Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році

Скачати
Документи
1   2
ІІІ. Державна підсумкова атестація у старшій школіДержавна підсумкова атестація з української мови проводиться у загальноосвітньому навчальному закладі у формі переказу за текстом, визначеним та оголошеним Міністерством освіти і науки.

На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відводиться дві академічні години.

Державна підсумкова атестація з історії України проводитиметься в письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України. Завдання стосуються різних аспектів вітчизняної історії: державного, політичного, розвитку економіки, соціальних відносин, суспільного, культурного розвитку, зовнішньополітичних стосунків.

Завдання спрямовані на виявлення в учнів рівня сформованості предметних компетентностей.

Для проведення атестації вчитель обирає варіанти робіт. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин державна підсумкова атестація з мови навчання проводитиметься у вигляді письмової роботи (переказ). Тексти переказів визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки.

На виконання завдання з мови навчання відводиться 2 академічні години (90 хвилин). Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.

Державна підсумкова атестація з інтегрованих курсів Література (рідна та світова) проводитиметься в письмовій формі за збірниками завдань.

Завдання для проведення державної підсумкової атестації розробляються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і науки, молоді і спорту (тексти завдань подаються до 10 квітня 2011 р. до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту українською та рідною мовами).

Державна підсумкова атестація з всесвітньої історії проводяться також у письмовій формі за збірником завдань, рекомендованим МОН.

Збірник містить тестові завдання різної форми: завдання з вибором однієї відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання охоплюють всі сфери життєдіяльності суспільства: соціально-економічну, політичну, культурну, особливий наголос робиться на характеристиці історичних осіб. Оцінюються знання учнями основних понять, сучасних підходів до аналізу розвитку людства у ХХ столітті, вміння визначати вплив загальносвітових процесів на Україну та роль України в розвитку світової цивілізації, вміння аналізувати історичні події, формулювати й аргументувати власну думку щодо них, висловлювати своє ставлення до історичних явищ і осіб.

Державна підсумкова атестація з правознавства проводиться у письмовій формі за збірником завдань.

Кожен варіант містить тестові завдання на вибір правильної відповіді, завдання на порівняння юридичних понять, складання схем, юридичну задачу та творче завдання.

Порівняння юридичних понять передбачає уміння учнів визначати їх спільні та відмінні ознаки; складання схем - графічне представлення юридичних явищ, процедур; розв’язанні юридичних задач - уміння застосовувати правові знання для розв’язання спірного питання чи аналізу правової ситуації. Завдання творчого характеру оцінюють уміння учнів представити власні судження щодо юридичних подій та явищ.

На виконання роботи відводиться 90 хвилин.

У профільних класах може проводитися ДПА з курсів "Людина і світ", "Людина і суспільство", "Основи філософії". Вони мають на меті виявити рівень опанування учнями суспільствознавчих знань; рівень сформованості в них критичного мислення; навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних умінь. Рекомендуємо проведення ДПА із зазначених предметів у письмовій формі.

Державна підсумкова атестація з іноземної мови, в 11 класі проводитиметься за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.

Державна підсумкова атестація з іноземної мови складається з письмової та усної частини. На виконання письмової частин (використання мови, читання та письмо) та усної – говоріння передбачено 35 хвилин (таблиця):

1 частина

2 частина

Читання

10 хв

Говоріння

10 хв

Письмо (Використання мови)

15 хв

 

25 хв

10 хв на кожного учняДержавна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться на основі матеріалів збірників завдань, виконання яких дає змогу визначити рівень засвоєння змісту і вимог чинної навчальної програми 11-річної школи.

Кількість білетів добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до кількості учнів у класі. Завдання першого та другого питання білетів учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) - німецька мова; DELF/DALF - французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL (B-1, B-2) - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.

Державна підсумкова атестація з математики проводяться обов’язково для класів з поглибленим вивченням математики, в інших класах вона проводиться за вибором учнів.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться за збірником завдань рекомендованим МОН.

Для учнів загальноосвітніх класів на проведення ДПА з математики передбачено 90 хвилин. Учні профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин.

Державна підсумкова атестація з астрономії, фізики, географії, біології та з хімії проводиться за навчальним посібником, визначеним Міністерством освіти і науки у письмовій формі.

Під час проведення ДПА учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо). Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.

Державна підсумкова атестація з інформатики проводитися у письмовій формі за посібником рекомендованим МОН.

Державна підсумкова атестація з технологій має на меті виявити рівень технологічної підготовки випускників, перевірити їх знання з обраного напряму та вміння використовувати їх у технологічній діяльності.

Державну підсумкову атестацію з технологій складають лише учні 11-х класів, які навчаються за технологічним профілем. Атестація здійснюватиметься за збірниками завдань, розробленими для кожного окремого напряму технологічного профілю.

Проходитиме атестація в навчальних закладах, на базі яких учні вивчали профільні предмети. Це можуть бути міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні навчальні заклади, опорні загальноосвітні школи та ін. Склад комісій та порядок оформлення документації заздалегідь визначаються спільно місцевими органами управління освітою, адміністраціями закладів освіти на базі яких здійснювалося навчання та адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем навчання учнів.

Державна підсумкова атестація проводиться окремо від кваліфікаційних іспитів з присвоєння робітничої професії.

Державна підсумкова атестація з фізичної культури має на меті виявити рівень фізичної підготовки випускників, перевірити знання випускників щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вміння використовувати їх для збереження та вдосконалення свого здоров’я.

Підсумкові випробування з фізичної культури складають всі учні 11 класів, які навчалися за спортивним профілем та за вибором можуть складати учні 11 класів інших профілів навчання.

До складання підсумкових випробувань з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи, які не мають протипоказань щодо виконання фізичних вправ передбачених завданнями атестації. Списки учнів, які планують складати атестацію з фізичної культури, має письмово погодити медичний працівник, який обслуговує заклад освіти.

Зміст завдань диференціюється відповідно до рівня освоєння учнями навчального матеріалу на заняттях фізичної культури. Комплект завдань містить теоретичну та практичну складові.

Державна підсумкова атестація з художньої культури проводиться з метою виявлення в учнів рівня знань щодо напрямів і стилів художньої культури, видів та жанрів мистецтва, виражальних засобів художньої мови різних видів мистецтва, зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини. Завдання зорієнтовані на визначення рівня сформованості в учнів світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вміння учнів зіставляти художні стилі, користуватися мистецтвознавчою термінологією (у межах програми), здатність учнів аргументувати власну точку зору, здійснювати відбір інформації в царині мистецтва.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації