Навчально-методичне забезпечення вивчення математики у 8-х класах

Скачати
Документи
  1   2
Навчально-методичне забезпечення вивчення математики у 8-х класах

Навчання математики у 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками:
Структура підручника “Алгебра. 8 клас” (автори Г.П. Бевз, В. Г. Бевз) аналогічна до структури підручника алгебри для 7 класу, що забезпечує наступність у навчанні та зручність у користуванні.

На початку кожного розділу схематично подається його основний зміст та коротка мотивація вивчення. Ілюстровані заставки (фрагменти картин сучасних українських художників) та цитати відомих особистостей (Ж. Л. Д’Аламбера, Г.В. Лейбніца, А. Ейнштейна) сприяють естетичному вихованню та створюють атмосферу зацікавленості до навчання. Наприкінці кожного розділу вміщено системоутворюючий та діагностичний матеріал, який виокремлено в такі рубрики: «Завдання для самостійної роботи», «Історичні відомості», «Головне в розділі», «Готуємося до тематичного оцінювання» (Тестові завдання. Типові завдання для контрольної роботи).

Основними структурними елементами кожного параграфа є: основний теоретичний матеріал і додатковий, викладений в рубриці “Хочете знати ще більше?”, запитання з рубрики «Перевірте себе», приклади розв’язування задач у рубриці «Виконаємо разом», задачі і вправи, що містяться у рубриках «Виконайте усно», «Рівень А», «Рівень Б». Кожний параграф закінчується добіркою задач “Вправи для повторення”, їх призначення - повторити раніше вивчений матеріал або актуалізувати опорні знання для наступного уроку.

Перші параграфи «Ділення степенів і одночленів» та «Ділення і дроби» - вступні. Через них здійснюється перехід від вивчення цілих виразів до раціональних виразів.

Разом з раціональними виразами вводяться поняття раціонального та дробового рівняння, а також розглядається розв’язування найпростіших дробових рівнянь на основі умови рівності дробу нулю. Такий підхід дає можливість розширити й урізноманітнити систему задач до наступних тем, присвячених діям з дробами.

Остаточно розв’язування раціональних рівнянь розглядається після вивчення перетворень раціональних виразів у спеціальному параграфі «Раціональні рівняння». Тут демонструється місце дробово-раціональних рівнянь у системі раціональних рівнянь, розглядаються рівносильні раціональні рівняння і рівняння наслідки, подаються різні способи розв’язування дробово-раціональних рівнянь. Задачний матеріал до цього параграфа містить також системи рівнянь та текстові задачі.

У параграфі «Формула коренів квадратного рівняння» в основній частині теоретичного матеріалу способом виділення квадрата двочлена виводиться тільки одна формула для розв’язування рівнянь виду ах2 + bх + с = 0, а 0. До того ж спочатку вводиться поняття дискримінанта та розглядається, як залежить кількість коренів квадратного рівняння від значення дискримінанта. Лише потім подається формула:

, де .

Про інші формули йдеться мова у рубриці «Хочете знати більше?». Деякі, рідко вживані формули, подаються у вигляді задач на доведення.

Значне місце в підручнику відводиться розв’язуванню рівнянь, які зводяться до квадратних. Передбачається, що в сильніших класах вчитель матиме змогу ознайомити учнів з різними способами розв’язування таких рівнянь, зокрема уведенням допоміжної змінної.

У параграфі «Квадратний тричлен», крім розкладання квадратного тричлена на лінійні множники розглядається, як за допомогою виділення квадрата двочлена можна розв’язувати задачі на знаходження найбільшого чи найменшого значення квадратного тричлена.

Теоретичний матеріал і система задач підручника зорієнтована на учнів різних здібностей і уподобань. Навчаючись за цим підручником, кожен учень зможе задовольнити свої потреби і розкрити свої можливості.

Зміст підручника “Алгебра. 8 клас” (автори А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С. Якір) і послідовність викладення матеріалу відповідають програмі курсу алгебри для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Структура викладення матеріалу уніфікована. Кожний пункт складається з теоретичної частини, прикладів застосування зазначеного теоретичного матеріалу для розв’язування задач, контрольних запитань для самоперевірки засвоєння теоретичного матеріалу та завдань для розв’язування.

Для забезпечення безперервності вивчення матеріалу пункти завершуються двома рубриками: „Вправи для повторення” і „Готуємося до вивчення нової теми”, які містять певну кількість відповідних завдань.

Наприкінці кожного пункту у рубриці „Учимося робити нестандартні кроки” пропонується завдання розвиваючого характеру, для розв’язання якої потрібні не стільки спеціальні знання з алгебри, скільки винахідливість і кмітливість. Це підтримує інтерес до предмету і формує в учнів навички евристичної діяльності.

Після закінчення певної теми наводяться завдання в тестовій формі під рубрикою „Перевір себе” (усього 6 завдань, кожне з яких складається з 12 запитань). Така форма самоперевірки знань відповідає сучасним тенденціям впровадження оцінювання в практику як середньої, так і вищої школи і формує в учнів відповідні навички роботи з навчальним матеріалом у тестовій формі.

Наприкінці підручника подано стислі відомості з курсу математики попередніх класів, оформлені у вигляді довідкового матеріалу. Це дозволяє учневі, незважаючи на можливі прогалини у знаннях за попередні роки, успішно опанувати курс 8 класу і систематизувати знання, набуті в попередні роки.

Слід зазначити, що в рубриці „Готуємося до вивчення нової теми” надається посилання на відомості з попередніх класів, на які спиратиметься викладення нового матеріалу і які рекомендується повторити безпосередньо перед вивченням нової теми. Аналогічну довідкову роль відіграє „Предметний покажчик”, котрий містить посилання на нові поняття, які вивчаються в курсі 8 класу.

Даний підручник відрізняє велика кількість засобів, спрямованих на підвищення ефективності його використання, індивідуального підходу до учнів, підвищення інтересу до предмету.

Ураховуючи практичну неможливість використання в загальноосвітній школі строгого формально-логічного методу побудови курсу математики, автори обрали поєднання формально-логічного підходу з наочно-дедуктивним принципом. Водночас учні, схильні до дедуктивного типу мислення, мають змогу засвоїти логічні основи побудови курсу алгебри.

Слід відзначити велику кількість завдань, структурованих за рівнем складності та методичною доцільністю їх використання. Наведено також завдання підвищеної складності, які можуть бути використані в роботі математичного гуртка або факультативу. Загальна кількість завдань дещо перевищує потрібну виходячи з об’єму класних та домашніх занять, оскільки передбачається, що вчитель обирає для опрацювання потрібну кількість завдань саме того рівня складності, який відповідає загальному рівню навчальних досягнень як класу в цілому, так і окремих учнів.

Така структура дозволяє організувати роботу за підручником з урахуванням загального рівня підготованості класу та індивідуальних особливостей учнів та найбільш доречним чином вибрати дидактичний матеріал.

Підручник ураховує вікові особливості мислення учнів, пропонує прийоми підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Так, широко використовується графічне представлення об’єктів, схеми їх класифікації. Для наочного подання ієрархічних співвідношень множин об’єктів представлені схеми, побудовані за принципом діаграм Ейлера. Вивчені властивості об’єктів узагальнюються у вигляді таблиць. При вивченні функціональних залежностей важливим є встановлення відповідності між властивостями функції та властивостями її графіка.

У підручнику значна увага приділяється формуванню в учнів навичок роботи з графічними зображеннями функціональних залежностей, встановленню міжпредметних зв’язків і формуванню навичок практичного застосування вивченого теоретичного матеріалу.

Ряд завдань побудовано на фактичному матеріалі з інших шкільних предметів, ситуаціях з різних сфер промисловості й будівництва. Ураховуючи вікові особливості учнів, деякі завдання подано в розважальному стилі (задачі, запозичені з фольклору різних країн, старовинних підручників, літературних джерел).

Наведено кілька оповідань з історії математики, присвячених становленню і розвитку понять, які вивчаються у відповідному теоретичному матеріалі підручника. Наводяться короткі біографічні відомості видатних учених, які здійснили вагомий внесок у розроблення відповідних розділів математики.

Підручник «Алгебра, 8» (автори О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко) за структурою, принципами викладення навчального матеріалу, добіркою практичних вправ відповідає дидактичним принципам: науковості, доступності, наступності та систематичності навчання. Вступна частина підручника містить звернення до учнів і вчителів, відомості з історії розвитку математики в Україні та діагностичний практикум курсу алгебри 7-го класу у вигляді 30 різнорівневих завдань у тестовій формі.

Навчальний матеріал підручника розподілено на 3 розділи: «Раціональні вирази», «Квадратні корені. Дійсні числа» та «Квадратні рівняння». Також підручник містить вправи для повторення курсу алгебри 7-го класу, вправи до кожного з розділів, задачі підвищеного рівня складності та традиційні рубрики «Довідничок з алгебри за 7-й клас», «Предметний покажчик» та «Відповіді».

Кожен із розділів підручника розпочинається переліком очікуваних результатів «Опрацювавши цей розділ, ви будете знати…», що дає можливість орієнтуватися, з якими теоретичними аспектами буде ознайомлення впродовж вивчення розділу.

Всі розділи поділені на 25 параграфів та умовних 6 тем, кожна з яких має логічну завершеність, що дає можливість здійснити якісне узагальнення і систематизацію вивченого та моніторинг рівнів навченості учнів з певної теми розділу. Кожна з цих тем завершується рубрикою «Готуємося до тематичного оцінювання з теми», яка містить 30 завдань у тестовій формі, які є навчальними, тому допоможуть учневі підготуватися на належному рівні до контролю з теми, а вчителю, завдяки зворотному зв’язку, продіагностувати рівень знань учнів. Завдання в тестовій формі охоплюють чотири основні напрями: змістові лінії теми, 6 рівнів пізнавальної сфери, чотири рівні складності завдань та 6 форматів тестових завдань.

Основними структурними елементами кожного параграфу є:

При викладенні основного теоретичного матеріалу курсу особливу увагу приділено тим твердженням (означенням, правилам та теоретичним фактам), знання яких є обов’язковим для запам’ятовування учнями. Вони виділені жирним шрифтом та позначені символом «якір». Курсивом виділено теоретичні факти курсу математики 5-7 класів, на які спираються пояснення навчального матеріалу, або зауваження, на які слід звернути особливу увагу. Дослідження окремих фактів запропоновано учням виконати самостійно після опрацювання викладеного матеріалу. Це дає можливість навчити учнів аналізувати, робити висновки на основі логічних суджень, проводити аналогію, стимулювати бажання учнів самостійно здійснювати відкриття.

Різнорівневі вправи на закріплення дають можливість застосувати вивчений матеріал на практиці у стандартних завданнях і у завданнях креативного характеру, що дозволяє дотриматися принципу диференціації навчання та реалізувати його розвивальну функцію. Вважаючи одним з домінуючих завдань у навчанні математики формування базових компетентностей учнів, доцільним є розв’язування завдань прикладного характеру. Тому через зміст практичних, економічних, екологічних завдань, запропонованих у підручнику, розвивається стійкий інтерес до базових дисциплін.

З метою стимулювання інтересу учнів до математики і підтримки їх бажання розв’язувати більш складні та нестандартні вправи розвивального характеру до окремих завдань, які інколи викликають труднощі, подано «Рятівні круги», які є підказками до їх розв’язування.

Завдання, які пропонуються для виконання в домашній роботі, виділені зеленим кольором, та є аналогічними до «Вправ для закріплення», номери яких позначені чорним кольором і опрацьовуються в класі.

Рубрика «Вправи на повторення» складаються з п’яти номерів, три з яких орієнтовані на повторення навчального матеріалу, вивченого раніше, та два – пропедевтичного характеру. Під час розв’язування двох останніх вправ створюється проблемна ситуація та певна мотиваційна сфера, в умовах якої завдання дослідницького характеру різних рівнів складності дозволяють самореалізуватись кожному учневі і легше сприймати вивчення нового матеріалу.

Дотримуючись принципів особистісно-орієнтованого навчання, крім завдань, позначених (*), в підручник введено рубрику «Перерва». Це завдання, які розраховані на кмітливість, уміння аналізувати, проводити аналогії та встановлювати логічні відповідності. Завдання підвищеної складності охоплюють матеріал всього курсу 8 - го класу, мають розвивальний характер і можуть бути використаними на уроці, заняттях факультативу, в індивідуальній роботі з обдарованими учнями.

В підручнику навчальний матеріал доповнено рубрикою «Джерело», в якій школярі можуть ознайомитись з деякими історичними відомостями та біографіями видатних вчених-математиків для збагачення інтелектуального потенціалу і розвитку ерудиції.

Підручник « Геометрія,8» (автори М.І.Бурда, Н.А. Тарасенкова) за структурою, принципами відбору змісту, дизайном і художнім оформленням аналогічний підручнику з геометрії для 7 класу цих же авторів. Він містить вступне слово до учня, 4 розділи («Чотирикутники» , «Подібність трикутників», «Многокутники. Площі многокутників», «Розв’язування прямокутних трикутників») і прикінцеві рубрики («Повторення вивченого», «Відомості з курсу геометрії 7 класу», «Додатки», «Відповіді» та «Предметний покажчик»).

Кожен розділ розпочинається переліком передбачуваних пізнавальних результатів («У розділі дізнаєтесь …»), а завершується рубрикою «Перевірте, як засвоїли матеріал розділу». Тут подано контрольні запитання узагальнюючого характеру і тестові завдання. Відповідаючи на запитання і виконуючи тести, учень переосмислює, узагальнює і систематизує відомості, вивчені в розділі, приводить у систему отримані навички й уміння.

Чотири розділи підручника поділено на параграфи, які мають наскрізну нумерацію. У кожному параграфі є: основний навчальний матеріал; додаткові відомості (рубрика «Дізнайтеся більше»); запитання для повторення вивченого (рубрика «Згадайте головне»); диференційована система задач (рубрика «Розв’яжіть задачі»), яку завершує окремий блок завдань «Застосуйте на практиці».

Зміст підручника розрахований на самостійне його опрацювання учнями. З цією метою навчальні тексти написані так, щоб залучити учня до співпраці. Виклад, як правило, розпочинається з опису практичних дій, які приведуть учня до нового поняття чи факту, або ж зі звернення до його досвіду «Ви вже знаєте, що …». Самостійно оволодіти навчальним матеріалом допоможе і підкріплення його малюнками, які виконують не лише ілюстративну, але і евристичну роль – на малюнках кольором виділяються дані і шукані величини, допоміжні побудови тощо. Загалом підручник добре ілюстрований. Кольорові фотографії несуть ретельно продумане дидактичне навантаження.

У підручнику обрано конструктивний підхід до означення геометричних понять, що робить їх доступними для учнів. Означення поняття спирається або на малюнок, або побудову відповідної геометричної фігури, або на розгляд життєвої ситуації. Учням пропонується спочатку самостійно дати означення поняттю, а потім порівняти його з наведеним у підручнику. Особлива увага приділяється теоремам та їх доведенням. До кожної теореми дається скорочений запис. Це надасть можливість учню точніше зрозуміти суть її умови і вимоги. Доведення лаконічні і поділені на смислові блоки.

Слідом за означенням поняття чи доведенням теореми учням пропонується поміркувати над проблемним запитанням. Воно сприяє глибшому осмисленню істотних ознак нового поняття або етапів доведення.

Підручник розрахований на учнів з різними навчальними досягненнями. Для тих хто цікавиться геометрією, бажає поглибити свої знання призначена рубрика «Дізнайтеся більше». Матеріал цієї рубрики досить різноманітний, цікавий і корисний для учнів. Школярі отримують можливість ознайомитися не лише з історичними відомостями, долями визначних вчених, але й розширити та поглибити свої знання стосовно основного навчального матеріалу.

Задачі підручника мають чотири рівні складності – початковий, середній, достатній і високий. Усередині набору певного рівня складності задачі згруповані за порядком вивчення теоретичних відомостей. Як правило, набори початкового і середнього рівнів складності розпочинаються із задач за готовими малюнками. Хоча вони не є виключенням і серед більш складних задач. Окремі, найбільш важливі задачі-теореми виділені жирним шрифтом. Учням доцільно запам’ятати їх формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати у розв’язанні інших задач. Особливістю задач підручника є те, що задачі високого рівня складності включають елементи задач середнього і достатнього рівнів, а останні – елементи задач початого рівня.

У підручнику реалізовано діяльнісний підхід до навчання геометрії — засвоєння не лише готових знань, а й способів цього засвоєння, способів міркувань, які застосовуються в геометрії, створення методичних ситуацій, які стимулюють самостійні відкриття учнями геометричних фактів. Майже у кожному параграфі вміщені поради, щодо того, як діяти у тій чи іншій навчальній ситуації, сформульовані у вигляді вказівок або правил. Значна увага приділена систематизації навчального матеріалу (таблиці, схеми, задачі-таблиці, класифікації), що полегшить застосування його до розв’язування задач.

Наприкінці підручника виділено окрему рубрику «Повторення вивченого». Тут систематизовано і зведено у таблиці основний навчальний матеріал, що вивчався учнями протягом року. Також пропонується значна кількість задач. Серед них — як традиційні задачі, так і задачі з цікавими фабулами, практичним змістом, історичні задачі. Наведено також систематизовані основні відомості з курсу 7 класу (рубрика «Відомості з курсу геометрії 7 класу»).

У підручнику широко використовуються спеціальні позначки (піктограми). Вони допоможуть учням краще зорієнтуватись у навчальному матеріалі. Найважливіші означення нових понять, формулювання теорем обведені рамкою. Треба, щоб учні зрозуміли їх, запам’ятали і навчилися застосовувати до розв’язування задач. Інші важливі відомості надруковані жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.

Підручник “Геометрія, 8” (автори Г.П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова) є продовженням підручника геометрії для 7 класу. Структурно вони схожі; і методичні особливості цих підручників однакові, їх описано в статті «Про новий підручник геометрії для 7 класу» ( Математика в школі, 2007, № 6.).

Кожний розділ підручника починається окремою сторінкою, на якій коротко подається мотивація його вивчення і перераховуються теми розділу. Цитати видатних особистостей (Б. Паскаля, Й. Кеплера, І. Канта, П. Раме), та ілюстрації, які вміщено на цих сторінках підкреслюють красу геометрії та її прикладний характер.

В кінці кожного розділу наводиться його короткий огляд «Головне в розділі», в якому формулюються найважливіші його означення, теореми тощо. Крім цього кожний розділ містить такі рубрики: «Задачі за готовими малюнками», «Самостійні роботи» ( по чотири варіанти), «Тестові завдання» і «Типові задачі для контрольної роботи».

Навчальний матеріал подано в параграфах, кожен з яких містить теоретичний та задачний матеріал, а також рубрики «Для допитливих», «Запитання і завдання для самоконтролю», «Виконаємо разом», «Виконайте усно», «Практичне завдання», «Задачі для повторення».

Задачний матеріал підручника різноманітний за видами завдань, за складністю і трудністю. У кожному параграфі вміщено рубрику «Виконаємо разом», у якій пропонуються розв’язання двох-трьох задач. Вони пропонуються як підказки до розв’язування важчих задач на дану тему і як зразки оформлення розв’язань. Система задач містить досить легкі, які можна розв’язувати усно, середні і складні (за рівнем складності їх розподілено на групи А і Б). Важчі задачі позначені зірочками. Крім того, є окрема добірка “Задачі підвищеної складності”. Багато цікавих і важливих геометричних тверджень формулюються у вигляді задач-теорем. На них слід звернути особливу увагу. Переважна більшість задач – традиційні, добре відомі вчителям. Але є і нетрадиційні: задачі з геометрії паркетів, комбінаторні задачі, задачі на розрізання тощо.

В кінці підручника вміщено рубрики: «Задачі підвищеної складності», «Задачі для повторення», «З історії геометрії» (згадуються дослідження десятків геометрів, починаючи від Фалеса Мілетського. Згадуються і українські вчені: Ф.Прокопович, М.Остроградський, Г.Вороний, М.Ващенко-Захарченко, О.Смогоржевський. Наведено і фото обкладинки підручника геометрії М.Остроградського, перевиданого українською мовою в 2001 р., «Предметний покажчик», «Відповіді».

Підручник пропонуємо такий, щоб учитель і учні не потребували додаткових дидактичних матеріалів. На форзаци підручника винесено важливий довідковий матеріал, зокрема таблиці тригонометричних функцій.

Підручник „Геометрія, 8” А.П.Єршової, В.В.Голобородька, О.Ф.Крижановського та С.В.Єршова є продовженням лінії підручників з геометрії, розпочатої підручником «Геометрія-7»: зокрема, успадковується система організації навчального матеріалу, основні й допоміжні змістовні лінії, апарат орієнтування. Разом з цим, у порівнянні з підручником для сьомого класу, з’являються нові дидактичні акценти, пов’язані зі специфікою «геометрії обчислень», розширюються і поглиблюються окремі питання щодо властивостей геометричних фігур, методики розв’язування задач тощо.

Структура, обсяг і співвідносність розділів навчального матеріалу підручника в цілому відповідають затвердженій програмі. У порівнянні з традиційними підходами до розгляду відповідного навчального матеріалу автори доповнили теоретичну частину підручника відомостями про геометричні конфігурації, які найчастіше розглядаються в задачах: зокрема, окремо розглянуто властивості рівнобедреної та прямокутної трапецій, ознака паралелограма за двома паралельними й рівними сторонами, питання про побудову окремих видів чотирикутників. Разом з цим, доведення найбільш складних теорем курсу – узагальненої теореми Фалеса й теореми про площу прямокутника − подані в основній частині підручника у вигляді зрозумілих учням загальних міркувань, а докладно розглядаються в Додатку 1 (де обґрунтовано також спільний принцип доведення цих теорем).

Теорема Піфагора розглядається в підручнику після теми «Подібність прямокутних трикутників». Такий підхід дозволяє, по-перше, подати найпростіше доведення цієї центральної теореми курсу (варіанти доведення теореми Піфагора за допомогою площ розглядаються в п. 18.3). По-друге, завдяки цьому вдається значно урізноманітнити добірку задач теми «Площі многокутників», включивши до неї вкрай важливі задачі на комбіноване застосування теореми Піфагора і відповідних формул площ.

Крім того, автори приділили окрему увагу узгодженню геометричного матеріалу з курсом алгебри: так, усі задачі параграфів 12−14 можна розв’язати без застосування формули коренів квадратного рівняння, а геометричні задачі на застосування цієї формули подаються як додаткові до Розділу II.

У підручнику реалізовано комплексний підхід до диференціації навчального матеріалу за видами діяльності, фундаментальним спрямуванням і системно творчим фактором. Теоретичний матеріал побудовано за схемою „означення основних понять – аксіоми й теореми – наслідки – приклади застосування”.

Окреме місце відводиться опорним задачам, які містять додаткові теоретичні відомості, на які учні далі можуть посилатися без доведення.

Задачі до кожного параграфу розподілено на чотири групи. Першу групу складають усні вправи – завдання теоретичного плану, розгляд яких є проміжним етапом між вивченням теорії і розв’язуванням письмових задач. Наявність таких задач дозволяє використовувати на уроці інтерактивні форми роботи. Вперше у вітчизняній методиці задачі цього виду систематизовано в рамках підручника, причому більшість запропонованих усних завдань – авторські.

Друга група завдань – графічні вправи, які учні можуть виконувати як власноруч у зошиті, так і за допомогою комп’ютера. Ці вправи дають наочне уявлення про базові геометричні конфігурації, що вивчаються, сприяють розвитку початкових креслярських умінь і навичок роботи з графічними комп’ютерними програмами.

Наступну групу складають письмові задачі, згруповані за трьома рівнями складності А, Б і В. Зазначимо, що на кожному рівні завдання диференційовано за змістом навчальної діяльності – задачі на обчислення, доведення, побудову тощо. Особливе місце займають задачі на готових кресленнях і задачі практичного спрямування.

Нарешті, наприкінці кожного параграфа виділено теоретичний матеріал, який необхідно повторити для свідомого засвоєння наступної теми, і подано задачі для повторення. Деякі з цих задач мають пропедевтичний характер, містять евристичні елементи – так, учням пропонується висловити припущення щодо фактів, які згодом вивчатимуться, зробити порівняльний аналіз геометричних конфігурацій. Обговорення думок учнів з приводу розв’язання цих задач допомагає створити проблемну ситуацію, яка може стати поштовхом до вивчення нової теми. Окреме місце в підручнику відведене задачам-софізмам, завдяки яким учень розвиває геометричну інтуїцію і увагу, знаходячи помилки в заздалегідь хибних міркуваннях.

Розв’язувати всі задачі підручника не обов’язково (а з урахуванням наявного навчального часу і неможливо). Задачі до кожної теми свідомо подано в надлишковій кількості, щоб розширити творчі можливості вчителя, сприяти організації особистісно орієнтованого навчання, диференціації роботи учнів у класі та вдома з урахуванням їх індивідуальних можливостей і рівня математичної підготовки.

Поряд з основною лінією викладання навчального матеріалу в підручнику виділяються чотири додаткові змістовні лінії.

1) Логічна лінія – сприяє формуванню соціальної компетенції учнів через ознайомлення з фундаментальними поняттями логіки й законами правильного мислення, логічними основами теорії аргументації. Продовженням цієї лінії, започаткованої авторами в підручнику для сьомого класу, є відомості про необхідні і достатні умови, рівносильність тверджень, геометричні софізми, ознайомлення учнів із способом розгляду множин за допомогою діаграм Ейлера-Венна.

2) Лінія методики розв’язування задач – акцентує увагу учнів на загальних і спеціальних прийомах розв’язування різних видів геометричних задач. У підручнику окремо виділено метод подібності й метод площ, акцентовано увагу на переваги й недоліки застосування алгебраїчних прийомів під час розв’язування геометричних задач. На окрему увагу заслуговує також розгляд питання про витоки багатоговаріантності в геометричних задачах.

3) Пропедевтична лінія – готує учнів до свідомого сприйняття подальших теоретичних відомостей, розкриває внутрішні взаємозв’язки окремих частин матеріалу, що вивчається. Особлива роль в цьому відводиться розділу „Повторення перед вивченням наступного параграфа”, до якого включено задачі пропедевтичного змісту. Крім того, чимало задач у темах „Чотирикутники”, „Подібність трикутників” і „Площі многокутників” описують геометричні конфігурації і факти, які згодом ґрунтовно розглядатимуться в 9 класі під час вивчення координатно-векторного методу, а також зустрічатимуться в курсі стереометрії.

4) Евристична лінія – забезпечує можливість організації проблемного навчання, стимулювання самоосвіти і зацікавленості учня в розвитку математичних здібностей. Важливу роль у створенні додаткової мотивації навчання відіграють вступні тексти до розділів і окремих параграфів. Увагу вчителя в „сильних класах” привернуть додатки, в яких подано матеріал для поглиблення вивчення курсу, пункти підручника, позначені зірочкою, а також задачі підвищеної складності, які можна запропонувати як на заняттях гуртків і факультативів, так і на уроках учням, що виявляють підвищений інтерес до геометрії. Крім того, наприкінці кожного розділу запропонована орієнтовна
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації