Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Кількість годин – 2


Мета: ознайомлення з методами, засобами використання нормованої літературної мови у професійній сфері спілкування.

ТЗН: відеофрагмент № 5, аудіозаписи.

Методичні забезпечення: конспект лекцій, план-конспект самостійної роботи, підручник О.В. Рогожкина Риторика: загальна, судова, оперативна. - Донецьк, 2008.

План заняття:

  1. Поняття норми мовлення.

  2. Норми наголосу.

  3. Норми вимови.

  4. Лексичні норми.

  5. Стилістичні норми.

  6. Темп промови і дикція оратора.

  7. Риторичні фігури і тропи.

Контрольні питання:

 1. Що таке нормоване мовлення? Наведіть приклади нормованого і ненормованого мовлення.

 2. Які фонетичні норми мовлення ви можете назвати? Наведіть приклади.

 3. Які норми мовлення відносяться до лексичних? Наведіть приклади.

 4. Наведіть приклади промови з емоційно-експресивною та функціонально-мовленнєвою забарвленістю.

 5. Прокоментуйте зміст поняття “лексична пам’ять”.

 6. Назвіть п’ять елементів голосу і сформулюйте визначення до кожного.

 7. Прокоментуйте зміст поняття “темп промови”.

 8. Що таке висота і тембр голосу?

 9. Прокоментуйте взаємозалежність таких явищ як: вимова і артикуляція.

 10. Підготуйте повідомлення (до 5 хвилин) на тему: “Риторичні фігури і тропи”.

Література:

1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк: ДЮІ.- 2008;

 1. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.- Навч. пос.- Запоріжжя 2002;

 2. Сагач Г.М. Золотослів.- К., 1993;

 3. Кони А.Ф. Избранное.- М., 1989.Семінарське заняття № 6

Тема № 2. Мовні та психофізичні засоби техніки мовлення

Кількість годин – 2.

Мета: Закріпити уміння використовувати засоби техніки мовлення у професійній сфері спілкування.

ТЗН: відео- та аудіозаписи, відеофрагмент № 6.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, план-конспект самостійної роботи, підручник О.В. Рогожкина Риторика: загальна, судова, оперативна. - Донецьк, 2008.

План заняття:

 1. Видатні оратори про підготовку до усного виступу.

 2. Етапи підготовки до публічного виступу.

 3. Пошук теоретичного і практичного матеріалу:

а) робота з картотекою;

б) робота із словниками та енциклопедіями;

в) робота з періодикою.

 1. Складання попереднього плану промови і визначення її композиції.

 2. Логічні форми викладення матеріалу.

 3. Композиція судової промови.

Контрольні питання:

 1. Які етапи підготовки до публічного виступу виділяють у сучасній риториці?

 2. З чого складається процес оцінювання складу слухачів і умов обставин виступу?

 3. Що таке попередній план виступу?

 4. Як проводити роботу по підбору теоретичного і фактичного матеріалу?

 5. Зміст і значення бібліотечного каталогу.

 6. Назвіть основні етапи і методи роботи з першоджерелами і літературою.

 7. Назвіть обов’язові етапи підготовки до спілкування.

 8. Дайте визначення поняття “композиція промови”.

 9. Що таке етикетні слова? Наведіть приклади.

 10. Охарактеризуйте композиційне значення вступу до промови. Наведіть приклади із промов відомих судових ораторів.

 11. Дайте характеристику основної частини промови. Наведіть приклади із промов відомих судових ораторів.

 12. Які логічні форми викладення матеріалу ви знаєте? Сформулюйте визначення і наведіть приклади до кожного з них.

 13. Охарактеризуйте функціональне значення заключної частини промови. Наведіть приклади.

 14. Назвіть основні структурні елементи промов прокурора і адвоката у судовому засіданні.

 15. Підготуйте до декламації вірш або байку.

 16. Випишіть із підручника Молдована В.В. “Риторика: загальна та судова” 20 афоризмів з римського права. Вивчіть їх напам’ять.


Література:

1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк: ДЮІ. -2008;

 1. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.- Навч. пос.- Запоріжжя 2002;

 2. Сагач Г.М. Золотослів.- К., 1993;

 3. Кони А.Ф. Избранное.- М., 1989.


Семінарське заняття № 7

Тема № 3. Логіко-композиційне структурування і засоби адекватної реалізації мети в акті комунікації:

Кількість годин – 2.

Мета: навчити засобам взаємодії із співрозмовником і аудиторією, націленим на реалізацію стратегічного завдання спілкування шляхом використання оптимальних тактичних методів.

ТЗН: тематична таблиця логіко-композиційних елементів промови, відеоматеріали № 7.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, план-конспект самостійної роботи, підручник О.В. Рогожкина Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк, 2008.

План заняття:

 1. Місце логіки в професійній риториці (оперативній і судовій).

 2. Використання законів логіки в усній мові.

 3. Логіко-композиційне структурування тексту.

Контрольні питання:

 1. Вимоги до використання закону тотожності в процесі спілкування.

 2. Закон протиріччя-непротиріччя і його значення для юриспруденції.

 3. До чого приводить порушення закону виключеного третього в судовій промові? Наведіть приклади таких порушень.

 4. Закон достатньої підстави і його роль у встановленні істини.

 5. Наведіть приклади роздумів на основі дедукції.

 6. Що таке індукція? Наведіть приклади.

 7. Аналогія і її значення для формування системності роздумів правоохоронців.

 8. Що таке аргументація в цілому, аргументи до суті справи і аргументи до людини зокрема?

 9. Розкажіть напам’ять загальні правила спілкування.

Література:

1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк: ДЮІ, 2008;

 1. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.

- Навч. пос.- Запоріжжя 2002;

 1. Сагач Г.М. Золотослів.- К., 1993;

 2. Кони А.Ф. Избранное.- М., 1989.


Семінарське заняття № 8

Тема № 4. Специфіка мовленнєвої поведінки у професійній сфері спілкування:

Кількість годин – 2.

Мета: навчити методам використання логіко-композиційних засобів зв’язку в юридичній мовленнєвій практиці.

ТЗН: відеоматеріали № 8.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, план-конспект самостійної роботи, підручник О.В. Рогожкина Риторика: загальна, судова, оперативна. - Донецьк, 2008.

План заняття:

 1. Засоби зв’язку промови в системі суб’єктно-об’єктних відносин.

 2. Робота над конспектом промови як засіб розвитку системного мислення.

 3. Алгоритм роботи над конспектом.

 4. Конспект як єдине змістовне ціле.

Контрольні питання:

 1. Складіть загальну таблицю логіко-композиційних елементів мови.

 2. З яких етапів складається робота над конспектом промови?

 3. Дайте визначення поняттю “систематизація матеріалу”. Наведіть приклади.

 4. Відтворіть алгоритм роботи над конспектом, спираючись на 9 основних правил.

 5. Складіть цитатний конспект промови у Черчилля в парламенті.

 6. Складіть план до конспекту-виступу на тему: “Структура правоохоронних органів України”.

 7. Складіть план-конспект промови за темою: “Людина, з якої я беру приклад”.

 8. Складіть план-конспект за темою семінару, визначивши в ньому вступ, основну частину, коментар, підсумки.


Література:

1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова оперативна. -Донецьк: ДЮІ, 2008;

 1. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.

- Навч. пос.- Запоріжжя 2002;

 1. Сагач Г.М. Золотослів.- К., 1993;

 2. Кони А.Ф. Избранное.- М., 1989.Семінарське заняття № 9
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації