Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „ економічна історія для студентів заочної форми навчання спеціальностей

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні рекомендації

для виконання контрольної роботи з дисципліни

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ

(для студентів заочної форми навчання спеціальностей

7.050106 „Облік і аудит”, 7.050107 „Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ – 2004


Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „Економічна історія” ( для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.050106 „Облік і аудит”, 7.050107 „Економіка підприємства”). Укл. С.І.Штефан. − Харків: ХНАМГ, 2005. − 36 с.


Укладач: С.І.Штефан


Рецензент: к.е.н., доц. І.А.Островський


Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол № 12 від 7.06.2005р.
ВСТУП

При вивченні дисципліни «Економічна історія» перед студентами ставиться завдання оволодіння предметом, в якому подаються основні положення здійснення перетворень одних господарських форм в інші, характеризуються напрямки змінних процесів, а також розуміння сучасних народногосподарських перетворень в Україні. Вивчається курс „Економічна історія” після опанування дисциплінами „Історія України”, „Політологія”, „Макроекономіка”, „Основи економічної теорії”.

Згідно з навчальним планом при вивченні дисципліни „Економічна історія” студенти заочної форми навчання спеціальностям „Облік і аудит” і „Економіка підприємства” повинні написати й захистити контрольну роботу.

Дані методичні рекомендації включають теми, плани, рекомендації щодо виконання робіт і список основної літератури.

Номер контрольної роботи студент вибирає за останніми двома цифрами номера своєї залікової книжки, а якщо номер залікової книжки закінчується на 51 – 100, то слід відняти 50. Наприклад, залікова книжка № 1277 - 50, то тема роботи №27

Обсяг роботи складає 15 – 18 сторінок учнівського зошита.

Необхідним є план роботи, який передбачає вступ (відзначається актуальність теми та структура розглянутих питань ); основана частина − 2 – 3 питання (розглядається сутність теми), висновки (підводяться підсумки роботи), список використаної літератури. В кінці роботи студент повинен вказати дату, коли робота здана на кафедру і поставити особистий підпис.

ТЕМАТИКА

контрольних робіт по курсу “Економічна історія” для студентів економічних спеціальностей заочного факультету.

1. Значення економічної історії України в дослідженні економічних проблем сучасності.

2. Матеріальна культура стародавніх цивілізацій.

3. Розвиток зовнішньої торгівлі у країнах Стародавнього Сходу і Античної Греції.

4. Розвиток товарно-грошових відносин Античного Риму.

5. Економічна раціональність цехового ладу середньовічного ремесла.

6. Господарський розвиток Західної Європи від Античності до Середньовіччя.

7. Характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райони.

8. Особливості мануфактурного періоду в розвитку промисловості в країнах Західної Європи, США.

9. Формування і розвиток внутрішніх національних і світового ринків.

10. Ґенеза індустріального суспільства у країнах Західної Європи (16-18 ст.).

11. Суть промислового перевороту. Особливості його у Великобританії, Німеччині, Австрії та США.

12. Особливості індустріалізації США, Німеччини, Великобританії.

13. Розвиток сільського господарства США, Японії та європейських країн.

14. Міжнародні економічні відносини у 19 ст. Формування світового ринку.

15. Подолання економічних наслідків Першої світової війни.

16. Розвиток сільського господарства провідних країн світу напередодні Другої світової війни.

17. Сутність мілітаристської економіки Німеччини в 30-40х рр. 20 ст.

18. Світова економічна криза 1929-1933 рр. і економічний розвиток у 30х роках 20 ст.

19. Економічні наслідки Другої світової війни.

20. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку другої половини 40-90-х рр. 20 ст.

21. Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі.

22. Нові індустріальні країни: їхнє становлення і економічний розвиток.

23. Характеристика процесу феодалізації селян в Україні.

24. Господарство Українських земель у праісторичні часи.

25. Господарський розвиток українських земель у другій половині 14-15 ст.

26. Розвиток ремесел і промислів на території України в 16 – 18 ст.

27. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі Київської Русі.

28. Аграрні відносини в Україні у 16-першій половині 17 ст.

29. Аграрна еволюція українських земель у другій половині 17-18 ст.

30. Землеволодіння на правобережних та західноукраїнських землях. Особливості селянського землеволодіння у 16- 18 ст.

31. Економічна система Запорозької Січі. Розвиток торгівлі та фінансів.

32. Суть та основні етапи промислового перевороту в Україні у 19 – на поч. 20 ст.

33. Індустріалізація України (19-20 ст).

34. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства України в 60-х роках 19 ст. – на початку 20 ст.

35. Зародження і розвиток кооперативного руху в Україні.

36. Розвиток внутрішньої торгівлі в Україні протягом 19- на початку 20 ст.

37. Роль України в системі світового ринку (19 – поч. 20 ст.).

38. Економіка України в 1914-1921 рр.

39. Політика “воєнного комунізму” та НЕП в Україні.

40. Економіка Української РСР в часи індустріалізації та колективізації.

41. Західноукраїнські землі в 20-30рр.20 ст.

42. Господарство України в роки Другої світової війни.

43. Відбудова і розвиток промисловості України в повоєнні роки.

44. Народне господарство України у 50-80х рр. 20ст.

45. Характеристика розвитку невиробничої сфери в другій половині 20 ст.

46. Об’єктивна необхідність перебудови України на основі ринку.

47. Вирішення соціально-економічних проблем в ході ринкових перетворень.

48. Актуальність аграрної реформи в сучасній Україні.

49. Зовнішньоекономічна політика України на сучасному етапі .

50. Україна і світовий ринок.


Тема 1. Значення економічної історії України в дослідженні економічних проблем сучасності.

ПЛАН

 1. Предмет і значення економічної історії .

 2. Місце економічної історії в системі наук.

 3. Роль історико-економічного аналізу у формуванні економічної культури господарських кадрів.Розглядаючи дану тему, важливо визначити пріоритети, основні завдання предмета економічної історії, показати, яке місце вона займає в системі економічних наук. Потрібно підкреслити зростання актуальності вивчення суспільних явищ в їх історичному аспекті. Показати зв’язок історії господарства з іншими науками ( економічною теорією, соціологією, історією, економікою промисловості, іншими галузевими і функціональними економічними науками), а також охарактеризувати критерії періодизації економічної історії.


Тема 2. Матеріальна культура стародавніх цивілізацій.

ПЛАН

 1. Характеристика основних етапів первісного суспільства.

 2. Господарство і матеріальна культура стародавніх цивілізацій.

3. Економічні причини занепаду країн античного світу.


У роботі необхідно дати загальну характеристику основних рис господарства первісного суспільства, показати розвиток матеріальної культури. Розкрити особливості економіки східного рабства, господарства Стародавньої Греції, країн Стародавнього Сходу ( Стародавній Єгипет; державні утворення Межиріччя – Шумер, Ур, Вавилонське царство; Стародавня Індія; Китай та ін.). Назвати причини і наслідки колонізації Стародавньою Грецією нових земель, охарактеризувати відмінності античного і східного рабства, пояснити суть колонату. Визначити і проаналізувати економічні причини занепаду стародавніх цивілізацій.


Тема 3. Розвиток зовнішньої торгівлі у країнах Стародавнього Сходу і Античної Греції.

ПЛАН

 1. Економічний розвиток країн Стародавнього Сходу і Античної Греції.

 2. Характеристика розвитку зовнішньої торгівлі і товарно-грошових відносин.


У роботі треба охарактеризувати розвиток ремесла, сільського господарства, відносини власності на землю, відзначити роль і назвати джерела рабства, причини, охарактеризувати форми розвитку торгівлі. Особливого значення слід приділити характеристиці розвитку зовнішньої торгівлі у країнах Стародавнього Сходу і Античній Греції, здійснення грошового обміну.

Важливим моментом роботи є аналіз економічних причин занепаду античного рабовласницького суспільства.


Тема 4. Розвиток товарно-грошових відносин Античного Риму.

ПЛАН

 1. Господарство та соціально-економічні відносини Стародавнього Риму.

 2. Розвиток товарно-грошових відносин. Перетворення Риму у світовий центр грошових операцій.

 3. Занепад Римської імперії.При розгляді теми необхідно дати загальну характеристику господарського розвитку Античного Риму. Визначаючи провідну роль сільського господарства в економічному житті Стародавнього Риму, слід охарактеризувати відносини земельної власності.

Показуючи розвиток торгівлі, важливо відзначити існування досить розвинутої грошової системи Стародавнього Риму, основні причини розквіту Античного Риму, дати їм характеристику.

У 3 – 4 ст. н.е. господарство Стародавнього Риму починає занепадати. У роботі слід проаналізувати причину і сутність кризи, її наслідки.


Тема 5. Економічна раціональність цехового ладу середньовічного ремесла.

ПЛАН

 1. Основні риси феодального господарства.

 2. Характеристика цехового ладу середньовічного ремесла, його економічна доцільність.


При аналізі основних рис феодального господарства слід охарактеризувати відносини власності. Важливо визначити категорію „рента”, розкрити три її форми ( відробіткова, продуктова, грошова). Розглядаючи перше питання, слід докладно описати основні форми господарської діяльності: феодальна вотчина ( французька сеньйорія), ремісничий цех, торгова гільдія.

Відзначаючи, що характерною рисою середньовічного ремесла була його цехова організація, слід охарактеризувати особливості цехового ладу, проаналізувати основні причини і завдання виникнення, соціальну структуру ремісничого цеху. Особливу увагу слід приділити визначенню економічної ефективності цехів у 12- 15 ст.


Тема 6. Господарський розвиток Західної Європи від Античності до Середньовіччя.

ПЛАН

1. Загальна характеристика господарства Європи в 5 -15 ст.

2 Характеристика соціально-економічних відносин в епоху Середньовіччя.

3. Розвиток середньовічних міст та ремесел.


Характеризуючи особливості господарського розвитку країн Західної Європи від Античності до Середньовіччя, доцільно розглянути причини, які зумовили розвиток різноманітних форм землеволодіння, а також розкрити ці форми. Особливу увагу слід приділити особливостям становлення феодального господарства у країнах Західної Європи, аналізу загальних рис феодального господарства. Назвати його основні виробничі форми.

Відродження античних міст і утворення нових мало велике значення для економічного розвитку. Міста стали осередками промисловості, утворювалися міста-комуни, або міста-держави, розвивалися ремесла. Характеризуючи ці процеси, слід розкрити особливості розвитку міст Західної Європи.


Тема 7. Характер Європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи

і райони.

ПЛАН

 1. Характеристика основних причин, що сприяли розвитку торгівлі в 11 -15 ст.

 2. Інтенсивний розвиток торгівлі в середні віки.

 3. Розвиток банківської системи. Виникнення кредиту.


Характеризуючи основні причини, що сприяли розвитку торгівлі, слід відзначити роль процесу урбанізації та розквіту ремесел.

Основною метою роботи є характеристика європейської торгівлі в середні віки, описання її головних шляхів і районів. Розвиток сухопутної торгівлі сприяв створенню торгових гільдій. Слід визначити їх роль у монополізації ринку. Великого значення у цей час набуло формування банківської системи, виникнення кредиту, утворення національних ринків.


Тема 8. Особливості мануфактурного періоду в розвитку промисловості

в країнах Західної Європи, США.

ПЛАН

 1. Значення Великих географічних відкриттів для господарства Західної Європи і США.

 2. Основні фактори становлення індустріального суспільства у країнах Західної Європи в 16 ст.

 3. Сутність і типи мануфактури. Характеристика мануфактурного періоду у країнах Західної Європи і США.


Визначаючи роль Великих географічних відкриттів в економічному становленні макроцивілізації, слід охарактеризувати розвиток економічних зв’язків між найвіддаленішими землями і народами різної матеріальної культури. Необхідно показати роль колоніальної системи у нагромадженні величезних багатств у країнах Західної Європи.

Аналізуючи фактори становлення індустріального суспільства ( розвиток товарного господарства, посилення майнової і соціальної диференціації, формування великих капіталів, розвиток розширеного відтворення, перетворення феодальної земельної власності на об'єкт купівлі-продажу, використання найманої праці),слід визначити значну роль мануфактурного виробництва, основні його типи. Крім того, важливо охарактеризувати зрушення у сфері торгівлі, обігу, розподілу, формування ринкових відносин.


Тема 9. Формування і розвиток внутрішніх національних і світового ринків.

ПЛАН

 1. Передумови і наслідки Великих географічних відкриттів.

 2. Процес формування і розвиток внутрішніх і світового ринків.


При розгляді теми слід проаналізувати причини, які обумовили необхідність географічних відкриттів, внаслідок яких посилилися економічні зв'язки між країнами, змінилися торгові шляхи. Зовнішня торгівля у 16 – 18 ст. стала світовою. Почалося формування світового ринку.

Характеризуючи процес формування і розвитку національних ринків ( на прикладі більш розвинутих країн), слід зазначити, що торгівля в ті часи стала найбільш прибутковою сферою. Розвиток торгівлі зумовив зростання ролі банківської справи і кредиту. Почався процес так званого первісного нагромадження капіталу.


Тема 10. Ґенеза індустріального суспільства у країнах Західної Європи.

( 16 – 18 ст.).

ПЛАН

 1. Соціально – економічні передумови і наслідки буржуазних революцій у Нідерландах, Англії, Франції.

 2. Колонізація Північної Америки. Війна за незалежність та утворення США.


Перше питання доцільно розглядати на прикладі окремих країн, підкреслюючи специфіку, аналізуючи конкретно-історичні особливості, а також особливості в економічному розвитку кожної країни, у відносинах власності.

Розвиток економіки Америки значною мірою залежав від політики колоніалізму Англії, що гальмувала розвиток колоній. Війна за незалежність 1775 -1783 рр. закінчилася перемогою північноамериканських колоній і проголошенням у 1776р. нової незалежної держави – Сполучених Штатів Америки. Війна одночасно була буржуазною революцією, що прискорила розвиток промисловості і торгівлі.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації