Завдання до контрольної роботи з хімії ІІ етапу всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідних учнівських робіт ман – 2010

Скачати
Документи
ЗАВДАННЯ

до контрольної роботи з хімії

ІІ етапу всеукраїнського конкурсу – захисту

науково – дослідних учнівських робіт


МАН – 2010


11 клас

І рівень

 1. Скільки років потрібно для того, щоб перелічити усі молекули у воді об’ємом 9 мл, якщо щосекунди відлічувати 1000 молекул?

 2. Проведіть ланцюг хімічних перетворень. Визначте умови, за яких вони відбуваються. Назвіть усі сполуки.

CaCO3 → CaO → CaC2→ C2H2 →C6H6 → C6H5NO2→C6H7N → C6H4Br3N

 1. Яка маса срібла може виділитися при взаємодії надлишку аміачного розчину оксиду арґентуму та 50г 35%-ного розчину формальдегіду?

ІІ рівень

 1. Карбід кальцію одержують за реакцією негашеного вапна з вугіллям. При цьому вуглець відновлюється до оксиду СО. Визначте масу негашеного вапна (вміст СаО складає 90%), необхідну для одержання 3,2 т карбіду кальцію, якщо вихід у зазначеній реакції складає 92%.

 2. Визначити об’єм водню (н.у.), який виділився при обробці надлишком розчину лугу суміші, яку одержано при стоплені 6г Mg та 45г силіцію.

 3. Наважку пропіонової кислоти, на титрування якої було витрачено 44,6 мл 12% розчину натрій гідроксиду (p =1,12), нагрівали з пропанолом та 9,1 мл сульфатної кислоти. Вихід на стадії естерифікації становить 83%. Визначити масу пропілпропіонату.

ІІІ рівень

 1. У молекулі інсуліну є три дисульфідні зв’язки. Скільки атомів Нітрогену містить молекула інсуліну, якщо при спалюванні 0,57г інсуліну утворюється 72,8мл азоту, а вміст Сульфуру в ньому становить 3, 35%?

 2. При взаємодії наважки 1,00г технічної глюкози з Ag(NH3)3OH було одержано 1,08г металічного срібла. Яку кількість технічної глюкози треба переробити, щоб одержати 2 тонни харчової (85%) оцтової есенції, якщо виробничі втрати складають 20%?

 3. Електроліз розчину з масовою часткою NiSO4 2,0% (густина розчину 1,01 г/мл) проводить з нікелевим катодом та платиновим анодом при силі струму 0,300А. Запишіть рівняння реакцій, що протікають на електродах. Розрахуйте час, за який буде практично повністю виділено нікель з 50,0мл розчину. При якому значенні потенціалу катоду слід закінчити електроліз, щоб відносна втрата нікелю не перевищувала 0,01%? Залежність електродного потенціалу (в Вольтах) від молярної концентрації (С) нікелю в розчині описується рівнянням Нериста: Е= -0,228 + 0,028 lgС.

ЗАВДАННЯ

до контрольної роботи з хімії

ІІ етапу всеукраїнського конкурсу – захисту

науково – дослідних учнівських робіт


МАН – 2010


10 клас

І рівень

 1. Напишіть послідовність реакцій, за якими можна одержати бутадіеновий каучук з метану. Вкажіть умови їх перебігу, розрахуйте масу продукту реакції, що його можна одержати з 1 м3 метану, якщо вихід кінцевого продукту складає 90% від теоретично можливого.

 2. 20г технічного карбіду кальцію обробили надлишком води. Одержаний газ пропустили через надлишок бромної води. Утворився продукт масою 86,5г. Визначте масову частку СаС2 у технічному карбіді.

 3. Під час взаємодії 10г силуміну (89,10%АІ, 10,78% Si) з надлишком водного розчину лугу. Визначити об’єм водню (н.у.)

ІІ рівень

 1. Суміш натрій фосфату, кальцій фосфату, барій сульфату та кальцій карбонату масою 20г обробили водою. Залишок, що не розчинився у воді, мав масу 19,0г. При дії на нього надлишком соляної кислоти виділився газ об’ємом 2,24л (н.у.), а маса осаду, що залишився, складала 2,5г. Знайдіть вміст фосфору у вихідній суміші.

 2. При спалюванні в надлишку кисню 7,2г алкану, відносна густина пари якого за воднем становить 36, утворилося 22г СО2 і 10,8г Н2О. При його хлоруванні утворюється лише первинний хлор алкан. Визначте формулу алкану.

 3. 5л суміші пропену та метану змішали з рівним об’ємом водню. Суміш пропустили над платиновим каталізатором, після чого її об’єм склав 9л. Визначте об’ємний склад вихідної суміші, якщо водень прореагував повністю.

ІІІ рівень

 1. Залізо утворює кілька сполук з оксидом карбону (ІІ) (карбоніли). Одна з них містить 33,33% Fe. Визначте молекулярну формулу сполуки, якщо при розкладі 0,1 моль її можна одержати 16,8г заліза

 2. При взаємодії з водою 10,1 г сплаву калію з іншим лужним металом утворилося 3,36л водню (об’єм визначений при н.у.). Який лужний метал був стоплений з калієм?

 3. На безбарвну кристалічну сіль натрію подіяли надлишком концентрованої сірчаної кислоти. При цьому виділився двохатомний безбарвний газ з різким запахом, густина якого в 1,259 разів більше, ніж густина повітря. Одержаний газ був повністю поглинутий 250г 4% розчину NaOH. Яка речовина і в якій кількості була одержана в розчині, якщо краплина лакмусу забарвлює цей розчин у фіалковий колір?ЗАВДАННЯ

до контрольної роботи з хімії

ІІ етапу всеукраїнського конкурсу – захисту

науково – дослідних учнівських робіт


МАН – 2010


9 клас

І рівень

 1. Користуючись даними таблиці відносних електронегативностей елементів, розрахуйте, яка із сполук: 1)NaOH, 2) KOH, 3)Mg(OH)2, 4) Ca(OH)2 буде дисоціювати найлегше у водних розчинах? Вказати порядковий номер цієї сполуки.

 2. Неон складається із двох ізотопів 20Ne та 22Ne і має відносну атомну масу 20,2. який об’єм у літрах (н.у.) припадає на ізотоп 22Ne в одну моль природного неону? Результат подайте з точністю до сотих.

 3. Лінійний розмір молекули води 1,38·10-10 м. У ланцюжок якої довжини (у кілометрах) розтягнуться молекули води, які містяться у 9 г води?

ІІ рівень

 1. Визначити масу Ba(NO3)2·Н2О, що виділяється при охолодженні до 200С насиченого при 1000С розчину нітрату барію масою 800г. Розчинність безводної солі при 1000С – 300 г, при 200С – 67,5г.

 2. Визначити масу піриту, що містить 80% ферум дисульфіду, необхідну для виробництва 200кг 789,4%-ного розчину сульфатної кислоти.

 3. Взято дві посудини однакового об’єму. В одну з них вмістили аміак, в іншу – хлор. Маси газів однакові, тиск також однаковий. Чи однакова температура у посудинах?

ІІІ рівень

 1. При розчиненні срібла в 63%-ній нітратній кислоті її вміст зменшився до 56,7%. Визначте масову частку солі в одержаному розчині.

 2. до розчину об’ємом 48мл з масовою часткою нітрату амонію 15% (р = 1,11г/мл) додали розчин масою 89,6г з масовою часткою гідроксиду калію 25%. Розчин випарували, осад прожарили. Обчислити масу твердого залишку після прожарювання. Відповідь у грамах, до десятих.

 3. на нейтралізацію 69,0г олеуму пішло 149 мл розчину калій гідроксиду з масовою часткою 40% (р = 1,41). Знайдіть кількість оксиду сульфуру (VI), яка припадає на одну моль сульфатної кислоти в олеумі.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації