Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Зв’язок з дисциплінами: “Філософія”, “Логіка”, “Організація самостійної роботи студентів”, “Загальна психологія”, “Професійна психологія”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Кримінологія”.


1.5. Зміст навчальної дисципліни:

Модуль 1. Історія розвитку та зміст риторики.

Тема №1. Риторика від давніх часів до сьогодення

Тема №2. Сучасні технології переконуючого спілкування.

Тема №3. Ораторська майстерність як результат спеціального навчання.

Тема №4. Шляхи формування і прикладне значення ораторської майстерності.

Модуль 2. Стратегія і тактика спілкування у професійній сфері.

Тема №1. Теоретико-практичні основи техніки мовлення.

Тема №2. Мовленнєві та психофізичні засоби техніки мовлення.

Тема №3. Логіко-композиційне структурування і засоби адекватної реалізації мети в акті комунікації.

Тема №4. Специфіка мовної поведінки в професійній сфері спілкування.

Тема №5. Композиція судової промови. Особистість судового оратора.

1.6. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:


уміти:


1.7. Складовою самостійної роботи студентів є підготовка реферативних доповідей та рефератів на основі вивчення першоджерел, обов’язкової та додаткової літератури, підготовка публічної та переконуючої промови та виступ із нею перед аудиторією.


Програма розрахована на 72 год., або 2 кредити.

Затверджую

Завідувач кафедри

українознавства

О.В. Рогожкин

«___»_________2011р.

Тематичний план

з курсу «Судова риторика» на 2011-2012

навчальний рік складено на підставі програми,

затвердженої на засіданні кафедри «___»_________2011р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри українознавства.

Протокол №___від «___»________2011р.

Групи 118-122

Семестр І

Факультет права

Курс І


Назва тем

Всього

годин

Кількість годин аудиторної роботи

Самостійна робота


Примітки
зокрема


лекції

семінарські
Модуль № 1. Історія розвитку та зміст риторики


32

8

8

16Тема № 1 Риторика від давніх часів до сьогодення

8

2

2

4Тема № 2 Сучасні технології переконуючого спілкування

8

2

2

4Тема № 3 Ораторська майстерність як результат спеціального навчання


8

2

2

4Тема № 4 Шляхи формування і прикладне значення ораторської майстерності + Модульний контроль


8

2

2

4Модуль № 2. Стратегія і тактика спілкування в професійній сфері


40

10

10

20Тема №1. Теоретико-практичні основи техніки мовлення.


8

2

2

4Тема №2. Моленнєві та психофізичні засоби техніки мовлення.


8

2

2

4Тема №3. Логіко-композиційне структурування і засоби адекватної реалізації мети в акті комунікації.


8

2

2

4Тема № 4. Специфіка мовленнєвої поведінки в професійній сфері спілкування.


8

2

2

4Тема №5 Композиція судової промови та особистість судового оратора + модульний контроль

8

2

2

4Всього годин

72

18

18

36
Голова ПМС Т.М. Сабельникова

3. Зміст робочої програми за темами курсу


Модуль №1. Історія розвитку та зміст риторики.

Тема №1. Риторика від давніх часів до сьогодення:

Визначення та зміст понять “красномовність”, “ораторська майстерність”, “риторика”. Риторика Стародавньої Греції та Риму, ритори-язичники та ритори-християни Візантії, вітчизняні риторичні традиції.

Тема №2. Сучасні технології переконуючого спілкування (PR-технології та НЛП-технології):

Етапи та методика підготовки до перших публічних промов. Традиційна судова риторика і юридична сфера спілкування (суб’єкти, об’єкти, публіка).

Тема №3. Ораторська майстерність як результат спеціального навчання:

Ораторська майстерність як результат спеціального навчання, репродуктивний адаптаційний та евристичний рівні спілкування, стилі і жанри, види і форми спілкування.

Тема №4. Шляхи формування і прикладне значення ораторської майстерності:

Загальні етапи підготовки до спілкування (докомунікативний етап, комунікативний і посткомунікативний). Роди і види промови. Особливості судової промови і юридичної сфери спілкування.


Модуль № 2. Стратегія і тактика спілкування у професійній сфері.

Тема №1. Теоретико-практичні основи техніки мови:

Поняття мовленнєвої норми, використання немовних засобів впливу (тембру, дикції, інтонації, темпу, артикуляції, ритму). Роль риторичних фігур і тропів при спілкуванні з аудиторією і опонентом.

Тема №2. Мовленнєві та психофізичні засоби техніки мови:

Визначення теми, змісту та назви промови, оцінювання складу слухачів та обставин спілкування, складання плану виступу та робота над теоретичним і фактичним матеріалом, логічні форми викладення матеріалу і проста композиція промови.

Тема №3. Логіко-композиційне структурування і засоби адекватної реалізації мети у акті комунікації:

Використання законів логіки в усній промові (закон тотожності, закон протиріччя і непротиріччя, закон виключеного третього, закон достатньої основи, індукція, дедукція, аналогія, аргументи до суті справи і до людини, основні правила викладення матеріалу і психофізичної реакції опонента.

Тема № 4. Специфіка мовленнєвої поведінки у професійній сфері спілкування:

Підготовка усного виступу в судовій аудиторії (оцінка присутніх, підготовка до судових дебатів, пошук, аналіз, систематизація матеріалів і письмова підготовка промови)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації