Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 4 класів з іноземних мов

Скачати
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів з іноземних мов


Вивчення іноземної мови з 2-го класу є соціальним замовленням та вимогою часу і базується на психологічних особливостях дітей 7-8 років (інтенсивне формування пізнавальних процесів, швидке запам’ятовування мовної інформації, особлива здатність до імітації, відсутність мовного бар’єру і таке інше), що дозволяє їм оволодіти основами спілкування іноземною мовою з меншими затратами часу та зусиль у порівнянні з учнями інших вікових груп. У 1 класі, беручи до уваги вік дітей, необхідно практикувати різні заохочення та ігрові прийоми.

Паралельно з вивченням мовних тем на кожному уроці мови формуються вміння і навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання (слухання і розуміння), говоріння, читання і письма. Таким чином протягом навчального року без відведення окремих годин реалізується мовленнєва лінія.

Звертаємо увагу, що іноземна мова вивчається у початковій школі за декількома навчальними програмами, а саме:

Нагадуємо, що рівень володіння іноземною мовою для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на кінець четвертого класу повинен відповідати рівню А1 згідно з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», для учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов – рівню А1+.

У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Згідно з інструктивно методичним листом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2009 р. № 396 «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році» оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2-х класів здійснюється вербально, у 3-4-х класах — за 12-бальною шкалою.

За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу за 12-бальною шкалою може здійснюватися, розпочинаючи з ІІ семестру. У 2 класі оцінювання в балах учитель розпочинає застосовувати поступово. У першому семестрі важливо надавати перевагу балам достатнього і високого рівнів, ураховуючи індивідуальні особливості учнів та різні можливості досягнення ними певного рівня знань.

Таким чином, вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься у 1 класі та у І семестрі 2-го класу.

Звертаємо увагу, що на сторінках журналу, де ведеться запис предмету «Англійська мова» (чи інша іноземна) частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

В основі будь-якого виду оцінювання вчитель використовує принцип дитиноцентризму, чітке знання вчителем критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Наказом Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008 внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів, а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю.

Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове та річне оцінювання.

Поточне оцінювання здійснюється в процесі поурочного вивчення теми з метою заохочення та стимулювання навчальних досягнень учнів (розділ V. Державний стандарт загальної середньої освіти; ст. 34, п. 2 Закону України «Про загальну середню освіту»; п. 33 розділу «Організація навчально-виховного процесу» Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964).

Особливість цього виду контролю в тому, що він є компонентом процесу оволодіння навчальним матеріалом уроку.

Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили. При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності оцінки виставляються та враховуються як поточні.

Інформація, отримана в процесі поточного контролю, є основою для запобігання відставання окремих учнів, коригування учіння, необхідною умовою досягнення поурочних цілей, враховується у планування наступних уроків.

При цьому поточні бали враховуються вчителем при:

Поточне оцінювання як оперативна форма фіксації навчальних досягнень учнів передбачає оцінювання вчителем змісту та рівня засвоєння будь-якої частини опанування учнями матеріалів теми (підтеми) у вигляді їх усних відповідей, повідомлень, виконання домашніх завдань, письмових самостійних і контрольних завдань (або робіт), текстових таблиць, індивідуальних або додаткових завдань (запитань) різного рівня складності.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів спрямоване на визначення рівня оволодіння учнем системою знань та вмінь з певної теми відповідно до вимог навчальної програми.

Тематичне оцінювання проводиться у навчальний час (на уроці).

З іноземної мови тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал.

Тематичне оцінювання проводиться вчителем відповідно до календарного планування на кожний навчальний рік згідно з графіком проведення такого виду оцінювання з предмету у кожному загальноосвітньому навчальному закладі, складеному та затвердженому в нормативно встановленому порядку.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Тематичний розподіл матеріалу навчальних програм та його календарне планування здійснює вчитель.

Періодичність, обсяг та форму контролю начальних досягнень учнів з різних видів мовленнєвої діяльності визначає вчитель самостійно згідно з навчальною програмою та календарним плануванням.

Види робіт тематичного оцінювання можуть проводитися в усній (опитування, співбесіди тощо) та письмовій формах (тестування, в тому числі комп’ютерне, диктант, контрольна, експериментальна роботи, складання творчого проекту тощо). Можливе також поєднання цих форм.

За необхідністю може бути кілька проміжних тематичних оцінювань, якщо протягом теми вивчається значний за обсягом матеріал. І навпаки, якщо на опанування матеріалу теми передбачено, наприклад, одна-три навчальні години, можна об’єднувати їх.

Перед колонкою Тематична після колонки з датою проведення такого виду уроку залишається одна пуста колонка.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, колонка з надписом Тематична залишається незаповненою. Учитель за згодою батьків обирає форми і методи роботи з учнем щодо надолуження програмового матеріалу. За результатом цієї роботи у колонку перед тематичною виставляється оцінка, яка і є підставою для виставлення тематичної оцінки. Роботи, виконані учнем, зберігаються учителем впродовж навчального року.

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати (рис.1.).

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрова оцінка виставляється за результатами тематичного оцінювання.

У загальноосвітніх навчальних закладах контроль з чотирьох видів мовленнєвої діяльності наприкінці семестру проводиться починаючи з 3-го класу.

У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов контроль з чотирьох видів мовленнєвої діяльності наприкінці семестру проводиться починаючи з ІІ-го семестру 2-го класу.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться як обов’язкове один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Інші види контрольних робіт у 2-4-х класах не проводяться.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

На відміну від основної і старшої шкіл, у яких учні можуть скоригувати семестровий бал, у початковій школі він не коригується.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Відповідальність за якість, своєчасність та об’єктивність оцінювання покладається на вчителя та керівника загальноосвітнього навчального закладу.


Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

- з першого року навчання (2 клас) – 2 зошити один з яких може бути на друкованій основі;

- для виконання тематичних, поточних контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

Оцінка за зошит виставляється тільки наприкінці місяця.


Зошити з іноземної мови підписуються мовою, яка вивчається:


Зразок:

English Deutsch Francais Espanol

Galina Sedova Galina Sedowa Galina Sedova Galina Sedova

Form 3A Klasse 3A classe 3A Grado 3A

School 167 Schule 167 ecole 167 Escuela 167


При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог:

- писати акуратно та розбірливо.

- записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так як це прийнято у країні мова якої вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня робота).

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

Monday, the first of September

Classwork/

Homework

Donnerstag, der zehnte September

Hausaufgabe(n)

Klassenarbeit –


Jeudi, dix septembre

Travail en classe (Devoir a domisile)

El segundo de septiembre

Trabajo de clase (Trabajo de casa)

- вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.


Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Оцінка за словник у журнал не виставляється.


Словники підписуються так:


Vocabulary Vokabelheft Vocabulaire Vocabulario

Galina Sedova Galina Sedowa Galina Sedova Galina Sedova

Form 3A Klasse 4A classe 4A Grado 3A

School 167 Schule 167 ecole 167 Escuela 167


Словники заповнюються таким чином:

з англійської мови:

№ з/п – англійське слово – транскрипція – переклад;

з французької мови:

№ з/п – французьке слово – транскрипція – переклад

з німецької, та іспанської мов:

№ з/п німецьке/іспанське слово – переклад.


Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень

учнів у класному журналі


Оформлення сторінок класного журналу на кінець вивчення теми


НЕ ПИШЕТЬСЯ НІЧОГО!03

/

09

06

/

09

08

/

09

10

/

09

13

/

09
Тематична

17

/

09


Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

6.

13/ 09

Записується тема уроку

принести фото своєї сім’ї

н

н

н

н

н

7

77.

17/

09

Я, моя сім’я і друзі. Введ.нової лексики, розв.нав.аудіювання, робота з фотокартками

Вивч. слова, скласти повідомл. Про свою сім’ю за зразком .

6
7

8

6
77

8

н

8

н
7

Оформлення сторінок класного журналу на кінець семестру
А

06

/

12


Г

09

/

12


П

15

/

12


Ч

20

/

12

Зошит

І семестрДата

Зміст уроку

Домашнє завдання

22.

06/12

Контрольна робота з аудіювання

опрацювати розмовні теми «Улюблені тварини», «Хоббі», …

7

6

8

7

8

7

23.

09/12

Контроль говоріння

повторити відм.імен.

9

10

10

11

10

10

24.

15/12

Контрольна робота з письма

прослухати аудіозапис віршу, повторити його за носієм

н

н

н

н

н

н/а

25.

20/12

Контрольна робота з читання


Оформлення сторінок класного журналу на кінець навчального рокуТематична

А

20

/

05

Г

21

/

05

П

22

/

05

Ч

23

/

05

Зошит

ІІ семестр

Річна

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

8

9

10

8

9

9

9

10

96

23

/

05

Семестрова контрольна робота з читання
6

6

7

5

6

7

6

6
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації