Молочко С. Р. Українська мова. 5 клас: підсумкові контрольні роботи

Скачати
Документи
  1   2   3


Молочко С. Р.

Українська мова. 5 клас:
підсумкові контрольні роботи


Передмова

Збірник призначений для проведення підсумкової контрольної роботи з української мови в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Підсумкова контрольна робота визначає рівень знань, умінь і навичок учнів 5 класу з вивчених тем з української мови за весь рік навчання. У збірнику вміщено 20 варіантів підсумкових контрольних робіт. У залежності від кількості учнів у класі вчитель обирає таку кількість варіантів, щоб кожен варіант повторювався не більше двох разів.

Кожен варіант підсумкової контрольної роботи складається із 8 завдань трьох типів, які відрізняються за рівнем складності.

У завданнях першого типу (1–5), що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів, необхідно зазначити лише одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих, позначивши хрестиком ту літеру в таблиці, якій відповідає правильний варіант. За кожну правильну відповідь учень максимально отримує 1 бал.

Зразок оформлення правильної відповідіЗавдання другого типу (6–7) відповідають середньому і достатньому рівням навчальних досягнень і перевіряють не тільки теоретичні знання учнів, а й практичні навички; складаються із двох компонентів, які вміщують такі завдання:

 редагування словосполучень і речень;

 визначення частин мови;

 розрізнення звуків;

 розпізнавання явищ уподібнення голосних і приголосних звуків;

 пунктуаційне оформлення простих та складних речень, речень із прямою мовою;

 різні види розборів (фонетичний, морфемний, синтаксичний).

Відповідь на ці запитання учні не записують у таблицю, а оформлюють більш розширено. Обсяг відповіді обмежено кількістю рядків, що технічно відведено в кожному варіанті. За правильне виконання завдань другого типу (6–7) учень може отримати максимально 2 бали (по 1 балу за кожний компонент).

Особливої уваги потребують завдання на встановлення відповідності між частинами фразеологізмів, словом і способом словотворення, звуками та їхньою характеристикою, реченням і ускладнювальним елементом у ньому тощо.

У завданнях на відповідність до рядка, позначеного цифрою, необхідно дібрати відповідник, позначений буквою. Відповідь учень записує в таблицю.

Зразок оформлення правильної відповідіЗа правильно виконані завдання на встановлення відповідності учень може отримати 2 бали (по 0,5 бала за кожну правильно утворену логічну пару).

Завдання третього типу (8) відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень учнів і є творчим. Учні мають пояснити, як вони розуміють значення прислів’я, створивши самостійний зв’язний текст. Оцінюючи це завдання, учитель має враховувати вміння учня обґрунтовувати власні думки, робити узагальнення, використовувати мовні засоби з метою доведення своїх міркувань, зв’язність, завершеність тексту, а також грамотність і охайність творчої роботи. Максимальна кількість балів за творче завдання — 3.

Пропонуємо таку модель оцінювання цього завдання:

Компонент
Бали
Коментар
Правильне розуміння учнем значення прислів’я, уміння обґрунтовувати власні думки, робити узагальнення; логічність і послідовність викладу думок
1Орфографічна і пунктуаційна грамотність
1
Якщо в роботі допущено не більше 1 орфографічної або пунктуаційної помилки, цей компонент слід оцінювати в 1 бал, якщо 2–3 — 0,5 бала, 4 і більше помилок — 0 балів
Лексична, граматична, стилістична грамотність
1
Якщо в роботі допущено 1–2 лексичні, граматичні, стилістичні помилки, цей компонент можна оцінювати в 1 бал, якщо 3 — 0,5 бала, 4 і більше — 0 балівЗа наявності великої кількості виправлень оцінка може бути знижена на 1 бал.

Учитель має право на свій розсуд внести певні корективи до змісту завдань, замінивши деякі завдання.

На сторінках збірника для підсумкової контрольної роботи учні не мають вести додаткові записи, коментувати вибір правильної відповіді або робити інші додаткові позначення. Усі потрібні додаткові записи учні нотують у чернетці, яку не здають після завершення контрольної роботи.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 урок (45 хвилин). На початку підсумкової контрольної роботи у 5 класі рекомендовано відвести 5–7 хвилин на чіткий коментар щодо заповнення таблиць-відповідей, оформлення роботи, розподілу часу на виконання завдань різного типу.

Максимальна кількість балів за правильно виконану контрольну роботу — 12.

Система нарахування балів за правильно виконані завдання є такою.

Номер завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
Усього
Максимальна кількість балів
1
1
1
1
1
2
2
3
12


Варіант 1

1. Іменниками є всі слова в рядку:

А держава, намисто, три, двічі;

Б двійка, спина, настрій, радість;

В зрання, ранок, байдужість, золото;

Г читання, два, тричі, велич.

2. В алфавітному порядку записано всі слова в рядку:

А краса, автобус, хліб;

Б сіль, сільський, сором;

В малюк, маяк, манеж;

Г альбом, арія, ананас.

3. Слово серце вжито в прямому значенні в рядку:

А хворе серце;

Б ніжне серце;

В материнське серце;

Г серце України.

4. НЕ є словосполученням сполука слів:

А спів пташок;

Б читати книгу;

В сонячний ранок;

Г батьки і діти.

5. М’який знак замість пропусків слід писати в усіх наведених словах у рядку:

А пул..с, комп..ютер, тін..;

Б українс..кий, Пол..ща, Хар..ків;

В діл..ниця, нен..ці, їдал..ня;

Г гір..кий, Гор..кий, пол..ський.

6. Установіть відповідність між частинами фразеологізмів.

1 гордіїв

2 дамоклів

3 прометеїв

4 ноїв

А горб

Б ковчег

В меч

Г вузол

Д вогонь7. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте відмінки іменників.

Пісня шириться, росте, розливається на вечірніх просторах Дніпра (О. Дов-
женко
).


8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Кожному птаху своє гніздо миле»?


Варіант 2

1. Виділене слово є прийменником у рядку:

А Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край.

Б Посадив юнак тополю край дороги.

В Мій рідний крайце батьківська земля.

Г Краснодарський край межує з Україною через Керченську протоку.

2. Лише дзвінкі приголосні мають усі слова в рядку:

А радість, сонце, світити;

Б користь, ложка, перелаз, Прага;

В голуб, обкопати, різний, сир;

Г джерело, зміна, ніж, будівля.

3. Укажіть речення з фразеологізмом:

А Мої дні течуть тепер серед степу… (М. Коцюбинський).

Б До місяця рукою подати… (М. Литвин)

В Ще сонячні промені сплять — / Досвітні вогні вже горять (Леся Українка).

Г Ой у лузі червона калина похилилася (Народна твор-
чість).

4. Поширеним є речення:

А Тетяно, будь відвертою.

Б Іванко, мабуть, заснув.

В Мені радісно.

Г Таємниці білими нитками шиті.

5. Апостроф уживається в усіх словах у рядку:

А м..ята, мавп..ячий, в..юн;

Б роз..яснити, п..єдестал, б..юро;

В пам..ять, комп..ютер, м..язи;

Г ін..єкція, зів..ялий, св..ято.

6. Укажіть рядок, у якому словосполучення потребує редагування. Запишіть правильний варіант, визначте в ньому частини мови.

А дякувати вас;

Б зошит з історії;

В суперечити істині;

В навчатися музики.


7. Виконайте морфемний аналіз (розбір за будовою) слів. Складіть з одним із них просте речення, підкресліть граматичну основу.

Підрядний, розпис.


8. Як ви розумієте значення прислів’я: «У нашій дружбі — наша сила»?


Варіант 3

1. У якому рядку буква я в усіх словах позначає два звуки?

А рясно, пір’я, м’ята;

Б п’ятнадцять, сміється, моя;

В бур’ян, з’явилась, поява;

Г свято, бязь, поля.

2. Синонімами є слова в рядку:

А свіжий, ранній, пухкий;

Б багатобарвний, барвистий, кольористий;

В байдужий, нецікавий, сторонній;

Г м’який, білий, пухнастий.

3. Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

А пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

Б пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

В пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

Г пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

4. Прислівником виражено залежне слово в усіх словосполученнях у рядку:

А сірі очі, подивилася ясно, читати з радістю;

Б вечірня пісня, зібралися ввечері, дати спокій;

В читати мовчки, співати натхненно, відпочивати влітку;

Г молодо виглядати, іти до школи, вітати батьків.

5. Яким способом утворено слово зорепад?

А префіксальним;

Б суфіксальним;

В переходу з однієї частини мови в іншу;

Г складання основ.

6. Установіть відповідність між реченням та ускладнювальним елементом у ньому.

1 Звертання.

2 Однорідні присудки.

3 Однорідні обставини.

4 Вставне слово.

А Стрімка гірська річка рветься, шукає собі русла, потужним струменем падає з висоти (За В. Мірошниченком).

Б Ой, не шуми журливо, темний гаю мій (Олександр Олесь).

В Ви десь, мабуть, не з наших сіл (П. Ти-
чина).

Г Мандрували гайдамаки лісами, ярами (Т. Шевченко).

Д Мав він вдачу теплу й щиру (В. Симоненко).
7. Укажіть складне речення. Визначте кількість звуків і букв у ви-
діленому слові.

А Хочу бачити, знати, чути, і любити, й творити красу (Л. Первомайський).

Б Буває, часом сліпну від краси (Л. Костенко).

В Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє! (Леся Українка).

Г Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє (Т. Шевченко).


8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається»?


Варіант 4

1. Однакову кількість звуків і букв мають усі слова в рядку:

А стілець, м’яч, листя;

Б знання, сіль, ніж;

В сонце, ліси, в’язень;

Г яблуко, тінню, надзвичайний.

2. Що означає фразеологізм «як кіт наплакав»?

А дуже багато;

Б дуже швидко;

В дуже мало;

Г лити сльози.

3. До якого типу мовлення належить наведений уривок тексту?

Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво… (М. Коцюбинський).

А розповідь;

Б опис;

В роздум;

Г розповідь з елементами роздуму.

4. Префікс
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації