Молочко С. Р. Українська мова. 7 клас: підсумкові контрольні роботи

Скачати
Документи
  1   2   3   4


Молочко С. Р.

Українська мова. 7 клас:
підсумкові контрольні роботиПередмова

Збірник призначений для проведення підсумкової контрольної роботи з української мови в 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Підсумкова контрольна робота визначає рівень знань, умінь і навичок учнів 7 класу з вивчених тем з української мови за весь рік навчання. У збірнику вміщено 20 варіантів підсумкових контрольних робіт. У залежності від кількості учнів у класі вчитель обирає таку кількість варіантів, щоб кожен варіант повторювався не більше двох разів.

Кожен варіант підсумкової контрольної роботи складається із 8 завдань трьох типів, які відрізняються за складністю.

У завданнях першого типу (1–6), що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів, необхідно зазначити лише одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих, позначивши хрестиком ту літеру в таблиці, якій відповідає правильний варіант. За кожну правильну відповідь учень максимально отримує 1 бал.

Зразок оформлення правильної відповідіЗавдання другого типу (7) відповідає середньому і достатньому рівням навчальних досягнень і дозволяє перевірити не тільки теоретичні знання, а й практичні навички учнів; складається із двох компонентів:

 пунктуаційне оформлення речення, визначення членів речення;

 морфологічний розбір слова.

За правильне виконання завдань другого типу (7) учень може отримати 2 бали (по 1 балу за кожний компонент).

Відповідь на запитання другого типу учні не записують у таблицю, а оформлюють більш розширено. Обсяг відповіді обмежено кількістю рядків, що технічно відведено в кожному варіанті.

Завдання третього типу (8) відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень учнів і є творчим. Учні мають написати твір-мініатюру на визначену тему.

Учень має створити висловлювання з елементами роздуму, демонструючи загальне розуміння причиново-наслідкових зв’язків між предметами та явищами. Текст має складатися з тези, доказів та спроби логічного висновку. Учні мають продемонструвати вміння добирати аргументи, переконливо доводити висловлену тезу. Особливу увагу слід звернути на логічність і послідовність викладу думок, завершеність тексту, мовну вправність у висловленні думки, а також грамотність творчої роботи.

Максимальна кількість балів за творче завдання — 4.

Пропонуємо таку модель оцінювання (в основному відповідає чотирьом рівням навчальних досягнень учнів: «4» — «10»–«12»; «3» — «7»–«9»; «2» — «4»–«6»; «1» —
«1»–«3»).

Критерії оцінювання за мовленнєве оформлення

Орфографічна і пунктуаційна грамотність
(кількість помилок)

0–1
2–3
4–5
6 і більше
Лексична, граматична, стилістична грамотність (кількість помилок)
1–2
3–4
5–6
7 і більше
Бали
«4»
«3»
«3»
«1»Критерії оцінювання за зміст творчої роботи

Характеристика змісту виконаної роботи
Бали
Учень самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання, аналізує
різні погляди на проблему, розуміє причиново-наслідкові зв’язки між предметами та явищами, дотримується структури твору-роздуму (теза, докази та спроба логічного висновку). Робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю
«4»
Учень створює послідовний, повний текст, аналізує різні погляди на проблему, дотримується структури твору-роздуму, добирає аргументи на користь тієї чи іншої позиції, робить узагальнення. Але припускається окремих недоліків (здебільшого відсутність особистісної позиції, належної аргументації)
«3»
Робота в цілому є завершеною, тема значною мірою розкрита, але мають місце недоліки: поверхове висвітлення теми, відсутність самостійних суджень, переконливих аргументів, порушення послідовності викладу думок; не завжди є вдалим добір слів
«2»
Висловлювання не є завершеним текстом, порушено логічність і послідовність викладу думок, не розрізнено основну і другорядну інформацію; бідність і одноманітність лексичної і граматичної будови
«1»За творчу роботу виставляється одна оцінка. До балу за змістовий компонент додає-ться бал за мовленнєве оформлення, і ця сумма ділиться на два.

 Орфографічні та пунктуаційні помилки обраховують разом і оцінюють однаково.

 Лексичні, граматичні, стилістичні помилки обраховують разом і оцінюють однаково.

 Помилки в слові, яке повторюється кілька разів, вважають однією помилкою.

 Помилки на те саме правило, але в різних словах та різних реченнях вважають різними помилками.

 Орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких не передбачено для 7 класу за шкільною програмою, виправляють, але не враховують.

Творче завдання має бути оформлено охайно. Учні можуть на чернетці скласти план твору-мініатюри, але не переносити його в зошит для підсумкової контрольної роботи.

За наявності великої кількості виправлень оцінка знижується на один бал.

Учитель має право на свій розсуд внести певні корективи до змісту завдань, замінивши деякі завдання.

На сторінках збірника для підсумкової контрольної роботи учні не мають вести додаткових записів, коментувати вибір правильної відповіді або робити інші додаткові позначення. Усі потрібні додаткові записи учні нотують у чернетці, яку не здають після завершення контрольної роботи.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 урок (45 хвилин). На початку підсумкової контрольної роботи у 7 класі рекомендовано відвести певний час на чіткий коментар учителя щодо заповнення таблиць-відповідей, оформлення роботи, розподілу часу на виконання завдань різного типу.

Максимальна кількість балів за правильно виконану контрольну роботу — 12.

Система нарахування балів за правильно виконані завдання є такою.

Номер завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
Усього
Максимальна кількість балів
1
1
1
1
1
1
2
4
12


Варіант 1

1. Яка з наведених ознак НЕ притаманна офіційно-діловому стилю?

А уживання слів лише в прямому значенні;

Б точність, логічність, стислість;

В використання усталених мовних зворотів;

Г використання художньо-виражальних засобів.

2. Якою частиною мови є виділене в реченні слово?

Ми йдемо в майбутнє, озираючись на минуле.

А прикметником;

Б іменником;

В займенником;

Г прислівником.

3. Не з усіма дієприслівниками слід писати разом у рядку:

А не/добачаючи, не/дочуваючи, не/навидячи;

Б не/зібравши, не/дбаючи, не/виголосивши;

В не/працюючи, не/усвідомлюючи, не/зробивши;

Г не/кажучи, не/повідомивши, не/доїхавши.

4. У якому рядку всі слова з частками написано правильно?

А хто-небудь, казна-як, будь-який;

Б казнаякий, ні-що, будь-де;

В ні який, що небудь, хтозна-що;

Г хтозна-як, коли небудь, будь що.

5. Усі прислівники слід писати через дефіс у рядку:

А по/латині, по/перше, по/декуди;

Б по/друге, по/материнськи, де/не/де;

В віч/на/віч, сам/на/сам, по/шепки;

Г на/зло, тихо/тихо, на/завжди.

6. У якому рядку всі дієслова є перехідними?

А читати, умиватися, знайшов;

Б зустрів, непокоїтися, подякувати;

В не дати, побачила, змальовує;

Г випити, не чути, усміхнутися.

7. Розставте розділові знаки в реченні. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова.

У народному прислів’ї говориться Гостре словечко коле сердечко.


8. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Що означає — бути сучасним?»


Варіант 2

1. Яка з наведених ознак НЕ притаманна художньому стилю?

А точність, логічність, стислість;

Б образність, піднесеність;

В використання художньо-виражальних засобів;

Г уживання слів у переносному значенні.

2. Виберіть серед наведених форм дієслова дієприслівники.

А прив’язано, вимито, пройдено;

Б прив’язавши, вимивши, пройшовши;

В прив’язав, вимив, пройшов;

Г прив’язаний, вимитий, пройдений.

3. Одну літеру н слід писати в усіх словах у рядку:

А підпереза (н, нн)а, ра (н, нн)ій, скля (н, нн)ий;

Б опрацьова (н, нн)ий, викона (н, нн)ий, попідти (н, нн)ю;

В оспіва (н, нн)ий, випече (н, нн)ий, вихова (н, нн)ий;

Г зна (н, нн)я, змуше (н, нн)ий, перевіре (н, нн)ий.

4. Якісно-означальними є всі прислівники в рядку:

А дуже, жартома, напоказ;

Б зверху, учора, навесні;

В гарно, тепло, упевнено;

Г навіки, спросоння, нагору.

5. У якому рядку всі похідні прийменники складаються з двох слів?

А із/за, по/під, по/серед;

Б за/для, у/вигляді, що/до;

В з/метою, згідно/з, слідом/за;

Г незалежно/від, о/крім, з/над.

6. Сурядними є всі сполучники в рядку:

А наче, щоб, коли;

Б так що, але, та;

В а, зате, і;

Г бо, що, тому що.

7. Розставте розділові знаки в реченні. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова.

Кого ж ти, княже, залишиш замість себе в Києві? спитав єпископ (В. Малик).


8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Книга вчить, як на світі жить».


Варіант 3

1. Звертання — це…

А члени речення, що відповідають на те саме питання, поставлене від того ж слова в реченні;

Б слова, що вказують на ставлення мовця до висловленої думки;

В слово, що називає особу чи предмет, до якого звернена мова;

Г член речення, що називає особу чи предмет, до якого звернена мова.

2. У якому рядку всі похідні прийменники складаються з двох слів?

А у/зв’язку, по/серед, з/метою;

Б в/наслідок, з/поміж, що/до;

В за/винятком, згідно/з, відповідно/до;

Г о/крім, в/супереч, з/над.

3. У якому рядку всі дієслова та його форми належать до одного часу?

А буду співати, наполягаючи, недопрацьована;

Б спланований, пропав, прочитавши;

В співаючи, усміхнувся, дякує;

Г милувалася, знаю, розмовляючи.

4. Усі частки пишемо окремо з усіма словами в рядку:

А ні/хто, все/ж/таки, ні/з/ким;

Б слухала/б, хтозна/який, таки/прибув;

В прийди/ж, вийшла/б, таки/зробив;

Г хтозна/коли, що/небудь, не/працює.

5. У якому реченні допущено граматичну помилку?

А Відчувши небезпеку, хлопцю захотілося повернутися.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації