Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Місія (єдина мета діяльності) школи: Створення в навчальному закладі конструктивного вітапросту з метою формування успішної особистості, здатної до розбудови себе і соціуму.

Споживачі послуг

- учні та їх батьки

Вигоди (для споживачів)

- рівний доступ до якісної освіти

- сприятливі умови навчання, виховання і розвитку

- запуск механізмів самореалізації особистості

- можливість ранньої профілізації

- упевненість дітей у власних силах

Послуги

- розгалужена мережа гуртків, творчих обєднань за інтересами

- соціально-психологічний супровід розвитку дитини

- консультування батьків з проблем навчання і виховання дитини

- консультування педагогів і дітей з проблем міжособистісної взаємодії

Цінності

- природність і культуро відповідність шкільного середовища

- ставлення до дитини як до суб’єкта власного розвитку

- взаємоповага

- національна, релігійна, світоглядна толерантність

- відповідальність за власні дії

Девіз педагогічного колективу: Школа – це простір життя дитини, тут вона не готується до життя, а живе.


Методична проблема, над якою педколектив школи починає роботу в 2010-2011 навчальному році: «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу».

Мета педагогічного колективу у 2010-2011 навчальному році:

- створення умов для формування творчої особистості, здорової людини з незалежним високорозвиненим розумом, яка широко розуміє свої громадські обов’язки й реалізує в життя свою незалежну думку;

- задоволення потреб у здобутті школярами загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, виявлення і максимальний розвиток позитивних задатків у пізнавальній, емоційній, естетичній сферах для творення соціокультурного простору;

- допомога молоді зорієнтуватися в суспільному вирі подій, соціальних, економічних, інформаційних явищ, у самостійному виборі власного професійного й життєвого шляху.


Основними напрямами в роботі над науково-методичною проблемою є:
- впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, перспективних ідей освітньої реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Концепції профільного навчання;
- наукові дослідження в галузі освіти, впровадження ідей гуманізації, демократизації та особистісного підходу в практичну діяльність школи;
- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів.
- науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників школи;

- створення індивідуального простору в освіті учня, його всебічного повноцінного розвитку відповідно із природними задатками;

 - обрання таких методів роботи, щоб учень міг виявити вибірковість до навчальних предметів варіативної частини;

-виховання в учнів національної самосвідомості;

- формування здорового способу життя;

- творча самореалізація особистості через учнівське самоврядування.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі буде організовано роботу методичних підрозділів:

- Педагогічна рада
- Методична рада (кер. Довбня О.В.);
- МО учителів початкових класів (кер. Тимошенко С.В.);
- МО учителів природничо-математичних наук (кер. Літвінова Н. В.);

- МО учителів мови і літератури (кер. Корецька Н. В.);

- МО учителів англійської мови (кер. Бондаренко С.М.);
- МО учителів суспільствознавства (кер. Товстюк Т.О.);

- МО учителів естетичної та фізичної культури, технологій (кер. Даніленко Ю.С.);
- МО класних керівників (кер. Аврахова Н.В.);
- Психолого-педагогічний семінар «Інтуіція» (кер. Пронякіна О.І.) ;

- Науково-практичний семінар «Імідж сучасного вчителя» (кер. Ванжула Л.С.);

- Семінар-практикум «А я роблю так…» (кер. Лазуріна В.П.);
- Творча група вчителів «Підвищення якості навчальних досягнень учнів шляхом впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність» (кер. Топко Н.В.);

- Творча група вчителів «Розвиток мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя» (кер. Лобода Л.В.).
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи

протокол від ____________ р. №___

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи

протокол від ____________ р. №___


СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кременчуцької ЗОШ І- ІІІ ступенів № 16
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи

протокол від ____________ р. №___


СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Кременчуцької ЗОШ І- ІІІ ступенів № 16

(за рівнями)

ПЕДАГОГІЧНА РАДА         (І  РІВЕНЬ)

МЕТОДИЧНА РАДА    (IІ  РІВЕНЬ)МЕТОДИЧНІ

ОБ'ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ-

ПРЕДМЕТНИКІВ

ТИМЧАСОВІ

ДОСЛІДНИЦЬКІ

КОЛЕКТИВИ,

ТВОРЧІ ГРУПИ

IIІ РІВЕНЬ

НАСТАВНИЦТВО,

НОВАТОРСТВО,

КОНСУЛЬТУВАННЯ,

ГРУПИ ТВОРЧОЇ

СПІВПРАЦІ

НАВЧАЛЬНО-

ДОСЛІДНИЦЬКІ

ГРУПИ

ПЕДАГОГИ (ІV РІВЕНЬ)ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи

протокол від ____________ р. №___СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16


у 2010 – 2011 н.р.Методичний кабінет школи
МЕТОДИЧНА РАДАКМНМЦ

Педагогічна радаМО вчителів початкових класівІндивідуальна робота з

педкадрами

Семінари, практикуми
МО вчителів мови і літеретуриСамоосвіта
конференції

Методичні

нарадиМО вчителів естетичної та фізичної культури, технологій


Наставництво

практикуми

Бесіди,

консультації, анкетування
МО вчителів

природничо-математичних наук
Участь в олімпіадах з базових дисциплін, захисті робіт МАН

Інформаційно-методичне забезпечення
МО вчителів англійської мови
Предметні тижні

Психолого-педагогічний семінар «Інтуіція»МО вчителів суспільствознавстваКурсова перепідготовка

Науково-практичний семінар

«Імідж сучасного вчителя»


Творча група вчителів

«Підвищення якості навчальних досягнень учнів шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність»Вивчення системи та досвіду роботи вчителя під час його атестації

Семінар - практикум для вихователів днз, вчителів початкових класів, вчителів-предметників

5-х класів

«Ая роблю так…»
Творча група вчителів

«Розвиток мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя»
Творчі звіти учителів

Робота над шкільною науково-методичною проблемою

«Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу»ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи

протокол від ____________ р. №___


ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16
на 2010-2011 навчальний рікІ рівень методичної роботи - опанування вчителем те­орії сучасного навчально-виховного процесу, а також розуміння того, що сьогодні значно поси­люєrься керівна функція вчителя на уроці й значно зменшується інформаційна. Крім того, враховуючи індивідуальні особливості вчителя, його педаго­гічну майстерність, рівень педагогічної підготов­ки, знайомимо з класифікацією сучасних освітніх технологій:


• «традиційної школи» (технології рівневого навчання, модульного навчання);

• Школи розвитку (адаптивна система на­вчання, технологія розвивального навчання Л. За­нкова, Д. Ельконіна, В. Давидова);

• Школи самореалізації (технології комуніка­тивного навчання, діалогу культури, гуманно осо­бистісна технологія Ш. Амонашвілі).

ІІ рівень методичної роботи - організація роботи над науково-методичною проблемою, ос­новна мета якої - розвиток креативних здібнос­тей учителя для успішної соціалізації особистості в умовах адаптивної системи навчання.

Сьогодні вчитель повинен оволодіти не тільки певною сумою психолого-педагогічних знань, але й новими видами діяльності, а саме: на­уково-дослідницькою, науково-практичною, пла­ново-діагностичною, проектною. Передумовою творчої активності вчителя є планування провід­них тенденцій розвитку науки й педагогічноro до­свіду. Тому гoловним завданням методичної ро­боти є надання висококваліфікованої допомоги вчителям в опрацюванні сучасних науково-мето­дичних, психолого-педaroгічних концепцій, у фор­муванні конструктивноro пeдaгoгічноro мислення.

Завдання системи навчання для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу:

• створення оптимальних умов для розвитку кожного учня на підставі знання йогo індивідуаль­них особливостей, схильностей, потреб;

• формування в учнів самоосвітніх компетент­ностей, здатності до самореалізaції через створен­ня стійкої мотивації в позаурочний час.

Вирішення цих завдань пов'язано із засвоєн­ням варіaтивної частини навчальноro плану, тоб­то шкiльноro компонентy, який розглядаємо як ін­новаційний, що потребує реконструкції управ­ління навчально-виховногo процесу в позауроч­ний час. Звісно, що адміністрація школи повинна організувати роботу з педкадрами щодо озброєння їх знаннями й уміннями з цієї проблеми. Вона має посприяти усвідомленню ними ролі факультатив­них і додаткових занять в одержанні учнями пов­ноцінної освіти з урахуванням соціальних потреб їх самих і їхніх батьків; мотивувати необхідність створення системи варіативної частини навчаль­ного плану як однієї з форм диференціації й ін­дивідуалізації НВП. Відомо, що проблема втілен­ня варіативної частини висуває особливі вимоги до професійної підготовки вчителя.

Активно займаючись проблемою освоєння варіативної частини навчального плану протягом декількох років, учителі школи ознайомилися, по­перше, з діагностикою виявлення переважаючих мотивів навчання й інтересів школярів (анкету­вання, рейтинг); по-друге, з методикою й особ­ливостями проведення факультативних занять. Домоглись розуміння, що методика проведен­ня факультативних занять залежить від характе­ру факультативу, вікових та індивідуальних особ­ливостей учнів, рівня сформованості мотивів на­вчання й рівня навчальних досягнень, від змісту й специфіки факультативів, мети й завдань кур­су. По-третє, виробили один із варіантів типології факультативного заняття (вступно-інформаційне, консультативно-підготовче, поглиблення аналізу теми, семінарське заняття).

Паралельно на рівні управління вивчили вико­нання соціального замовлення за останні три ро­ки з тим, щоб прослідкувати тенденцію розвитку варіативної частини, спрогнозувати роботу на май­бутнє.Дата

Зміст заходу

Відповідальний

До 03.09

Робота з нормативними документами:

Опрацювання листа МОН України № ____ від ___________ “Методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у 2010/2011 навчальному році

Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі

Дотримання єдиних вимог щодо усного і писемного мовлення та ведення ділової документації

Ванжула Л.С.,

керівники МО

10.09

Затвердження розкладу роботи гуртків, позакласних заходів

Ванжула Л.С.,

Таран С.В.

До 15.09

Наказ "Про організацію методичної роботи в 2010-2011 навчальному році"

Ванжула Л.С.,

Таран С.В.

До 15.09

Розробити та затвердити Положення про методичне об'єднання вчителів

Методична рада, адміністрація школи

20.09

Затвердження планів роботи шкільних методичних об'єднань, творчих груп педагогів школи, психолого-педагогічного та науково-практичного семінарів, семінару - практикуму для вихователів днз, вчителів початкових класів, вчителів-предметників 5-х класів на 2010-2011 навчальний рік

Ванжула Л.С.,

Таран С.В.

Протягом року

Робота шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичних наук (за окремим планом)

Літвінова Н.В.

Протягом року

Робота шкільного методичного об'єднання вчителів мови і літератури (за окремим планом)

Корецька Н.В.

Протягом року

Робота шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів та вихователів (за окремим планом)

Тимошенко С.В.

Протягом року

Робота шкільного методичного об'єднання класних керівників (за окремим планом)

Аврахова Н.В.

Протягом року

Робота шкільного методичного об'єднання вчителів англійської мови (за окремим планом)

Бондаренко С.М.

Протягом року

Робота шкільного методичного об'єднання вчителів суспільствознавства (за окремим планом)

Товстюк Т.О.

Протягом року

Робота шкільного методичного об'єднання вчителів естетичної та фізичної культури, технологій (за окремим планом)

Даніленко Ю.С.

Протягом року

Робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Інтуіція» (за окремим планом)

Пронякіна О.І.

Протягом року

Робота постійно діючого науково-практичного семінару «Імідж сучасного вчителя» (за окремим планом)

Ванжула Л.С.

Протягом року

Робота постійно діючого семінару - практикуму для вихователів днз, вчителів початкових класів, вчителів-предметників 5-х класів «А я роблю так…» (за окремим планом)

Лазуріна В.П.

Протягом року

Робота творчих груп (за окремим планом)

- «Підвищення якості навчальних досягнень учнів шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність»

- «Розвиток мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя»
Топко Н.В.Лобода Л.В.

Протягом року

Робота над провідною науково-методичною проблемою проблемою «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу» (за окремим планом)

Педагогічний колектив

До 09.10

На виконання програми “Обдаровані діти” нарада про підготовку та проведення І етапу олімпіад з базових дисциплін

Ванжула Л.С.

Керівники МО

До 10.10

Перевірка адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів в умовах початкової, основної та старшої школи

Ванжула Л.С.

Таран С.В.

Пронякіна О.І.

Класні керівники

Листопад

На виконання програми “Обдаровані діти” проведення І етапу олімпіад з базових дисциплін

Вчителі-предметники

Вересень-березень

На виконання Закону України “Про освіту”, Положення про атестацію педагогічних працівників – проведення атестації вчителів (згідно окремого плану)

Атестаційна комісія

Жовтень - травень

Розробка методичних рекомендацій та підготовка до участі випускників у ЗНО 2011р.

Керівники МО
Протягом року
Відповідно до Концепції інформатизації навчальних закладів продовжити навчання педпрацівників використанню комп’ютерних технологій в підтримці навчально-виховного процесу

Адміністрація школи

Керівники МО

Грудень - січень
На виконання регіональної програми “Вчитель” – участь у конкурсі “Учитель року”

Адміністрація

Педколектив

Квітень
Розгляд навчальних планів на 2011-2012 навчальний рік, попередня комплектація педкадрами

Адміністрація

Травень

Аналіз та підсумки роботи методичної служби та педагогічного колективу над провідною методичною проблемою «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу»

Адміністрація

Керівники МОЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи

протокол від ____________ р. №___


ЦИКЛОГРАМА – ГРАФІК

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ на 2010-2011 н.р.

Форми роботи

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

1.

Педагогічна рада

+
+
++

+

2.

Наради при директорові

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.

Засідання методичної ради

++
++

4.

Психолого-педагогічний семінар «Інтуіція»
+
+
+
+
5.

Науково-практичний семінар «Імідж сучасного вчителя»+


+6.

Семінар - практикум для виховат. днз, вчителів поч. класів, вчителів-предметників

5-х класів

«А я роблю так…»
+

+7.

Методичні оперативки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8.

Конкурс «Учитель року»+

+

+

9.

Засідання МО

+
+
+
+

+
10.

Творча група

(кер. Топко Н.В.)
+
+
+
+
11.

Творча група

(кер. Лобода Л.В.)
+
+
+
+

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи

протокол від ____________ р. №___


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації