Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ імені Е.О. Дідоренка

КАФЕДРА українознавства


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник

начальника інституту

з навчально-методичної

та наукової роботи

полковник міліції

__________ В.В.Пашутін

“___”____________2011__р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«Судова риторика + модуль «Основи культури мови»

Напрям підготовки – «Правознавство» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Для студентів І курсу денної форми навчання факультету права


УЗГОДЖУЮ

начальник НМВ

полковник міліції

_____________О.П. Солоніна

“___”____________2011_ р.


Донецьк 2011


Зміст робочої програми


Структура програми………………………………………………с. 4

Анотація……………………………………………………………с. 5

Темплан…………………………………………………………….с. 7

Зміст робочої програми…………………………………………..с. 9

Методичні рекомендації щодо підготовки

до семінарських занять…………………………………………...с. 10

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи……………с. 22

Система оцінювання знань з курсу……………………………...с. 30

Форми та методи контролю……………………………………...с. 32

Література………………………………………………………….с. 38


Робоча програма навчальної дисципліни «Судова риторика + модуль «Основи культури мови»


Для студентів І курсу денної форми навчання факультету права

Напрям підготовки – «Правознавство» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Робоча навчальна програма підготовлена кандидатом філологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри українознавства Рогожкиним О. В.


Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри українознавства (протокол № 6 від 09.06.2011).


Завідувач кафедри

українознавства

доцент О.В. Рогожкин


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

навчальної дисципліни «Судова риторика + модуль «Основи культури мови»

для студентів І курсу денної форми навчання факультету права

Напрям підготовки – «Правознавство» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Обов’ язкова чи за вибором

Обов’ язкова

Курс

1

Семестр

1

Загальна кількість годин

72

За підсумком годин:

аудиторних


36

позаудиторних


36

Кількість кредитів

2

Кількість модулів

2

Кількість тем

9

Кількість модульних контр. контроль (кількість)

2

Лекції ( кількість годин)

18

Семінарські заняття

( кількість годин)

18Самостійна робота

(кількість годин)


Реферативні доповіді, реферати, опрацювання лекційного матеріалу та першоджерел

36

1. Анотація

1.1. Мета навчальної дисципліни: Ознайомлення осіб, що навчаються, з історією риторичної науки, юридичної ораторської практики, засвоєння основних методів, способів і правил професійного переконуючого спілкування.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 1. Ознайомлення з основними етапами і напрямками розвитку риторичної науки. 2. Засвоєння теоретичних основ судової риторики і юридичної сфери спілкування. 3. Оволодіння основними методами, способами і правилами професійного спілкування.

1.3. Предмет навчальної дисципліни: Становлення і розвиток професійного спілкування у юриди чній сфері комунікації, сучасні засоби, методики і правила переконуючого спілкування.

1.4. Зв'язки з іншими навчальними дисциплінами:
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації