Методичні рекомендації до складання робочої програми навчальної дисципліни за вимогами кредитно модульної системи навчання

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СКЛАДАННЯ робочої програми навчальної дисципліни

за вимогами кредитно – модульної системи навчання

Кіровоград – 2009

ВСТУП

Метою впровадження в університеті кредитно-модульної системи навчання є інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців шляхом:

- стимулювання систематичної та якісної аудиторної, та самостійної роботи студентів протягом семестру;

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня набутих студентами знань та вмінь;

- зниження під час екзаменаційних сесій пікових психологічних перевантажень студентів і викладачів;

- підвищення мотивації студентів до набуття знань та вмінь, а також відповідальності за результати власної навчальної діяльності;

- забезпечення мобільного зворотного зв’язку викладачів зі студентами протягом семестру;

- прищеплення студентам почуття навчальної дисциплінованості;

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої програми з навчальної дисципліни, виконаної на засадах кредитно-модульної системи і доведеної до відома викладачів та студентів.


1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ, ОЗНАЧЕННЯ


Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі як аудиторної, так і самостійної роботи.

1.1. Модульна технологія навчання – це сучасна педагогічна технологія, що передбачає модульну (блочну) побудову навчального матеріалу та його засвоєння шляхом послідовного та ґрунтовного опрацювання навчальних модулів, мотивацію навчання на основі визначення цілей, значну самостійну навчально-пізнавальну діяльність студента та різноманітні форми діагностики рівня його знань та вмінь. Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи здійснюється за індивідуальними навчальними планами студентів. Формування індивідуального навчального плану студента за певним напрямом передбачає можливість індивідуального вибору навчальних модулів дисциплін з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівця.

1.2. Модульна побудова навчального матеріалу – це структурування навчального матеріалу на основі модульної програми.

1.3. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь, що передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного, модульного та семестрового контролю.

Вона формується на засадах поопераційного контролю та накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність студента за певний період навчання. Рейтингова оцінка – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

Рейтингова система оцінювання, порівняно з традиційними формами контролю знань, стимулює систематичну, свідому самостійну роботу студента, диференціює студентів за рівнем засвоєння навчального матеріалу, створює можливості для індивідуалізації навчання, дозволяє знизити рівень випадковості при визначенні підсумкової оцінки тощо.

1.4. Кафедра розробляє положення про рейтингові системи оцінювання з кожної дисципліни, які є невід’ємними складовими їх робочих навчальних програм, виконаних за кредитно-модульними засадами.

Зазначені робочі навчальні програми затверджуються в установленому порядку, доводяться до відома студентів та викладачів і протягом навчального року залишаються незмінними.

1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальних робіт (навчального навантаження).

Заліковий кредит - це завершена, задокументована частина загального обсягу трудомісткості навчання студента виражена в академічних годинах і кредитах Європейської кредитно-трансферної системи навчання (ЕСТS) і підлягає обов'язковому оцінюванню та зарахуванню у вигляді заліку чи екзамену. Заліковий кредит з дисципліни, яка викладається протягом кількох кредитів складається з кількох модулів.

Кредити ECTS передбачають всі види робіт, необхідних для навчання у закладі, тобто лекції, практичні роботи, семінари, консультації, практики, самостійна робота, екзамени, дипломне проектування, виконання кваліфікаційної роботи і інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

Загальний час, передбачений для засвоєння навчального матеріалу під час аудиторної та самостійної роботи студента протягом навчального року, повинен становити 60 кредитів ECTS. Ціна одного кредиту ECTS складає 36 академічних годин. Повне тижневе навантаження студента згідно навчального плану не має перевищувати 54 академічних годин щотижня, щорічна трудомісткість навчальної діяльності студента повинна становити до 2160 академічних годин, що оцінюється як 60 кредитів ECTS. Наприклад: 180 годин, відведених на дисципліну, складатиме 180:36=5 кредитів. Якщо результатом є дробове число, його округлюють до 0,5. Результат у кредитах у кінцевому виразі завжди виявиться одним із чисел ряду 0,5, чи 1, чи 1,5, чи 2, чи 2,5, чи 3 тощо.


1.6. Модуль - це завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, лабораторні, семінарські та індивідуальні заняття, самостійна робота, практики, контрольні заходи). Змістовий модуль - це система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові. Згідно рекомендації методичної ради КНТУ семестровий курс навчальної дисципліни розділяється на 3 змістових модулі. Виконання курсового проекту (роботи) є самостійним модулем.

1.7. Контрольні заходи якості підготовки фахівців в університеті є необхідним елементом зворотного зв’язку в навчальному процесі. Вони забезпечують визначення рівня досягнення знань у навчанні й дозволяють коригувати, при необхідності, хід навчального процесу.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ про робочу програму навчальної дисципліни

Методичне забезпечення навчальної дисципліни складають:

   • робоча програма навчальної дисципліни;

   • конспекти лекцій;

   • дидактичні роздаткові матеріали (схеми, діаграми, зразки тощо);

   • методичні вказівки до виконання лабораторних, графічно-розрахункових робіт, практичних, семінарських занять, самостійної, індивідуальної роботи студентів, курсового та дипломного проектування;

   • наскрізні програми комп’ютерної та практичної підготовки;

   • програми державних іспитів;

   • перелік інформативних джерел (адрес), де можна ознайомитися з навчальною інформацією;

   • пакети тестових завдань та завдань контролю й самоконтролю знань.

Усі компоненти методичного забезпечення повинні бути виконані у паперовому та електронному варіантах і зберігатися на кафедрі.

Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом університету. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється для кожної дисципліни, яка входить до навчального плану. У робочій програмі відображаються конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні форми навчальної роботи, засоби і форми поточного і підсумкового контролю. Робочою навчальної програмою дисципліни визначаються обсяги та зміст завдань, які повинен опрацювати студент, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, форми та засоби поточного й підсумкового контролю, критерії успішності навчання.

Викладач повинен розділити навчальну дисципліну на окремі змістові модулі, кількість яких у семестрі має дорівнювати 3.

Робоча програма повинна включати: анотацію навчальної дисципліни, опис предмета курсу, мету вивчення, передмову, орієнтовну структуру залікового кредиту курсу, план лекцій, теми семінарських, практичних чи лабораторних занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, методи навчання, методи оцінювання, розподіл балів, які виставляються студентам, шкалу оцінювання, методичне забезпечення (перелік), список літератури.


3. Структура робочої програми навчальної дисципліни


Робоча програма навчальної дисципліни розробляється за такою структурою:

- титульна сторінка;

- опис навчальної дисципліни, мета і завдання вивчення дисципліни, узгодження змісту навчальної інформації із забезпечуючими та забезпечуваними навчальними дисциплінами;

- структурно-логічна схема викладення змісту навчальної дисципліни;

   • структура залікових кредитів, зміст модулів, зміст лекційного матеріалу, перелік лабораторних, практичних, семінарських занять;

   • самостійна робота студентів;

- індивідуальна робота студентів, тематика наукових рефератів;

- система поточного та підсумкового контролю знань, умінь, навичок;

   • засоби для проведення поточного і підсумкового контролю; перелік форм контролю (поточного, модульного, підсумкового), шкала оцінювання;

- критерії оцінювання знань;

- методичні рекомендації для студентів щодо опрацювання змістових модулів, індивідуальної та самостійної роботи, організації навчального процесу;

3.1 Титульна сторінка робочої програми (зразок)


МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації