Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р

Скачати
Документи
Рекомендації

щодо проведення державної підсумкової атестації

з української мови і літератури

в загальноосвітніх навчальних закладах області

в 2009/2010 н.р.


Закінчення 2009/2010 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначено Типовими навчальними планами, перелік яких подано у листі Міністерства освіти і науки України №1/9-120 від 20.02.2009 р., та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 р. №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 р. № 39/17334, листів Міністерства освіти і науки України від 01.02.10 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році», 01.02.10 № 1/9-51 «Про практичне використання завдань для проведення державної підсумкової атестації у 2009/2010 навчальному році в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», 08.02.10 № 1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту», 03.03.10 № 1/9-135 «Про доповнення до листа МОН України від 01.02.10 № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році» та наказу Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19.02.10 № 67 «Про порядок закінчення 2009/2010 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області».


Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлені й затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм, повний перелік яких подається у листі МОН України від 03.03.10 № 1/9-135 «Про доповнення до листа МОН України від 01.02.10 № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році».

Рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад.

У випускних 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 1 по 18 червня.

Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з трьох предметів з 11 по 18 травня у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт.

Державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9 х класів (диктант) проводитиметься 1 червня, а для випускників 11 х класів (переказ)11 травня 2010 року.

Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочнеться о 9.00, а в усній формі (українська література, 9 клас) — для першої групи — о 9.00, для другої групи — о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з відповідними органами управління освітою.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року №1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 і від 31 грудня 2005 р. № 1312» зовнішнє незалежне оцінювання визначене як вступне випробування до вищих навчальних закладів.


Державна підсумкова атестація в основній школі


Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; уміння належним чином оформлювати роботу.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) не допускається.

Текст диктанту визначатиметься за посібниками:

Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація. — К.: Грамота, 2010. — 80 с.

Українська мова. 9 клас. Збірник текстів для диктантів. Державна підсумкова атестація / Укл. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. — К.: Генеза, 2010.

У збірниках представлено тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.


Державна підсумкова атестація з української літератури проводитиметься в усній формі за білетами, які складаються з двох завдань (лист МОН України від 01.02.10 № 1/9-51 «Про практичне використання завдань для проведення державної підсумкової атестації у 2009/2010 навчальному році в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»).

Завдання білетів враховують розмаїття представлених у чинних програмах тем, відображаючи усталені у шкільній практиці інтерпретації творів української літератури.

У своїх відповідях учні мають продемонструвати сформованість у них базових знань відповідно до чинних програм, уявлення про місце української літератури у національному і світовому культурному просторах, у міжпредметних зв’язках, уміння висловити свої думки про художній твір, систему образів, характери персонажів, уміння проводити цілісний аналіз та створювати власні інтерпретації до художніх творів, аналізувати різні за жанрами та стилями твори, вміння аргументовано доводити власну думку, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.

Під час оцінювання відповідей учнів враховується: знання ними тексту аналізованого твору, розуміння родової й жанрової специфіки та стильової своєрідності художнього твору, багатства його ідейно-художнього змісту та особливостей поетики, сприйняття конкретного твору в літературно-мистецькому контексті епохи, у зв’язках із літературною традицією України і світу, поінформованість школярів щодо основних понять теорії літератури та вміння ці знання застосовувати до матеріалу певного літературного твору, розуміння школярем духовної природи літературної творчості.

В окремих білетах для перевірки сформованості в учнів техніки художнього читання та вміння донести через усне слово авторський задум додатково передбачено читання учнем напам’ять віршів або уривків із поетичних чи прозових творів. Формулювання завдань такого типу супроводжують запитання білетів, пов’язані насамперед із поезією; як правило, вони дають учням можливість на власний розсуд вибирати вірш для декламування.

Використання учнями під час проведення державної підсумкової атестації з української літератури допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, видань творів програмових авторів, антологій тощо) не допускається.
Державна підсумкова атестація у старшій школі
Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи у старшій школі проводяться з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково), математики або історії України (обов’язково) та одного предмета з інваріантної складової навчального плану за вибором учнів. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням проводяться підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки.

Порядок проведення шкільних підсумкових контрольних робіт визначається МОН.

Бали за підсумкові контрольні роботи виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).

Результати підсумкових контрольних робіт виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.

Одинадцятикласники, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводитиметься 11 травня 2010 року у формі переказу за текстом, визначеним Головним управлінням освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації за посібниками:

«Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас» / Укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. — К.: Генеза, 2009, 2010.

«Українська мова. 11 клас. Збірник текстів для переказів. Державна підсумкова атестація» / Авт. Авраменко О.М., Коваленко Л.Т., Чукіна В.Ф. — К.: Грамота, 2010.

На виконання завдання підсумкової контрольної роботи державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відводиться 90 хвилин, протягом яких учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ проводиться за традиційною методикою.


Шкільні підсумкові роботи з української літератури проводитимуться у формі твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок). На його написання відводиться 90 хвилин.

Твір-роздум має продемонструвати сформованість базових знань з української літератури, уявлення про українську літературу в національному і світовому культурному контекстах, вміння випускників аналізувати тексти, використовувати цитати відповідно до ситуації висловлювання, аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.

Теми творів охоплюють матеріал, що вивчався у 10–11 класах і враховують наявність варіативних програм з предмета.

Орієнтовний перелік тем для написання підсумкової контрольної роботи у формі твору-роздуму:

Розмаїття людських характерів у повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

Проблема життєвого вибору персонажів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

«Любов до стяжання без жодної іншої мети» (проблема гаданих і справжніх життєвих цінностей в українській літературі ХІХ століття).

Пробудження національної свідомості, збереження історичної пам’яті як провідні мотиви в поемі «Мойсей» Івана Франка.

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок конфлікту між мрією та дійсністю (Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків»).

«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає» (за творчістю Лесі Українки).

«Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» (за романом Юрія Яновського «Вершники»).

Трагедія внутрішнього роздвоєння особистості між гуманізмом і абстрактною ідеєю (Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»).

Над чим сміється Микола Куліш? (за комедією «Мина Мазайло»).

Чарівний світ дитинства (Олександр Довженко. «Зачарована Десна»).

Митець і суспільство (за романом у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»).

«Народе мій, до тебе я ще верну» (за творчістю Василя Стуса).

Життєствердний характер, міфологізм і метафоричність поезій Богдана-Ігоря Антонича.

«Вільні теми»:

«Бережіть собори душ своїх» (література і духовність людини).

«Ну що б, здавалося, слова…» (художня література в житті людини).

«Червоне — то любов, а чорне — то журба…» (народні пісні літературного походження в житті людини).

«Ми — це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних» (неповторність і цінність кожної людини у творах українських письменників ХХ ст.).

«Ідучи в майбутнє, озираємося в минуле» (сторінки історії в українській літературі ХХ ст.).

«Краса душі, краса любові — найвища на землі краса» (краса почуттів в інтимній ліриці українських поетів кінця ХІХ—ХХ ст.).

«В театрі грать повинні драму, де страждання душі людської тривожить кам’яні серця» (українська драматургія й театр кінця ХІХ—ХХ ст.).

Твір-роздум на одну із запропонованих тем оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, відповідність її мовному оформленню; образне мислення. Критерії оцінювання мають відповідати вимогам чинної програми з урахуванням обсягу твору.

Перелік тем обирають вчителі. Вони вправі скоригувати формулювання поданих тем або додати свої варіанти. Учням пропонується три теми на вибір, які відображають програмовий матеріал 10 і 11 класів, а також «вільна тема», що вимагає відображення морально-етичної проблематики вивченого матеріалу з обов’язковим наведенням прикладів з художніх творів за програмами.


Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 №873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 06.10.2009 №930/16946, для конкурсного відбору осіб, які на базі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту (лист МОН України від 08.02.10 № 1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту»).

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів повинні забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА.

Середній бал атестата розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

(Зразок розрахунків та запису подано у додатку до листа МОН України від 08.02.10 № 1/9-67).


Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів.

Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів — 12 балів.

Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняються від атестації. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінки 12 балів з того предмета, з якого учень(учениця) брав(ла) участь в олімпіаді; з інших предметів виставляються атестаційні оцінки за результатами річного оцінювання.

Учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних та спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів), у т.ч. допоміжних шкіл (шкіл-інтернатів), звільняються від державної підсумкової атестації. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні оцінки та робиться запис: «звільнений від атестації».

При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні необхідно дотримуватися вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

В окремих випадках при визначенні претендентів на нагородження золотою або срібною медалями за письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють, для учнів (вихованців) загальноосвітніх санаторних та спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів) може проводитися державна підсумкова атестація, якщо ці учні навчалися за загальноосвітніми програмами.

Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покладається на Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.


Завдання для державної підсумкової атестації

учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з української літератури


Білет № 1

1. Розкрийте тематичне багатство й жанрове розмаїття українського фольклору.

2. Визначте основні мотиви поезій «В казематі» Тараса Шевченка. Прочитайте напам'ять вірш “Мені однаково, чи буду...”


Білет № 2

1. Визначте моральні цінності й людські почуття в родинно-побутовій пісенності українського народу.

2. Назвіть мотиви й образи ранньої творчості Тараса Шевченка. Прочитайте напам’ять уривок із вірша “Думи мої, думи мої...”


Білет № 3

1. Охарактеризуйте Біблію як пам'ятку духовності й літератури, розкажіть про її переклади українською мовою.

2. Прокоментуйте відображення української історії у творчості Тараса Шевченка (на прикладі вивчених творів).


Білет № 4

1. Поясніть особливості художнього відображення в Новому Заповіті морально-етичного вчення Ісуса Христа.

2. Розкрийте трагічну долю жінки-матері в творчості Тараса Шевченка (на прикладі вивчених творів).


Білет № 5

1. Дайте характеристику оригінальної й перекладної літератури Київської Руси-України (головні лінії розвитку, жанри й постаті).

2. Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Прочитайте напам'ять уривок із поеми.


Білет № 6

1. Охарактеризуйте "Слово про Ігорів похід" як зразок героїчного епосу українського народу (історична основа, ідейно-художні особливості).

2. Поясніть особливості поєднання історичної правди й художнього вимислу в поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Прочитайте напам'ять уривок із поеми.


Білет № 7

1. Висвітліть роль історичних персонажів у "Слові про Ігорів похід".

2. Розкажіть про Тараса Шевченка – художника. Назвіть головні жанри і найвизначніші твори.


Білет № 8

1. Визначте наскрізну ідею “Слова про Ігорів похід”. Прокоментуйте основні мотиви у творі.

2. Поясніть особливості зображення природи рідного краю у творах Тараса Шевченка. Прочитайте напам'ять зразок пейзажної лірики поета.


Білет № 9

1. Назвіть найвидатніших представників та охарактеризуйте художні здобутки літератури українського бароко.

2. Розкажіть про поему "Сон" Тараса Шевченка як політичну сатиру на самодержавний лад. Прочитайте напам'ять уривок із поеми.


Білет № 10

1. Назвіть і прокоментуйте афоризми Григорія Сковороди (на прикладі вивчених творів).

2. Дайте характеристику Прометею як символу нескореності народу, який виборює незалежність, у поемі "Кавказ" Тараса Шевченка. Прочитайте напам'ять уривок із поеми.


Білет № 11

1. Розкажіть про життєвий шлях і філософські погляди Григорія Сковороди.

2. Охарактеризуйте творчість Тараса Шевченка періоду "Трьох літ" – найвищого вияву поетичного таланту митця. Прочитайте напам’ять вірш "Заповіт".


Білет № 12

1. Проілюструйте прикладами з вивчених творів ідею утвердження людських чеснот у байках Григорія Сковороди.

2. Розкрийте погляд на минуле й майбутнє України в посланні Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненарожденним...". Прочитайте напам'ять уривок із твору.Білет № 13

1. Розкрийте сутність філософських роздумів Григорія Сковороди про щастя та сенс життя людини і їх відображення в його літературних творах. Прочитайте напам’ять вірш “Всякому місту звичай і права”.

2. Назвіть біблійні теми й мотиви в поезії Тараса Шевченка.Білет № 14

1. Охарактеризуйте творчість поетів-романтиків. Прочитайте і проаналізуйте одну з поезій (на вибір).

2. Розкрийте роль митця й мистецтва в житті суспільства за поемою Лесі Українки «Давня казка».


Білет № 15

1. Дайте характеристику давньоукраїнської драматургії і театру, визначте основні теми та головні жанри.

2. Поясніть значення внеску Пантелеймона Куліша в розвиток української культури.

Білет № 16

1. Дайте загальну характеристику козацьким літописам (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка).

2. Розкрийте тему гармонії людини і природи у вірші Лесі Українки «Давня весна».


Білет № 17

1. Розкажіть про становлення нової української літератури (історичні обставини, шляхи розвитку, головні напрями).

2. Охарактеризуйте "Чорну раду" Пантелеймона Куліша як перший історичний роман в українській літературі (своєрідність жанру, композиції та сюжету).


Білет № 18

1. Розкажіть про "Енеїду" Івана Котляревського як енциклопедію українського народознавства.

2. Поясніть роль поєднання історичної правди та художнього вимислу в романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада".Білет № 19

1. Розкажіть про "Енеїду" Івана Котляревського як бурлескно-травестійну поему.

2. Охарактеризуйте історичні постаті в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада».


Білет № 20

1. Охарактеризуйте особливості національного характеру українців у поемі Івана Котляревського "Енеїда".

2. Розкрийте тему України в творчості Миколи Гоголя (на прикладі вивчених творів).


Білет № 21

1. Розкажіть про соціально-побутову драму Івана Котляревського "Наталка Полтавка" як перший твір нової української драматургії.

2. Визначте особливості характеротворення романтичного персонажу в творі Марка Вовчка «Максим Гримач».


Білет № 22

1. Розкажіть про втілення в п'єсі Івана Котляревського "Наталка Полтавка" теми боротьби людини за своє щастя.

2. Розкрийте значення творчості Марка Вовчка як письменниці й перекладача в розвитку української літератури.
Білет № 23

1. Розкажіть про Григорія Квітку-Основ'яненка як представника українського сентименталізму.

2. Визначте патріотичний пафос поезії Володимира Сосюри «Любіть Україну!» Прочитайте поезію напам’ять.


Білет № 24

1. Висвітліть жанрове, тематичне, стильове розмаїття української літератури XX століття (на прикладі вивчених творів).

2. Поясніть поєднання реалізму й фантастики, іронії і сатири в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма».
Білет № 25

1. Розкрийте проблему бездуховності людини у трагікомедії Івана Карпенко-Карого «Сто тисяч».

2. Охарактеризуйте світову велич Тараса Шевченка, його внесок у розвиток української мови і літератури, у світовий мистецький поступ.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації