Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів спеціальності 060101 «Правознавство»

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

Методичні рекомендації та плани семінарських занять


для студентів спеціальності 5.060101 «Правознавство»


Львів – 2009

Загальні методичні рекомендації


Історія держави і права України – це новий предмет, який уведено в навчальні плани вищих і середніх юридичних навчальних закладів після проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 р.

У сучасних умовах утвердження Української незалежної правової держави значна увага приділяється підготовці висококваліфікованих спеціалістів-юристів, здатних свідомо продовжувати найкращі традиції українського державотворення.. Головним предметом вивчення цієї навчальної дисципліни є закономірності виникнення, зміни, розвиток типів та форм держави і права, а також конкретних державних органів і правових інститутів народів, що населяли і населяють територію України.

Вивчення історії держави і права України сприяє формуванню патріотизму та піднесенню національної культури. Історія держави і права України як наука є частиною загальної історії нашого народу, тісно пов’язаної з історією розвитку економіки, культури, науки та інших галузей людської діяльності. Водночас вона зберігає відносну самостійність і має особливо виражений об’єкт дослідження. Історія держави і права України є також наукою юридичною, однією з важливих державно-правових дисциплін. Вона охоплює розвиток усіх аспектів еволюції держави на території України – її державного механізму, права тощо.

Існує певна подібність історії держави і права з теорією держави і права. Але принципова відмінність між ними полягає у тому, що теорія держави і права вивчає переважно загальні закономірності різних народів, а історія держави і права – конкретні державно-правові системи, їхні особливості та характерні риси. Історія держави і права використовує науковий апарат, розроблений теорією держави і права, й водночас дає конкретний державно-правовий матеріал для таких узагальнень.

Зауважимо, що історія держави і права вивчає політичні інститути практично аж до сьогодення, тому вона стикується з чинним правом, допомагаючи певною мірою зрозуміти його сутність, негативні та позитивні сторони. Історико-правова наука, вивчаючи та узагальнюючи досвід минулого, сприяє пізнанню і використанню закономірностей державно-правового розвитку, уникненню повторення помилок. Проте, як уже зазначалося, це можливо лише за умови об‘єктивного аналізу історико-правового матеріалу.

Історія держави і права України є однією з правових дисциплін, яку вивчають на І курсі денної і заочної форм навчання.

Курс історії держави і права України (це однаковою мірою стосується і курсу історії держави і права зарубіжних країн) є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін (конституційне, цивільне, трудове, кримінальне, процесуальне право та ін.), і ґрунтовне їх вивчення, у тому числі глибокий аналіз важливих законодавчих актів, потрібно не лише для підвищення якості історико-правової підготовки студентів та їх загальної правової культури, але й для всебічного глибокого усвідомлення специфіки галузей діючого права. А право, як відомо, зумовлене економічним ладом суспільства, його соціально-політичною структурою, зазнає впливу історичних традицій, пануючої ідеології, культури та інших факторів.

Згідно з навчальним планом, крім лекційного курсу з історії держави і права України, проводяться семінарські заняття. Їх мета - виробити у студентів уміння самостійно вивчати питання історії та теорії держави і права, аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення. Семінарські заняття не повторюють, а доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу і навчальної літератури. Готуючись до семінару, студент вчиться обґрунтовувати і формулювати свої думки, працюючи на семінарському занятті - він набуває навички публічних виступів, ведення дискусії, виявляє свої знання, наукову позицію та вчиться їх відстоювати, зміцнює впевненість в знаннях, переконаннях і свідомості.

Для підготовки до семінару студентові пропонуються тема, план семінару методичні рекомендації і рекомендована література з врахуванням нових оцінок історичних подій та осіб. Особливу увагу треба звернути на необхідність вивчення законів та інших нормативних актів. Це можуть бути не тільки чинні нормативні акти, але й так звані пам’ятки права, тобто ті норми права, які втратили свою силу, але дають цінні відомості про суспільний і державно-правовий лад, що існував у різні періоди історії держави і права України.

Основними джерелами вивчення курсу є наступні підручники для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю “Правознавство”:

Історія держави і права України. У 2-х част. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. – Київ, 2003.

Історія держави і права України: Підручник / За ред. А. С. Чайковського. – Київ, 2004.

Музиченко П.П. Історія держави і права України. – Київ, 2006.

Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Київ, 2007.

Терлюк І. Я. Історія держави і права України. – Київ, 2006.

Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – Київ, 2003.

Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. Посіб. / Упоряд.: А. С. Чайковський (кер.) та ін. – Київ, 2003.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації