Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2010-2011 навчальному році

Скачати
Документи
1   2   3

V. Філології та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Українська мова

Українська мова та література

5. Російська мова

Російська мова та література

6. Мистецтвознавство

Українська мова та література

7. Літературна творчість

Українська мова та література

8. Журналістика

Українська мова та література

9. Англійська мова

Англійська мова

10. Німецька мова

Німецька мова

11. Французька мова

Французька мова
VI. Математики
1. Математика

Математика


2. Прикладна математика

Математика


3. Математичне моделювання

Математика

VII. Фізики та астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика


2. Експериментальна фізика

Фізика


3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика
VIII. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

IX. Хімії та біології1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Психологія

Біологія, хімія

(за вибором)

6. Хімія

Хімія

Х. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Лісознавство

Біологія, хімія

(за вибором)

6. Селекція та генетика

Біологія, хімія

(за вибором)4

4.2 Допускається об’єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників менше 5.

4.3 Програмою ІІ етапу конкурсу передбачено:
5. Учасники І, ІІ етапів конкурсу

5.1. У конкурсі беруть участь, як правило, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У конкурсі, як виняток, можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань з базових дисциплін за програмами 9 класу.

5.2. До участі в II етапі конкурсу допускаються кандидати та дійсні члени МАН, які стали призерами і посіли І місця у І етапі конкурсу.

5.3. У ІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди районів та міст області, Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості, Харківської обласної станції юних туристів.

5.4. Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення (кількісний склад не обмежується за секціями: геології, археології, філософії, соціології, релігієзнавства та історія релігії, ветеринарії та зоотехнії, селекції та генетики, астрономії, математичного, технічного та комп'ютерного напрямків).

5.5. За результатами участі команд у конкурсі в 2010 році, районам області, які за командним рейтингом набрали найбільшу кількість балів, у 2011 році надаються додаткові місця. Загальна кількість додаткових місць за відділеннями не перевищує 5% від загальної кількості учасників відділення.

Додаткові місця не визначаються для відділення економіки і не можуть бути використані у секціях права, психології, медицини та англійської мови.

5.6. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету.

На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

5.7. Учасники конкурсу повинні дотримуватись умов проведення та програми ІІ етапу конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути усунуті від конкурсу та дискваліфіковані.


6. Документація II етапу конкурсу

6.1. Для участі в ІІ етапі конкурсу до 10 січня 2011 року необхідно подати такі документи:


5

- копії підсумкових наказів управління (відділу) освіти: "Про результати проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010-2011 навчальному році" (вказати загальну кількість учасників, а також кількість учасників та переможців за секціями, назви загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, учні яких брали участь у I етапі, П.І.Б. керівників робіт, які підготували призерів, їх категорію, звання); “Про направлення та склад команди для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (вказати П.І.Б. керівників команд за відділеннями); копії підсумкових протоколів (додаток 1);

6.2. Під час проведення конкурсу кожен учасник повинен мати при собі:

- учнівський квиток або завірену директором навчального закладу довідку з фотографією, що на 1/3 перекривається печаткою;

- медичну довідку про можливість знаходження учасника у дитячому колективі (щеплення, відсутність інфекційних захворювань).

6.3. У випадку недотримання вимог пунктів 6.1-6.2 учасники до участі у конкурсі не допускаються.

7. Умови визначення результатів конкурсу

7.1. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу становить 100 балів:


Розділи програми конкурсу

Кількість балів

1.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

22

2.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни

39

3.

Захист науково-дослідницької роботи

39

Всього

100
7.2. До розгляду не приймаються реферативні роботи та роботи, що були представлені у попередні роки.

7.3. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі за такими критеріями (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва і секції літературної творчості):


Критерії оцінювання

Кількість балів

1.

Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи

4

2.

Наукова новизна одержаних результатів

4

3.

Системність і повнота у розкритті теми

4

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

5

5.

Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

3

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

2

Всього

22

Максимальна кількість балів – 22.

Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості:


Критерії оцінювання

Кількість балів 

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

8

2

Оригінальність образно-художнього мислення

7

3

Власна творча неповторність

5

4

Грамотність викладу, культура оформлення

2

Всього

22

Максимальна кількість балів – 22.

Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції науково-технічної творчості та винахідництва:


Критерії оцінювання

Кількість балів 

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

3

2.

Науково-технічна новизна, евристичність роботи

6

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

5

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

4

5.

Наявність патенту на винахід

2

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

2

Всього

22

Максимальна кількість балів – 22.

7.4. Оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін.

Перевірка рівня знань з базових дисциплін буде проводитись за трьома рівнями складності: 1 та 2 рівні – тестуванням, 3 рівень – виконання контрольних завдань. Тривалість контрольної роботи 3 години.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни


Рівні завдань

Кількість балів 

1

Завдання І рівня

6

2

Завдання ІІ рівня

12

3

Завдання ІІІ рівня

21

Всього

39

Максимальна кількість балів - 39.

7.5. Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:


Критерії оцінювання

Кількість балів 

1

Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом

9

2

Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу

9

3

Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу

7

4

Компетентність учасника, вичерпність відповідей

7

5

Етикет та культура спілкування учасника

4

6

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії

3

Всього

39

Максимальна кількість балів – 39.

7.6. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано апеляції в довільній письмовій формі.

8. Визначення переможців і нагородження учасників

8.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, одержаних учасниками на всіх етапах програми конкурсу-захисту.

8.2. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються за результатом виконання контрольних завдань з базових дисциплін.

8.3. Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50 % від загальної кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів.

Залежно від рівня захисту науково-дослідницьких робіт зазначена мінімальна кількість балів для визначення призових місць може бути збільшена або зменшена.

8.4. Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

8.5. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами.


8

9. Журі І, II етапів конкурсу

9.1. Журі конкурсу формується по кожній секції наукового відділення з фахівців відповідного профілю з числа наукових працівників вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, методистів тощо.

Журі відповідного відділення очолює голова та співголова відділення.

Журі секції – голова, який може мати одного або кількох заступників та секретаря; решта – члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

9.2. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників конкурсу.

9.3. Склад журі оголошується на відкритті конкурсу.

9.4. Голова журі відділення або секції:

9.4.1 Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт.

9.4.2. Проводить консультації для учасників конкурсу.

9.4.3.Аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

9.4.4. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі конкурсу.

9.4.5. Розглядає суперечливі питання.

10. Фінансування ІІ етапу конкурсу

10.1. Фінансові витрати на проведення ІІ етапу конкурсу-захисту здійснюються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

10.2. До роботи зі складання контрольних завдань, тестів та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці згідно з чинним законодавством.

Додаток 1

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту


Затверджено

Начальник районного (міського)

управління (відділу) освіти; директор ліцею при вищому навчальному закладі“_____”________________2011 р.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації