Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
ЗМІСТ

С.


Вступ…………………………………….…………………………..5

1 Навчально - тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»…………………………………………………….………6

2 Структура навчальної дисципліни………………………….......7

3 Розподіл навчальної роботи за модульними циклами ……….7

4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу…………........7

Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності…...…………………………….......7

Тема 2 Українські землі у складі іноземних держав (XIV – ХVI ст.). Україна у XVI – першій половині XVII ст.…..……….23

Тема 3 Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, її політичні результати………….30

Теми 4-5. Україна в другій половині XVII ст. «Руїна», її соціально-політична суть і наслідки. Гетьманщина у складі Російської імперії…………………………………………………34

Тема 6 Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії, її особливості (друга половина ХІХ ст.)………………..43

Тема 7 Україна на початку ХХ ст. Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр………………………..52

Тема 8 Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.)…………………………………………..66

Тема 9 Україна в роки Другої світової війни(1939-1945 рр)…...73

Теми 10-11 Становище України у повоєнний період (1946 – 1945 рр.). Соціально-економічний розвиток України в умовах «відлиги» та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.)………………………………………….80

Тема 12 Відродження незалежності України. Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності….……..89

Змістовний модуль 1……………………………………………...96

Змістовний модуль 2…………………………………….………101

Питання підсумкового контролю………………………………105

Список літератури……………………………………………….109


ВСТУП


Історія – універсальна наука. Об’єктом її вивчення є різноманітність подій, явищ і факторів, які відбувалися впродовж розвитку людського суспільства. Історичний досвід людства має велику пізнавальну цінність, є основою культурного і морального вдосконалення особистості. Багатство історії, її людський вимір мають виховне значення, формують історичну свідомість молоді.

Історія України є органічною складовою всесвітнього історичного процесу. Запропоновані методичні рекомендації з дисципліни «Історія України» розроблені з урахуванням базового рівня історичної освіти студентів вищих навчальних закладів неісторичних спеціальностей. Хронологічно курс охоплює період від появи людини як біологічної істоти на етнічних українських землях до сучасності, тематично – всі історично значущі етапи соціально – економічної, політичної та культурної історії людського суспільства в межах сучасної України.

Основна мета курсу з історії України – розглянути умови виникнення та генезис українців як етносу, зародження й трансформація української національної та державної ідей, особливостей державотворчих процесів в українських землях, що органічно визначає специфіку розбудови української державності в минулому та на сучасному етапі.

Курс з історії України має такі пізнавальні і дидактичні завдання:

Дані методичні рекомендації повинні надати допомогу студентам, які опановують курс історії України на денному відділенні Конотопського інституту СумДУ; орієнтовані на вдосконалення самостійної роботи студентів під час вивчення курсу, підготовки до поточного та підсумкового контролю знань із дисципліни. 1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ »
 1. Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі і державності.

 2. Українські землі у складі іноземних держав (XIV – XVI ст.). Україна у XIV – першій половині XVIІ ст.

 3. Національно – визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, її політичні результати.

 4. Україна в другій половині XVIІ ст. «Руїна»: її соціально – політична суть і наслідки.

 5. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності.

 6. Капіталістична революція України у складі Російської імперії, її особливості (друга половина ХІХ ст.).

 7. Україна на початку ХХст. Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.

 8. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.).

 9. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).

 10. Становище в Україні у повоєнний період (1946-1953 рр.).

 11. Соціально – економічний розвиток України в умовах «відлиги» та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.).

 12. Відродження незалежності України. Соціально – політичний розвиток України в умовах незалежності.2 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Се-местр

Заг. обс./

кредит

Аудиторна робота, годин

СРС, годин
Всьо-го

Лек-

ції

Прак-тичні

Лаб. роб

Зага

лом

ІРС

Інд. завд.

1

90/

2,5

30

20

10

-

60

7

-

іспит3 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА МОДУЛЬНИМИ ЦИКЛАМИ


І модульний цикл (5 тижнів)

Всього

Ауд.

Лекції

Семінар.

Лаборат.

Кредит

Год/тижд.

Год/тижд.

Год/тижд.

Год/тижд.

2,5

6

4

2

-


4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ


Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації