Макіївський міський навчально-методичний центр Методичне об’єднання вчителів іноземних мов Матеріал для підготовки учнів до зно з письма/writing

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5
Макіївський міський навчально-методичний центр

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов

Матеріал для підготовки учнів до ЗНО з письма/writing


Частина тесту, що перевіряє письмові вміння та навички, є відкритим завданням і має свої особливості та правила. Мета сучасного екзамену з письма—запропонувати кандидатам такі завдання, що вимагатимуть проде­монструвати вміння користуватися мовою в умовах якомога більше наближених до реальних життєвих ситуацій для того, щоб учні показали вміння та навички використання різних мовленнєвих функцій у комунікативних цілях.

Завданням іспиту є продукування учнями власних висловлювань та текстів, а не тих, що вони завчили напам'ять, та використання ними тих лінгвістичних одиниць, певних знань, вмінь та навичок, що є необхідними для виконання конкретного завдання. Основний акцент писемної частини іспиту робиться на успішне писемне спілкування.

На незалежному оцінюванні можуть подаватися будь-які формати письмових завдань, які представлені у Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (Проект на сайті МОН (липень 2008 року) та відповідають її вимогам. Якщо ретельно розглянути ці вимоги, можна виділити основні вміння та навички, типи текстів, формати завдань.
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ
(А1+/А2)


ФОРМАТ ЗАВДАНЬ

ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ • Особистий лист
  (формули мовленнєвого
  етикету);

 • вітальна листівка;

 • оголошення;

 • повідомлення;

 • записка (у довільній
  формі);

- нотатки
 • Викладати новини, повідомлення (про зустріч тощо);

 • розповідати про окремі факти і події власного життя;

 • висловити власні міркування, почуття та ставлення до
  предметів, явищ, подій;

 • висловити подяку або вибачитися, висловити жаль, відмовитися або погодитися;

 • описати плани на майбутнє (виклад майбутніх фактів, подій);

 • висловити прохання надати інформацію про партнера по спілкуванню


ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

(В1/В1+) • Стаття;

 • інструкція (опис
  процедури);

 • лист (особистий,
  подання, електронний);

 • звіт (ділове
  повідомлення — мемо);

заповнення формулярів

- Розповідати про перебіг подій;

 • переказувати події та історії;

 • описувати людину (скетч), предмети, процедури;

 • висловлювати особисту думку, власне ставлення, враження;

 • пояснювати причини та наслідки;

 • формулювати запрошення;

 • висловлювати та описувати почуття;

 • привітати з успіхом;

 • подякувати та вибачитися;

 • запропонувати допомогуВИСОКИЙ РІВЕНЬ

(В2)

 • Лист (особистий,
  діловий);

 • есе;

 • стаття;

 • нотатки
 • Надавати оцінку подіям, предметам, людям тощо;

 • висловлювати почуття та враження (співчуття,
  незадоволення, надію, бачення проблеми тощо);

 • висловлювати власні погляди (з аргументацією), ставлення;

 • передавати перебіг подій, історій;

 • складати опис;

 • аналізувати погляди;

 • надавати детальнее пояснення (подана інформація у таблиці,
  на графіку тощо)


ПРОЦЕС ПИСЬМА СКЛАДАЄТЬСЯ З ТАКИХ ВАЖЛИВИХ ЕТАПІВ

 1. Підготовчий/prewriting: етап, коли учні мобілізують свій досвід, знання, добирають літературу, ідеї, думки щодо будь-якого майбутнього письмового або усного продукту, в основі якого лежить текст. Дуже важ­ливо, щоб учні вміли орієнтуватися в письмових формах та стилях (робота, що проводиться у процесі читання різних типів літературних творів).

 2. Написання чорнового варіанту/writing the first draft: етап, коли учень складає варіант на чернетці, використовуючи ті думки, ідеї, фрази, що були дібрані на першому етапі. Учень отримує перший варіант твору.

 3. Перечитування та вдосконалення тексту/revising: учень змінює, додає, комбінує, переставляє, покращує написане.

 4. Перевірка та виправлення помилок/proofreading: виправлення орфографічних, граматичних, стиліс­тичних, пунктуаційних помилок.

5. Видання/publishing: учні знайомляться з творами, читаючи їх вголос.
Розглянемо докладніше кожний етап.

1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП/PREWRITE

Перший етап є найважливішим, базовим, оскільки саме на ньому будується вся подальша робота. Від підготовленості учнів: знання певних лексико-граматичних структур, вільного оперування формами та стилями писемного (або усного) мовлення, залежатиме якість майбутнього творчого продукту. Тому дуже важливо знайти й дібрати методи, за допомогою яких можна виявити все те багатство словникового запасу, думок, ідей, знань, що будуть корисними для виконання завдання, у нашому випадку створення конкретного продукту мовлення — тексту. Для цього пропонуємо певну кількість стратегій, що дозволяють учням мобілізувати пам'ять, відокремити ті знання та вміння, що є у нього в наявності в пасиві та активі. Під час підготовки до іспиту важливо опанувати всі можливі стратегії.

1. Створення лексичної карти («ланцюжок ідей»): схематичне розташування ключових ідей та думок, слів за тематикою, що логічно пов'язані між собою. Наприклад, учень отримує завдання "You share your impressions about the last summer holidays with your penpal. Tell him/her where you went, how you spent and explain the reason you enjoyed your last summer holidays." (1) Або завдання може бути таким: "You are planning your future summer holidays. Tell your penpal how you would like to spend them." (2)

Обидва завдання мають основний предмет/тему розмови — summer holidays. Отже, у центрі пишемо клю­чове слово/фразу (summer holidays), пов'язане з майбутнім письмовим продуктом. Потім записуємо основні ідеї, думки або підтеми (travelling abroad, at the seaside, in the country, at home, in the camp, etc.). У майбутньому творі ці думки можна використати в передмові (introduction):

There are different ways of spending summer holidays./In our country people like spending their holidays in a dif­ferent way. Some people prefer going abroad. Others enjoy active holidays somewhere in the mountain camp or in the forest, where they can go hiking, sit around the fire, swim in the swift cool river. Sometimes it is important to go to the country and help elderly parents to run the household. But for me the best way is to go to the seaside. This is how I spend my last summer holidays./That 's why I'd like to go to a south town by the sea.

Кожну підтему пов'язуємо с новими поняттями, словами, думками. Наприклад, підтема 'at the seaside', яку ми вибрали, може включати певні категорії, що стосуються транспорту (як ми доїхали), проживання, природи, нових облич, друзів, розваг тощо: transportation, accommodation, nature/sea, people/making friends, entertainment, etc.). У свою чергу розвиваємо думки щодо слова 'fun': How can you entertain yourself?

Ця техніка дозволяє структурувати майбутній твір, розбити його по підтемах та абзацах, тобто організувати (розташувати) інформацію.

 1. Складання списку будь-яких ідей та думок, якими можна скористатися (мозковий штурм). В складанні беруть участь усі учні, пропонуючи свої варіанти. Пропозиції записують на дошці, а потім добирають найкращі. Ця стратегія призначена для групової роботи. Кожен учень пропонує думки, ідеї, ключові фрази тощо, які можуть знадобитися у майбутньому творі.

 2. Складання діалогу між автором та майбутнім читачем (автор та читач міняються ролями). Як читач учень складає і дає відповіді на можливі запитання щодо теми майбутнього твору. Отже, учень легше розуміє, що та як слід написати. На прикладі вибраної теми можемо скласти запитання, що є найцікавішими для її розкриття.

What is the best way to spend summer holidays for you? Where did you go to during your last summer holidays? Why did you choose this place? Who did you go with? Did you make any new friends? What things did you take with you and why? What did you do during the day? How did you enjoy the beach and the sea? Etc.

 1. Використання списку «Основи життя». "Life Essentials" — це перелік необхідних та цінних галузей із життя людини. За допомогою цього переліку слід дібрати ті, що необхідно висвітлити в майбутньому творі.

Clothing

Senses

Science

Freedom/rights

Literature/books

Housing

Communication

Energy

Land/property

Recreation/hobby

Food

Purpose/goals

Community

Health/medicine

Personality/identity

Exercise

Measurements

Arts/music

Entertainment

Natural resources

Education
Machines
Faith/religion

Freedom/rights
Tools/utensils

Family

Intelligence

Trade/money

Land/property

Plants/vegetation

Friends

Agriculture

Heat/fuel

Health/medicine

Work/occupation

Love

Environment

Rules/laws

EntertainmentУчень переглядає список відповідно до вибраного завдання (1 або 2) після того, як він склав «ланцюжок ідей». Такі категорії, як Clothing та Food, можуть знадобиться, оскільки вони є додатковою інформацією, яку можна включити до твору. Housing — це теж саме, що й 'accommodation', учень вже згадував у схемі цю категорію тощо.

5. Використання основних запитань або встановлення основної інформації про предмет твору за
допомогою запитань/W's of Writing: Who? What? Where? When? Why? та How? Така техніка буде корисною для невеликих коротких творів безпосередньо на уроці. У нашому випадку можна розробити чорновий варіант або пробний короткий твір, використовуючи ці запитання.

SAMPLE WRITING

Варіант І (lower level)

This summer in July (When?) I went to the seaside together with my parents and there friends (Who?). We travelled there by car (How?). Every day we went to the beach, sunbathed and swam in the sea. We also went to the restaurant to taste the local food. (What?) We stayed at a big modern hotel with all the conveniences (Where). We had a lot of fun. We could play volleyball and football on the playground, tennis on the tennis court, or just walk in the park (What?/Why?). We made many friends and brought many pictures. In general, I enjoyed my holidays very much. (How?)

Варіант II (higher level)

/ went to the seaside in July (When?). It was the warmest and the sunniest month this summer. Together with my parents (Who?) we travelled to a small south town of Alupka in the Crimea (Where?), which is one of the best places to stay. Dad drove the car (How did we get?) and we just looked through the window. We stayed at a beautiful modern hotel by the sea. (Where?) / could watch the sunrise and the sunset every day as well as see a mysterious night sea with the moon path. We would get up very early and hurried to the beach. (Why did we do?). It wasn 't hot yet at that time, the sun was tender and warm. The sea was still very clear and clean. There were very few people on the beach and we could enjoy the nature, the sea, the sun without shouts, noise and crowds (Why?). We had much fun during the day: we bathed and swam in the sea, rode a banana, sunbathed, built sand castles, played beach volleyball with friends or just relaxed in the sun. (What?) Sometimes went sightseeing. We tasted the local food in tiny restaurants, met many interesting people. (What? Why?) So we got lots of impressions, took lots of pictures. These were really the best holidays in my life. (How do you appreciate?)

6. Використання б моделей думок та написання всього, що приходить у голову, у момент написання будь-якої з них.

.

!

 1. Опиши/Describe it. What do you see, hear, feel, smell, taste?

 2. Порівняй/Compare it. What is it like? How similar or different it is?

 3. Засоціюй/Associate it. What connection between this and something else come to your mind?

 4. Проаналізуй/Analyse it. What parts, important issues does it have? Do they work together?

 5. Застосуй/Apply it. What can you do with it? How can you use it?

 6. Доведи всі «за» та «npoти»/Argue for and against it. What do (don't) you like about it? What are its/his/her good (bad) points?На підготовчій стадії учень добирає матеріал та думки для письмового твору. На цьому етапі також дуже важливо зрозуміти мету твору, оскільки вона визначає функцію майбутньої роботи з письма. Наприклад, функція листа-скарги — висловити незадоволення послугою та змусити розв'язати проблему, що виникла. Функція рецензії — представити нову книгу, фільм, виставу тощо, висловити своє враження, надати якісь рекомендації. У свою чергу, функція письмового твору визначає тип інформації, яку слід включити, порядок представлення думок у творі або його зміст та організацію.

Загальне уявлення про жанр та тип тексту пов'язане саме з метою написання твору. Наприклад, лист включає адресу відправника та дату його написання. Картки, статті, рецензії або дослідження представ­ляють інші типи текстів. Усі вони мають свої особливості написання, організацію, способи розташування інформації тощо. Отже, знання типів текстів — це один із найважливіших компонентів умінь з письма, що тестуватимуться на іспиті.

Для того, щоб зрозуміти ситуацію, представлену в завданні, той, хто пише, повинен чітко розуміти, для кого він пише {аудиторія або читачі). Цей фактор впливає на зміст та стиль повідомлення. Від того, наприклад, кому адресована записка (однокласнику чи товаришеві, що приїхав у гості з іншої країни), залежить, яку інформацію слід включити до тексту, а яку непотрібно (однокласник знає те, чого не знає іноземець). Тому той, хто пише, повинен уявляти, яка інформація відома, а яка — ні майбутньому читачеві його твору (у завданні повинно бути вказано, хто є майбутній читач). У випадку, якщо читачеві подається зайва інформація або, навпаки, відсутня необхідна, порушується акт комунікації. Отже, якщо учень має певне завдання, у якому вказано, яку саме інформацію слід представити, необхідно розкрити всі питання, оскільки це впливає на бали, які учень отримає (критерій: task achievement). Зайва інформація не зараховується в позитив, тим більше, що учень обмежений у кількості слів.

Аудиторія визначає й стиль твору. Коли лист адресований товаришеві по листуванню, автор буде дотримуватися неформального стилю (короткі речення, особистий та дружній тон, розмовні висловлювання, скорочення тощо). Але, якщо завдання — написати листа родині, де буде гостювати учень, або вчителю школи, де він буде навчатися, слід дотримуватися формального стилю (ретельно відібрана лексика, ввічливі формули тощо). Розуміння контексту твору означає, що кандидат/абітурієнт/учень знає мету написання, зміст та свого адресата.

2. НАПИСАННЯ ТВОРУ/WRITING

Основна мета процесу написання трансформація плану в текст (питань, ідей у повні речення або формат нотаток у текстовий формат). На цій стадії необхідно продумати, які граматичні структури та лек­сичні засоби слід використати у творі. Існує велика кількість елементів для зв'язування речень та слів у контекст. Учням слід ретельно добирати необхідне.

3-4 ПЕРЕВІРКА/REVISING AND PROOFREADING

Цю стадію можна розділити на два етапи: третій — це написання чорнового варіанту та його перечитування і вдосконалення; четвертий — перевірка написаного. На цій стадії автор перечитує те, що написано, переставляє речення, викидає непотрібне, додає більш ефективне тощо. Він перевіряє орфографію, пунктуацію, узгодження членів речення, виправляє граматичні помилки та лексику. Практика показує, що дуже часто учні не перевіряють те, що вони написали, і тому їх роботи мають нижчий бал. Тому у писемному мовленні слід нагадувати учням про важливість 4-го етапу.

Під час перевірки та перегляду твору (revising) варто дотримуватися певних порад.

 1. Кожен абзац повинен нести окрему інформацію, з одного боку, бути логічно закінченим, незалежним та повним, а з іншого — органічно вписуватися в структуру твору. Для того, щоб перевірити ефективність абзацу, слід уявно дати йому назву або сформулювати просте запитання, на яке він дає чітку відповідь.

 2. Слід змінювати, реорганізовувати, викидати ті речення, які є зайвими щодо змісту певного абзацу. Усі речення абзацу повинні бути чіткими, повними смислу та гарно читатися.

 3. Під час перевірки абзацу можна уявно представити його у вигляді перегорнутої піраміди. На початку подаються більш загальні та вагомі твердження, що привертають увагу читача, а далі, в останніх реченнях, конкретніша інформація про предмет або тезу.

 4. Заключний абзац у творі часто починається із загального перегляду найважливіших думок, що роз­глядалися в основній частині твору. Цей абзац повинен закінчуватися твердженням(и), що нагадує(ють) читачу про важливість самого твору.

 5. Усі абзаци твору повинні так або інакше допомагати розвинути основну тезу або думку. Тобто кожен абзац пояснює, визначає, порівнює або класифікує інформацію (основну думку) для того, щоб її підтримати. В різних абзацах автор може пов'язувати власний досвід із певною подією. Але всі абзаци слід організову­вати так, щоб вони логічно витікали один із одного та подавали матеріал ефективно. Дуже часто абзац, що містить найважливішу інформацію, передує заключному.

 6. Слід використовувати певні перехідні слова, що зв'язують та об'єднують абзаци та дозволяють читачу краще розуміти те, що мав на увазі автор.

Під час виправлення помилок/proofreading слід звернути увагу на:

Інколи ключове слово в однині в групі підмета залежить від дієслова:

One of these boys plays the guitar rather well.

Необхідно перевірити, чи відповідає займенник іменнику, якого він замінює, в особі та числі:

When people find it difficult to translate, you (they) look up the unknown words in the dictionary.

Each person should present their (his or her) application on time

Дуже важливо перевірити, чи правильно вживані часи, прийменники тощо;

форму/form.

5. ВИДАННЯ/PUBLISH

На останньому етапі учні обмінюються написаним, знайомляться з кінцевими продуктами — текстами, мають можливість порівняти власний продукт з іншими продуктами, повчитися в інших, побачити, як ще можна висвітлити дану тему, які способи вираження знайти. Цей етап не можна випускати, оскільки учні пишуть для читачів, а саме цей момент і є кульмінацією письмової діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

На письмі матеріал подається організованим у абзаці, що можуть представляти певний тип мовлення. Розглянемо декілька моделей, які можна використовувати для розвитку писемного мовлення учнів.

Будь-який твір складається з декількох абзаців, які розкривають, розвивають або пояснюють головну тему твору. Абзаци можна розглядати як підтеми. Отже, дуже важливим є навчитися правильно писати різні типи абзаців.

ТИПИ АБЗАЦІВ/TYPES OF PARAGRAPHS

 1. Описовий абзац/descriptive paragraph подає просте, чітке змалювання людини, місця, думки, речі.

 2. Абзац-розповідь/narrative paragraph подає деталі події або досвіду у формі розповіді або в хронологічному порядку.

 3. Пояснювальний абзац/expository paragraph подає факти або напрямки, пояснює думки або визначає терміни, явища, події.

 4. Абзац-аргументація/persuasive paragraph виражає точку зору, у ньому автор намагається впевнити читача в правильності власної думки.

Для того, щоб абзац був ефективний та справляв враження, він повинен:
ПОРАДИ ЩОДО НАПИСАННЯ АБЗАЦУ/ADVICE ТО WRITE A GOOD

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації