Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «основи ідентифікації» для студентів 3 курсу

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО СОВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра меетрології та інформаційно-вимірювальних технологій


Рег №_______________


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для самостійної роботи


з дисципліни «ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ»

для студентів 3 курсу

напряму підготовки 6.051001 – Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

галузі 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

факультету машинобудування


ХЕРСОН-2008

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Основи ідентифікації»

Укладач: ст.викладач кафедри «Метрології та інформаційно-вимірювальних технологій» Рожко Жанна Анатоліївна, кількість сторінок –


Рецензент доц. Голощапов С.С.


Затверджено

На засіданні кафедри МІВТ

Протокол №___ від ______

Зав.каф. МІВТ___________

Лубяний В.З.


1.ВСТУП

Швидкий розвиток інформаційних технологій призводить до зміни оцінки звичайних речей та понять. Скорочення виробничих циклів, запровадження нових методів та форм організації праці, підвищення вимог споживачів до якості продукту породжує нові критерії оцінки таких буденних понять, як "товар", "постачання", "облік".

В умовах глобалізації економіки та зростання товарних потоків зрозуміла, придатна для швидкої автоматизованої обробки інформа­ція про товар або послугу стала в один ряд із такими цінними рисами, як якість, відповідність світовим споживацьким нормам, зручність при транспортуванні, стандартизована упаковка, придатність товару для зберігання в стандартних умовах тощо.

З метою забезпечення ідентифікаційних, інформаційних та комунікаційних потреб у найрізноманітніших галузях людської діяльності була створена загальна світова система ідентифікації товарів та послуг (EAN • UCC). Вона створена для забезпечення ідентифікаційних, інформаційних та комунікаційних потреб у най­різноманітніших галузях людської діяльності.

Система EAN • UCC - це своєрідний набір інструментів, ко­ристуючись якими можна робити справу швидше, краще та дешевше. Цими інструментами є загальні для всього світу відкриті стандарти та методики. За їх допомогою стало можливим однозначно ідентифікувати товар чи послугу будь-де в світі. Система дозволяє автоматизувати процеси ідентифікації та обліку, підвищити продуктивність праці та скоротити виробничі видатки.

1.1. Мета дисципліни

Дисципліна "Основи ідентифікації" викладається для студентів ХНТУ за фахом 0913 – «Метрологія та вимірювальна техніка» та 051001 - "Метрологія і інформаційно-вимірювальні технології". Матеріал лекцій відповідає загальним вимогам Державного освітнього стандарту вищого професійного утворення підготовки дипломованого бакалавра по напряму 0913 – «Метрологія та вимірювальна техніка» та 0510 - "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології".

Лекції супроводжуються практичними заняттями.

Курс «Основи ідентифікації» в даний час займає одне з центральних місць серед дисциплін професійної підготовки не тільки інженерів - розробників технічних систем самого різного призначення, але і всіх спеціальностей, в тій чи іншій мірі пов'язаних з реєстрацією, обігом, обробкою і використовуванням інформаційних даних самої різної природи.

Для ефективного управління виробництвом, якістю і процесами обліку|урахування| потрібний своєчасний і точний контроль за продукцією. Дієвим|дійовим| засобом|коштом|, що дозволяє просліджувати|простежувати| дорогу|колію| виробу від зберігання його на складі до реалізації, є ідентифікація. Ідентифікація - це встановлення характеру і призначення виробу на основі набору впорядкованої інформації, яка використовується для з'ясування всіх існуючих характеристик, що визначають унікальність, тобто що відрізняють його від всіх інших виробів.

Останніми роками набули широкого поширення технології автоматичної ідентифікації на базі комп'ютерної техніки, направлені|спрямовані| перш за все|передусім| на підвищення продуктивності праці і істотне|суттєве| зниження витрат|затрат|.

У міжнародній практиці виробництва і торгівлі прийнято штрихове кодування товарів. Інформація про товар наноситься|завдає| на упаковку у вигляді чіткого малюнка з|із| вузьких і широких смуг. Ці штрихи і пропуски|прогалини| між ними позначають|значать| певні цифри в кодах ЕОМ. Таким чином, кожен товар отримує|одержує| індивідуальний знак, що| легко "прочитується" електронікою, що вимірює|виміряє| інтенсивність віддзеркалення|відбиття| світла від чорних і білих смуг.

На думку фахівців|спеціалістів|, системи штрихового кодування мають значну перспективу, оскільки є природним матеріалом для ЕОМ і дають можливість|спроможність| вирішити одну з найскладніших комп'ютерних проблем - введення даних. Це пов'язано з тим, що ЕОМ легше прочитує широкі і вузькі штрихи і проміжки між ними, чим букви|літери| і цифри. Така система майже повністю|цілком| виключає помилки.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

Оцінювання: модульний контроль, залік.

1.2. Основні знання, які здобувають студенти при вивченні дисципліни

1.3. Основні уміння, які здобувають студенти при вивченні дисципліни2.ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

відповідно до тематичного плану дисципліни робочої програми

Змістовний модуль 1.

Види та форми самостійної роботи

Рекомендована література

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів за змістовним модулем

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу за темою 1.

[1], ст.119-122

1 тиждень

опитування

16

[1], ст.122-131

2 тиждень

опитування

[1], ст.131-149

3 тиждень

опитування

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу за темою 2.

[1], ст.137-139

4 тиждень

опитування

18

[1], ст.137

5 тиждень

опитування

[1], ст.149-152

6 тиждень

опитування

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу за темою 3.

[1], ст.167-181

7 тиждень

опитування

30

[1], ст. 181-186

8 тиждень

опитування

[2], ст.395-414

9 тиждень

Контрольна робота

Модульна контрольна робота


5

Всього за змістовним модулем


69

Змістовний модуль 2.


Види та форми самостійної роботи

Рекомендована література

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів за змістовним модулем

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу за темою 4.

[3], ст. 30-33, ст.37-38.

12 тиждень

опитування

20

[3], ст. 15-25, ст.38-39.

14 тиждень

опитування

[3], ст. 43-52,53-57. [3], ст. 51-52, 65-67.

16 тиждень

опитування

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу за темою 5.

[3], ст. 68-73.

17 тиждень

опитування

6

[3], ст. 73-78

[3], ст. 78-82

18 тиждень

Контрольна робота

Модульна контрольна робота


5

Всього за модулем


31


ВИБІРКОВІ

альтернативні завдання для підвищення рейтингу студента

Види та форми самостійної роботи

Рекомендована література

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів за змістовним модулем

Презентація матеріалу (Реферат)

[1],[2],[3]

Internet

Щосеместру

Виступ на практичному занятті

5

Виступ за додатковою доповіддю теми дисциплін, на практичному занятті конференції, науковому семінарі, олімпіаді

[1],[2],[3]

Internet

Щосеместру

Виступ на конференції

Відповідь на практичному занятті

5

Підготовка статті, роботи на конкурс

Internet

Щосеместру

Публікація

5

Активна робота під час лекції, практичних занять, консультацій

[1],[2],[3]

На заключному занятті за семестровим планом

опитування

35

Всього за вибіркові види СРС


503.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

Самостійна робота студентів (СРС) проводиться з|із| метою|ціллю|:

Практика світової вищої школи показала, що міра|ступінь| утворення випускника визначається двома чинниками|факторами|: а) скільки студент вчиться сам; б) що уміє робити|чинити| з|із| отриманими|одержувати| знаннями. Тому учбовий процес повинен включати п'ять етапів:

1. Викладач дає основи знань.

2. Студент самостійно вивчає матеріал.

3. Викладач дає практичне завдання|задачу||задавання|, вправу.

4. Студент самостійно виконує.

5. Викладач атестовує і дає у разі потреби індивідуальну консультацію.

Залежно від місця і часу проведення СРС, характеру керівництва нею з боку викладача і способу контролю за її результатами підрозділяється на наступні|слідуючі| види:

– самостійну роботу під час основних аудиторних занять (лекцій, семінарів, лабораторних робіт);

– самостійну роботу під контролем викладача у формі|у формі| планових консультацій, творчих контактів, заліків і іспитів|екзаменів|;

– позааудиторную| самостійну роботу при виконанні студентом домашніх|хатніх| завдань|задавань| учбового і творчого характеру.

Основною формою самостійної роботи студента є вивчення конспекту лекцій ,його доповнення, рекомендованої літератури, активна участь на практичних і семінарських заняттях.

1. Беручись за заняття, позначте тему, яку вивчатимете або досліджуватимете. Намітьте мету|ціль|; що, як, за який час повинні розібрати, спробуйте налаштуватися на цю тему, виділивши хоч би|хоча би| низку запитань. В ході роботи Ви уточните їх, конкретизуєте, частково відкинете і сформулюєте нові.

2. Створіть для уваги сприятливі умови. Створіть в приміщенні|помешканні| робочий порядок|лад|.

3. Навчитеся відпочивати, оскільки|тому що| відсутність стомлення - найважливіша умова уваги.

4. В процесі роботи контролюйте себе, не допускайте відходу|догляду| думки убік від книги (лекції), бездумного погляду| в книгу (слухання лекції). Якщо увагу не утримати, зробіть невелику перерву|перерити|.

Кращий спосіб розвитку уваги - ніколи не працювати без уваги.

Одна з основних особливостей навчання у вищій школі полягає в тому, що постійний зовнішній контроль замінюється самоконтролем, активна роль у навчанні належить вже не стільки викладачеві, скільки студентові.

Фізично здорова молода людина, що володіє хорошою підготовкою і нормальними здібностями, повинна, будучи студентом, віддавати ученню 9-10 годин в день (з них 6 годин у вузі і 3 - 4 години вдома). Будь-який предмет не можна вивчити за декілька днів перед іспитом. Якщо студент в році працює систематично, то він швидко все пригадає, відновить забуте. Якщо ж підготовка йшла аврально, то у студента не буде навіть спільного уявлення про предмет, він забуде все здане.

 Слід узяти за правило: вчитися щодня, починаючи з першого дня семестру.

Певні правила і принципи самостійного придбання|надбання| знань, варто знати і застосовувати.  Тоді досягнуті в процесі навчання результати будуть більш адек­ватними| по відношенню до витрачених сил і часу. Звичайно, всі ради|поради|, приклади|зразки|, рекомендації в цій області, викладачем|, що даються, або іншими джерелами, не гарантують жодного|ніякого| успіху без прояву|вияву| власної активності в цій справі|речі|.

Лекція займає особливе місце в учбовому процесі. Вона є основною формою здобуття інформації у вузі. Саме на лекції студент отримує систематичний виклад питань курсу, проте відвідини лекцій є необхідними, але не достатньою умовою успішного опанування знань.

При роботі з|із| книгою необхідно підібрати|добирати| літературу, навчитися правильно її читати, вести записи. Для підбору літератури в бібліотеці використовуються алфавітний і систематичний каталоги.

Особливу увагу слід звернути на визначення основних понять курсу. Студент повинен детально розбирати приклади|зразки|, які пояснюють такі визначення, і уміти будувати аналогічні приклади|зразки| самостійно. Потрібно добиватися точного уявлення про те, що вивчаєш. Корисно складати опорні конспекти. При вивченні матеріалу по підручнику|посібнику| корисно в зошиті (на спеціально відведених полях) доповнювати конспект лекцій. Там же слід відзначати питання, виділені студентом для консультації з|із| викладачем.

Виводи|висновки|, отримані|одержувати| в результаті вивчення, рекомендується в конспекті виділяти, щоб|аби| вони при перечитуванні записів краще запам'ятовувалися.

Досвід|дослід| показує, що багатьом студентам допомагає складання аркуша|листа| опорних сигналів, що містить|утримує| найважливіші і найбільш формули, що часто вживаються|використовують|, і поняття. Такий аркуш|лист| допомагає запам'ятати формули, основні положення|становища| лекції, а також може служити постійним довідником для студента.

Розрізняють два види читання; первинне і вторинне. Первинне - це уважне, неквапливе читання, при якому можна зупинитися на важких місцях. Після нього не повинно залишитися жодного незрозумілого слова. Вміст не завжди може бути зрозумілим після первинного читання.

Завдання вторинного читання  повне засвоєння матеріалу (по рахунку це читання може бути і не другим, а третім або четвертим).

При самостійному вирішенні завдань|задач| потрібно обгрунтовувати кожен етап рішення|вирішення|, виходячи з теоретичних положень|становищ| курсу. Якщо студент бачить декілька доріг|колії| вирішення проблеми (завдання|задачі|), то потрібно порівняти їх і вибрати найраціональніший. Корисно до початку обчислень|підрахунків| скласти короткий план вирішення проблеми (завдання|задачі|). Вирішення проблемних завдань|задач| або прикладів|зразків| слід викладати|висловлювати| детально, обчислення|підрахунки| розташовувати в строгому|суворому| порядку|ладі|, відокремлюючи|відділяти| допоміжні обчислення|підрахунки| від основних. Рішення|вирішення| при необхідності потрібно супроводжувати коментарями, схемами, кресленнями і малюнками.

Слід пам'ятати, що рішення кожної учбової задачі повинне доводитися до остаточної логічної відповіді, якої вимагає умова, і по можливості з|із| виводом|висновком|. Отриману|одержувати| відповідь слід перевірити способами, витікаючими з|із| істоти даного завдання|задачі|. Корисно також (якщо можливо) вирішувати|рішати| декількома способами і порівняти отримані результати. Вирішення завдань|задач| даного типа|типу| потрібно продовжувати до придбання|надбання| твердих навиків|навичок| в їх рішенні|вирішенні|.

Після|потім| вивчення певної теми по записах в конспекті і підручнику|посібнику|, а також вирішення достатньої кількості відповідних завдань|задач| на практичних заняттях і самостійно студентові рекомендується, використовуючи аркуш|лист| опорних сигналів, відтворити по пам'яті визначення, виводи|висновки| формул, формулювання основних положень|становищ| і доказів.

У разі потреби потрібно ще раз уважно знатися на матеріалі.

Інколи|іноді| недостатність засвоєння того або іншого питання з'ясовується лише|тільки| при вивченні подальшого|дальшого| матеріалу. В цьому випадку треба повернутися назад і повторити погано засвоєний матеріал. Важливий|поважний| критерій засвоєння теоретичного матеріалу - уміння вирішувати|рішати| завдання|задачі| або пройти|минати| тестування за пройденим|минати| матеріалом. Проте|однак| слід пам'ятати, що правильне рішення задачі може вийти в результаті|внаслідок| вживання|застосування| механічно завчених формул без розуміння суті|єства| теоретичних положень|становищ|.

Якщо в процесі самостійної  роботи над вивченням теоретичного матеріалу або при вирішенні завдань|задач| у студента виникають питання, вирішити які самостійно не удається, необхідно звернутися|обертатися| до викладача для здобуття|отримання| у нього роз'яснень або вказівок. У своїх питаннях студент повинен чітко виразити|виказувати|, в чому він випробовує|відчуває| утруднення, характер цього утруднення. За консультацією слід звертатися|обертатися| і у випадку, якщо|в разі , якщо| виникнуть сумніви в правильності відповідей на питання самоперевірки.

Змістовний модуль 1.

«ІДЕНТИФІКАЦІЯ І АУТЕНТИФІКАЦІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ І СФЕРИ| ЗАСТОСУВАННЯ. ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ І ІНШІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ»

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації