Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій уроках української мови та літератури у середній та старшій школі

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3
Спецкурс «Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, конкурсів з української мови та літератури»


Тема спецкурсу: Підготовка учнів до зовнішнього незалежного

оцінювання, олімпіад, конкурсів з української мови та літератури

План

  1. Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні як форма оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

  2. Ознайомлення з такими ключовими поняттями, як тест, тестування, валідність тесту, довжина тесту, специфікація тесту.

  3. Специфікація комбінованого тесту з української мови та літератури у структурі ЗНО 2011 року.

  4. Особливості використання тестових технологій на уроках української мови та літератури у середній та старшій школі.

  5. Практична частина. Складання матриці тематичного тесту (навчального і для контролю знань, умінь і навичок).

  6. Висновки.
Мета спецкурсу: Ознайомити слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури з методикою підготовки учнів до ЗНО, олімпіад, конкурсів.


Завдання:

1. Надати слухачам курсів необхідну інформацію щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури у 2011 році.

2. Розкрити значення таких термінів, як тест, тестування, валідність тесту, специфікація тесту, домен, когнітивні рівні знань, умінь і навичок, що перевіряються за допомогою тесту.

3. Надати методичні рекомендації щодо використання тестових технологій уроках української мови та літератури у середній та старшій школі.

4. Навчити слухачів курсів самостійно складати матрицю контрольного тесту , підбирати тестові завдання відповідно до мети тестування, виробити вміння правильно формулювати завдання до тестового завдання.


Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні як форма оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.


Упродовж останніх років поряд із традиційними формами контролю все більшого поширення набуває зовнішнє оцінювання, результати якого учні загальноосвітніх навчальних заклaдів можуть за бажанням зарахувати як державну підсумкову атестацію та вступний іспит до вищих навчальних закладів.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 та від 31 грудня 2005 року №1312 визначено: “У 2006-2007 навчальному році провести випробовування технологій зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, у 2007-2008 роках – здійснити запровадження зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів”. Процедура проведення зовнішнього оцінювання навчальних досягнень школярів з української мови регулюється наказами Міністерства освіти і науки України №701 від 13.10.2006 року “Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2007 р. зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, №729 від 27.10.2006 року “Про закріплення за регіональними центрами оцінювання якості освіти областей для обслуговування”, №746 від 03.11.2006 року “Про організаційні заходи щодо інституційного розвитку системи зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти”.

Досвід проведення зовнішнього оцінювання переконливо засвідчує, що протягом навчального року вчителям-словесникам слід постійно готувати учнів до такої особливої форми контролю, якою є тестування. Учителеві-словеснику доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

Іноді помилково всі завдання, що за формою нагадують тестові, називають тестом. Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень і структуру підготовки екзаменованих. З огляду на це, до тесту не можна включити будь-яке завдання. Кожне з них має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Складниками тесту є лише такі завдання, що пройшли попередню фахову та статистичну експертизи й мають відповідні схвальні характеристики. Вони й називаються “тестовими завданнями”. Тестові завдання – це компоненти, з яких складається ввесь тест. Тільки якісні завдання забезпечують високу валідність (тест справді вимірює те, для чого його призначено) і надійність (наскільки точно тест вимірює досліджуване явище) тесту.

Завдання в тестовій формі – це, власне, те, з чим учитель має справу під час поточного чи тематичного контролю. Воно відповідає певній формі (завдання з вибором однієї чи кількох правильних відповідей, на встановлення відповідності тощо), але не пройшло перевірки статистичними й математичними методами.

Тести, справді, є давно відомою й широко практикованою формою перевірки навчальних досягнень учнів, щодо її використання накопичено чималий методичний досвід, але поки що сама методична підготовка вчителів із техніки використання тестів перебуває на порівняно низькому рівні. До того ж майже цілковита відсутність якісних стандартизованих тестів породжує безсистемність у їх використанні й недооцінку в навчально-виховному процесі.

Проте водночас тестові завдання мають суттєві переваги над іншими формами контролю: вони високотехнологічні, можуть розроблятися, проводитися й перевірятися з використанням комп’ютерної техніки, потребують порівняно невеликих часових ресурсів для проведення та перевірки, порівняно нескладні в проведенні, що дає змогу спростити саму процедуру контролю від його підготовки та здійснення до перевірки й анілізу, як також вивільнити час для інших видів роботи на уроці. Також вони дозволяють учителеві динамічно визначити рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу й уміння його застосовувати на практиці та відповідно корегувати цей рівень. Як порівняно нова й сучасна освітня технологія тести активізують пізнавальну діяльність школярів, сприяють розвитку в них уміння концентруватися, робити правильний вибір, усувати неточності й неповноту у формулюванні певних тверджень. А найголовніше – саме за їхньою допомогою процес перевірки навчальних досягнень учнів (рівень їхніх знань з предмета, сформованість у них відповідних умінь і навичок) значно об’єктивується й убезпечується від суб’єктивної думки вчителя або іншого перевіряльника, забезпечують для кожного з учасників освітнього процесу реально рівні умови під час контролю результатів навчання. Ці переваги тестів над іншими формами контролю є найсуттєвішою, оскільки й учні, і їхні батьки, і керівники навчальних закладів між усіма іншими вимогами до оцінювання на перше місце ставлять саме його об’єктивність. Розкрити значення таких термінів, як тест, тестування, валідність тесту, специфікація тесту, домен, когнітивні рівні знань, умінь і навичок, що перевіряються за допомогою тесту.


Ключові поняття тест, тестування, валідність тесту, довжина тесту, специфікація тесту.

У сучасних умовах модернізації змісту освіти, зокрема і системи середньої загальної освіти, широкого застосування тестування як методу оцінювання і вимірювання навчальних досягнень учнів з різних шкільних предметів як у процесі їх засвоєння, так і під час складання ДПА за курсом шкільних предметів та ЗНО особливої актуальності набуло питання якості педагогічної тестової діагностики предметної компетентності учнів, що пов’язано із забезпеченням валідності, об’єктивності, надійності, точності методу тестування як методу вимірювання навчальних досягнень учнів, тесту як інструменту цього методу, та процедур оцінювання і вимірювання.

Нагальність проблеми впровадження сучасних технологій оцінювання зумовлена також застарілістю наукових основ дидактики контролю, недосконалістю системи оцінювання освітніх досягнень тих, хто навчається, оскільки лише підготовлений певним чином комплекс завдань дає змогу з використанням певних діагностичних методів правильно оцінити рівень знань і вмінь суб’єктів навчання.

У педагогічній діагностиці жоден із методів вимірювання і оцінювання певних властивостей , якостей, рівня розвитку учня в певному аспекті тощо не є ідеальним, абсолютно універсальним і точним, однак важливим є питання забезпечення якомога більшої точності вимірювання, отримання максимально надійних результатів та максимально правильного і об’єктивного оцінювання. На жаль, маємо визнати, що натепер існує значна кількість неправильних тестів (псевдотестів), інколи це просто довільно дібрані тестові завдання, які не можна вважати тестами, які створюються некомпетентними особами, що, на думку одного з провідних фахівців в галузі вітчизняної педагогічної тестології Т.О.Лукіної, наносить значну шкоду великій кількості об’єктів і суб’єктів педагогічної діагностики і суспільству в цілому, а саме: «вимірюваному – тим, що результати його навчальної діяльності неправильно оцінюють і дають неправильні рекомендації; педагогу – тим, що створює ілюзію професіоналізму у цій сфері, привчає його до неправильних дій, отже, має негативний моральний вплив; громадськості – тим, що в неї формується хибне уявлення про результативність вітчизняної системи освіти та негативне ставлення до тестування взагалі як методу, зневіра в його можливостях».

Поняття «тест», «тестування», «вимірювання», «оцінювання» належать до сфери тестології – науки про створення і використання тестів. Ви, мабуть, здивуєтесь, але тести як засоби різноманітних випробувань з’явились, на думку науковців, понад чотири тисячі років тому, а тестологія як експериментальна наука розвивалася спершу в психології. Тестові вимірювання у педагогіці почали проводитися з 90-х років XIXст. Взагалі історія застосування тестових методів у систему освіти характеризується чергуванням періодів абсолютного невизнання тестів з етапами активного застосування в освітній практиці. Впродовж останніх років метод тестування набув широкого поширення у практиці вимірювання і поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів у системі загальної середньої освіти, а від 2004 року (на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти» від 25 серпня 2004 року №1095) запроваджено ЗНО випускників ЗНЗ, практика якого у провідних країнах світу є вже досить давно загальновизнаною, належно оціненою і поширеною.

Отже, тестування у педагогіці – це метод і процес педагогічного вимірювання, що полягає у кількісному вимірюванні рівня знань, умінь, навичок, здатностей, властивостей, якостей, уявлень того, хто випробовується, з метою оцінювання зазначеного. Засобом або інструментом вимірювання у цьому процесі є тест (так як в усному опитуванні бесіда або анкета; у письмових роботах – диктант, відповідь на запитання та інші види робіт).

Основними принципами педагогічних вимірювань В.С.Аванесов вважає такі:

Поняття «тест» у тестології трактується як «сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами для вимірювання певної якості»; інструмент, що складається з кваліметрично вивіреної системи, стандартизованої процедури проведення і заздалегідь спроектованої технології оброблення і аналізу результатів; «система завдань специфічної форми, змісту, розташованих за зростанням складності, яка дає можливість виміряти рівень підготовки випробуваних і оцінити структуру їх знань. Загалом сучасне розуміння тесту пов’язане не з набором завдань, а з професійно складеною, науково обґрунтованою, адаптованою і сертифікованою методикою розроблення і використання тестів, тобто з тестуванням.


Специфікація комбінованого тесту з української мови та літератури у структурі ЗНО 2011 року.


Українська мова

Когнітивні рівні
теми

знання

розуміння

застосування

аналіз

синтез

оцінювання

Фонетика

графіка1


Лексикологія

Фразеологія

1

1

2

1

1
Морфологія

1

1

3

1

2
Синтаксис

1

1

3

2

2
Стилістика1

1Орфографія

2

1

2

1Орфоепія1


Розвиток мовлення


1

4

1

разом

5

4

13

7

7

1
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації