Рекомендації щодо підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання

Скачати
Документи
Рекомендації щодо підготовки випускників

до зовнішнього незалежного оцінювання


Досвід проведення зовнішнього оцінювання переконливо засвідчує, що протягом навчального року вчителям-словесникам необхідно постійно готувати учнів до такої форми контролю, як тест. Учителю доцільно використовувати різноманітні тестові завдання не тільки на етапі перевірки ЗУН, але і як навчальний прийом, відпрацьовувати в учнів навички виконання тестових завдань різної форми та ступеня складності.

Саме за допомогою тестів процес перевірки навчальних досягнень учнів стає об’єктивнішим й убезпечується від суб’єктивної думки вчителя або іншого перевіряючого, а бали за навчальні досягнення є точнішими та більш диференційованими, ніж ті, що отримані за допомогою традиційних форм контролю. Перевага тестування полягає ще й у тому, що під час їх виконання у школярів знімається емоційна напруга, характерна для проведення контрольних робіт.

Готуючи учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, учителі повинні привчати школярів виконувати тестові завдання не тільки правильно, але й максимально швидко. Учнів необхідно навчати алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.

Необхідно зазначити, що високу валідність і надійність тесту забезпечують тільки якісні завдання. Щоб забезпечити максимальну надійність результатів і найповніше перевірити якість засвоєного матеріалу, вчитель повинен підготувати на тематичну атестацію тест зі значною кількістю завдань. У ньому необхідно якнайповніше відобразити зміст вивченої теми, представити як теоретичний матеріал (розуміння понять, значення термінів, знання мовної теорії), так і завдання практичного характеру. Завдання мають бути різноплановими за змістом і формою, що допоможе уникнути монотонності та забезпечить стійку мотивацію учнів до роботи. Завдання доцільно використовувати як закритої, так і відкритої форм, основу завдань необхідно формулювати як стверджувальне речення, яке має бути максимально коротким, точним, однозначним, не нести зайвої інформації, а варіанти відповідей повинні бути доступними для розуміння.

Цілком можливим є використання вчителем готових зразків тестових завдань, які друкуються в методичній літературі, фаховій пресі, спеціальних збірниках. Важливим чинником під час вибору вчителем видань такого типу є наявність дозволу щодо їх використання в освітньому процесі, наданого науково-методичною комісією з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Зразками тестових матеріалів з української мови та літератури, які ефективно можуть використовуватися в навчальному процесі, є збірники:

Готуючи до ЗНО випускників, необхідно спланувати повторення теоретичного матеріалу, правил орфографії та пунктуації, продовжити роботу над удосконалення комунікативної компетентності. Особливу увагу приділити темам, які були надзвичайно складними для учасників тестування: “Уподібнення приголосних звуків”, “Граматична основа речення”, “Відмінювання числівників”, ”Правопис складних слів”, “Лексичні значення фразеологічних зворотів”, “Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку ”. З метою перевірки рівня засвоєння учнями фонетичних, лексичних, граматичних норм мови доцільно систематично розглядати й аналізувати відповідні приклади.

Одне із завдань зовнішнього оцінювання - читання й аналіз тексту, тому вчителю упродовж року необхідно вдосконалювати навички з цих видів навчальної діяльності. Доцільно вправляти учнів у читанні та аналізі текстів різних стилів мовлення різноманітної тематики, орієнтуючи школярів не тільки на запам’ятовування фактичного матеріалу прочитаного, а й усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків, виокремлення та розуміння головної думки, будови та стилістичної ролі окремих елементів тексту, прямих і метафоричних значень слів відповідно до контексту, формування вміння чітко сформулювати відповідь за його змістом тощо.

Написання власного висловлювання - завершальний етап роботи на ЗНО, який перевіряє, наскільки учні засвоїли комунікативну лінію програми, визначає рівень сформованості мовленнєвої компетенції. Готуючи учнів до ЗНО, вчителі повинні продовжити роботу над удосконаленням монологічного мовлення школярів (усного та писемного), над формуванням уміння складати власне висловлювання на запропоновану тему. Старшокласникам доцільно систематично пропонувати теми для творів-роздумів на суспільно-політичну та морально-етичну тематику з подальшим їх обговоренням та аналізом.

Основою вивчення літератури в школі є робота над текстом художнього твору: його сприймання, інтерпретація та аналіз, а також засвоєння спеціальних історико-літературних та теоретико-літературних відомостей і фактів.

Отже, основними об’єктами тестового оцінювання можна вважати аналіз літературних творів, а також знання й розуміння:

Готуючи випускників до ЗНО, потрібно обов’язково враховувати наявність варіативних програм з української літератури, звертаючи увагу на інваріант у них.

Учителі при підготовці учнів до ЗНО на уроках літератури повинні передовсім звернути увагу на такі питання:

Учнів необхідно вчити:

  1. Розуміти та пояснювати зв’язок між світоглядом і творчістю письменника.

  2. Визначати місце і роль митця в літературному процесі певної доби та українській літературі.

  3. Розуміти місце і значення вивчених творів у доробку письменника та літературному процесі певного періоду.

  4. Уміти визначати в творах художні засоби та їх роль у тексті.

  5. Аналізувати літературний твір та давати йому власну оцінку; порівнювати літературні факти та явища.

Вичерпну інформацію щодо становлення та удосконалення системи тестування навчальних досягнень учнів, типологію і конкретне наповнення завдань можна одержати на офіційному сайті УЦОЯО за адресою: www.ukrtest.org
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації