В. Г. Короленка Історичний факультет затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 24 лютого 2011 року Програма

Скачати
Програма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка

Історичний факультет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

_________________ проф. М.І. Степаненко

24 лютого 2011 року


Програма

вступного випробування з історії України

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Полтава — 2011


Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц. Лахно О.П., доц. Лобач К.В., ас. Сердюк І.О.


Рецензенти:

Тронько Тетяна Володимирівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Петренко Ірина Миколаївна — кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі


Затверджено на засіданні кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 13 від 22 лютого 2011 року


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка складена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1218 від 08.12.2010 року. Вона повністю відповідає шкільній програмі з курсу «Історія України» та відображує всі етапи становлення Української держави в минулому.

Загалом структура рецензованої програми відповідає встановленим нормам і складається з пояснювальної записки, змісту програми, вимог до рівня сформованості знань, умінь і навичок абітурієнтів, посилань на нормативні документи та списку рекомендованої літератури.

Варто відзначити, що дана програма відображує як політичні, соціальні, економічні, так і культурні, духовні та ідеологічні аспекти державного розвитку в різні хронологічні періоди історії. Складові програми вибудувані послідовно, логічно та структуровані відповідно до періодів української історії.

Також слід зазначити, що пункти програми вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відповідають складовим програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Стародавня історія України

Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян.


Виникнення та розквіт Київської Русі

Розселення східнослов’янських племінних союзів. Утворення Київської Русі. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії. Спорудження Софійського собору. Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава в Києві.


Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

Роздробленість Київської Русі. Боротьба за київський стіл. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Розподіл і збереження Галицько-Волинської держави нащадками Данила Романовича.


Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІV ст.

Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Поширення писемності.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.)

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу Литовської держави. Кревська унія. Ліквідація князем Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем. Відновлення й остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства. Московсько-литовські війни. Розвиток культури та освіти.


Українські землі в другій половині ХVІ ст.

Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Повстання 90-х років ХУІ ст. Люблінська унія та її вплив на українські землі. Братський рух. Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти.

Поняття та терміни: «українська шляхта», «українське козацтво», «реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «козацька старшина», «козацькі клейноди», «греко-католицька церква».


Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії 1620 р. Розвиток культури та освіти. Участь українського козацтва у Хотинській війні. Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр.


Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави – Війська Запорозького. Зовнішньополітична діяльність уряду Б.Хмельницького.


Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст.

Гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Московсько-українська війна. Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.


Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

Гетьманування І. Мазепи. Національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи. Гетьманування І. Скоропадського, Д. Апостола. Обмеження автономії Гетьманщини. «Правління Гетьманського уряду» 1734 р. Розвиток культури та освіти.


Українські землі в другій половині XVIII ст.

Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької Січі. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Заселення Південної України. Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. Зміни в політичному становищі Правобережної України після поділів. Речі Посполитої. Розвиток культури, науки, освіти.


Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний поділ українських земель. Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. Розвиток національного руху. Поширення на Україну російського та польського суспільних рухів. Повстання під проводом У. Кармалюка.


Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі, діяльність «Руської трійці». Діяльність Головної руської ради (ГРР).


Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Національне відродження. Відкриття університетів. Культурно-освітній рух. Поява «Історії русів». Розвиток літератури, мистецтва.


Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Заснування та діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Вплив російського громадсько-політичного руху на Україну.


Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії

у другій половині ХІХ ст.

Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху й утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП), Української соціал-демократичної партії (УСДП). Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта».


Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Становлення і консолідація української нації. Піднесення української культури. Освіта. Недільні школи на Наддніпрянській Україні. Розвиток науки. Розвиток нових напрямів культури. Відкриття театрів, музеїв, архівів. Українські підприємці-благодійники. Церковне життя.


Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.

Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Економічна криза 1900 – 1903 рр. та передвоєнне економічне піднесення. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі. Події революції 1905 – 1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907 – 1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.


Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Становище промисловості та сільського господарства. Розвиток кооперативного руху. Радикалізація українського політичного руху. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення Західної України. Боротьба політичних партій Західної України за реформу виборчої системи.


Україна в Першій світовій війні

Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на території України в 1914 р. Початок російської адміністрації в Галичині. Перебіг воєнних дій на території України в 1915 – 1917 рр. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

Українська революція

Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. Еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали Центральної Ради, погляди самостійників). Вплив корніловського заколоту на події в Україні. Політика Української Центральної Ради в умовах загострення конфлікту з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення Української Народної Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.


Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

(1918 – 1920 рр.)

Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу, Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Прийняття Конституції УНР. Державний переворот і утворення Української Держави. Утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. «Київська катастрофа». Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська офензива». Перший «Зимовий похід» Армії УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення Галицької СРР. Другий «Зимовий похід» Армії УНР.


Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

Процес входження УСРР до складу СРСР. Голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Відбудова народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію. Політика «коренізації» УСРР. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження в літературі та театрі. Утворення ВУАН. Боротьба з націонал-комунізмом.


Радянська модернізація України (1929 -1938 рр.)

Прояви процесу модернізації в радянській Україні. Зміна соціальної структури суспільства в Україні. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Монополізація духовного життя. Згортання українізації.


Західноукраїнські землі (1921 – 1938 рр.)

Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. Українські суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х роках.


Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

Початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни, окупація України. Встановлення окупаційного нацистського режиму. Розгортання діяльності радянських партизан та українського визвольного руху. Створення УПА. Визволення України. Перемога у Великій Вітчизняній війні.


Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр.

Україна – суб’єкт міжнародних відносин. Відбудова великих індустріальних об’єктів (Азовсталь, Дніпрогес, Запоріжсталь, шахти Донбасу тощо). Розгортання ідеологічних кампаній. Голод в Україні 1946 – 1947 рр.


Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)

Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Будівництво потужних індустріальних об’єктів. Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950 – 1960-х рр.: припинення масових репресій, політична реабілітація безвинно засуджених. Реформа управління економікою. Виникнення руху «шістдесятників», першої хвилі дисидентського руху наприкінці 1950 – початку 1960-х рр.

Україна в період загострення кризи радянської системи

(середина 1960 – початок 1980-х рр.)

Здійснення економічних реформ у другій половині 1960-х рр. Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР. Друга хвиля дисидентського руху. Політико-ідеологічне становище радянського ладу в Україні (середина 1960 – початок 1980-х рр.). Конституція УРСР 1978 р.


Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

Антиалкогольна кампанія, Чорнобильська катастрофа. Загострення соціально-економічної кризи: продаж товарів за картками споживача з купонами, зростання цін. Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 1980-х рр.: загальноукраїнський страйк шахтарів, виникнення Народного руху України (Народний рух України за перебудову), перші альтеративні вибори до Верховної Ради. Здобуття Україною незалежності: прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України, проведення референдуму та виборів Президента України.


Україна в умовах незалежності

Заснування Збройних Сил України. Прийняття Конституції України. Прийняття державної символіки. Формування інституту громадянства та соціально-економічні реформи наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.: приватизація засобів виробництва, лібералізація цін, грошова реформа, диференціація суспільства. Інтегрування України у світове співтовариство.


ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ

ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК


Вступник повинен знати:

1) предмет, завдання, мету курсу “Історія України”;

2) наукову періодизацію історії України;

3) основні джерела курсу та наукові історіографічні школи та напрями в україністиці;

4) головні наукові підходи до вивчення історії України в її сучасних державних межах;

5) хронологію основних подій історії України від найдавніших часів до сьогодення.


Вступник повинен вміти:

1) чітко аналізувати історичні ознаки, події, процеси;

2) користуватися понятійним апаратом даної дисципліни;

3) характеризувати Україну на історичній карті (історико-етнографічні регіони, цивілізаційний підхід, автохтонізм і проблему зовнішніх впливів);

4) проводити аналогії, давати порівняльні характеристики основним історичним подіям;

5) характеризувати загальний історичний досвід українського народу;

6) давати оцінку основним урокам історії для наукового прогнозування майбутнього.


Програму складено на основі (нормативні документи): 1. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради. — 2002. — №20. — Ст. 134 (зі змінами та доповненнями).

 2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. №161).

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання» № 1218 від 08.12.2010 р.

 4. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України" № 961 від 19.10.2010 р.

 5. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання» № 1218 від 08.12.2010 р.)

 6. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Історія України» (затверджена Міністерством освіти і науки України).
Рекомендована література 1. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 10-11 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005.

 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-11 класи. Всесвітня історія. 6-11 класи. — К.: Шкільний світ, 2001.

 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5-11 кл. — К.: Перун, 2005.

 4. Власов В.С., Данилевська О.М. Вступ до історії України. — К.: Генеза, 2005.

 5. Ладиченко Т.В., Свідерський Ю.Ю., Романишин Н.Ю. Історія України. 7 клас. — К.: Грамота, 2007.

 6. Власов В.С. Історія України. 8 клас. — К.: Генеза, 2008.

 7. Струкевич О.К. Історія України. 9 клас. — К.: Грамота, 2009.

 8. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. 10 клас. — К.: Генеза, 2010.

 9. Турченко Ф.Г. Історія України. 11 клас. — К.: Генеза, 2007.

 10. Історія України (хрестоматія) (7-11 кл.) / Сургай Г.І., Гусєв В.І. — К.: Кий, 2001.

 11. Кульчицький С.В., Мицик Ю.А., Власов В.С. Історія України. Довідник для школярів (7-11 кл.). — К.: Літера ЛТД, 2008.

 12. Білоусько О.А. Україна давня: карти, ілюстрації. Євразійський контекст (посібник). — К.: Генеза, 2002.Голова предметної комісії

з історії України

к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії

та методики викладання історії О.П. Лахно
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації