Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Тема №5. Композиція судової промови. Особистість судового оратора:


Композиція промови сторони обвинувачуваного і сторони захисту. Типи судових ораторів. Особистість оратора: зовнішність, манери, поза, жести. Правила психофізичної поведінки під час судових дебатів. Методи і засоби управління аудиторією і встановлення зворотного зв’язку.


4. Семінарські заняття


4.1. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять.

При підготовці до семінарських занять по модулю № 1 слід спиратися на конспект лекцій і план-конспект лекційного матеріалу, складений на основі відповідних розділів базового підручника з риторики. До кожного з 9-ти семінарських занять необхідно виконати завдання і відповісти на питання, розміщені у кінці кожної навчальної теми базового підручника, а також проаналізувати і скласти тезисний план відповіді за матеріалами, розміщеними у розділі “Висновки” базового підручника.

При підготовці до написання реферату за однією із запропонованих викладачем тем, необхідно користуватися методичними рекомендаціями по підготовці рефератів із робочої програми з модулю “Риторика”.


  1. . Плани семінарських занять.


Модуль №1 Історія розвитку та зміст риторики.


Семінарське заняття № 1

Тема №1. Риторика від давніх часів до сьогодення:

Кількість годин - 2

Мета: навчити оперувати понятійним змістом основних категорій риторики на основі перевірки та закріплення знань з історії її розвитку.

ТЗН: відеоматеріали № 1

Методичне забезпечення: конспект лекцій №1, план-конспект самостійної роботи, навчальний посібник: Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. - Донецьк, 2008; робоча програма з модуля “Риторика”.

План заняття:

 1. Поняття “красномовність”, “ораторська майстерність”, “риторика”.

 2. Риторика періоду античності.

 3. Риторика східних слов’ян.Контрольні питання.

 1. Розкрийте зміст та дайте визначення поняттям “красномовність”, “ораторська майстерність”, “риторика”.

 2. Як ви розумієте вислів “переконуюче спілкування”?

 3. Якими якостями повинен володіти юрист, щоб опанувати уміннями і навичками переконуючого спілкування?

 4. Підготуйте коротке (4-5хвилин) повідомлення за однією із запропонованих тем:

  • “Як софісти викладали мудрість?”

  • “Як Сократ і Платон шукали істину?”

  • “Основні положення риторики Аристотеля?

  • “У чому переконували людей візантійські оратори?”

  • “Основні тези “Слова про закон і благодать” митрополита Іларіона”

  • “Основні положення риторики Ломоносова”

  • “І.С. Рижський, О.Ф. Мерзляков, О.І. Галич та їх внесок у риторичну науку”.

  • “Ритор-юрист П.С. Пороховщиков”.

Література.

 1. Античные риторики.- М., 1978;

 2. Демосфен. Речи.- М., 1954;

 3. Ораторы Греции.- М., 1985;

 4. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна.- Донецьк, 2008.


Семінарське заняття № 2

Тема №2. Сучасні технології переконуючого спілкування.
Кількість годин - 2

Мета: ознайомити осіб, що навчаються, із сучасним станом риторичної науки та основними технологіями переконуючого спілкування у суспільно-політичній та професійній сферах.

ТЗН: відеоматеріали № 2.

Методичне забезпечення: конспект лекцій №2, план-конспект самостійної роботи, підручник О.В. Рогожкина “Риторика...- Донецьк, 2008, робоча програма з модуля “Риторика”.

План заняття:

 1. Сучасний стан риторичної науки.

 2. Настанови для підготовки до усного виступу в книзі Поля Сопера “Основы искусства речи”.

 3. Сучасні технології переконуючого спілкування.

 4. НЛП і PR- технології. Їх значення для працівників правоохорон-

них органів.


Контрольні питання.

 1. Прокоментуйте понятійну різницю термінів “комунікація”, “комунікабельність”, “комунікативність”.

 2. У чому полягає основна мета промови за Сопером?

 3. Що таке мовлення? Як воно характеризує людину?

 4. Які рекомендації дає Сопер у своїй книзі ораторам -початківцям?

 5. На яких якостях людської психології базуються сучасні технології переконуючого спілкування?

 6. Хто є засновниками НЛП-технологій?

 7. У чому полягає сутність НЛП?

 8. У яких сферах комунікації НЛП найефективніші?

 9. Підготуйте коротку доповідь (до 5 хвилин) на одну із тем:

  • “НЛП-технології і юридична практика”

  • “PR чорний і PR білий”.

  • “Як складати перші промови?”

  • “Роль юристів у сучасному суспільстві”.

  • “Фільм, який необхідно подивитись”.

  • “Книга, яку необхідно прочитати”.

Література:

 1. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.- Запоріжжя, 2002;

 2. Апресян Г.З. Ораторское искусство. - М., 1978;

 3. Введенская М.А. Культура и искусство речи.- Р.-н-Дону, 1995.

 4. Молдован В.В. Риторика: загальна та судова.- К., 1999.

 5. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. - Ростов-на-Дону, 2002;

 6. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. - Донецьк, 2008..Семінарське заняття № 3

Тема № 3. Ораторська майстерність як результат спеціального навчання:

Кількість годин – 2.

Мета: навчити відрізняти репродуктивні, адаптаційні та евристичні види промови і адекватно використовувати їх стильові і жанрові особливості у актах комунікації.

ТЗН: відеоматеріали № 3, схема жанрово-стильової класифікації.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, план-конспект самостійної роботи, підручник Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. - Донецьк, 2008.

План заняття :

 1. Теорії походження мовлення.

 2. Рівні породження і висловлювання текстів.

 3. Стилі мовлення.

 4. Жанри публічної промови.

 5. Форми промови.

 6. Етапи підготовки до спілкування.

Контрольні питання:

  1. У чому сутність імітаційної теорії походження мови. Наведіть приклади.

  2. Сутність рефлекторної теорії походження мови.

  3. Сутність звуконаслідувальної і трудової теорії походження мови.

  4. Сформулюйте визначення і наведіть приклади репродуктивного рівня породження і висловлювання текстів.

  5. Сформулюйте визначення і наведіть приклади адаптаційного рівня породження і висловлювання текстів.

  6. Сформулюйте визначення і наведіть приклади евристичного рівня породження і висловлювання текстів.

  7. Сформулюйте визначення стилю і жанру мовлення.

  8. Назвіть основні риси і характерні особливості наукового стилю мовлення. Наведіть приклади.

  9. Назвіть основні риси і характерні особливості офіційно-ділового стилю мовлення. Наведіть приклади.

  10. Чим відрізняються публіцистичні і художні стилі мовлення?

  11. Дайте характеристику інформаційної промови.

  12. Дайте характеристику агітаційної промови.

  13. Сформулюйте визначення і назвіть 5-6 характерних рис переконуючої і спонукальної промови.

  14. Дайте свої визначення поняттям: лекція, доповідь, бесіда, дискусія, полеміка, опитування, допит.

  15. Прокоментуйте зміст кожного ыз 3-х етапів підготовки і проведення спілкування з опонентом.

Література:

 1. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.- Запоріжжя 2002;

 2. Сопер Поль Основы искусства речи.- Р.-н-Дону, 1999;

 3. Сагач Г.М. Золотослів.- К., 1993;

 4. Молдован В.В. Риторика: загальна і судова.- К., 1999;

 5. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна.

 6. - Донецьк, 2008.


Семінарське заняття № 4

Тема №4. Шляхи формування і прикладне значення ораторської майстерності.

Кількість годин – 2.

Мета: навчити відрізняти основні види промов у співвідношенні з родо-видовою класифікацією промови в судовій і юридичній сферах спілкування.

ТЗН: відеоматеріали № 4, слайди.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, план-конспект самостійної роботи, підручник О.В. Рогожкина «Риторика: загальна, судова, оперативна». - Донецьк, 2008.

План заняття:

 1. Питання класифікації ораторської промови у вченнях Аристотеля і Цицерона.

 2. Ораторська майстерність і художня творчість.

 3. Сучасні класифікації родів і видів промови.

 4. Соціально-політична промова та її види.

 5. Академічна промова та її види.

 6. Судова промова і юридична сфера спілкування.

Контрольні питання

 1. Сформулюйте визначення політичних і судових промов за Аристотелем.

 2. Сформулюйте визначення піднесених, повчальних і судових промов за Цицероном.

 3. У чому полягає спорідненість і відмінність ораторської майстерності і художньої творчості. Наведіть приклади.

 4. Охарактеризуйте соціально-побутову промову та її види.

 5. Охарактеризуйте соціально-політичну промову та її види.

 6. Охарактеризуйте академічну промову та її види.

 7. Охарактеризуйте духовну промову та її види.

 8. Якими історичними чинниками обумовлений розвиток судової промови у другій половині ХІХ ст.

 9. Охарактеризуйте судову промову та її види.

 10. Дайте визначення поняттю юридична сфера спілкування.

 11. У чому полягає різниця між судовою промовою і юридичною сферою спілкування з точки зору їх суб’єктів.

 12. Складіть план-конспект за темою: “Основні характеристики зовнішності опонента”.

 13. Складіть письмовий коментар до мовленнєвих характеристик.

 14. Дайте визначення поняттям: стратегія співбесіди, тактика співбесіди.

 15. Складіть реферативну доповідь за темою: “Оцінка психофізичного стану опонента та засоби його корекції в процесі спілкування”.Література:

 1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк: ДЮІ.- 2008;

 2. Апресян Г.З. Ораторское искусство. - М., 1978;

 3. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. - М., 1998;

 4. Молдован В.В. Судова риторика. - К., 1998;

 5. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. – Ростов-на-Дону, 1999.Модуль № 2. Стратегія і тактика спілкування у професійній сфері


Семінарське заняття № 5

Тема №1. Теоретико-практичні основи техніки мови.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації