Правила прийому запоріжжя 2008

Скачати
Правила
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


«ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

« ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ____________ Г.В. Туровцев

“___” ________ 2008 р.


Правила ПРИЙОМУ


Запоріжжя

2008

 1. На навчання в Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ) приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

 2. ЗІЕІТ здійснює прийом на ступеневу підготовку фахівців з вищою освітою (молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра) за наступними напрямами, спеціальностями (спеціалізаціями) та освітньо-кваліфікаційними рівнями та згідно встановленого ліцензованого обсягу (додатки 1-3).

2.1. Бакалавр

Галузь знань


Напрям підготовки

0305 «Економіка та підприємництво»


6.030502 «Економічна кібернетика»

6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030507 «Маркетинг»

0306 «Менеджмент і адміністрування»

6.030601 «Менеджмент»

0403 «Системні науки та кібернетика»

6.040301 «Прикладна математика»

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

0203 «Гуманітарні науки»

6.020303 «Філологія»

0601 «Будівництво та архітектура»

6.060101 «Будівництво»
  1. Спеціаліст, магістр
Напрям

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0501

«Економіка і підприємництво»


7.050102, 8.050102 «Економічна кібернетика»,

спеціалізації:

 • комп'ютерні технології в економічних системах

 • економіко-математичне моделювання

спеціаліст,

магістр


7.050103, 8.050103 «Міжнародна економіка»,

спеціалізації:

 • міжнародний маркетинг

 • міжнародна торгівля

спеціаліст,

магістр

7.050104, 8.050104 «Фінанси»,

спеціалізації:

 • фінанси підприємств

 • банківська справа

 • страхова справа

спеціаліст,

магістр

7.050106, 8.050106 «Облік і аудит»,

спеціалізації:

 • облік і аудит (за галузями)

 • облік і аудит в фінансово-кредитних організаціях та установах

спеціаліст,

магістр

7.050107, 8.050107 «Економіка підприємства»,

спеціалізації:

 • економіка проектів

 • економіка торгівлі

спеціаліст,

магістр

7.050108, 8.050108 «Маркетинг»

спеціаліст

магістр

7.050114 «Оподаткування»,

спеціаліст

0502 «Менеджмент»

7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»,

спеціалізації:

 • адміністративний менеджмент

 • менеджмент митної служби

 • менеджмент підприємств та організацій (по галузях)

 • менеджмент рекламного бізнесу

 • інформаційні технології в менеджменті

 • менеджмент торгівлі та сфери послуг

спеціаліст,

магістр

0802

«Прикладна математика»

7.080202 «Прикладна математика»,

спеціалізація:

 • математичне моделювання та інформаційні технології

спеціаліст

0915 «Комп’ютерна інженерія»

7.091501, 8.091501 «Комп’ютерні системи та мережі», спеціалізації:

 • прикладне та системне програмування обчислювальних систем

 • захист інформації в комп'ютерних мережах

 • комп'ютерне моделювання та обробка зображень і графічної інформації

 • комп'ютерна графіка та Web-дизайн

спеціаліст,

магістр

0305

«Філологія»

7.030507 «Переклад»

(англійська, німецька, французька, польська мови)

спеціаліст
  1. Молодший спеціаліст:
Напрям

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0305

«Економіка та підприємництво»


5.03050801 «Фінанси і кредит»

молодший спеціаліст

5.03050401 «Економіка підприємства»

молодший спеціаліст

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

молодший спеціаліст

5.03050702 «Комерційна діяльність»

молодший спеціаліст

0501

«Інформатика та обчислювальна техніка»

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

молодший спеціаліст

 1. На навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалавра приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту (на перший курс інституту).


4. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) відповідного напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами.

5. На навчання в коледжі за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста приймаються:

  1. Особи з базовою загальною середньою освітою - на перший курс;

  2. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник, для навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста за умови обрання ними відповідного напряму підготовки.


6. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указів Президента України від 25.03.94 № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03.06.94 № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

При прийнятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань “педагогічна освіта”, “мистецтво”, “гуманітарні науки”, “журналістика та інформація”, “соціально-політичні науки” користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).


 1. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом.
 1. Прийом на навчання на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти), бакалавра здійснюється за конкурсом на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників, які підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з результатами оцінювання знань у поточному році з предметів наведених нижче у таблиці. Сертифікати нижче встановленого рівня 124 бали за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів - не приймаються.

Молодший спеціаліст:


Напрям

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень

0305

«Економіка та підприємництво»


5.03050801 «Фінанси і кредит»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, історія України, іноземна мова

5.03050401 «Економіка підприємства»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, історія України, іноземна мова

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, історія України, іноземна мова

5.03050702 «Комерційна діяльність»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, історія України, іноземна мова

0501

«Інформатика та обчислювальна техніка»

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Українська мова і література

та один із 3 –х за вибором: математика,

фізика, іноземна мова
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації