Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Тема № 5. Композиція судової промови. Особистість судового оратора:


Кількість годин: 2.

Мета: ознайомити з композиційними особливостями судових промов та навчити умінню використовувати психофізичні якості особистості в обставинах професійного спілкування.

ТЗН: відеоматеріали № 9.

Методичне забезпечення: конспект лекцій, план-конспект самостійної роботи, підручник О.В. Рогожкина Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк, 2008.

План заняття:

 1. Підготовка усного виступу в судовій аудиторії.

 2. Композиційні особливості промов у змаганні сторін.

 3. Типи судових ораторів.

 4. Особистість оратора (поза, манери, зовнішність, жести).

 5. Управління об’єктом промови і встановлення зворотного зв’язку з ним.

Контрольні питання:

 1. Охарактеризуйте склад та надайте своє визначення судовій аудиторії. Кого з учасників судового процесу можна віднести до розряду публіки?

 2. Відповіді на які три основних запитання повинна мати промова судового ритора? Прокоментуйте кожне з цих запитань на прикладі із судової практики.

 3. Назвіть етапи підготовки оратора до виступу на судовому засіданні. За якими розділами рекомендується вести записи на першому етапі підготовки до виступу?

 4. Яка основна задача другого етапу підготовки до виступу? Назвіть критерії аналізу фактичних даних у якості доказів по справі.

 5. Що таке процесуальні джерела доказів? За якими критеріями проводиться аналіз процесуальних джерел?

 6. За допомогою яких шляхів відбувається аналіз зібраних матеріалів з точки зору їх повноти та можливості використовування в мовленні?

 7. В чому потрібно переконатися, аналізуючи джерело доказів з точки зору його допустимості?

 8. Яка основна задача третього етапу підготовки до виступу? Що таке група роздумів?

 9. Хто такий державний обвинувач? Яка його роль у судових дебатах?

 10. Який порядок реалізації змістовного боку обвинувальної промови пропонує В.В. Молдован?

 11. Запишіть основні складові композиції обвинувальної промови. Тезисно зафіксуйте характерні риси кожної частини.

 12. Які стійкі варіанти початку обвинувальної промови прийняті в прокурорській практиці? Запишіть 2-3 приклади такого початку.

 13. Які способи викладу фактичних обставин справи виділяють у судовій риториці? Наведіть приклади із судової практики.

 14. За якими позиціями аналізує зібрані докази прокурор з метою формування внутрішньої впевненості?

 15. Розкрийте зміст понять: самообмова, обмова, алібі.

 16. Яку роль можуть відігравати під час доказів матеріали та висновки експертиз?

 17. Які позиції повинна включати характеристика особистості підсудного? Що повинен враховувати обвинувач, який характеризує особистість підсудного?

 18. Які підходи до обґрунтування пропозицій про міру покарання склалися у судовій практиці? Який з підходів вам здається оптимальним? Чому?

 19. Що таке цивільний позов? Що необхідно враховувати під час розгляду цивільного позову на судовому засіданні?

 20. Відповіді на які запитання повинен дати прокурор під час розгляду причин та умов, що сприяли здійсненню злочину.

 21. Що таке приватне визначення? В яких випадках прокурор порушує клопотання про його ухвалу?

 22. Яка структура заключної частини обвинувальної промови? Запишіть 2-3 варіанти.

 23. Що таке репліка в судовій промові? У яких випадках вона має значення і на що має бути спрямована?

 24. Яка структура та зміст промови прокурора під час відмови від обвинувачення? Чим може бути продиктована така відмова?

 25. Як сучасне законодавство визначає функції сторін захисту? Яким чином повинен вести себе адвокат, якщо він прийшов до внутрішньої впевненості про повну провину свого підзахисного?

 26. Дайте характеристику змістовної частини промови адвоката в судовому засіданні?

 27. За якими справами адвокату потрібно викладати фактичні обставини?

 28. Яка послідовність аналізу та оцінки зібраних у справі доказів рекомендується у захисних промовах?

 29. У яких випадках захисник може піддати сумніву правильність кваліфікації злочину з боку обвинувачення?

 30. Яка основна задача захисника у характеристиці особистості підсудного? За якими позиціями захисник може добиватися пом’якшення долі підсудного?

 31. Що таке альтернатива в судовій промові? Чи припустима вона в промові державного обвинувача та адвоката?

 32. Назвіть типи судових ораторів, що виділяються в риториці. Типологізуйте відомих вам судових та академічних ораторів-лекторів вашого навчального закладу. Обґрунтуйте свою типологію посиланням на характерні риси їх темпераменту, мовленнєвої та психофізичної поведінки.

 33. Яка роль зовнішності та інших психофізичних атрибутів у керуванні аудиторією та встановленні з нею зворотного зв’язку? Напишіть доповідь за темою: “Яким я уявляю професійного юриста?”, розраховану на 8-10 хвилин виступ.

 34. Які типи слухачів за їх психофізичними характеристиками ви можете назвати. Дайте визначення кожного типу, наведіть приклади.

Література:

 1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. -М., 1978.

 2. Аристотель. Риторика. // Античные риторики. -М., 1978.

 3. Введенская М.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. -Ростов-на-Дону., 1995.

 4. Демосфен. Речи. -М., 1954.

 5. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. -М., 1995.

 6. Кони А.Ф. Избранное. -М., 1989.

 7. Логика и риторика: Хрестоматия/Составит.: В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. -Минск, 1997.

 8. Михайловская Н.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора.

-М., 1981.

 1. Молдован В.В. Судова риторика: Навч. пос. - К., 1998.

 2. Онуфрієнко Г.С. риторика у практичних завданнях для юристів.- Навч. пос. -Запоріжжя,2002.

 3. Ораторы Греции. -М., 1985.

 4. Сагач Г.М. Золотослів. -К., 1993.

 5. Сергеич П. Искусство речи на суде. -М., 1960.

 6. Смолярчук В.И. Кони и его окружение. -М., 1990.

 7. Смолярчук В.И. Плевако – судебный оратор. -М., 1989.

 8. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. -Ростов-на-Дону, 1999.

 9. Судебные речи известных руських юристов: Сб./ Сост. Е.М. Ворожейкін. -М., 1958.


4.3. Форми та методи роботи на семінарських заняттях

Основними формами та методами роботи є: відповіді і поширені відповіді на контрольні питання, коментування планів-конспектів, тезисних планів, відповідей, оголошення доповідей, реферативних повідомлень з проблемних питань та питань для індивідуальної підготовки, робота з рекомендованою літературою, коментування завдань для самостійної роботи, дискусія з проблемних питань і обговорення рефератів.


5. Самостійна робота

  1. 5.1. Методичні рекомендації щодо виконання завдань для самостійної роботи

Перед тим, як приступати до виконання завдань для самостійної роботи, необхідно детально проробити відповідний розділ за означеною темою з навчального посібника О.В. Рогожкина “Риторика”, 2004, 2005 або 2006 року видання, або підручника О.В. Рогожкина “Риторика: загальна, судова, оперативна” 2008 року видання, проробити конспект лекції та скласти свій план-конспект за поданим нижче переліком питань.


  1. 5.2. Завдання для самостійної роботи студентів за темами курсу


Модуль 1. Історія розвитку та зміст риторики.


Тема №1. Риторика від давніх часів до сьогодення:

  1. Розкрийте зміст та дайте визначення поняттям “красномовність”, “ораторська майстерність”, “риторика”.

  2. Як ви розумієте вислів “переконуюче спілкування”?

  3. Якими якостями повинен володіти юрист, щоб опанувати уміннями і навичками переконуючого спілкування?

  4. Підготуйте коротке (4-5хвилин) повідомлення за однією із запропонованих тем:


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Античные риторики.- М., 1978;

 2. Демосфен. Речи.- М., 1954;

 3. Ораторы Греции.- М., 1985;

 4. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк, 2008Тема № 2 Сучасні технології переконуючого спілкування:

 1. Прокоментуйте понятійну різницю термінів “комунікація”, “комунікабельність”, “комунікативність”.

 2. У чому полягає основна мета промови за Сопером.

 3. Що таке мовлення? Як воно характеризує людину?

 4. Які рекомендації дає Сопер у своїй книзі ораторам початківцям?

 5. На яких якостях людської психології базуються сучасні технології переконуючого спілкування?

 6. Хто є засновниками НЛП-технологій?

 7. У чому полягає сутність НЛП?

 8. У яких сферах комунікації НЛП найбільш ефективні?

 9. Підготуйте коротку доповідь (до 5 хвилин) на одну з тем:


Література:

 1. Онуфрієнко Г.С. Риторика в практичних завданнях для юристів.

- Запоріжжя, 2002;

 1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. -М., 1978;

 2. Введенская М.А. Культура и искусство речи. -Ростов-на-Дону, 1995.

 3. Молдован В.В. Риторика: загальна і судова. -К., 1999.

 4. Сопер Поль. Основы искусства речи. -Ростов-на-Дону, 2002;

 5. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк, 2008.


Тема № 3 Ораторська майстерність як результат спеціального навчання:

  1. У чому сутність імітаційної теорії походження мовлення. Наведіть приклади.

  2. Сутність рефлекторної теорії походження мовлення.

  3. Сутність звуконаслідувальної і трудової теорії походження мовлення.

  4. Сформулюйте визначення і наведіть приклади репродуктивного рівня породження і висловлювання текстів.

  5. Сформулюйте визначення і наведіть приклади адаптаційного рівня породження і висловлювання текстів.

  6. Сформулюйте визначення і наведіть приклади евристичного рівня породження і висловлювання текстів.

  7. Сформулюйте визначення стилю і жанру промови.

  8. Назвіть основні риси і характерні особливості наукового стилю промови. Наведіть приклади.

  9. Назвіть основні риси і характерні особливості офіційно-ділового стилю промови. Наведіть приклади.

  10. Чим відрізняються публіцистичні і художні стилі промови?

  11. Дайте характеристику інформаційної промови.

  12. Дайте характеристику агітаційної промови.

  13. Сформулюйте визначення і назвіть 5-6 характерних рис переконуючої і спонукальної промови.

  14. Дайте свої визначення поняттям: лекція, доповідь, бесіда, дискусія, полеміка, опитування, допит.

  15. Прокоментуйте зміст кожного з 3-х етапів підготовки і проведення спілкування з опонентом.Література:

 1. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.

- Запоріжжя, 2002;

 1. Сопер Поль Основы искусства речи. –Ростов-на-Дону, 1999;

 2. Сагач Г.М. Золотослів. -К., 1993;

 3. Молдован В.В. Риторика: загальна та судова. -К., 1999;

 4. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк, 2008.


Тема № 4. Шляхи формування і прикладне значення ораторської майстерності:

 1. Сформулюйте визначення політичних і судових промов за Аристотелем.

 2. Сформулюйте визначення піднесених, повчальних і судових промов за Цицероном.

 3. У чому полягає спорідненість і відмінність ораторської майстерності та художньої творчості. Наведіть приклади.

 4. Охарактеризуйте соціально-побутову промову та її види.

 5. Охарактеризуйте соціально-політичну промову та її види.

 6. Охарактеризуйте академічну промову та її види.

 7. Охарактеризуйте духовну промову та її види.

 8. Якими історичними чинниками обумовлений розвиток судової промови у другій половині ІХХ ст.

 9. Охарактеризуйте судову промову та її види.

 10. Дайте визначення поняттю юридична сфера спілкування.

 11. У чому полягає різниця між судовою промовою і юридичною сферою спілкування з точки зору їх суб’єктів.

 12. Складіть план-конспект за темою: “Основні характеристики зовнішності опонента”.

 13. Складіть письмовий коментар до мовленнєвих характеристик.

 14. Дайте визначення поняттям: стратегія співбесіди, тактика співбесіди.

 15. Складіть реферативну доповідь за темою: “Оцінка психофізичного стану опонента та засоби його корекції в процесі спілкування”.Література:

 1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк: ДЮІ. -2008;

 2. Апресян Г.З. Ораторское искусство. -М., 1978;

 3. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. -М., 1998;

 4. Молдован В.В. Судова риторика. -К., 1998;

 5. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. -Ростов-на-Дону, 1999.Модуль № 2. Стратегія і тактика спілкування в професійній сфері.


Тема №1. Теоретико-практичні основи техніки мови:

 1. Що таке нормоване мовлення? Наведіть приклади нормованого і ненормованого мовлення.

 2. Які фонетичні норми мовлення ви можете назвати? Наведіть приклади.

 3. Які норми мовлення відносяться до лексичних? Наведіть приклади.

 4. Наведіть приклади промови з емоційно-експресивною та функціонально-мовленнєвою забарвленістю.

 5. Прокоментуйте зміст поняття “лексична пам’ять”.

 6. Назвіть п’ять елементів голосу і сформулюйте визначення до кожного.

 7. Прокоментуйте зміст поняття “темп промови”.

 8. Що таке висота і тембр голосу?

 9. Прокоментуйте взаємозалежність таких явищ як: вимова і артикуляція.

 10. Підготуйте повідомлення (до 5 хвилин) на тему: “Риторичні фігури і тропи”.


Література:

 1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк: ДЮІ. -2008;

 2. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.

 3. -навч. пос. –Запоріжжя, 2002;

 4. Сагач Г.М. Золотослів. -К., 1993;

 5. Кони А.Ф. Избранное. - М., 1989.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації