Нвк «гімназія – школа» №27 збірник – посібник з спецкурсу «ділове мовлення»

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8


НВК «ГІМНАЗІЯ – ШКОЛА» № 27


ЗБІРНИК – ПОСІБНИК

З СПЕЦКУРСУ

«ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ»

9 КЛАС


УПОРЯДНИК: КРУТОУСОВА О.М.


Маріуполь 2007


ЗМІСТ
 1. Вступ. Завдання курсу «Ділове мовлення»………………………………………………………….. 3

 2. Поняття літературної мови. Мовна норма……………………………………………………………3

 3. Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів……………………………………………………..5

 4. Документ – основний вид офіційно-ділового стилю…………………………………………...........6

 5. Реквізит – елемент документа…………………………………………………………………............8

 6. Критерії класифікації документів……………………………………………………………………11

 7. Тематичне оцінювання № 1…………………………………………………………………….........14

 8. Основні офіційні документи: автобіографія, заява…………………………………………………15

 9. Характеристика, скарга, пропозиція……………………………………………………………......19

 10. Довідково - інформаційні документи: анотація, відгук……………………………………………23

 11. Рецензія, довідка……………………………………………………………………………………..26

 12. Доповідна записка, пояснювальна записка……………………………………………………...…28

 13. Запрошення, звіт, лист……………………………………………………………………………….31

 14. План, оголошення……………………………………………………………………………………33

 15. Протокол, витяг з протоколу……………………………………………………………………..….36

 16. Тематичне оцінювання №2…………………………………………………………………….........39

 17. Обліково-фінансові документи: акт, доручення, розписка…………………………………… .….40

 18. Господарсько-договірні документи: інструкція, положення,

правила, статут……………………………………….. ……………………………………………...44

 1. Розпорядчі документи: вказівка, наказ………………………………………………………….…..49

 2. Постанова, розпорядження…………………………………………………………………………..54

 3. Тематичне оцінювання № 2…………………………………………………………………….........57

 4. Текст…………………………………………………………………………………………………...58

 5. Оформлення сторінки, титульна сторінка……………………………………………………...…...59

 6. Правила оформлення заголовків, підзаголовків. Бібліографія………………………………..........62

 7. Логічна послідовність документів………………………………………………………………….64

 8. Тематичне оцінювання № 3…………………………………………………………………….........67

 9. Методичні рекомендації щодо оформлення і написання реферату………………………….........68

 10. Підсумкове тематичне оцінювання. Захист індивідуальних робіт………………………………..68
Російсько - український словник найбільш вживаних банківських термінів……………...69

Список рекомендованої літератури…………………………………………………………….72


ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАВДАННЯ КУРСУ «ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ»


Прочитайте і порівняйте висловлювання:

«З’явилося багато людей, які володіють двома мовами – мовою відомчою і мовою живою. Вони вживають ту чи іншу мову залежно від потреб. Шаблонна і незграбна мова протоколів і звітів вважається єдино придатною для службового і приватного життя. Жива, образна мова відсувається на друге місце.»

( К. Паустовський)

«Можна досить саркастично відгукнутися про особливості мови службових документів, але разом з тим важливо не зловживати канцеляризмами там, де вони не потрібні – в художній літературі, в публіцистиці. В адміністративному спілкуванні, офіційно-ділова лексика, якщо автор не зловживає, виявляється змістово місткою, абсолютно необхідною.


(Л. В. Рахманін)


ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. МОВНА НОРМА.


Літературна мова - це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей. Українська літературна мова-унормована, уніфікована, стандартизована, характеризується високою граматичною організацією, розвиненою системою стилів. Літературна мова існує в усній та писемній формі.


Функції мови:

1. Номінативна.

2. Комунікативна.

3. Мислеоформлююча.

4. Експресивна та ін..

Мовна норма-сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними і зразковими на певному історичному етапі.


Мовна норма встановлюється за такими критеріями:
Мовні норми:

1. Орфоепічні.

2. Акцентуаційні.

3. Графічні.

4. Орфографічні.

5. Лексичні.

6. Словотворчі

7. Морфологічні.

8. Синтаксичні.

9. Стилістичні.

10. Пунктуаційні.


ПРАКТИЧІ ЗАВДАННЯ:

1. Поставте правильно наголоси в словах. Випишіть слова, які мають подвійний наголос.

Надрядковий, алфавіт, учитель, ринковий, рожковий, весняний, усередині, сидіти, доповідний, договір, фаховий, феномен, концептуальний, простий, ясний, черпати, терміновий, часу ( р. в. ) , шляху ( р. в. ), ознака, вимога.

2. Визначити, які іменники ч. р. 2 відм. є нормативними? Обґрунтуйте відповідь.

Акту-акта, документа – документу, листа – листу, папера –паперу, апарата – апарату, маркетинга - маркетингу, листопада – листопаду, жовтня – жовтню, стола – столу, бюджету – бюджета, балансу – баланса, бланка – бланку, менеджмента – менеджменту.

3. Перепишіть слова з вправи, які відповідають літературній нормі, визначте коло їх уживання.

Справжність, довіреність, учбовий, навчальний, дійсний, мощність, невстигаючий, прожитковий, рішення, оточуючий, навколишній, слідуючий, положення ( матеріальне ), стосунки, відносини, спів ставляти, любий, одержувати освіту.

4. Запишіть, добираючи з дужок найбільш відповідне слово.

(Урядовець, службовець, працівник, робітник) відділу, (фанат, вболівальник, любитель) футболу, (легка, зрозуміла, вдала) доповідь, (обіймати, осягати, охоплювати) посаду, (говорити, казати, висловлювати, запропонувати) зауваження, (оплачувати, сплачувати, платити) борги, (діставати, набувати, здобувати) освіту, (вирішальні, ґрунтовні, корінні) питання, (ґрунтовний, всебічний, вичерпний) огляд.


ТЕМА 3. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ – МОВА ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ.


Офіційно-діловий стиль обслуговує ділові стосунки і спілкування на офіційному рівні.

Мета стилю – інформативність, чіткість викладення. Звичайною формою стилю є монолог.

Ознаки стилю:

- нейтральна лексика, слова в прямому значенні;

- позбавлений емоційності, образності;

- наявність штампів, кліше, абревіатур, термінів;

- віддієслівні іменники (вирішення, застосування) ;

- іменники, які називають людей за вчиненою дією (свідок, виконавець) ;

- прикметно–іменникові словосполучення (чинне законодавство);

- складні прийменники (з метою, відповідно до );

- прості речення, ускладнені однорідними членами, уточненнями ;

- дієслова в тепер. часі (пропонується);

- прямий порядок слів у реченні;

Підстилі:
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. Виправте помилки в словосполученнях. Запишіть їх правильно.

Приймати участь, дякуючи підтримці, директор по роботі зі споживачами, довести до відома, знайти можливості для лекцій, пожиточний мінімум, слідуючи аспекти, посісти на своє місце, головувати на презентації, зробити своєю завідувачкою, підручники по вивченню механіки.

2. Перепишіть синонімічні ряди. Які з форм слід використовувати в офіційно-діловому стилі?

Відправник, адресат; апеляція ,звернення, петиція, просьба, прохання, клопотання, скарга; шар, пласт, коло; відомості, вісті, звістки, повідомлення, чутки, інформація; оригінал, взірець, зразок, первотвір; затверджувати, схвалювати, ухвалювати, узаконювати, ратифікувати; особистий, приватний, персональний, власний.

3. Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди. Які з цих слів слід використовувати в ділових паперах?

Завізувати, контракт, конференція, підписати, обґрунтовано, договір, збори, радити, давати, згоду, семінар, лекція, оголошення, сповіщати, віче, переконливо, рекомендувати, урок, повідомлення, вмотивовано, бесіда, практикум, повідомляти, доводити до відома, рекламування.

4. Виправити помилки. Записати правильно.

Заключати угоду, утвердити план, приймати участь, виписка з протоколу, займати посаду, діюче законодавство, помагати розвитку, по хворобі.


ТЕМА 4 . ДОКУМЕНТ – ОСНОВНИЙ ВИД

ОФІЦІЙНО – ДІЛОВОГО СТИЛЮ.


Документ (лат. «доказ») – це засіб закріплення різними способами інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумову діяльність людини. Документ має правове і господарське значення. Це носій інформації, яка використовується в процесі управління.

Вимоги до документів:

 1. Документ повинен видаватися повноважним органом або особою у відповідності з її компетенцією.

 2. Документ не повинен суперечити діючому законодавству і вказівкам вищестоящих органів.

 3. Документ має бути достовірним, тобто містити конкретні і реальні пропозиції або вказівки.

 4. Документ повинен бути складений за встановленою формою.

 5. Документ має бути відредагований і оформлений.
Діловодство – діяльність, яка охоплює питання документування і організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських функцій. Для кожної організації обов’язковим є ведення адміністративного (загального) діловодства.

Єдина державна система діловодства (ЄДСД) – науково впорядкований комплекс основних положень, норм правил і рекомендацій, які визначають і регламентують процеси діловодства, починаючи з моменту створення документа і до здачі їх в архів.

Документи групуються за кількома ознаками – критеріями.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:


1. Ознайомтесь з ознаками видів документів, поданими в тексті вправи. Яке з визначень, на вашу думку, є найбільш точним? Поясніть свою відповідь.

А) Документ – це матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Б) Документ – це результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою.

В) Документ – основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність.


2. Від поданих слів утворіть складні прикметники. Складіть із ними речення, характерні для офіційно-ділового стилю.

Промисловий, торговельний; вузький, фаховий; східний, український; нижній, дунайський (клімат, низовина); фінансовий, промисловий; господарський, договірний; широкий, відомий; науковий, технічний; приватний, власницький.


3. Запишіть українською мовою сталі звороти ділового мовлення. Складіть з ними речення з відокремленими або невідокремленими обставинами та додатками.

Поставить на голосование, заказное письмо, вести переписку, виновная сторона, связанный с, оценочная стоимость, результат переговоров, составить отчет, прийти к мнению на протяжении, за период работы, в связи с распоряжением.


4. Самостійно складіть 5 речень, які б були ускладнені однорідними прикладками, які є назвами установ, найменуваннями вчених ступенів і звань, назвами нагород, назвами посад. Поясніть вживання розділових знаків у таких реченнях.

МДГУ, бізнесмен-маріуполець,завод «Президент» та ін..


ТЕМА 5. РЕКВІЗИТ – ЕЛЕМЕНТ ДОКУМЕНТА.


Сукупність окремих компонентів документу називають реквізитами. Вони бувають постійні і змінні. Постійні друкуються на бланках, а змінні фіксуються в процесі заповнення. Сукупність реквізитів, розташованих в певній послідовності, називається формуляром.


РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ

п/п

Реквізити

Правила оформлення

1.

Державний герб

розташовується по середині бланка під назвою організації.

2.

Емблема організації

поряд з назвою організації (товарний знак).

3.

Зображення державних нагород

в верхньому лівому кутку або по середині.

4.

Код підприємства

в верхньому правому кутку.

5.

Код форми документа

в верхньому правому кутку під кодом організації

6.

Назва міністерства, комітету або відомства

в верхньому лівому кутку або посередині

7.

Повна назва установи, автор документа

в верхньому лівому кутку або посередині

8.

Назва структурного підрозділу

в верхньому лівому кутку

9.

Індекс, поштова, телеграфна адреса, № телефону, факсу, рахунку в банку

в верхньому лівому кутку (відповідно до поштових вимог)

10.

Назва виду документу

посередині

11.

Дата

датується днем підписання або затвердження (24.02.03 або 24 лютого 2003р.)

12.

Індекс

в верхній частині зліва, 3 пари арабських цифр № 02-10/36, де

02 – шифр структурного підрозділу,

10 – номер справи

36 – реєстраційний номер за журналом обліку

13.

Місце укладання чи видання

вверху зліва. Назва міста де видається

14.

Гриф обмеження доступу до документа

з правого боку. Записується з середини рядка: «для службового користування», «таємно», «цілком таємно».

15.

Адресат

1. назва установи (Н.в.)

2. назва посади особи адресата (Д.в.)

3. прізвище, ініціали особи адресата (Д.в.)

4. поштова адреса.

Кожна з нового рядка зліва

16.

Гриф затвердження

у верхній правій частині. Набуває сили з моменту затвердження.

- слово «затверджую»

- назва посади

- особистий підпис

- ініціали, прізвище особи, що затвердила

- дата

17.

Резолюція

в правому верхньому кутку. За змістом:

 • резолюція – підтвердження (« до наказу»)

 • резолюція – розгляд (заходи на розгляд колективу) «вжити заходів»

 • резолюція – відповідь «на жаль змушені вам відмовити», «не заперечуємо».

18.

Заголовок до тексту

малими літерами («про…»)

19.

Відмітка про контроль

зверху зліва «К» - контроль

20.

Текст

елементи: вступ, доказ, закінчення.

21.

Відмітка про наявність додатка
22.

Підпис

посада (ліворуч), ініціали, прізвище (праворуч), підпис (посередині). Ініціали перед прізвищем

23.

Гриф узгодження

«узгоджено» або «погоджено». Назва посади, підпис, дата

24.

Віза

підпис, дата

25.

Печатка
26.

Відмітка про засвідчення копії

у правому верхньому кутку «копія».

27.

Прізвище виконавця

- прізвище виконавця,

- номер телефону (ніжній лівий куток)

28.

Відмітка про виконання документу

«до справи», № справи, дата, підпис

29.

Відмітка про надходження

назва організації, що отримала документ, дату надходження (праворуч на нижньому полі документу)


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації