Методичні рекомендації щодо написання письмової консультації для студентів-заочників

Скачати
Методичні рекомендації


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ПИСЬМОВОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ


Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента-заочника є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у міжсесійний період.

Самостійна навчальна робота – це активна розумова діяльність студента, направлена на опанування, удосконалення, застосування знань, умінь і навичок у житті, практичній діяльності.

Самостійна робота студентів повинна формувати думку, розвивати пізнавальну діяльність, вести їх від відомого до невідомого, виховувати звичку переборювати труднощі, вирішувати все нові із кожним разом все важчі завдання. Саме це мав на увазі великий педагог К.Д.Ушинський, коли писав: “Треба постійно пам’ятати, що слід передати учневі не тільки ті чи інші знання, а й розвинути в ньому бажання і здатність самостійно, без учителя, набувати нових знань”. Тобто, без добре організованої самостійної роботи не може бути міцних знань.

Виходячи з цього, для полегшення самостійної роботи студенту заочнику під час вивчення навчального матеріалу, а також для ефективного керування навчальною діяльністю студентів, особливо у міжсесійний період, викладачами заочних відділень планується розроблення письмових консультацій.
Ціль письмових консультацій


Ціль письмової консультації – сприяти ефективному вивченню дисципліни студентами-заочниками, зобов’язувати їх своєчасно і якомога глибше пізнавати суть та зміст процесів і явищ, які розглядаються, одержувати більш повну і по-новому висвітлену науково-практичну інформацію, навчитись свідомо і правильно вирішувати проблеми сьогодення. Письмові консультації повинні надавати своєчасну допомогу студентам у засвоєнні програмного матеріалу, запобігати утворенню недоліків у їх знаннях, а також попереджувати відставання в навчанні.

Написання письмової консультації буде доцільним, ефективним і виконуватиме своє призначення лише за умови, що вона своєчасно використовується студентами як джерело, дороговказ (настанова), засіб проникнення їх у проблему й сприятиме свідомому і глибокому засвоєнню та закріпленню її суті й змісту.

Письмова консультація повинна бути підготовлена до початку проведення настановчого заняття з дисципліни. Викладач на настановчих заняттях повинен ознайомити студентів із переліком уже розроблених письмових консультацій, а також з тематикою письмових консультацій, які найближчим часом будуть розроблені.

Слід зазначити, що письмові консультації видаються на руки студентам або надсилаються на їх запит.

Загальна інформація про письмові консультації

Розрізняють такі види письмових консультацій:

письмові групові;

письмові індивідуальні.
Письмові групові консультації

Письмові групові консультації пишуть викладачі з тих тем чи питань, з яких навчальний матеріал відсутній у підручниках, або, якщо в контрольних роботах зустрічаються одні і ті ж помилки. Такі консультації розглядають на засіданнях циклових комісій, їх друкують і передають в читальні зали, навчальні кабінети або надсилають студентам-заочникам на їх запит. На заочному відділенні ведуть каталог письмових групових консультацій з дисциплін.
Письмові індивідуальні консультації

Вони мають характер переписки студента-заочника з викладачем і здійснюються через заочне відділення або безпосередньо студент–заочник–викладач. Це по суті відповідь викладача на поставлене питання студента у письмовій формі. Таким видом консультації можуть скористатись ті студенти, які не мають можливості приїхати у навчальний заклад і одержати консультацію в усній формі. Облік індивідуальних консультацій усних і письмових повинен вестись у журналах навчальних занять. Якщо з одного і того ж питання звертається за консультацією декілька осіб, то в такому випадку потрібно написати консультацію групову (на групу студентів-заочників).


Письмові групові консультації можуть бути:


Підготовка викладача до написання письмової консультації


Перед написанням письмової групової консультації викладач повинен: визначити тему і перелік питань, з яких доцільно написання роботи. Для цього необхідно:

  1. Детально ознайомитись з програмою дисципліни і навчальни­ми завданнями.

  2. Встановити, які теми і питання відсутні у рекомендованій літературі або мають застаріле і недостатнє трактування.

  3. Проаналізувати і узагальнити типові недоліки у знаннях студентів, особливо з ключових тем і питань, які виявились у них під час складання заліків та екзаменів у попередні роки.

  4. Визначити коло складних і важкозасвоюваних студентами тем і питань, над якими потрібно більш наполегливо працювати, з метою надання їм практичної допомоги у їх засвоєнні.

  5. Із визначених складних і важкозасвоєних тем та питань підібрати і опрацювати додаткову навчальну та методичну літературу.

Письмові консультації слід розробляти з основних і найскладніших питань програми з урахуванням специфіки дисципліни та характеру трудової діяльності студентів-заочників, але слід пам’ятати, що вони ні в якому разі не є замінниками підручників.
Конкретні поради


У письмових консультаціях слід коротко висвітлювати:Вимоги до написання письмових консультаційДля забезпечення і ефективної реалізації навчально-виховних завдань письмова консультація повинна відповідати таким основним вимогам:


Опорний план письмової консультаціїПравильно складений план письмової консультації є одним з важливих елементів успішного засвоєння студентами теми. Але це не простий поділ на частини, не формальний перегляд авторського тексту, а творча робота викладача.

Трансформація і весь монтаж (сценарій) програмної інформації, що розглядається у письмовій консультації, повинен бути підпорядкований правильно складеному плану розкриття теми. Його форма, складові частини, динамічність визначається темою, видом, специфікою дисципліни, змістом та вимогами до групової письмової консультації, які обгрунтовано вище.

Перш ніж приступити до складання плану консультації потрібно:

Така диференційована підготовча робота викладача дає можливість автоматично побудувати найбільш придатний для даної теми план, а разом з цим зорієнтуватись у виборі методів і засобів подання програмного матеріалу. Сам план не повинен бути розширеним, його складові повинні виражати найбільш суттєве у змісті підручника.

Для зручності та полегшення засвоєння інформації студентами, кожен з головних пунктів теми слід розділяти на підпорядковану послідовність питань і підпитань.

Формулювати пункти плану найбільш доцільно у вигляді називних речень чітко, повно, змістовно, грамотно, з однозначним розумінням суті їх змісту. Але за необхідності, залежно від програмного матеріалу і власних методичних міркувань, крім називних речень, можна використовувати питальні й наказові речення, а також заголовки підтем, параграфів і навіть цитати авторського змісту теми у підручнику. Щоб зосередити увагу студентів на структурі вивчення теми, в консультації слід показати підпорядкованість і важливість одних пунктів плану над іншими і дотримуватись певної системи розміщення та нумерації підпорядкованості складових частин плану.

З метою кращого зорового сприймання і поглибленого запам’ятовування ходу вивчення теми розроблений план консультації можна подати у вигляді блок-схеми з використанням фігур будь-якої конфігурації та зв’язків між ними (за вибором автора консультації).

У кінці плану слід окремим пунктом вказати перелік доступної для студентів літератури, її розшифровку можна подати під час консультації після розгляду як головних пунктів плану, так і після кожного підпункту.

Варіант опорного плану до письмової консультаціїДля письмової консультації з важкозасвоюваної теми, яка повністю висвітлена у рекомендованій літературі, можна запропонувати поданий нижче план:

Вступ:

Основна частина (основні питання, їх зміст, методика вивчення і практичне використання):

У такому ж порядку розглядаються і наступні питання для самоконтролю за ступенем засвоєння програмного матеріалу теми:

Питання можна взяти з тематики і завдань для проведення заліку та екзамену:


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації