Приклади завдань та коментарі

Скачати
Документи
Приклади завдань та коментарі

Розглянемо визначені у характеристиці формати тестових завдань на прикладі тесту з історії України ЗНО-2010 (перша сесія).
Завдання з вибором однієї правильної відповідіЗавдання 1 передбачає роботу з візуальним джерелом. Проаналізуємо побачене: малюнки виконані на камені. Період, коли основним матеріалом у господарстві людини був камінь, носить назву кам’яний вік і, у свою чергу , включає декілька періодів – палеоліт, мезоліт, неоліт. Отже, вибір правильного варіанта скоротився до трьох позицій. Форма представлених на малюнку виробів – досить примітивна – дозволяє віднести їх, а заодно і появу перших наскельних малюнків та орнаментів, до палеоліту.

Отже, правильний варіант відповіді – А.Завдання 2 перевіряє уміння встановлювати причиново-наслідковий зв'язок. При виконанні завдань з вибором однієї правильної відповіді ця досить складна логічна операція спрощується, адже ми точно знаємо, що серед запропонованих варіантів є правильна відповідь, її потрібно тільки «впізнати», пригадавши, що грецька колонізація Північного Причорномор’я носила виключно мирний характер.

На початок грецької колонізації (VІІ ст. до н.е.) територія Північного Причорномор’я була незаселеною. Вона стала дуже привабливою для греків, які через економічні та політичні причини змушені були залишити батьківщину і шукали притулку у інших краях. Залюднення греками Північного Причорномор’я відбувалося поступово: невеликі поселення переростали в міста з укріпленнями, а згодом навколо них створювалась сільськогосподарська округа.

Отже, правильний варіант відповіді – Г.Завдання 13 перевіряє уміння отримувати інформацію із тексту джерела. Отже, перш за все слід уважно його прочитати. Якщо учні впізнали промову Богдана Хмельницького, виголошену ним у Переяславі 1649 р. (уривок з неї часто публікується у навчальній літературі), можете одразу позначати правильну відповідь.

Проте джерело може бути і незнайомим для учнів. Тоді варто ще раз його уважно перечитати. Читаючи вдруге, слід шукати слова-маркери (слова-підказки), які допоможуть встановити, кому ж з козацьких ватажків належала ця програма дій.

Усі ватажки тією чи іншою мірою мали проблеми та мусили рахуватися із Польщею та Туреччиною, усі боронили православну віру, та тільки одному з названих козацьких ватажків (Б. Хмельницькому) вдалося, піднявши народ, поширити свій вплив не тільки на Брацлавщину, Волинь, Поділля, але й «по Львів, по Холм і Галич».

Правильна відповідь: Б

Завдання на встановлення відповідностіЗавдання вимагає продемонструвати уміння систематизувати інформацію на основі поданого контексту. У даному випадку, ключовим контекстом для систематизації інформації, що знаходиться у лівій (назви Універсалів) і правій (наслідки їх оприлюднення) колонках є контекст причина-наслідок. Наслідком у даному випадку є реакція суспільства на оприлюднення документів або реалізація проголошених у ньому положень.

Відтак:

Наслідком оприлюднення Першого Універсалу було створення Генерального секретаріату й загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії; Другого – збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної ради представниками національних меншин, Третій Універсал поширив владу Центральної Ради на дев’ять губерній і проголосив програму соціально-економічних перетворень, Четвертий спричинив підписання Брест-Литовського мирного договору , вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР.

Правильна відповідь: 1Б, 2А, 3Г, 4В. Зайвий елемент – Д, Центральна Рада утворилася до оприлюднення, навіть, Першого Універсалу, так само раніше розпочалася Українська революція, отже ці події жодним чином не могли бути наслідком оприлюднення будь-якого із названих документів.


Завдання на встановлення послідовностіЗавдання передбачає установлення хронологічної послідовності подій. Його ускладнює те, що кожна подія не названа, а описана уривком із історичного джерела.

Першим кроком при виконанні завдання має бути уважне ознайомлення з кожним окремим уривком.

Другим – датування описаної ним події.

Отже, у джерелі А йде мова про битву під Берестечком – це розпал Національно-визвольної війни;

Б – підписання угоди з Московським царем – спадання воєнних подій, пошук союзників;

В – битва під Жовтими Водами, початок війни;

Г – похід Ждановича у Польщу, який мав місце перед само смертю Б.Хмельницького.

Третій крок – власне, розміщення подій у хронологічній послідовності. Навіть не називаючи конкретних дат подій. А тільки співвідносячи їх з певними періодами Національно-визвольної війни, можемо вибудувати хронологічну послідовність.

Правильна відповідь: 1В, 2А, 3Б, 4Г.


Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору – це відносно новий формат у тесті з історії України. Завдання такого типу дозволяють перевірити інтелектуальні уміння учасників ЗНО високого рівня, а саме уміння систематизувати інформацію відповідно до вказаного контексту.

В умові завдання пропонується за певним критерієм обрати три із шести наведених положень, вказавши номери цих положень у відведеному місці бланку відповідей. Порядок написання цифр значення не має.

Розглянемо кілька завдань такого типу.

1. Появу яких галузей господарського життя вчені називають «неолітичною революцією»?

1. Збиральництво.

2. Землеробство.

3. Мисливство.

4. Ремісництво.

5. Рибальство.

6. Скотарство.

Правильна відповідь: 2, 4, 6. «Неолітичною революцією» називають перехід до якісно нових форм господарства, які були не привласнювальними, а відтворювальними – землеробства, скотарства і ремісництва.

2. Що з указаного нижче розкриває основний зміст політики українізації, здійснюваної в УСРР у 1920-х рр.?

1. Масове усунення представників інших національностей з керівних посад і заміна їх українцями.

2. Підготовка, виховання та висування кадрів корінної національності.

3. Розширення мережі українських навчальних, культурних закладів, газет, журналів.

4. Витіснення мов національних меншин з освіти та культури республіки.

5. Створення окремих адміністративно-територіальних одиниць у місцях компактного проживання неукраїнського населення.

6. Надання переваг українцям при влаштуванні на роботу, здобутті освіти.

Правильна відповідь: 2, 3, 5

Політика коренізації була спрямована на те, щоб надати народам, об'єднаним у СРСР, певної «культурно-національної автономії» — реальної можливості розвивати свої національні культури і мови. Ці ідеї покладені в основу рішень XII з'їзду РКП(б) (квітень 1923 p.), на якому вже чітко були сформульовані основні положення політики коренізації: підготовка, виховання та висування кадрів корінної національності; врахування національних чинників при формуванні партійного і державного апарату; організація мережі навчальних закладів усіх ступенів, закладів культури, газет і журналів, книговидавничої справи мовами корінних національностей; глибоке вивчення національної історії, відродження і розвиток національних традицій і культури.

У практичному здійсненні політики коренізації в Україні виділяються два аспекти: українізація і створення необхідних політичних та економічних умов для розвитку національних меншин.

За порівняно короткий час енергійне втілення в життя політики українізації дало значні результати. Так, у середині 20-х років питома вага українців у партії виросла до 54,5%. У цей час 78% шкіл і 39% технікумів, 34,1% дитячих будинків були україномовними. У 1927/28 навчальному році українці становили 49,8% усіх студентів республіки. Тираж україномовних газет за 1924—1927 pp. зріс у 5 разів, значно збільшилася кількість і тиражі книжкової продукції українською мовою.

Активно здійснювалася політика коренізації в районах України, населених національними меншинами. Досить активно проводилася лінія щодо найповнішого представництва різних національностей в органах радянської влади. Всього в держапараті всіх рівнів представники інших національностей становили 41,3%.

Для розвитку національних меншин велике значення мало створення окремих адміністративно-територіальних одиниць у місцях компактного поселення неукраїнського населення.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації