

Метою курсу «Порівняльне правознавства» є оволодіння студентами знаннями про основні відмінності та загальні риси різних правових систем, а також формування уявлення про багатогранність правової дійсності в цілому.

Основне завдання курсу – допомогти студенту у системному, цілісному і якісному пізнанні правових явищ як сукупності взаємодіючих та взаємозв’язних між собою елементів, які характеризують правову реальність конкретної держави.


ІІ. Тематичний план аудиторних занять


п/п

Види і номер навчального заняття

Кількість годин

Теми і навчальні питання

1

2

3

4

1

Лекція 1

2

Тема 1. Загальна характеристика порівняльного правознавства. Класифікація основних правових систем.

Основні питання:

 1. Предмет порівняльного правознавства. Метод і принципи компаративістики.

 2. Критерії класифікації основних правових систем.

2

Лекція 2

2

Тема 2. Порівняльна характеристика романо-германської і англосаксонської правових систем.

Основні питання:

 1. Характеристика періодів розвитку романо-германської і англосаксонської правових систем.

 2. Джерела права англосаксонської і романо-германської правових систем: порівняльних аналіз.

3

Лекція 3

2

Теми 3. Релігійні правові системи.

Основні питання:

 1. Мусульманське право.

 2. Іудейське (єврейське) право.

 3. Індуське право.

4

Семінар 1

2

Тема: Порівняльна характеристика романо-германської і англосаксонської правових систем.

Основні питання:

 1. Відмінні риси і особливості романо-германської і англосаксонської правових систем.

 2. Основні види джерел права англосаксонської і романо-германської правових систем.

Разом

у тому числі:

лекції

семінар

8
6

2ІІІ. Методичні рекомендації по виконанню контрольних робіт


Відповідно до навчального плану студенти 2-го курсу заочної форми навчання повинні виконати письмову контрольну роботу по дисципліні «Порівняльне правознавство». Мета контрольної роботи – засвоїти основні категорії порівняльного правознавства і закріпити знання про окремі положення цієї дисципліни.

Завдання для виконання контрольних робіт зорієнтовані з одного боку на закріплення знань студента, а з іншого – на їх перевірку і оцінювання.

Перш ніж приступити до написання контрольної роботи студенту потрібно ознайомитись з літературою, яка стосується його теми.

Студент при написанні контрольної роботи повинен навчитися при вивченні літератури виділяти головне, проводити її аналіз, узагальнювати інформацію, формулювати чіткі виводи.

При викладенні змісту теоретичних питань всі аспекти повинні розкриватися послідовно, логічно і зв’язано. Особливу увагу слід приділити основним поняттям, категоріям порівняльного правознавства.

Теоретичні положення, яки вказуються в роботі повинні мати приклади.

Робота повинна бути виконана без помилок та грамотно.

Пропонований перелік контрольних робіт складається з 10 варіантів, що охоплюють основні теми порівняльного правознавства. Кожний варіант контрольної роботи складається з двох теоретичних питань.

Вибір варіанту контрольної роботи:

Студент вибирає варіант, який відповідає першій букві його прізвища:

А, Б, В – 1 варіант;

Г, Д, Е – 2 варіант;

Є, Ж, З – 3 варіант;

І, К, Л – 4 варіант;

М, Н, О – 5 варіант;

П, Р, С – 6 варіант;

Т, У, Ф – 7 варіант;

Х, Ц, Ч – 8 варіант;

Ш, Щ – 9 варіант;

Ю, Я – 10 варіант.

ІV. Оформлення контрольної роботи


Контрольна робота повинна містить:

 1. План

 2. Зміст, який розкриває передбачені планом питання.

 3. Перелік використаної літератури.

 4. Дату написання і особистий підпис студента на останній сторінці тексту роботи.

Кожне питання, яке розкривається в роботі повинно бути озаглавлено.

Перелік літератури повинен складатися лише з тих джерел, які безпосередньо використовувалися при написанні роботи. При цьому в переліку літератури джерела вказуються в наступній послідовності: 1) закони, 2) підзаконні нормативно-правові акти, 3) монографії, підручники, посібники – в алфавітному порядку.

Об’єм контрольної роботи повинен складати не менше 18 листів (36 сторінок) учнівського зошита.

Сторінки учнівського зошита повинні бути понумеровані.

Для рецензії викладача в кінці роботи залишаються 1-2 вільних сторінки.


V. Варіанти контрольних робіт

і методичні рекомендації по їх виконанню


Варіант 1

 1. Предмет і об’єкт порівняльного правознавства.

 2. Питання класифікації основних сучасних правових систем.
Методичні рекомендації до варіанту:

В першому питанні потрібно визначити чим предмет науки відрізняється від об’єкта та розкрити основні точки зору щодо визначення предмета і об’єкта порівняльного правознавства.

В другому питанні слід дати визначення класифікації правових систем, розкрити її значення для порівняльного правознавства та зазначити основні критерії класифікації сучасних правових систем світу.


Література:

 1. Лисенко О.М. Предмет порівняльного правознавства // Право України. – 2001. – № 3.

 2. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. – М., 2001.

 3. Нерсесянц В.С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции // Государство и право. – 2001. - № 6.

 4. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. – Х., 2002.

 5. Порівняльне правознавство / За ред. В.Д. Ткаченко. – Х., 2003.Варіант 2
 1. Особливості романо-германської правової системи.

 2. Становлення і розвиток порівняльного правознавства.
Методичні рекомендації до варіанту:

В першому питанні потрібно зазначити та розкрити головні особливості романо-германської правової системи. Особливу увагу слід приділити нормативно-правовому акту як основному джерелу цієї правової сім’ї.

В другому питанні студент повинен визначити основні етапи розвитку порівняльного правознавства та показати його становлення як порівняльно-правового методу та як самостійної області дослідження.


Література:

 1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 2003.

 2. Егоров А.В. К истории понятия сравнительного правоведения // Государство и право. – 2009. – № 3.

 3. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. – М., 2001.

 4. Савчин М.В. Порівняльне правознавство. Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 5. Харитонова О.І. Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції. – Х., 2006.Варіант 3
 1. Метод і принципи порівняльного правознавства.

 2. Особливості англосаксонської правової системи.
Методичні рекомендації до варіанту:

В першому питанні розкривається поняття порівняльно-правового методу, прийоми та способи з яких він складається, а також зміст основних принципів порівняльного правознавства.

Відповідає на друге питання потрібно виділити основні риси англосаксонської правової системи, яки відрізняють її від інших правових систем.


Література

 1. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. – М., 1993.

 2. Зайчук О.В. Правова система США. – К., 1992.

 3. Кресін О. Розвиток методології порівняльного правознавства: історичний аспект // Право України. – 2006. – № 2.

 4. Тихомиров О. Методологія юридичної компаративістики: проблеми філософського осмислення // Право України. – 2006. – № 2.

 5. Романов А.К. Правовая система Англии. – М., 2000.
Варіант 4
 1. Мусульманське право: риси, особливості.

 2. Основні етапи становлення і розвитку романо-германського права.
Методичні рекомендації до варіанту:

В першому питанні необхідно розкрити найважливіші ознаки мусульманського права, розглянути Каран як його головне джерело.

Розкриваючи друге питання студент повинен зробити хронологічну послідовність основних моментів формування та розвитку романо-германської правової сім’ї.


Література:

 1. Бехруз Х. Исламские традиции права. – Одесса, 2006.

 2. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 2003.

 3. Задорожник Ю. Роль римського права у контексті формування правової доктрини в країнах романо-германської правової сім’ї // Право України. – 2006. – № 11.

 4. Любський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право: Навчальний посібник. – К., 1997.

 5. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М.., 1997.Варіант 5
 1. Основні види джерел права в англосаксонській правовій системі.

 2. Характерні риси індуського право.
Методичні рекомендації до варіанту:

Перше питання слід розкрити на підставі аналізу джерел права, яки впливають на функціонування та розвиток англосаксонського правової системи.

В другому питанні важливо виділити головні відмінні ознаки індуського права, яки дозволять більш чітко з’ясувати сутність цієї правової системи.


Література:

 1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 2003.

 2. Максимов А.А. Прецедент как один из источников английского права // Государство и право. – 1995. – № 2.

 3. Мідзяновський В. Судовий прецедент: структура, види // Право України. – 2006. – № 6.

 4. Порівняльне правознавство / За ред. В.Д. Ткаченко. – Х., 2003.

 5. Прохоров Е.А. Сравнительно-правовой анализ источников уголовно-процессуального права России и США // Государство и право. – 2007. – № 5.

Варіант 6
 1. Основні види джерел права в романо-германській правовій системі.

 2. Правовий прецедент як основне джерело в англосаксонській правовій системі.
Методичні рекомендації до варіанту:

В першому питанні потрібно не тільки вказати види джерел романо-германської правової сім’ї, але і провести аналіз їх взаємодії між собою.

Відповідаючи на друге питання студенту важливо зробити увагу як на визначенні і видах правового прецеденту, так і на його значенні та ролі в англосаксонській правовій системі.


Література:

 1. Богдановская И.Ю. Судебный прецедент – источник права? // Государство и право. – 2002. – № 12.

 2. Мідзяновський В. Судовий прецедент: структура, види // Право України. – 2006. – № 6.

 3. Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права // Государство и право. – 2004. – № 3.

 4. Прохоров Е.А. Сравнительно-правовой анализ источников уголовно-процессуального права России и США // Государство и право. – 2007. – № 5.

 5. Луць Л.А., Рабінович П.М., Шмельова Г.Г. Прецедент правовий // Юридична енциклопедія. – Т. 5. – К., 2003. – С. 77.Варіант 7


1. Загальна характеристика правових систем релігійного права (мусульманське, іудейське, індуське).

2. Основні джерела права в України.


Методичні рекомендації до варіанту:

В першому питанні необхідно виділити головні риси релігійної правової системи узагальнюючи особливості мусульманського, індуського, іудейського права.

В другому питанні слід розкрити роль та значення джерел права України. Також студенту потрібно зробити акцент на те, що судовий прецедент на сучасному етапі розвитку України теж є його офіційним джерелом права (Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. № 3477-IV).


Література:

 1. Луць Л.А. Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України – вимог часу // Право України. – 2003. – №3.

 2. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые ситемы) – М., 2000.

 3. Стретович В. Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування // Право України. – 1998. – № 2.

 4. Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. – 2000. – № 2.

 5. Любський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право: Навчальний посібник. – К., 1997.Варіант 8
 1. Первинні і вторинні джерела романо-германської правової системи.

 2. Правова система Китаю.
Методичні рекомендації до варіанту:

Відповідаючи на перше питання потрібно розкрити основні джерела права в романо-германської правової сім’ї та розмежувати їх між собою за значенням для функціонування цієї правової сім’ї.

В другому питанні важливо виділити характерні риси правової системи Китаю та зазначити роль його головних джерел права у вирішенні юридичних конфліктів.


Література:

 1. Задорожник Ю. Роль римського права у контексті формування правової доктрини в країнах романо-германської правової сім’ї // Право України. – 2006. – № 11.

 2. Инако Ц. Право и политика современного Китая (1949 – 1975). – М.,1978.

 3. Куманин Е.В. Юридическая политика и правовая система Китайской Народной Республики. – М., 1990.

 4. Порівняльне правознавство / За ред. В.Д. Ткаченко. – Х., 2003.

 5. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. –М., 1993.Варіант 9
 1. Загальна характеристика правової системи країн Африки.

 2. Основні етапи розвитку і особливості англосаксонської правової системи.
Методичні рекомендації до варіанту:

В першому питанні студенти необхідно розкрити головні риси правової системи країн Африки та специфічний характер найважливіших для цієї правової системи джерел права.

Розкриваючі друге питанні слід провести аналіз становлення англосаксонської правової системи та зазначити основні чинники, яки зумовили її формування.


Література:

 1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 2003.

 2. Марчук О.В. Правова система США (историко-теоретический анализ). – К., 1992.

 3. Супатаев М.А. Право в современной Африке. – М., 1989.

 4. Синицына И.Е. Обычай и обычное право в современной Африке. – М., 1978.

 5. Фридмен Л. Введение в американское право. – М., 1993.Варіант 10
 1. Взаємодія правових систем в сучасних умовах.

 2. Нормативно-правовий акт як основне джерело романо-германської правової системи.
Методичні рекомендації до варіанту:

Розкриваючи перше питання студенту потрібно дати визначення таким поняттям як рецепція, інтеграція, уніфікація та зазначити роль цих явищ у сучасній правовій картині світу.

В другому питанні важливо не тільки розкрити види, зміст нормативно-правового акта, але і його роль, значення в романо-германській правовій системі.


Література:

 1. Берман Г. Вера и закон. – М., 1999.

 2. Скурко Е.В. Некоторые аспекты проблемы взаимодействия правовых систем в условиях глобализации // Государство и право. – 2008. – № 8.

 3. Марченко М.Н. Об основных тенденциях развития права в условиях глобализации // Государство и право. – 2009. – 6.

 4. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. – М., 2001.

 5. Порівняльне правознавство / За ред. В.Д. Ткаченко. – Х., 2003.Викладач Ю.Ю. Штурцев
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації