Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7
Тема №2. Мовні та психофізичні засоби техніки мовлення:

 1. Які етапи підготовки до публічного виступу виділяють у сучасній риториці?

 2. З чого складається процес оцінювання складу слухачів і умов обставин виступу?

 3. Що таке попередній план виступу?

 4. Як проводити роботу по підбору теоретичного і фактичного матеріалу?

 5. Зміст і значення бібліотечного каталогу.

 6. Назвіть основні етапи і методи роботи з першоджерелами і літературою.

 7. Перерахуйте обов’язкові етапи підготовки до спілкування.

 8. Дайте визначення поняття “композиція промови”.

 9. Що таке етикетні слова? Наведіть приклади.

 10. Охарактеризуйте композиційне значення вступу до промови. Наведіть приклади із промов відомих судових ораторів.

 11. Дайте характеристику основної частини промови. Наведіть приклади із промов відомих судових ораторів.

 12. Які логічні форми викладу матеріалу ви знаєте? Сформулюйте визначення і наведіть приклади до кожного з них.

 13. Охарактеризуйте функціональне значення заключної частини промови. Наведіть приклади.

 14. Назвіть основні структурні елементи промов прокурора і адвоката в судовому засіданні.

 15. Підготуйте до декламації вірш або байку.

 16. Випишіть із підручника Молдована В.В. “Риторика: загальна та судова” 20 афоризмів з римського права. Вивчіть їх напам’ять.


Література:

  1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецк: ДЮІ. -2008;

  2. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.- Навч. пос. –Запоріжжя, 2002;

  3. Сагач Г.М. Золотослів. -К., 1993;

  4. Кони А.Ф. Избранное. -М., 1989.


Тема №3. Логіко-композиційне структурування і засоби адекватної реалізації мети в акті комунікації:

 1. Вимоги до використання закону тотожності в процесі спілкування.

 2. Закон протиріччя-непротиріччя і його значення для юриспруденції.

 3. До чого приводить порушення закону виключеного третього в судовій промові? Наведіть приклади таких порушень.

 4. Закон достатньої підстави і його роль у встановленні істини.

 5. Наведіть приклади роздумів на основі дедукції.

 6. Що таке індукція? Наведіть приклади.

 7. Аналогія і її значення для формування системності роздумів правоохоронців.

 8. Що таке аргументація в цілому, аргументи до суті справи і аргументи до людини зокрема?

 9. Розкажіть напам’ять загальні правила спілкування.Література:

 1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк: ДЮІ. -2008;

 2. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.

- Навч. пос. –Запоріжжя, 2002;

 1. Сагач Г.М. Золотослів. -К., 1993;

 2. Кони А.Ф. Избранное. -М., 1989.


Тема № 4. Специфіка мовної поведінки в професійній сфері спілкування:

 1. Складіть загальну таблицю логіко-композиційних елементів мовлення.

 2. З яких етапів складається робота над конспектом промови?

 3. Дайте визначення поняттю “систематизація матеріалу”. Наведіть приклади.

 4. Відтворіть алгоритм роботи над конспектом, спираючись на 9 основних правил.

 5. Складіть цитатний конспект промови у Черчилля в парламенті 13.05.1940 року.

 6. Складіть план до конспекту-виступу на тему: “Структура правоохоронних органів України”.

 7. Складіть план-конспект промови за темою: “Людина, з якої я беру приклад”.

 8. Складіть план-конспект за темою семінару, визначивши в ньому вступ, основну частину, коментар, підсумки.


Література:

    1. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. -Донецьк: ДЮІ, 2008;

    2. Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.

- Навч. пос. –Запоріжжя, 2002;

    1. Сагач Г.М. Золотослів. -К., 1993;

    2. Кони А.Ф. Избранное. -М., 1989.Тема №5. Композиція судової промови. Особистість судового оратора:

 1. Охарактеризуйте склад та надайте своє визначення судовій аудиторії. Кого з учасників судового процесу можна віднести до розряду публіки?

 2. Відповіді на які три основних запитання повинна мати промова судового ритора? Прокоментуйте кожне з цих запитань на прикладі з судової практики.

 3. Назвіть етапи підготовки оратора до виступу в судовому засіданні. За якими розділами рекомендується вести записи на першому етапі підготовки до виступу?

 4. Яка основна задача другого етапу підготовки до виступу? Назвіть критерії аналізу фактичних даних у якості доказів по справі.

 5. Що таке процесуальні джерела доказів? За якими критеріями проводиться аналіз процесуальних джерел?

 6. За допомогою яких шляхів відбувається аналіз зібраних матеріалів з точки зору їх повноти та можливості використання в мовленні?

 7. У чому потрібно переконатися, аналізуючи джерело доказів з точки зору його допустимості?

 8. Яка основна задача третього етапу підготовки до виступу? Що таке група роздумів?

 9. Хто такий державний обвинувач? Яка його роль у судових дебатах?

 10. Який порядок реалізації змістовного боку обвинувальної промови пропонує В.В. Молдован?

 11. Запишіть основні складові композиції обвинувальної промови. Тезисно зафіксуйте характерні риси кожної частини.

 12. Які стійкі варіанти початку обвинувальної промови прийняті в прокурорській практиці? Запишіть 2-3 приклади такого початку.

 13. Які способи викладення фактичних обставин справи виділяють у судовій риториці? Наведіть приклади із судової практики.

 14. За якими позиціями аналізує зібрані докази прокурор з метою формування внутрішньої впевненості?

 15. Розкрийте зміст понять: самообмова, обмова, алібі.

 16. Яку роль можуть відігравати матеріали та висновки експертиз під час доведення вини?

 17. Які позиції повинна включати характеристика особистості підсудного? Що повинен враховувати обвинувач, який характеризує особистість підсудного?

 18. Які підходи до обґрунтування пропозицій про міру покарання склалися у судовій практиці? Який з підходів вам здається оптимальним? Чому?

 19. Що таке цивільний позов? Що необхідно враховувати під час розгляду цивільного позову на судовому засіданні?

 20. Відповіді на які запитання повинен дати прокурор під час розгляду причин та умов, що сприяли здійсненню злочину.

 21. Що таке приватне визначення? В яких випадках прокурор порушує клопотання про його ухвалу?

 22. Яка структура заключної частини обвинувальної промови? Запишіть 2-3 варіанти.

 23. Що таке репліка в судовій промові? У яких випадках вона має значення і на що має бути спрямована?

 24. Яка структура та зміст промови прокурора під час відмови від обвинувачення? Чим може бути зумовлена така відмова?

 25. Як сучасне законодавство визначає функції сторін захисту? Яким чином повинен вести себе адвокат, якщо він дійшов до внутрішньої впевненості про повну провину свого підзахисного?

 26. Якою має бути композиція змістовного боку промови адвоката в судовому засіданні?

 27. За якими справами адвокату потрібно викладати фактичні обставини?

 28. Яка послідовність аналізу та оцінки зібраних у справі доказів рекомендується у захисних промовах?

 29. У яких випадках захисник може піддати сумніву правильність кваліфікації злочину обвинувачення?

 30. Яка основна задача захисника у характеристиці особистості підсудного? За якими позиціями захисник може добиватися пом’якшення долі підсудного?

 31. Що таке альтернатива в судовій промові? Чи припустима вона у промові державного обвинувача та адвоката?

 32. Назвіть типи судових ораторів, що виділяються у риториці. Типологізуйте відомих вам судових та академічних ораторів-лекторів вашого навчального закладу. Обґрунтуйте свою типологію посиланням на характерні риси їх темпераменту, мовленнєвої та психофізичної поведінки.

 33. Яка роль зовнішності та інших психофізичних атрибутів у керуванні аудиторією та встановленні з нею зворотного зв’язку? Напишіть доповідь за темою: “Яким я уявляю професійного юриста?”, розраховану на 8-10 хвилин виступ.

 34. Які ви можете назвати типи слухачів за їх психофізичними характеристиками. Дайте визначення кожного типу, наведіть приклади.


Література:

 1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. -М., 1978.

 2. Аристотель. Риторика.//Античные риторики. -М., 1978.

 3. Введенская М.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. -Ростов-на-Дону., 1995.

 4. Демосфен. Речи. -М., 1954.

 5. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. -М., 1995.

 6. Кони А.Ф. Избранное. -М., 1989.

 7. Логика и риторика: Хрестоматия/Составит.: В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. -Минск, 1997.

 8. Михайловская Н.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора. -М., 1981.

 9. Молдован В.В. Судова риторика: Навч. пос. -К., 1998.

 10. Онуфрієнко Г.С. риторика у практичних завданнях для юристів.- Навч. пос. -Запоріжжя,2002.

 11. Ораторы Греции. -М., 1985.

 12. Сагач Г.М. Золотослів. -К., 1993.

 13. Сергеич П. Искусство речи на суде. -М., 1960.

 14. Смолярчук В.И. Кони и его окружение. -М., 1990.

 15. Смолярчук В.И. Плевако – судебный оратор. -М., 1989.

 16. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. -Ростов-на-Дону, 1999.

 17. Судебные речи известных руських юристов: Сб./ Сост. Е.М. Ворожейкін. -М., 1958.5.3. Термін та вимоги до виконання.

Завдання для самостійної роботи виконуються після кожної лекції у терміни, передбачені розкладом занять 1 курсу та графіком перевірки самостійної роботи, складеним кафедрою українознавства окремо для кожного семестру. Самостійна робота вважаться виконаною, якщо студенти склали письмову відповідь або змістовний план відповіді до кожного окремого питання.


  1. Кількість балів. Критерії оцінювання.

За кожний тематичний розділ самостійної роботи студенти можуть отримати 0, 3,4,5, балів за кожну тему 1 та 2 модулів.

Всього за самостійну роботу модуля “Риторика” отримується максимальна кількість балів – 30 балів.


  1. 6. Система оцінювання знань за модулями:Вид

контролю

1 модуль

2 модуль

разом

оцінювання

( приклад )

За школою ЕСТS


Модульний контроль

( кількість балів)20


20


40

“5”- 19-20б.

“4”- 15-18б.

“3”-10-14 б.

“2”- 0-9 б.
Робота на семінарських заняттях30


За відовідною формулою

Самостійна робота

( кількість балів)15


15


30

“5”- 28-30б.

“4”- 23-27б.

“3”- 7-22 б.

“2”- 0-6б.Контроль участі
10
Разом


50


50


100

“5”–90-100б

“4”– 75-89б

“3”–60- 74б

“2”–0-59 б.

A

BC

DE

FX


Обрахування успішності студента на семінарських заняттях здійснюється за формулою:

сума отриманих оцінок

К = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– * 30.

округлити (0,6* кількість групових занять)* 5


Обов’язковим є відпрацювання «0» та «Н».


7. Теми рефератів

 1. Видатні оратори-софісти.

 2. Методика співбесіди за Сократом.

 3. Діалог як форма пошуку істини за Платоном.

 4. Основні положення „Риторики” Аристотеля.

 5. Зміст трудів Цицерона „Оратор”, „Про оратора”.

 6. Візантійські оратори-язичники (Леваній, Гимерій, Фемистій).

 7. Створення християнської красномовності у Візантії у IV-Vст. (Василій Великий, Гр. Назіанзин, Гр. Нісський, Іоанн Златоуст).

 8. Основні ідеї „Слова про закон і благодать” митрополита Ілариона.

 9. Перші вітчизняні риторики митрополита Макарія і Феофана Прокоповича.

 10. Основні положення риторики Ломоносова.

 11. Вітчизняні риторики ХІХ ст. (І.С. Рижський, О.Ф. Мерзляков, О.І. Галич).

 12. П.С. Пороховщиков: ритор-юрист.

 13. Чим корисна книга Поля Л. Сопера „Основи мистецтва промови”?

 14. НЛП як технологія переконуючого спілкування.

 15. PR - технології: зміст, сутність, об’єкти впливу.

 16. PR у політиці.

 17. Як складати перші промови (за Полем Л. Сопером)?

 18. Фільм, який необхідно подивитись.

 19. Книга, яку необхідно прочитати.

 20. Чому я обрав професію юриста?

 21. Стилі мовлення.

 22. Мовленнєві жанри.

 23. Роди і види ораторської промови.

 24. Судова промова і юридична сфера спілкування.

 25. А.Ф. Коні як судовий оратор.

 26. В.Д. Спасович як захисник (адвокат).

 27. Композиція захисної промови.

 28. Композиція обвинувальної промови.

 29. Як скласти конспект усного виступу?

 30. Основні етапи підготовки і проведення спілкування.

 31. Оцінка психофізичного стану опонента і її значення для підготовки і проведення спілкування.


8. Форми та методи контролю

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації