Інформаційно-методичні матеріали для самоперевірки тестових завдань учасниками пробного тестування зно-2011

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Завдання 54-58. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді.

Завдання 54. Залежно від розподілу повноважень між парламентом і президентом розрізняють республіку:

1) президентська;

2) конституційна монархія;

3) джамахірія;

4) парламентська;

5) президентсько-парламентська;

6) конфедерація.

Оцінювання: Правильна відповідь є ряд чисел 145, який оцінюється у 3 бали, бо результатом виконання завдання є тризначне число з однозначно визначеним порядком написання цифр у ньому. Варіанти відповідей 143, або 445, або 245, або інші варіанти, що містять два правильні числа у ряду, оцінюються у 2 бали. Варіанти відповідей 122, або 242, або 123, або інші, що містять одне правильне число в ряду, оцінюється в 1 бал. Якщо в ряду чисел немає жодного співпадання з рядом чисел правильної відповіді, тоді відповідь оцінюється в 0 балів. Наприклад, 222.


Завдання 59-60. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдання59. Прочитайте текст і визначте назву пустелі Африки:

«Ця пустеля – батьківщина кавунів. Дикі кавуни тут замінюють людям та тваринам воду».

Оцінювання: Правильна відповідь є

К

А

Л

А

Х

А

Р

І

, яка оцінюється у 2 бали. Будь-який інший варіант відповіді оцінюється в 0 балів.


\


Історія України

Приклади та зразки оцінювання


Завдання № 1-48 з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання 12. Похід якого князя проти половців описує «Слово о полку Ігоревім»:

А) Київського;

Б) Новгород-Сіверського;

В) Чернігівського;

Г) Волинського.

Оцінювання: За виконання цього завдання учасник отримує 1 бал, якщо вказує правильну відповідь(В); 0 балів, якщо вказує неправильну відповідь( Б, В або Г); або вказує більше однієї

відповіді(наприклад: А і Г); або відповіді немає.

Зображення правильної відповіді

А

Б

В

ГХЗавдання 49- 52 на встановлення відповідності (логічних пар).

Завдання 50. Установіть відповідність між подіями та датами козацько-селянських повстань 20-30-х рр. XVII ст.:А

Б

В

Г

1×
2

×


3


×

4
×


1 Повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила); А 1637 р.;

2 Повстання під проводом Бута (Павлюка); Б 1625 р.;

3 Повстання під провом Острянина; В 1630 р.;

4 Повстання під проводом Жмайла; Г1638р.;


Оцінювання: Правильна відповідь –А2, Б4, В1, Г3 оцінюється у 4 бали. Варіанти відповідей А2, Б4, В1, або Б4, В1, Г3, або інші варіанти, де наявні три правильні послідовності подій оцінюються у 3 бали. Варіант відповіді А2 і Г3, або А2, Б4, або В1, Г3, або інші варіанти, де наявні дві правильні послідовності подій оцінюються у 2 бали. Відповідно варіанти відповідей з однією правильною послідовністю оцінюються в 1 бал, а варіанти без правильних логічних пар оцінюється в 0 балів.

Завдання 53-56. Завдання на встановлення правильної послідовності.

Завдання 54. Розташуйте події ІІ половини XVIIІ ст. в хронологічній послідовності:

А

Б

В

Г

1

×


2×
3
×4


×
А Захоплення Буковини Австрією;

Б Запровадження кріпацтва в Україні; Зразок правильної відповіді

В Заснування Задунайської Січі;

Г Утворення Чорноморського козацького війська.


Оцінювання: Правильна відповідь –1А, 2В, 3Б, 4Г оцінюється у 2 бали. Варіанти відповідей 1Б і 2В, або 2В і 4Г, або 3Б і 4Г, або інші варіанти, де наявні дві правильні послідовності подій оцінюються 1 балом. Варіант відповіді 1Б, 2А, 3Б, 4В або 1А, 2Б, 3В оцінюється в 0 балів, бо перший варіант містить тільки одну правильну відповідь, а другий не містить жодної правильної логічної пари.

Завдання 57-60. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді.

Завдання 58. В Україні в роки перших п’ятирічок було побудовано підприємства-гіганти :

1 Луганський паровозобудівний завод

2 Макіївський металургійний завод

3 Запоріжсталь Зразок правильної відповіді


1

2

3

4

5

6×

×

×4 Криворіжсталь

5 Краматорський машинобудівний завод

6 Комунарський металургійний завод


Оцінювання: Правильна відповідь є ряд чисел 345, або 435, або 534 який оцінюється у 3 бали, бо результатом виконання завдання є тризначне число, незалежно від послідовності написання відповідей. Варіанти відповідей 143, або 245, або 346, або інші варіанти, що містять два правильні числа у ряду, оцінюються у 2 бали. Варіанти відповідей 123, або 246, або 124, або інші, що містять одне правильне число в ряду, оцінюється в 1 бал. Якщо в ряду чисел немає жодного співпадання з рядом чисел правильної відповіді, тоді відповідь оцінюється в 0 балів. Наприклад, 126.


Математика

Приклади та зразки оцінювання

Завдання № 1-25 з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання 12. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння ?

А

Б

В

Г

Д

[-4;-2)

[-2;0)

[0;2)

[2;4)

[4;6)

Розв’язок:

;

;

.

Правильна відповідь: Б. ().

Оцінювання: За виконання цього завдання учасник отримує 1 бал, якщо вказує правильну відповідь(Б); 0 балів, якщо вказує неправильну відповідь( А, В або Г); або вказує більше однієї відповіді (наприклад: А і Г); або відповіді немає.

Завдання № 26-28 на встановлення відповідності (логічних пар).

А

Б

В

Г

Д

1

Х

2


Х
3
Х


4Х


Завдання 27. Установіть відповідність між функціями, заданими формулами (1-4), та їхніми областями значень (А-Д).

1) ;

2) ;

3) ;

4) .
А) Зразок

Б) правильної

В) відповіді

Г)

Д)

Оцінювання: Правильна відповідь –1Д, 2Г, 3Б, 4В оцінюється у 4 бали. Варіанти відповідей 1Д, 2Г, 3Д, 4В, або 1Д, 2А, 3Б, 4В, або 1Д, 2Г, 3В, 4В, або інші варіанти, де наявні три правильні послідовності оцінюються у 3 бали. Варіант відповіді 1Д і 2Г, або 2Г, 3Б, або 4В, 3Б, або інші варіанти, де наявні дві правильні пари послідовності оцінюються у 2 бали. Відповідно варіанти відповідей з однією правильною послідовністю оцінюються в 1 бал, а варіанти без правильних логічних пар оцінюється в 0 балів.

Завдання № 29-35 завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Завдання 30. Знайдіть найбільше значення а, при якому рівняння має тільки 4 розв’язки. Якщо такого значення а не існує, то у відповідь запишіть число 100.

Розв’язок.

1. Побудуємо графік рівняння .

Будуємо в такій послідовності

а) ,

, .

б)

в)

2. Графіком функції є пряма паралельна осі абсцис і проходитиме через точку .

3. Рівняння має 4 розв’язки тоді коли графіки та матимуть 4 спільних точки.

Правильна відповідь: а=6,25.

Оцінювання: За виконання цього завдання учасник отримує 2 бали, якщо вказує правильну відповідь; 0 балів, якщо вказує неправильну відповідь.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації