Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

8.1. Модульний контроль.


Модуль № 1. Історія розвитку та зміст риторики


Форма проведення - письмова.

Тривалість – 40 хвилин.

Максимальна кількість балів – 20.

Методичні рекомендації до підготовки. Для підготовки до модульного контролю № 1 необхідно виконати завдання і дати відповіді на питання, розміщені у базовому підручнику після теми 2.

Друге завдання полягає у тому, щоб студенти надали визначення термінам: красномовність, риторика, ораторська майстерність, софізм, НЛП, PR, переконуюче спілкування, стиль промови, жанр промови, роди і види промови, суб’єкт мовлення, об’єкт мовлення, опонент, судова риторика, юридична сфера спілкування.


Модуль № 2. Стратегія і тактика спілкування в професійній сфері

Форма проведення – письмова.

Тривалість – 40 хвилин.

Максимальна кількість балів – 20.

Методичні рекомендації до підготовки. Для підготовки до модульного контролю № 2 необхідно виконати завдання і дати відповіді на питання, розміщені у базовому підручнику після теми 5. Друге завдання полягає в тому, щоб студенти надали визначення термінам: лексичні норми, темп промови, дикція, риторичні фігури, тропи, аналіз, синтез, тотожність, протиріччя, виключене третє, аналогія, дедукція, індукція, алібі, самообмова, громадська позика, альтернатива в судовій промові.

Питання та завдання для підготовки до МК-1:

  1. Розкрийте зміст та дайте визначення поняттям “красномовність”, “ораторська майстерність”, “риторика”.

  2. Як ви розумієте вислів “переконуюче спілкування”?

  3. Якими якостями повинен володіти юрист, щоб опанувати уміння і навички переконуючого спілкування?

  4. Підготуйте коротке (4-5хвилин) повідомлення за однією із запропонованих тем:

5. Прокоментуйте понятійну різницю термінів “комунікація”, “комунікабельність”, “комунікативність”.

 1. У чому полягає основна мета промови за Сопером.

 2. Що таке мова? Як вона характеризує людину?

 3. Які рекомендації дає Сопер у своїй книзі ораторам-початківцям?

 4. На яких якостях людської психології базуються сучасні технології переконуючого спілкування?

 5. Хто є засновниками НЛП-технологій?

 6. У чому полягає сутність НЛП?

 7. У яких сферах комунікації НЛП найефективніші?

 8. Підготуйте коротку доповідь (до 5 хвилин) на одну з тем:

 1. В чому сутність імітаційної теорії походження мовлення. Наведіть приклади.

 2. Сутність рефлекторної теорії походження мовлення.

 3. Сутність звуконаслідувальної і трудової теорії походження мовлення.

 4. Сформулюйте визначення і наведіть приклади репродуктивного рівня породження і висловлювання текстів.

 5. Сформулюйте визначення і наведіть приклади адаптаційного рівня породження і висловлювання текстів.

 6. Сформулюйте визначення і наведіть приклади евристичного рівня породження і висловлювання текстів.

 7. Сформулюйте визначення стилю і жанру мовлення.

 8. Назвіть основні риси і характерні особливості наукового стилю промови. Наведіть приклади.

 9. Назвіть основні риси і характерні особливості офіційно-ділового стилю промови. Наведіть приклади.

 10. Чим відрізняються публіцистичний і художній стилі промови?

 11. Дайте характеристику інформаційної промови.

 12. Дайте характеристику агітаційної промови.

 13. Сформулюйте визначення і назвіть 5-6 характерних рис переконуючої і спонукальної промови.

 14. Дайте свої визначення поняттям: лекція, доповідь, бесіда, дискусія, полеміка, опитування, допит.

 15. Прокоментуйте зміст кожного з 3-х етапів підготовки і проведення спілкування з опонентом.

 16. Сформулюйте визначення політичних і судових промов за Аристотелем.

 17. Сформулюйте визначення піднесених, повчальних і судових промов за Цицероном.

 18. У чому полягає спорідненість і відмінність ораторської майстерності і художньої творчості. Наведіть приклади.

 19. Охарактеризуйте соціально-побутову промову та її види.

 20. Охарактеризуйте соціально-політичну промову та її види.

 21. Охарактеризуйте академічну промову та її види.

35. Охарактеризуйте духовну промову та її види.

36. Якими історичними чинниками обумовлений розвиток судової промови у другій половині ХІХ ст.

37. Охарактеризуйте судову промову та її види.

38. Дайте визначення поняттю юридична сфера спілкування.

39. У чому полягає різниця між судовою промовою і юридичною сферою спілкування з точки зору їх суб’єктів.

40. Складіть план-конспект за темою: “Основні характеристики зовнішності опонента”.

41. Складіть письмовий коментар до мовленнєвих характеристик.

42. Дайте визначення поняттям: стратегія співбесіди, тактика співбесіди.

43. Складіть реферативну доповідь за темою: “Оцінка психофізичного стану опонента та засоби його корекції в процесі спілкування”.

 1. Що таке нормоване мовлення? Наведіть приклади нормованого і ненормованого мовлення.

 2. Які фонетичні норми мовлення ви можете назвати? Наведіть приклади.

 3. Які норми мовлення відносяться до лексичних? Наведіть приклади.

 4. Наведіть приклади промови з емоційно-експресивною та функціонально-мовленнєвою забарвленістю.

 5. Прокоментуйте зміст поняття “лексична пам’ять”.

 6. Назвіть п’ять елементів голосу і сформулюйте визначення до кожного.

 7. Прокоментуйте зміст поняття “темп промови”.

 8. Що таке висота і тембр голосу?

 9. Прокоментуйте взаємозалежність таких явищ як: вимова і артикуляція.

 10. Підготуйте повідомлення (до 5 хвилин) на тему: “Риторичні фігури і тропи”.

 11. Які етапи підготовки до публічного виступу виділяють у сучасній риториці?

 12. З чого складається процес оцінювання складу слухачів і обставин виступу?

 13. Що таке попередній план виступу?

 14. Як проводити роботу по підбору теоретичного і фактичного матеріалу?

 15. Зміст і значення бібліотечного каталогу.

 16. Назвіть основні етапи і методи роботи з першоджерелами і літературою.

 17. Перерахуйте обов’язкові етапи підготовки до спілкування.

 18. Дайте визначення поняття “композиція промови”.

 19. Що таке етикетні слова? Наведіть приклади.

 20. Охарактеризуйте композиційне значення вступу до промови. Наведіть приклади із промов відомих судових ораторів.

 21. Дайте характеристику основної частини промови. Наведіть приклади із промов відомих судових ораторів.

 22. Які логічні форми викладу матеріалу ви знаєте? Сформулюйте визначення і наведіть приклади до кожного з них.

 23. Охарактеризуйте функціональне значення заключної частини промови. Наведіть приклади.

 24. Назвіть основні структурні елементи промов прокурора і адвоката в судовому засіданні.

 25. Підготуйте до декламації вірш або байку.

 26. Випишіть із підручника Молдована В.В. “Риторика: загальна та судова” 20 афоризмів з римського права. Вивчіть їх напам’ять.

 27. Вимоги до використання закону тотожності в процесі спілкування.

 28. Закон протиріччя-непротиріччя і його значення для юриспруденції.

 29. До чого приводить порушення закону виключеного третього в судовій промові? Наведіть приклади таких порушень.

 30. Закон достатньої підстави і його роль у встановленні істини.

 31. Наведіть приклади роздумів на основі дедукції.

 32. Що таке індукція? Наведіть приклади.

 33. Аналогія і її значення для формування системності роздумів правоохоронців.

 34. Що таке аргументація в цілому, аргументи до суті справи і аргументи до людини зокрема?

 35. Розкажіть напам’ять загальні правила спілкування.

 36. Складіть загальну таблицю логіко-композиційних елементів мовлення.

 37. З яких етапів складається робота над конспектом промови?

 38. Дайте визначення поняттю “систематизація матеріалу”. Наведіть приклади.

 39. Відтворіть алгоритм роботи над конспектом, спираючись на 9 основних правил.

 40. Складіть цитатний конспект промови у Черчилля в парламенті 13.05.1940 року.

 41. Складіть план до конспекту виступу на тему: “Структура правоохоронних органів України”.

 42. Складіть план-конспект промови за темою: “Людина, з якої я беру приклад”.

 43. Складіть план-конспект за темою семінару, визначивши в ньому вступ, основну частину, коментар, висновки.


Питання та завдання для підготовки до МК-2:

 1. Охарактеризуйте склад та надайте своє визначення судовій аудиторії. Кого з учасників судового процесу можна віднести до розряду публіки?

 2. Відповіді на які три основних запитання повинна мати промова судового ритора? Прокоментуйте кожне з цих питань на прикладі з судової практики.

 3. Назвіть етапи підготовки оратора до виступу в судовому засіданні. За якими розділами рекомендується вести записи на першому етапі підготовки до виступу?

 4. Яка основна задача другого етапу підготовки до виступу? Назвіть критерії аналізу фактичних даних в якості доказів до справи.

 5. Що таке процесуальні джерела доказів? За якими критеріями проводиться аналіз процесуальних джерел?

 6. За допомогою чого відбувається аналіз зібраних матеріалів з точки зору їх повноти та можливості використання в мовленні?

 7. У чому потрібно переконатися, аналізуючи джерело доказів з точки зору його допустимості?

 8. Яка основна задача третього етапу підготовки до виступу? Що таке група роздумів?

 9. Хто такий державний обвинувач? Яка його роль у судових дебатах?

 10. Який порядок реалізації змістовного боку обвинувальної промови пропонує В.В. Молдован?

 11. Запишіть основні складові композиції обвинувальної промови. Тезисно зафіксуйте характерні риси кожної частини.

 12. Які стійкі варіанти початку обвинувальної промови прийняті в прокурорській практиці? Запишіть 2-3 приклади подібного початку.

 13. Які способи викладення фактичних обставин справи виділяють у судовій риториці? Наведіть приклади із судової практики.

 14. За якими позиціями аналізує зібрані докази прокурор з метою формування внутрішньої впевненості?

 15. Розкрийте зміст понять: самообмова, обмова, алібі.

 16. Яку роль можуть відігравати під час доказів матеріали та висновки експертиз?

 17. Які позиції повинна включати характеристика особистості підсудного? Що повинен враховувати обвинувачував, який характеризує особистість підсудного?

 18. Які підходи до обґрунтування пропозицій про міру покарання склались у судовій практиці? Який з підходів вам здається оптимальним? Чому?

 19. Що таке цивільний позов? Що необхідно враховувати під час розгляду цивільного позову на судовому засіданні?

 20. Відповіді на які запитання повинен дати прокурор під час розгляду причин та умов, що сприяли здійсненню злочину.

 21. Що таке приватне визначення? У яких випадках прокурор порушує клопотання про його ухвалу?

 22. Яка структура заключної частини обвинувальної промови? Запишіть 2-3 варіанти.

 23. Що таке репліка в судовій промові? У яких випадках вона має значення і на що має бути спрямована?

 24. Яка структура та зміст промови прокурора під час відмови від обвинувачення? Чим може бути зумовлена така відмова?

 25. Як сучасне законодавство визначає функції сторони захисту? Яким чином повинен вести себе адвокат, якщо він прийшов до внутрішньої впевненості про повну провину свого підзахисного?

 26. За якими справами адвокату потрібно викладати фактичні обставини?

 27. Яка послідовність аналізу та оцінки зібраних у справі доказів рекомендується у захисних промовах?

 28. У яких випадках захисник може піддати сумніву правильність кваліфікації злочину стороною обвинувачення?

 29. Яка основна задача захисника у характеристиці особистості підсудного? За якими позиціями захисник може добиватися пом’якшення долі підсудного?

 30. Що таке альтернатива в судовій промові? Чи припустима вона у промові державного обвинувача та адвоката?

 31. Назвіть типи судових ораторів, що виділяються у риториці. Типологізуйте відомих вам судових та академічних ораторів-лекторів вашого навчального закладу. Обґрунтуйте свою типологію посиланнями на характерні риси їх темпераменту, мовленнєвої та психофізичної поведінки.

 32. Яка роль зовнішності та інших психофізичних атрибутів у керуванні аудиторією та встановленні з нею зворотного зв’язку? Напишіть доповідь за темою: “Яким я уявляю професійного юриста?”, розраховану на 8-10 хвилин виступ.

 33. Які ви можете назвати типи слухачів за їх психофізичними характеристиками. Дайте визначення кожного типу, наведіть приклади.


9. Література




Тип рекомендованих літературних видавництв

Наявність у бібліотеці інституту

Наявність електронного варіанту

Література (основна)

1.

Базовий підручник: Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна.- Донецьк: ДЮІ, 2008

150

+

2.

Сопер Поль Л. Основы искусства речи.

-Ростов-на-Дону, 2002

3

-

3.

Молдован В.В. Риторика загальна та судова.-К., 1999

10

-

Література (додаткова)

1.

Сергеич П. Искусство речи на суде.- М., 1960

+

-

2.

Апресян Т.В. Ораторское искусство.- М., 1978

+

-

3.

Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. – М., 1995

+

-

4.

Судебные речи известных юристов.- М., 1958

+

-

5.

Логика и риторика.- Минск, 1997

10

-

6.

Онуфрієнко Г.С. Риторика у практичних завданнях для юристів.- Запоріжжя, 2002

+

-






Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації