Дз «Державна бібліотека України для юнацтва»

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство культури і туризму України

ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»
Серія «Для тих, хто хоче знати більше»


Фізика формує картину світу


Бібліографічний покажчик


Вип. 2


Київ 2010


ББК 22.3я1

Ф50


Фізика формує картину світу : бібліогр. покажч. – Вип. 2 / [уклад. Ю. Круть ; ред. : C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2010. – 82 с.


Бібліографічний покажчик «Фізика формує картину світу» ознайомить школярів, абітурієнтів та студентів з довідниками, статтями, науково-пізнавальними книгами та монографіями з питань фізики.

Покажчик складається з двох розділів. Перший «Загальна фізика» поділяється на два підрозділи: «На допомогу школярам» та «Фізика для студентів». Метою другого розділу «Про фізиків» є допомога студентам та школярам ознайомитися з історією розвитку наукових досліджень, технічних відкриттів фізиків з України та закордону, які своєю науковою діяльністю заслужили міжнародне визнання. У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку. Корисним доповненням слугують допоміжні інформаційні матеріали, розміщені в додатках.

Рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл та читачам, які цікавляться даною темою.

Видання, позначені шифром, знаходяться у фондах ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва».


Укладач Ю. Круть

Редактори: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич

Відповідальний за випуск Г. Саприкін


© Укладач Ю. Круть, 2010

© ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва», 2010

Сучасна фізика спроможна вивчити властивості об’єктів та явищ, що знаходяться за межами людського порозуміння.

Л. Д. Ландау


Справжня фізика – це така, яка коли-небудь спроможеться включити людство у когерентну картину світу.

П. Тейяр де Шарден


Передмова


Фізика – провідна наука про природу, про найзагальніші властивості та закони будови, взаємодії та перетворення матерії.

Багато таємниць природи досі залишаються для нас загадкою. Вчені достовірно не можуть сказати, як сформувався Всесвіт – зараз є кілька гіпотез стосовно його зародження. Великою загадкою є й існування живих істот.

Звичайно, останніми роками наука пізнала багато. Людині потрібно витримати тиск нової інформації, не розгубитися в ній, зрозуміти, де наукові результати, а де дуті сенсації.

Часто людям хочеться отримати прості відповіді на складні питання. Але сучасна наука не завжди може так легко, «на пальцях», усе пояснити. Однак не треба цього лякатися: певне напруження розуму, необхідні знання допоможуть зорієнту-ватися у світі.

Закономірності фізики, з якими ви ознайомлюєтеся у школі, безумовно, стануть для вас тим фундаментом, на якому потім ви зведете свій власний світогляд. Життя видатних учених та розвиток наукових ідей можуть стати прикладом для вашого життя.

Наукове пізнання не закінчиться ніколи. Видатний німецький фізик Вернер Гейзенберг писав: «Що б не сталося, людство збереже в найближчі десятиліття жвавий інтерес до пізнання. Навіть коли цей інтерес буде на якийсь час затьмарений практичними результатами науки і боротьбою за владу, він буде торжествувати та з’єднувати всі народи, всі нації на Землі. Люди будуть щасливими в усіх частинах земної кулі, коли вони досягнуть нових знань, і вони будуть вдячні тій людині, яка вперше відкрила їх».

У цьому покажчику ви знайдете багато нового й цікавого зі світу фізики.

Бажаємо вам успіхів на цьому шляху!


Загальна фізика
 1. Бендер Ю. П. Лабораторний практикум з фізики з використанням персонального комп’ютера / Ю. П. Бендер ; М-во оборони України, Полтав. військ. ін-т зв’язку. – Полтава : Оріяна, 2007. – 164 с.
 1. Богданов І. Т. Фізика як навчальний предмет: історико-методичний аспект : навч. посіб. / І. Т. Богданов. – К. : Четверта хвиля, 2007. – 280 с.

ББК 22.3гя73

Б73

У посібнику висвітлено зародження, становлення та розвиток фізики як навчального предмету, що забезпечує розвиваючий характер навчання та виховання школярів.
 1. Боголюбов Н. Н. Труды по теории плазм / Н. Н. Боголюбов ; Ин-т теорет. физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины. – К. : Наук. думка, 2008. – 255 с.
 1. Божидарнік В. В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів : моногр. / В. В. Божидарнік, О. Є. Андрійків, Г. П. Сулим. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – .–

Т. 1 : Основи механіки руйнування неперервно армованих композитів. – 2007. – 400 c.

Т. 2 : Математичні методи в задачах механіки руйнування неперервно армованих композитів. – 2007. – 424 с.

ББК 22.251

Б76
 1. Большаков В. И. Асимптотические методы расчета композитных материалов с учетом внутренней структуры : [моногр.] / В. И. Большаков, И. В. Андрианов, В. В. Данилевский. – Днепропетровск : Пороги, 2008. – 196 с.

ББК 22.251

Б79

 1. Венгеров И. Р. Хроноартефакты термодинамики : моногр. / И. Р. Венгеров. – Донецк : Норд-Пресс, 2005. – 236 с.

ББК 22.317

В29
 1. Винокурова Л. В. Курс фізики в фреймах : метод. посіб. / Л. В. Винокурова. – Полтава : Оріяна, 2006. – 32 с.
 1. Вірченко Н. О. Основні методи розв’язання задач математичної фізики : навч. посіб. / Н. О. Вірченко. – К. : Інрес, 2006. – 332 с.

ББК 22.311я73

В55
 1. Вознюк С. Ю. Загальна фізика : тест. контроль навч. досягнень / С. Ю. Вознюк, А. С. Вознюк, С. С. Вознюк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2006. – 128 с.

ББК 22.3я73

В64
 1. Гаврилів О. С. До методу розв’язання змінних Фур’є : навч.-метод. посіб. / О. С. Гаврилів. – Львів : Вид-во Т. Сороки, 2009. – 32 с.

ББК 22.311я73

Г12

Подана методика розв’язування задач математичної фізики за методом французького математика Жана Фур’є.
 1. Галатюк Ю. М. Дослідницькі задачі з фізики : навч.-метод. посіб. / Ю. М. Галатюк, А. В. Рибалко. – Рівне, 2006. – 156 с.

ББК 22.3я7

Г15

У посібнику коротко обґрунтований методологічний підхід до класифікації дослідницьких фізичних задач, розглянуті основні засади систематизації цих задач за рівнем складності.
 1. Гащук П. М. Енергія та упорядкований рух / П. М. Гащук. – Львів : Укр. технології, 2004. – 608 с.

ББК 22.317

Г24

Ідеться про явища й процеси, пов’язані з перетворенням різних форм енергії в природі та техніці.
 1. Глухівський Л. Й. Нелінійні коливання: чисельне полігармонічне моделювання / Л. Й. Глухівський. – К. : Альфа ПІК, 2008. – 204 с.

ББК 22.32

Г55

Викладено основи чисельного методу полігармонічного розрахунку нелінійних коливань.
 1. Грінченко В. Т. Основи акустики : навч. посіб. / В. Т. Грінченко, І. В. Вовк, В. Т. Маципура. – К. : Наук. думка, 2007. – 639 с.

ББК 22.32я73

Г85

У книзі розглянуті основні математичні моделі, що широко використовуються в акустиці при дослідженні закономірностей поширення хвиль в газах, рідинах та пружних тілах, також представлені методи розв’язання акустичних задач.
 1. Дімарова О. В. Загальна фізика: Механіка : модул. навчання / О. В. Дімарова, В. М. Калита, В. М. Локтєв ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2007. – 185 с.
 1. Довідник школяра і студента. Фізика / [авт.-упоряд. В. Г. Крижановський]. – Донецьк, 2004. – 416 с.

ББК 22.3я2

Д58

Довідник охоплює основні розділи фізики за шкільною програмою, доповнені схемами та малюнками.
 1. Дрогуль П. К. Фізика: запитання та відповіді / П. К. Дрогуль. – Харків : Торгсінг плюс, 2008. – 32 с.

 2. Єрфорт Ю. О. Теоретична механіка. Динаміка : навч. посіб. / Ю. О. Єрфорт, С. В. Подлєсний, В. М. Іскрицький. – Краматорськ, 2008. – 236 с.

ББК 22.21я73

Є79

Навчальний посібник містить контрольні завдання з теоретичної механіки розділ: «Динаміка».
 1. Єрфорт Ю. О. Теоретична механіка. Статика і кінематика : навч. посіб. / Ю. О. Єрфорт, С. В. Подлєсний. – Краматорськ, 2008. – 164 с.

ББК 22.21я73

Є79

Навчальний посібник містить контрольні завдання до першого та другого розділів теоретичної механіки: статики та кінематики, а саме: стислі відомості з теорії, умови, варіанти та схеми, приклади виконання кожного завдання.
 1. Заболотний В. Ф. Фізичні величини. Закони : навч. посіб. / В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, Ю. А. Пасічник. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2007. – 55 с.
 1. Загальна фізика : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп. / за ред. : М. О. Ковалець, В. Ф. Орленко. – Рівне, 2009. – . –

Ч. 1. – 2009. – 396 с.

ББК 22.3я73

З-14

Посібник містить вказівки щодо вивчення тем: «Механіка», «Молекулярна фізика», «Термодинаміка», «Електростатика», плани лабораторних занять, тестові програми.
 1. Загальна фізика : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп. / за ред. : Д. І. Олексина, В. Ф. Орленка. – Рівне, 2009. – . –

Ч. 2. – 2009. – 457 с.

ББК 22.3я73

З-14

Посібник містить вказівки щодо вивчення тем: «Магнетизм», «Коливання і хвилі», «Оптика» тощо, лабораторні роботи, тестові програми.
 1. Загальна фізика. Комп’ютерний практикум : навч. посіб. / ред. В. М. Барановський. – К. : Європ. ун-т, 2006. – 293 с.

ББК 22.3я73

З-14

Посібник подає теоретичний матеріал, методичні рекомендації і завдання, необхідні для вироблення умінь і навичок використання комп’ютера у процесі вивчення фізики.
 1. Загальний курс фізики : зб. задач : навч. посіб. / ред. І. П. Гаркуша. – К. : Техніка, 2004. – 560 с.

ББК 22.3я73

З-14

У збірнику зібрано близько 2200 задач з усіх розділів курсу фізики, які мають широкий діапазон рівнів складності та супроводжуються вказівками та розв’язаннями.
 1. Задачі з фізики : метод. вказівки : приклади розв’яз. / Б. М. Романишин, І. Р. Зачек, І. Є. Лопатинський, Ф. М. Гончар. – Львів : Львів. політехніка, 2008. – 144 с.

ББК 22.3я73

З-15
 1. Ігнатенко В. М. Посібник до практичних занять з фізики : навч. посіб. У 3 ч. / В. М. Ігнатенко, В. Ф. Нефедченко, А. С. Опанасюк ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2008. – . –

Ч. 1. – 2008. – 223 с.

Ч. 2. – 2008. – 124 с.

Ч. 3. – 2008. – 196 с.

ББК 22.3я73

І-26

 1. Кармазін В. В. Курс загальної фізики : навч. посіб. / В. В. Кармазін, В. В. Семенець. – К. : Кондор, 2009. – 786 с.

ББК 22.3я73

К24
 1. Касперський А. В. Електрика та магнетизм: збірник задач, вправ і тестів: практикум : навч.-метод. посіб. / А. В. Касперський, І. Т. Богданов. – К. : Четверта хвиля, 2006. – 248 с.

ББК 22.33я73

К28

У навчально-методичному посібнику наведені приклади розв’язування задач із розділу «Електрика та магнетизм» курсу загальної та прикладної фізики.
 1. Кирик Л. А. Фізика. Репетитор : навч. посіб. / Л. А. Кирик. – Харків : Факт, 2008. – 288 с. – (сер. журн. «Вісн. ТІМО»).

ББК 22.3я721

К43

До посібника включено 16 розділів, які відповідають темам, зазначеним у навчальній програмі фізики. Виклад доповнений тестами.
 1. Кондратенко М. М. Механіка в питаннях і задачах : навч.-метод. посіб. / М. М. Кондратенко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 160 с.

ББК 22.2я73

К64
 1. Конет І. М. Диференціальні рівняння математичної фізики : посіб. / І. М. Конет. – Кам’янець-Поділ. : Абетка-Світ, 2008. – 128 с.

ББК 22.311я73

К64

У посібнику викладено основні поняття і методи диференціальних рівнянь з частинними похідними математичної фізики.
 1. Кононіченко С. П. Фізика: закони, постулати, правила / С. П. Кононіченко. – Харків : Л. В. Халімон, 2008. – 108 с.

 2. Кориневський М. А. Задачі з фізики з розв’язаннями. Електромагнетизм : навч. посіб. / М. А. Кориневський. – Львів : Львів. політехніка, 2005. – 224 с.

ББК 22.3я721

К66
 1. Короденко Г. Д. Фізика і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. / Г. Д. Короденко, А. М. Коструба. – Львів : Львів. комерц. акад., 2007. – . –

Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика. – 2007. – 300 с.

ББК 22.3я73

К68
 1. Костенко В. М. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : метод. посіб. / В. М. Костенко, В. Ф. Соломіна, В. Н. Тулупенко. – 2-е вид., переробл. і допов. – Краматорськ, 2008. – 92 с.

ББК 22.36я73

К72

Наведено стислі відомості з механіки, порядок виконання лабораторних робіт, рекомендації з обробки результатів вимірювання.
 1. Крыжановский В. Г. Физика : справ. школьника и студ. / В. Г. Крыжановский. – Донецк, 2007. – 457 с.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації