Молочко С. Р. Українська мова. 8 клас: підсумкові контрольні роботи

Скачати
Документи
  1   2   3   4


Молочко С. Р.

Українська мова. 8 клас:
підсумкові контрольні роботи


Передмова

Збірник призначений для проведення підсумкової контрольної роботи з української мови у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Підсумкова контрольна робота визначає рівень знань, умінь і навичок учнів 8 класу з вивчених тем з української мови за весь рік навчання. У збірнику вміщено 20 варіантів підсумкових контрольних робіт. У залежності від кількості учнів у класі вчитель обирає таку кількість варіантів, щоб кожен варіант повторювався не більше двох разів.

Кожен варіант підсумкової контрольної роботи складається із 8 завдань трьох типів, які відрізняються за складністю.

У завданнях першого типу (1–6), що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів, необхідно зазначити лише одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих, позначивши хрестиком ту літеру в таблиці, якій відповідає правильний варіант. За кожну правильну відповідь учень максимально отримує 1 бал.

Зразок оформлення правильної відповідіЗавдання другого типу (7) відповідає середньому і достатньому рівням навчальних досягнень і дозволяє перевірити не тільки теоретичні знання, а й практичні навички учнів; складається із двох компонентів:

 пунктуаційне оформлення речення, синтаксичний розбір;

 визначення частин мови.

За правильне виконання завдань другого типу (7) учень може отримати 2 бали (по 1 балу за кожний компонент).

Відповідь на запитання другого типу учні не записують у таблицю, а оформлюють більш розширено. Обсяг відповіді обмежено кількістю рядків, що технічно відведено в кожному варіанті.

Завдання третього типу (8) відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень учнів і є творчим. Учні мають написати твір-роздум на певну тему.

Написаний учнем твір-роздум має відображати сформованість програмових знань з української мови, уміння аргументовано доводити власну думку, розвиток самостійного і критичного мислення. Під час оцінювання слід ураховувати повноту розкриття теми; логічну послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); структурну цілісність та стильову єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення.

Максимальна кількість балів за творче завдання — 4.

Пропонуємо таку модель оцінювання (в основному відповідає чотирьом рівням навчальних досягнень учнів: «4» — «10»–«12»; «3» — «7»–«9»; «2» — «4»–«6»; «1» — «1»–«3»).

Критерії оцінювання за мовленнєве оформлення

Орфографічна і пунктуаційна грамотність
(кількість помилок)

0–1
2–3
4–5
6 і більше
Лексична, граматична, стилістична грамотність (кількість помилок)
1–2
3–4
5–6
7 і більше
Бали
«4»
«3»
«3»
«1»Критерії оцінювання за зміст творчої роботи

Характеристика змісту виконаної роботи
Бали
Учень самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання, аналізує
різні погляди на проблему, розуміє причиново-наслідкові зв’язки між предметами та явищами, дотримується структури твору-роздуму (теза, докази та спроба логічного висновку). Робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю
«4»
Учень створює послідовний, повний текст, аналізує різні погляди на проблему, дотримується структури твору-роздуму, добирає аргументи на користь тієї чи іншої позиції, робить узагальнення. Але припускається окремих недоліків (здебільшого відсутність особистісної позиції, належної аргументації)
«3»
Робота в цілому є завершеною, тема значною мірою розкрита, але мають місце недоліки: поверхове висвітлення теми, відсутність самостійних суджень, переконливих аргументів, порушення послідовності викладу думок; не завжди є вдалим добір слів
«2»
Висловлювання не є завершеним текстом, порушено логічність і послідовність викладу думок, не розрізнено основну і другорядну інформацію; бідність і одноманітність лексичної і граматичної будови
«1»За творчу роботу виставляється одна оцінка. До балу за змістовий компонент додає-ться бал за мовленнєве оформлення, і ця сумма ділиться на два.

 Орфографічні та пунктуаційні помилки обраховують разом і оцінюють однаково.

 Лексичні, граматичні, стилістичні помилки обраховують разом і оцінюють однаково.

 Помилки в слові, яке повторюється кілька разів, вважають однією помилкою.

 Помилки на те саме правило, але в різних словах та різних реченнях вважають різними помилками.

 Орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких не передбачено для 8 класу за шкільною програмою, виправляють, але не враховують.

Творче завдання має бути оформлено охайно. Учні можуть на чернетці скласти план твору-роздуму, але не переносити його в зошит для підсумкової контрольної роботи. За наявності великої кількості виправлень оцінка знижується на один бал.

Учитель має право на свій розсуд внести певні корективи до змісту завдань, замінивши деякі завдання.

На сторінках збірника для підсумкової контрольної роботи учні не мають вести додаткових записів, коментувати вибір правильної відповіді або робити інші додаткові позначення. Усі потрібні додаткові записи учні нотують у чернетці, яку не здають після завершення контрольної роботи.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 урок (45 хвилин). На початку підсумкової контрольної роботи у 8 класі рекомендовано відвести певний час на коментар учителя щодо заповнення таблиць-відповідей, оформлення роботи, розподілу часу на виконання завдань різного типу.

Максимальна кількість балів за правильно виконану контрольну роботу — 12.

Система нарахування балів за правильно виконані завдання є такою.

Номер завдання
1
2
3
4
5
6
7
8
Усього
Максимальна кількість балів
1
1
1
1
1
1
2
4
12


Варіант 1

1. Який розділ науки про мову вивчає словосполучення і речення?

А морфологія;

Б лексикологія;

В синтаксис;

Г пунктуація.

2. Лише іменникові словосполучення наведено в рядку:

А рідна земля, зібравши гриби, читання вголос;

Б приходити додому, рання весна, вечірня зоря;

В спів пташок, щира усмішка, сонячні промені;

Г читати мовчки, побачити друга, цікавий журнал.

3. Визначте вид присудка в реченні:

Слово — перше дзеркало духу (Ф. Петрарка).

А простий дієслівний;

Б складений іменний;

В складений дієслівний;

Г складний.

4. Визначте вид односкладного речення:

Музика дощу (Олесь Гончар).

А називне;

Б безособове;

В неозначено-особове;

Г узагальнено-особове.

5. Неправильно розставлено розділові знаки перед словом як у реченні:

А І спалахнула полум’ям трава, і зарясніли, як веселка, квіти (Є. Гуцало).

Б Полювання, як ви потім побачите, потребує чимало часу (Остап Вишня).

В Посипався, як з решета, наглий краплистий дощ, а далі полив, як з відра (І. Нечуй-Левицький).

Г Рушники були червоні, як жар, горіли різним орнаментом, переливалися райдугами (І. Цюпа).

6. Укажіть ускладнювальний елемент речення (замість крапок поставте пропущені літери).

Пісня ширит..ся, росте, ро..ливається на вечірніх просторах Дніпра (О. Довженко).

А звертання;

Б відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом;

В вставні слова;

Г однорідні присудки.


7. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте частини мови.

З моря повіяло легеньким вітерцем (З газети).


8. Напишіть твір-роздум на тему: «Чи є можливим компроміс між добром і злом, правдою та брехнею?»


Варіант 2

1. Укажіть вид односкладного речення, у якому головний член означає дію, що виконується невизначеною або умисне не названою особою.

А означено-особове;

Б безособове;

В неозначено-особове;

Г узагальнено-особове.

2. Лише дієслівні словосполучення вжито в рядку:

А середня школа, прийти вчасно, проголошення незалежності;

Б лірична мелодія, частина мови, корисна інформація;

В намалювати пейзаж, черпати наснагу, вислів Симоненка;

Г вивчати історію, розподіляти порівну, слугувати прикладом.

3. Узгодженими означеннями поширено речення (розділові знаки пропущено):

А Мистецтво слухати дається не кожному (І. Томан).

Б Шилом моря ніколи не нагрієш (Народна творчість).

В Затоку обступили вогники кораблів (С. Скляренко).

Г Мої суцвіття биті холодами ви добру зав’язь все-таки дали (Л. Костенко).

4. Узагальнено-особовим є речення:

А Що посієш, те й пожнеш (Народне прислів’я).

Б У будівництві осель послуговувалися сосною, дубом, вільхою чи осикою (В. Сухомлинський).

В Страждаю, мучусь, і живу, і гину, благословляю біль твоїх тенет (Л. Костенко).

Г Смеркало. Повіяло прохолодою (О. Довженко).

5. Вставне слово вказує на джерело інформації в реченні:

А Даруйте на слові, мені важко вас зрозуміти (Панас Мирний).

Б Кажуть, сніг на полі — хліб у коморі (Народне прислів’я).

В Безумовно, ти хоч не феномен, але спритний чоловік (О. Кор-
нійчук).

Г Ніжність, наприклад, описати математично не можна (В. Собко).

6. Відредагуйте речення.

Кінь з вершником, поблискуючи шаблею, рушив уперед.


7. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте частини мови.

Кармелюк похилив голову, спершись ліктями на коліна (В. Кучер).


8. Напишіть твір-роздум за прислів’ям: «Батька й неньку поважати — кращу долю мати».


Варіант 3

1. Складений іменний присудок має місце в реченні:

А Мене так ранили неуцтво і байдужість! (Л. Забашта).

Б Іду в життя розлоге, незахмарене… (Н. Гнатюк).

В В енциклопедіях можна знайти десятки імен, причетних до реалізації процесів телебачення (З журналу).

Г Була весна весела, щедра, мила (Леся Українка).

2. Потребує редагування словосполучення в рядку:

А милувати око;

Б дякувати Миколу;

В суперечити істині;

Г навчатися мови.

3. Яка із зазначених ознак НЕ є характеристикою речення?

А має граматичну основу;

Б виражає повідомлення, питання, спонукання;

В має граматичну будову;

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації