Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

ЗАСІДАННЯ ІІ Листопад, 2010 р.
з/п

Зміст

Відповідальні


1.

Робота з обдарованими дітьми

Ванжула Л.С. ,

Таран С.В.

2.

Організація проведення шкільних олімпіад. Обговорення і затвердження списків учнів для участі у міських олімпіадах з базових дисциплін

Керівники МО

3.

Участь учителів школи в конкурсі “Учитель року”

Керівники МО

4.

Про хід атестації педагогічними працівниками школи

Ванжула Л.С.

5.

Курсова перепідготовка вчителів школи

Ванжула Л.С.

6.

Взаємовідвідування уроків. Презентації вчителів школи

Ванжула Л.С.

7.

Шляхи та можливості впровадження у навчальний процес новітніх інформаційних технологій. Апробація електронних навчальних посібників

Ванжула Л.С.

8.

Роль та значення спецкурсів, курсів за вибором , факультативів у формуванні професійної орієнтації учнів

Ванжула Л.С.

10.

Участь випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні

Ванжула Л.С.

11.

Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури

Білецька В.А.

12.

Аналіз педагогічної ситуації та організації навчального процесу у 8-9-х допрофільних класах та профільних 10-11-х класах

Ванжула Л.С.

ЗАСІДАННЯ ІІІ Січень, 2011 р.
з/п

Зміст

Відповідальні


1.

Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах

Керівники МО

Ванжула Л.С.

2.

Гурткова та позакласна робота з предметів

Члени ради

3.

Дослідна та експериментальна робота вчителів школи

Керівники МО

4.

Ознайомлення та обговорення матеріалів атестації школи

Ванжула Л.С.

5.

Моніторинг діяльності вчителів школи, які мають педагогічні звання

Ванжула Л.С.

6.

Атестація – важливий елемент підвищення професійної майстерності вчителів. Презентація вчителів, які атестуються «Відкрий в собі талант»

Ванжула Л.С.

7.

Ознайомлення з новинками методичної літератури

Білецька В.А.ЗАСІДАННЯ ІV Березень, 2011 р.


з/п

Зміст

Відповідальні


1.

Результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки

Керівники МО

2.

Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації

Ванжула Л.С.

3.

Стан навчально-виховного процесу в школі

Ванжула Л.С.

4.

Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять

Ванжула Л.С.
Таран С.В.

6.

Обговорення нормативних документів

Ванжула Л.С.
Таран С.В.

7.

Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі

Керівники МО

8.

Огляд методичної літератури

Білецька В.А.ЗАСІДАННЯ V Травень, 2011 р.


з/п

Зміст

Відповідальні


1.

Діяльність роботи шкільних МО, ТГ щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога

Керівники МО, ТГ

2.

Підсумки проведення предметних декад

Керівники МО

3.

Виконання наказу про методичну роботу в школі

Ванжула Л.С.

Таран С.В.

4.

Аналіз роботи педколективу над методичною проблемою школи

Ванжула Л.С.

Таран С.В.

5.

Виконання навчальних програм учителями школи

Ванжула Л.С.

6.

Підведення підсумків роботи за проектами
7.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік

Члени методичної радиПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи Директор школи

протокол від ____________ р. №___ ______________ О. В. Довбня


Графік проведення предметних декад

в Кременчуцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16

у 2010-2011 навчальному році


Дата проведення
Декада
Відповідальний

06.09 - 15.09

фізкультури і спорту
Лобода Л.В.

20.09 - 29.09

географії і краєзнавства
Олєйнікова І.М.

04.10 - 13.10

математики та фізикиЛітвінова Н.В.

18.10 - 06.11

початкової школи

Тимошенко С.В.

08.11 - 14.11

української писемності
Троцька В.К.

22.11 - 30.11

зарубіжної літератури
Горкун Л.І.

29.11 – 03.12

методичний тиждень самоаналізу «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу»

Ванжула Л.С.

01.12 - 10.12

історії, права

Товстюк Т.О.

16.01 - 26.01

образотворчого мистецтва
Даніленко Ю.С.

06.02 - 16.02

англійської мови
Бондаренко С.М.

01.03 - 10.03

української мови і літератури
Корецька Н.В.

13.03 - 23.03

біології, екології, хіміїМалєйчик Т.І.

23.03 - 31.03

тиждень книги
Білецька В.А.

03.04 - 13.04

трудового навчання
Степаненко Л.С.

17.04 - 17.05

класних керівників

Аврахова Н.В.ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи Директор школи, голова протокол від ____________ р. №___ педагогічної ради школи

____________ О. В. Довбня

_______________________


Положення про методичне об’єднання вчителів

Кременчуцької ЗОШ І – ІІІ ступенів № 16


1.Загальні положення

1.1. Методичне об'єднання (далі МО) – структурний підрозділвнутрішньої системи керівництва навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.

1.2. За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють з однієї і тієїж спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалю­ють свою методичну і професійну май­стерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

1.3. МО створюються з числа основних учителів та вчителів, які працюють за сумісництвом.

1.4. Метою створення методичних об'єднань є:

- проведення навчально-виховної, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів;

-створення оптимальних умов для обміну досвідом роботи, для творчих дискусій, виконання практичних завдань;

- здійснення підвищення кваліфікації педкадрів по всіх напрямках.

1.5. Мо підпорядковується в своїй діяльності заступнику директора з НВР.

2.Завдання та напрями діяльності МО

2.1. Вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти.

2.2. Вибір курсів варіативної складової на­вчального плану.

2.3. Експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторсь­ких програм і методик.

2.4. Затвердження атестаційного матеріа­лу для підсумкового контролю, атестацій­ного матеріалу для випускних класів.

2.5. Ознайомлення з аналізом стану вик­ладання навчального предмету за підсум­ками внутрішньошкільного контролю.

2.6. Робота з учнями щодо дотримання норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я.

2.7. Взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів.

2.8. Організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету.

2.9. Вивчення перспективного педагогічно­го досвіду; експериментальна робота з предмету.

2.10. Вироблення єдиних підходів до оцін­ки результатів освоєння програми на ос­нові розроблених освітніх стандартів з предмету.

2.11. Розробка системи оцінювання на­вчальних досягнень учнів (тематична, се­местрова, залікова і т.п.),

ознайомлення з методичними розроб­ками різних авторів з предмету, аналіз методів викладання предмету.

2.12. Звіти про професійну самоосвіту вчи­телів: робота на курсах підвищення квалі­фікації в інститутах, звіти про творчі досягнення.

2.13. Організація і проведення предметних тижнів, декад, місячників; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, ог­лядів.

2.14. Організація позакласної роботи з предмету.

2.15. Формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактич­них засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з су­часними вимогами до навчального кабіне­ту та оснащення уроку.

2.16. Вивчення питань з теорії предмета, освоєння його наукової методології, ознайомлення з новими планами та підручниками.

2.17. Вивчення нових складних програмних тем з використанням дидактичного наукового матеріалу.

2.18. Поглиблення знань з методики викладання певного навчального предмета.

2.19. Здійснення заходів щодо трансформації у педагогічну практику перспективного педагогічного досвіду.

2.20. Вивчення питань теорії дидактики й виховання, спроби їх практичного використання.

2.21. Ознайомлення з новими періодичні виданнями з питань педагогіки, психології, дидактики.

2.22. Розробка та проведення заходів з проблем підвищення рівня навчально-виховного процесу.

2.23. Впровадження кращого педагогічного досвіду.

2.24. Підвищення рівня роботи з обдарованими дітьми.

2.25. Огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів МО.

3. Функції МО

3.1. Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій КМНМЦ, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів про­фесійної самоосвіти вчителів.

3.2. МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до ува­ги вирішення завдань, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

3.3. Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

4.Права вчителів МО

4.1. МО має право рекомендувати керівниц­тву розподіл навчального навантаження пе­дагогів з предмету при тарифікації, рекомен­дувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабі­нетів, предметних гуртків, студій, розподіля­ти методичну роботу окремих педагогів.

4.2. МО обговорює питання про мож­ливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

4.3. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

4.4. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально- виховного процесу в закладі.

4.5. Звертатися за консультацією з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів до заступників директора.

5. Обов'язки вчителів МО

Кожен педагог - зобов'язаний:

5.1. Організовувати навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань життєдіяльності закладу, МО, особисто вчителя.

5.2. Організовувати особисту діяльність, спрямовану на вдосконалення педагогічної, фахової майстерності.

5.3. Планувати особисту діяльність з урахуванням охорони здоровя та життя дітей, заходів з техніки безпеки.

5.4. Брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти.

5.5. Брати участь з засіданнях МО, прак­тичних семінарах і т.п.

5.6. Організовувати особисту діяльність, спрямовану на співпрацю з батьками та вчителями у підвищенні якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педагогічної праці.

5.7. Брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищен­ня рівня професійної майстерності.

5.8. Кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викла­дання предмету, Закон України «Про загальну середню осві­ту», нормативні документи, методичні ви­моги до категорій; володіти основами са­моаналізу педагогічної діяльності.

6. Організація діяльності вчителів МО

МО вчителів обирає голову. План ро­боти МО затверджується методичною ра­дою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів, в період між засіданням проводяться практичні се­мінари з організацією тематичних відкри­тих уроків, взаємовідвідування уроків, ме­тодичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін.

В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на збе­реження план роботи, звіт про виконану роботу.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

7. Аналіз результатів роботи МО за звітний період

Об'єкти аналізу:

- характеристика якості (творчого потен­ціалу) кадрового складу членів МО;

- статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динам­ічний аспект за останній рік);

- статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;

- виявлення проблемного поля (форму­лювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи за­ходів по їх усуненню);

- стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактики протиправних дій, проведення сумісних виховних заходів.

Зразковий алгоритм аналізу:

Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати
просування в освоєнні методичної про­блеми, самоосвіта);

Характеристика пріоритетних на­прямків роботи МО в минулому на­вчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямками регіону, ос­вітньої установи; результативність роботи.

Формулювання цілей і завдань діяль­ності на наступний навчальний рік з
вказівкою передбачуваного результату з кожного напряму роботи.

Конкретний, особистий внесок кожно­го члена МО у вирішення того або іншо­го завдання.


8. Завдання МО на новий навчальний рік

Вимоги до формування цілей:

- головна підстава для висунення цілі дані аналізу наявних освітніх потреб і ут­руднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами;

- цілі повинні бути актуальними, адекват­ними завданням розвитку регіональної освітньої системи;

- цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації; цілі повинні мати мотивуючий, стиму­люючий і спонукаючий характер; цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.


9. Вдосконалення професійної компе­тентності членів МО

Підвищення кваліфікації (курси ПК, се­мінари, конференції).

Взаємовідвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями.

Вивчення нормативних документів МОН України.

Вивчення методики організації навчаль­ної та виховної діяльності при взає­модії з органами культури і спорту, соц­іального захисту, медичних і правоохо­ронних органів.

Організація роботи з вивчення досяг­нень науки і передового педагогічного досвіду.


10. Зразкова тематика засідань МО

1 коло питань:

- узгодження різних планів, графіків, циклограм (індивідуальних, групових кон­сультацій, звітів по самоосвітній роботі, акцій, місячників, свят);

2 коло питань:

- конструювання і захист проектів (мо­делей), програм, планів виховної роботи;

3 коло питань:

- практичні форми роботи (семінари - практикуми, круглі столи, відкриті позакласні заходи, педагогічні марафони, тренінги, ділові ігри, моделювання і вирішення педагогічних ситуацій);

4 коло питань:

- вивчення нормативно-правових до­кументів, методичної, інструктивне - мето­дичної літератури з питань виховання;

5 коло питань:

- розробка: посадових інструкцій, кри­теріїв оцінювання діяльності вчителів та
класних керівників, положень, конкурсів;

6 коло питань:

- підведення підсумків, аналіз діяль­ності, підготовка підсумкових документів,
розробка системи заходів з усунення ви­явлених недоліків, розповсюдження пере­дового педагогічного досвіду;

7 коло питань:

- звіти з самоосвітнії роботи членів МО.


11. Критерії оцінки роботи МО

1. Критерій результативності. Мету можна вважати досягнутою, якщо резуль­тат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються у школі, зростає, досягаю­
чи оптимального рівня для кожної дитини.

2. Критерій раціонального викорис­тання часу, зростання майстерності пе­дагога відбувається при розумних витра­тах часу.

3. Критерій задоволеності педагогів своєю працею, можна вважати досягну­тим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється моти­вація творчої праці педагогів.

4. Критерій взаємозв'язку методич­ної роботи усередині установ з держав­ною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Ефективність здійснення функцій ме­тодичного об'єднання можна оцінювати і з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:

А. Критерії, що відображають рівень, якого досягають вчителі в своєму профес­ійному розвитку:

- рівень знань з: педагогічної і вікової дитячої психології, соціальної психології;

- рівень знань теоретичних основ ви­ховання, технологій організації виховного процесу;

- рівень організаторських умінь і на­вичок;

- рівень комунікативних здібностей;

- рівень загальної культури і цивіль­ної зрілості педагога.

Б. Критерії, що дозволяють оцінити реалізацію управлінських функцій вчителя:

- організація виховної роботи з учнями;

- взаємодія з педагогічними працівни­ками і іншими учасниками освітнього про­цесу, батьками і громадськістю з вихован­ня, навчання, творчого розвитку учнів;

- активність позиції вчителя.

Методичні об'єднання можуть ефек­тивно виконувати вищезгадані функції, якщо їх робота буде не формалізована, об'єднання підтримуватиме тісний зв'язок з дослідницькими педагогічними колекти­вами.


12. Документація МО

12.1. Положення про МО.

12.2. Аналіз роботи МО за минулий навчальний рік.

12.3. План роботи на рік.

12.4. Протоколи засідань.

12.5. План атестації вчителів, проходження курсової перепідготовки; банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад.

12.6. Інструктивно-методичні документи.

12.7. Методична база доробок вчителів МО в табличній формі.


13. Управління діяльністю МО

Управління діяльністю МО здійснює заступник директора з НВР.


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради школи Директор школи

протокол від ____________ р. №___ _____________ О. В. Довбня


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації