Рег. №117/417 – 05. 12. 08. Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічної теорії


Рег. № 117/417 – 05.12.08.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

і контрольні завдання до виконання практичних (семінарських) занять


з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»

для студентів 2 курсу

напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Херсон – 2008 р.

ВСТУП


В умовах становлення й розвитку ринкових відносин для наукового обґрунтування радикальних економічних реформ, що відбуваються в країні, виникає необхідність підготовки спеціалістів нової формації, глибоко розуміючих економічні процеси в суспільстві.

Програма дисципліни “Історія економіки та економічної думки” передбачає вивчення розвитку світового господарства та його наукового відображення в економічній думці Матеріали дисципліни повинні допомагати формуванню цілісних фахових знань та навичок, необхідних для їх раціонального використання на виробництві. В дисципліні висвітлюються на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства економічні процеси і їх відбиток у економічній думці.

Під час вивчення курсу студенти повинні ознайомитися з економічними законами та категоріями, основними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами переходу України до ринкової системи господарювання, перспективами економічного розвитку України.

Оволодіти методами аналізу економічної ситуації в країні, навчитися характеризувати економічні закони та категорії, аналізувати екологічну ситуацію.

Метою проведення семінарських занять є перевірка засвоєння студентами лекційного матеріалу, організація самостійної роботи студентів, контроль за результативністю самостійної роботи та досягнення відповідності набутих студентами знань учбовій програмі та основній спеціальності.

Учбовий час семінару /80 хвилин/ використовується наступним чином: 15-20 хвилин - опитування студентів з лекційного матеріалу, 20-30 хвилин - реферативні виступи /2-3 виступи по 10 хвилин/, 10-15 хвилин – обговорення студентами проблем, висвітлених в реферативних виступах /по 3-5 хвилин на 1 виступ/; 10-20 хвилин - експрес опитування, тестування або контрольна робота, 5 хвилин - аналіз роботи та оголошення оцінок: 5-10 хвилин - обговорення поточних економічних проблем України стосовно проблематики дисципліни, 5 хвилин - відповіді на запитання студентів та визначення завдання по підготовці до наступного семінару. На першому практичному /семінарському/ занятті заплановано ознайомлення студентів із цілями та завданнями індивідуальної та самостійної робіт.

На останньому семінарі заплановано проведення модульної контрольної роботи та підведення підсумків роботи студентів із засвоєння програми дисципліни.

При підготовці реферативних виступів студенти можуть використати рекомендовану літературу, а також повинні самостійно додатково залу­чати економічну літературу та періодичні видання згідно з затвердженою темою виступу. Виступ відбувається в формі доповіді з до­вільним використанням ілюстративного матеріалу. Група обговорює доповіді задаючи питання доповідачу та нада­ючи власні доповнення. Активність при обговоренні оцінюється викладачем і впливає на остаточну відмітку /оцінку/ за семінар. Такий підхід вимагає від всієї групи ознайомлення з рекомендованою літе­ратурою й одночасно допомагає набути знання, необхідні для опану­вання всіх питань учбової програми шляхом колективного навчання.

Нижче наведено плани практичних (семінарських) занять з питаннями до самостійної роботи і рекомендовану літературу.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1


Предмет та метод історії економіки та економічної думки.


Мета заняття – ознайомитися з предметом вивчення історії економіки та економічної думки та основними методами.


Структура проведення заняття.


  1. Опитування студентів згідно запропонованим питанням

  2. Реферативні виступи

  3. Обговорення студентами проблем, висвітлених в реферативних виступах

  4. Експрес-опитування або тестування.

  5. Аналіз роботи та оголошення оцінок

  6. Обговорення поточних економічних проблем України стосовно проблематики дисципліни

  7. Відповіді на запитання студентів та визначення завдання по підготовці до наступного семінару.


Питання заняття:


Предмет історії економіки та економічної думки.

Методи історії економіки та економічної думки.

Завдання курсу історії економіки та економічної думки.

Цивілізаційний підхід в аналізі стадій господарського розвитку: етапи його розвитку, моделі та представники.


Питання для самостійного вивчення:


Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.

Економічне зростання і його детермінанти. Економічний розвиток, його критерії та детермінанти.

Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації