Методичні рекомендації щодо вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році Бобкова О. С. методист навчально-методичного

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2
Методичні рекомендації

щодо вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах

у 2010/2011 навчальному році


Бобкова О.С.

методист навчально-методичного

кабінету природничих дисциплін


Уміння використовувати набуті знання та бажання поповнювати їх самостійно є основною умовою успішної адаптації людини у динамічних умовах навколишнього середовища.

Хімія – одна із найлогічніших наук, що є не тільки основою науково-технічного прогресу, але й сприяє зростанню загальної культури людини. В суспільстві, яке не розуміє або не дооцінює сучасного значення хімії для всіх сфер життя людини, розвивається хемофобія.

Тому при викладанні хімії в сучасній школі необхідно:

З метою розвитку інтелекту учня, формування його духовного світу, оволодіння ключовими компетенціями, в арсеналі роботи кожного вчителя повинні бути комунікаційні та інформаційні технології, активні та інтерактивні методи навчання.

Для розкриття суб’єктного досвіду школярів варто, на наш погляд, створювати на уроці атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі всього класу, стимулювати учнів до висловлювань, моделювати різні життєві ситуації, створювати педагогічні ситуації спілкування, обміну думками, які дозволяють дитині проявити ініціативу та самостійність; передбачити самостійну роботу учнів з підручником, різноманітним довідковим матеріалом.

Наголошуємо також на практичній спрямованості набутих знань. Нові програми цілком змінили роль учителя і учня на уроці. Вона передбачає їх співпрацю і співтворчість. Учитель має не просто надавати учневі інформацію і передавати формальні знання, а бути повноцінним учасником комунікативного процесу, партнером, що допомагає у формуванні навичок використання отриманих знань про речовини та їх властивості як у повсякденному житті, так і для розв’язування складніших завдань дослідницького характеру. Зверніть увагу на факт, що 30% завдань ЗНО-2010 з хімії – завдання прикладного характеру.

Хочеться, в черговий раз, зауважити, що хімія – теоретично-експериментальна наука і хімічний експеримент є одним із засобів як набуття знань і формування уявлень про їх практичне застосування, так і важливою умовою активізації пізнавальної діяльності учнів. На важливості і значимості хімічного експерименту, як методу наукового пізнання в хімії, наголошується в Державному стандарті базової і повної середньої освіти для хімічної компоненти галузі «Природознавство».

Аналізуючи виконання завдань експериментального туру учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії за останні три роки, констатуємо факт стійкої динаміки погіршення результатів. Практично половина учасників взагалі не допускається до проведення практичної частини туру, а 60% учнів, що її виконують, в недостатній мірі володіють як технікою хімічного експерименту, так і правилами техніки безпеки під час його проведення. Занепокоєння викликає той факт, що школярі не вміють виконувати елементарні операції, передбачені навіть шкільною програмою – зважування на терезах, приготування розчинів, визначення йонів і т ін. Це свідчить про те, що в шкільній практиці існує чимало недоліків, пов’язаних з організацією і проведенням шкільного хімічного експерименту, які викликані зміною співвідношення між учнівським та демонстраційним експериментом, їх змістом, завданнями, функціями та метою.

Для більш наочного сприйняття школярами конкретних хімічних речовин та явищ рекомендуємо збагатити учнівський хімічний експеримент елементами ужиткової хімії, що сприятиме корекції цільової установки учнів щодо часу та термінів застосування в їхньому житті шкільних знань з хімії, розвитку внутрішньої мотивації до навчання, формуванню навичок науково обґрунтованого використання речовин і матеріалів у повсякденні. З цією метою вважаємо за доцільне опрацювання матеріалів науково-методичного посібника «Учнівський хімічний експеримент 7-9 класи» /Автор Лашевська Г.А. / К.: Педагогічна думка, 2007. – 112с.

Вчителям – завідуючим кабінетами (лабораторіями) хімії пропонуємо ознайомитися із збірником «Безпека на уроках хімії» / Автори Дубовик О., Дуброва Н., Сергуніна Р. / К.: ЛВК, 2009. – 43с. До нього увійшли документи з безпеки життєдіяльності під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті хімії, орієнтовний перелік документів з безпеки нормативного призначення, що мають бути в кабінеті хімії, зразки їх оформлення, зразки оформлення журналу реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів тощо.

Рівень навчальних досягнень учнів, як і в минулі роки, оцінюватиметься відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених наказом міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 р. № 371 (Інформаційний збірник МОН України, №№ 13-14-15).

Програмне забезпечення навчального процесу з хімії в 2010-2011 навчальному році здійснюватиметься за такими програмами:
Клас

Програма

7-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів

Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

11класи хіміко- біологічного, фізико-математичного, технологічного, філологічного, суспільно-гуманітарного і художньо-естетичного профілів

Хімія. 10-11 класи. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів» – К.: Педагогічна Преса, 2004.
11 класи інших профілів

Хімія. 8-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних заклaдів /Автори І. Базелюк, Н. Буринська, Л. Величко, Н. Титаренко/ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 8-11 класи» – К.: Шкільний світ, 2001.
11 класи з поглибленим вивченням предмета

Хімія. 8-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних заклaдів з поглибленим вивченням предметів /Автори Н.Буринська, Л. Величко, М.Гладюк, О.Мішина, Н.Романова / Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 8-11 класи» – К.: Шкільний світ, 2001.
10 класи усіх профілів та з поглибленим вивченням предмета

Хімія.10-12 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту / Автори Л.Величко, О.Ярошенко /; академічний рівень / Автори Л.Величко, Г.Лашевська, Н.Титаренко /; профільний рівень / Автори Н.Буринська, Л. Величко, В.Депутат, Г.Лашевська, Г.Сударєва, Н.Титаренко, Н.Чайченко / та поглиблене вивчення / Автори Н.Буринська, Л. Величко, М.Гладюк, Н.Романова /

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх закладів. Хімія. 10-12 класи» – Тернопіль: Мандрівець, 2010.

8-9 класи з поглибленим вивченням предмета

Хімія. 8-12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних заклaдів з поглибленим вивченням хімії /Автори Н.Буринська, Л. Величко та ін. ( сайт Міністерства освіти і науки України).
Вечірні (змінні) загальноосвітні навчальні заклади

Хімія. 9-12 класи. Програми з природничо-математичних дисциплін для вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Педагогічна Преса, 2006.
5-11 класи ( допрофільна підготовка, профільне навчання)

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5 -12 класи / Упор.: О.А.Дубовик, С.С.Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 272 с.

8-11 класи ( профільне навчання)

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 8 -11 класи / Упор.: Г.Дубковецька, Ю.Каліночкіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 100 с.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації