Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія» ( для студентів 2 і 3 курсів спеціальностей 050107.«Облік і аудит», 05106.»Економіка підприємства»)

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку дозволяю

Перший проректор

--------------------------Г.В.Стадник


Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія» ( для студентів 2 і 3 курсів спеціальностей 6. 050107.«Облік і аудит», 6.05106. »Економіка підприємства»)


Харків ХНАМГ 2007


Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни

« Економічна історія» ( для студентів 2 і 3 курсів спеціальностей 6.050107 «Облік і аудит», 6.05106. «Економіка підприємства».- Харків: ХНАМГ,

2007 - 46 с.


Укладач: С.І.Штефан


Рецензент: О.О.Чуприна


Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол № 9 від 02.02.2007


ЗМІСТ


Передмова……………………………………………………………………6

Тема 1.Предмет і завдання курсу «Економічна історія»…………………..7

Тема 2. Господарські форми економіки стародавнього світу……………..8

Тема 3. Становлення і розвиток феодальної системи господарства………9

Тема 4. Мануфактурний період світової економіки ( 16 – 18 ст.)………….10

Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець 18 –

перша половина 19 ст.)……………………………………………………… 11

Тема 6. Господарство провідних країн світу в останній третині 19 –

на початку 20 ст……………………………………....................................... 11

Тема 7. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період

(1919 – 1939рр. )………………………………………………. ……………. 12

Тема 8. Господарство провідних країн світу після другої світової війни…. 13

Тема 9. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються……. 14

Тема 10. Господарство українських земель у період від найдавніших

часів до 5 ст. н.е…………………………………………………………… 15

Тема 11.Розвиток феодальної системи господарства в українських

землях……………………………………………………………………….. 16

Тема 12. Господарство українських земель в умовах панування

Феодальної системи ( 16 – 18 ст.)……………………………………………. 16

Тема 13. Криза феодально-кріпосницької системи і розвиток

Капіталістичних відносин в Україні у 19 ст……………………………….. 17

Тема 14. Господарство України наприкінці 19 – на початку 20 ст……….. 18

Тема 15. Господарство України в міжвоєнний період………………………. 19

Тема 16. Економіка України в роки другої світової війни та повоєнної

відбудови ( 1939 – 1950 рр.)……………………………………. 19

Тема 17. Господарський розвиток України в 50 – 80-ті роки 20 ст……. 20

Тема 18. Економіка незалежної України в 90-ті роки 20 ст…………… 21

Тести з дисципліни « Економічна історія»…………………………… 22

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з

дисципліни «Економічна історія»……………………………………… 30

Теми контрольних робіт з дисципліни «Економічна історія» для

студентів заочної форми навчання……………………………….. 32

Екзаменаційні питання з дисципліни «Економічна історія»…………… 35

Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР ) з

дисципліни « Економічна історія»………………………………………… 37

Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних

контрольних робіт ( ККР ) з курсу «Економічна історія»…………… 43

Список літератури…………………………………………………………. 44

Навчально-методичний план дисципліни «Економічна історія»……….. 45


Передмова

Методичні матеріали для вивчення нормативної дисципліни «Економічна історія» складені відповідно до місця дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 05010 «Економіка і підприємництво». Вона охоплює всі теми, визначені анотацією для мінімальної кількості годин за стандартом. Вивчається курс «Економічна історія» після опанування дисциплінами «Історія України», «Політекономія», «Макроекономіка».

Основною метою викладання дисципліни «Економічна історія» є засвоєння майбутніми бакалаврами з напряму «Економіка підприємства» основних положень здійснення перетворень одних господарських форм в інші та набуття ними системних знань щодо напрямків змінних процесів, розуміння сучасних народногосподарських перетворень в Україні.

Актуальність вивчення історії господарства України у світовому контексті пояснюється необхідністю висвітлення і усвідомлення закономірностей економічного розвитку українських земель в умовах незалежної України,

що стала суб’єктом світової цивілізації.


Для більш повного і детального розуміння цих процесів по курсу «Економічна історія» рекомендується написання рефератів.


Тема 1.

Вступ. Предмет і завдання курсу „Економічна історія”.

План лекції

 1. Роль історико-економічного аналізу у формуванні економічної культури господарських кадрів.

 2. Періодизація економічної історії.


План семінару

.

 1. Предмет економічної історії. Характеристика основних напрямів історико-економічного аналізу.

 2. Роль економічної історії у формуванні економічної культури господарських кадрів.

 3. Періодизація економічної історії.

 4. Актуальність вивчення історії господарства України у світовому контексті.По даній темі семінар не передбачено.

Кількість годин на самостійну роботу – 2.


Теми рефератів


 1. Значення економічної історії України в дослідженні економічних проблем сучасності.

 2. Роль економічної історії у формуванні економічної культури господарських кадрів.


Тема 2.

Господарські форми економіки стародавнього світу.

План лекції

 1. Характеристика господарського розвитку за первісної доби.

 2. Особливості східного рабства.

 3. Господарство Стародавньої Греції.

 4. Античний Рим: економічні причини розквіту і занепаду.

 5. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я.

План семінару


 1. Характеристика господарського розвитку за первісної доби.

 2. Особливості економіки східного рабства.

 3. Господарство Стародавньої Греції.

 4. Економічний розвиток і занепад Античного Риму.

 5. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я.По даній темі семінар не передбачено.

Кількість годин на самостійну роботу – 2.


Теми рефератів

 1. Матеріальна культура стародавніх цивілізацій.

 2. Розвиток зовнішньої торгівлі у країнах Стародавнього Сходу і Античної Греції.

 3. Розвиток товарно-грошових відносин Античного Риму.Тема 3

Становлення і розвиток феодальної системи господарства.


План лекції

1. Загальна характеристика господарства Європи в 5 – 15 ст.

2.Особливості розвитку сільського господарства. Агрокультура і сільськогосподарська техніка.

3.Розвиток ремесел і міст в середньовіччі.

4.Зростання торгівлі, розвиток банківської системи і кредиту.


План семінару

 1. Загальна характеристика господарства Європи в 5 – 15 ст.

 2. Шляхи формування, форми і типи власності феодальної системи господарства.

 3. Розвиток агрокультури і сільськогосподарської техніки.

 4. Урбанізація Західної Європи. Розвиток ремесла.

 5. Розвиток торгівлі, банківської системи. Виникнення кредиту.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

 1. Економічна раціональність цехового ладу середньовічного ремесла.

 2. Господарський розвиток Західної Європи від Античності до Середньовіччя.

 3. Характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райони.Тема 4.

Мануфактурний період світової економіки (15 – 18 ст.).


План лекції


 1. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи.

 2. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи.

 3. Колонізація європейцями Північної Америки. Війна за незалежність та утворення США.План семінару

 1. Економічні причини і наслідки великих географічних відкриттів.

 2. Зародження і розвиток індустріального суспільства у країнах Європи.

 3. Колонізація Північної Америки. Війна за незалежність та утворення США.

 4. Формування і розвиток внутрішніх національних і світового ринку.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

 1. Особливості мануфактурного періоду в розвитку промисловості в країнах Західної Європи, США.

 2. Формування і розвиток внутрішніх національних і світового ринку.Тема 5.

Епоха перевороту до індустріального суспільства ( кінець 18 – перша половина 19 ст. )


План лекції

1. Суть промислового перевороту.

2. Характеристика промислового перевороту у провідних країнах світу. Особливості промислового розвитку.

.

План семінару

 1. Сутність та етапи промислового перевороту.

 2. Характеристика промислового перевороту у провідних країнах світу.

 3. Створення національних фінансово – кредитних систем.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

 1. Ґенеза індустріального суспільства у країнах Західної Європи ( 16 – 18 ст.).

 2. Суть промислового перевороту. Особливості його у Великобританії, Німеччині, Австрії і США.. Тема 6.

Господарство провідних країн світу в останній третині 19 – на початку 20 ст.


План лекції

1. Основний зміст процесу індустріалізації.

2. Аграрний розвиток провідних країн світу в період їх індустріалізації.

3. Формування світового ринку.


План семінару

 1. Характеристика процесу індустріалізації.

 2. Динаміка світового індустріального розвитку та структурні зрушення економіки.

 3. Аграрний розвиток провідних країн в період їх індустріалізації.

 4. Утворення світового ринку. Розвиток міжнародних економічних відносин.Кількість годин:

аудиторних – 2, самостійна робота –


Теми рефератів

 1. Особливості індустріалізації США, Німеччини, Великобританії.

 2. Розвиток сільського господарства США, Японії та європейських країн.

 3. Міжнародні економічні відносини у 19 ст. Формування світового ринку.Тема 7.

Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період.


План лекції


 1. Подолання економічних наслідків першої світової війни.

 2. Світова економічна криза 1929-33рр. і економічний розвиток у 30-х роках 20 ст.


План семінару

 1. Економічні наслідки першої світової війни для провідних країн світу.

 2. Розвиток економіки країн світу у післявоєнний період.

 3. Світова економічна криза 1929 – 1933 рр..

 4. Шляхи виходу з економічної кризи індустріальних країн світу.Кількість годин:

аудиторних – 1, самостійна робота – 2.


Теми рефератів

  1. Подолання економічних наслідків першої світової війни.

  2. Розвиток сільського господарства провідних країн світу напередодні другої світової війни.

  3. Сутність мілітаристської економіки Німеччини в 30-40-х роках 20 ст.

  4. Світова економічна криза 1929-1933 рр. Економічний розвиток у 30-х роках 20 ст.Тема 8.

Господарство провідних країн світу після другої світової війни.


План лекції

 1. Економіка країн світу в роки другої світової війни. Економічні наслідки другої світової війни.

 2. Тенденції й напрями розвитку світового господарства у 50-90-х роках 20 століття.

 3. Індустріалізація сільського господарства.

 4. Основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин у 50-90-х роках 20 ст.План семінару

 1. Економіка країн світу в роки другої світової війни.

 2. Економічні наслідки другої світової війни. Значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки.

 3. Тенденції й напрями розвитку світового господарства у 50-90-х роках 20 століття.

 4. Структурні зміни промислового виробництва різних країн.

 5. Індустріалізація сільського господарства.

 6. Основні напрями і форми розвитку міжнародних економічних відносин. Особливості розвитку міжнародної торгівлі.

 7. Характеристика фінансової та грошово-кредитної системи економічно розвинених країн світу.Кількість годин:

аудиторних – 2, самостійних – 0.


Теми рефератів

 1. Економічні наслідки другої світової війни.

 2. Динаміка й структурні зміни господарського розвитку другої половини 40-90-х рр. 20 ст.Тема 9.

Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються.


План лекції

1.Особливості економічного розвитку країн, що розвиваються. 2.Характеристика.основних рис індустріалізації країн, що розвиваються.


План семінару

 1. Становлення нових індустріальних країн у 50 – 60- ті роки 20 ст.

 2. Особливості індустріалізації нових індустріальних країн світу.По даній темі семінар не передбачено.

Кількість годин на самостійну роботу – 2.


Теми рефератів

 1. Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі.

 2. Нові індустріальні країни: їхнє становлення і економічний розвиток.Тема 10.

Господарство українських земель у період від найдавніших часів

до5 ст. н.е.


План лекції

1.Матеріальна культура України первісного суспільства.

2. Особливості розвитку ремесла.

План семінару

 1. Матеріальна культура України первісного суспільства.

 2. Особливості розвитку сільського господарства, ремесла.

 3. Розвиток торгових зв’язків.По даній темі семінар не передбачено.

Кількість годин на самостійну роботу – 2.


Теми рефератів

 1. Господарство Українських земель у праісторичні часи.

 2. Особливості розвитку ремесел на українських землях.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації