Правила прийому запоріжжя 2008

Скачати
Правила
1   2


Бакалавр:

Галузь знань


Напрям підготовки

Загальноосвітні предмети

0305 «Економіка та підприємництво»


6.030502 «Економічна кібернетика»

Українська мова і література

та один із 3 –х за вибором: математика, географія, іноземна мова

6.030503 «Міжнародна економіка»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, іноземна мова, історія України

6.030508

«Фінанси і кредит»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, іноземна мова, історія України

6.030509

«Облік і аудит»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, іноземна мова, історія України

6.030504

«Економіка підприємства»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, іноземна мова, історія України

6.030507 «Маркетинг»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, іноземна мова, історія України

0306 «Менеджмент і адміністрування»

6.030601 «Менеджмент»

Українська мова і література

та один із 4 –х за вибором: математика, географія, іноземна мова, історія України

0403 «Системні науки та кібернетика»

6.040301

«Прикладна математика»

Українська мова і література

та один із 2 –х за вибором: математика, іноземна мова

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

6.050101 «Комп’ютерна інженерія»

Українська мова і література

та один із 3 –х за вибором: математика, фізика, іноземна мова

0203 «Гуманітарні науки»

6.020303

«Філологія»

Українська мова і література

та один із 3 –х за вибором: географія, іноземна мова, історія України

0601 «Будівництво та архітектура»

6.060101 «Будівництво»

Українська мова і література

та один із 3 –х за вибором: математика, іноземна мова, фізика


Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови та літератури, вступне випробування для кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст та бакалавр проводиться з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень.

Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу.

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.


 1. Вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, скороченими програмами молодшого спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник проводяться атестаційними комісіями:

  1. Для осіб, які закінчили ЗІЕІТ за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра у поточному році, зараховуються як вступні випробування результати державної атестації;

  2. Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в попередні роки або в іншому навчальному закладі, фахові вступні випробування проводяться у вигляді співбесіди за програмами, складеними на підставі програм державної атестації студентів ЗІЕІТ.

  3. Для осіб, які закінчили коледж ЗІЕІТ за освітньо-кваліфікаційною програмою молодшого спеціаліста зараховуються як вступні випробування результати державної атестації.

  4. Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в попередні роки або в іншому навчальному закладі, фахові вступні випробування проводяться у вигляді співбесіди за програмами, складеними на підставі програм державної атестації студентів ЗІЕІТ.

  5. Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник фахові вступні випробування проводяться у вигляді співбесіди за програмами, складеними на підставі державної атестації.


Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.

 1. Поза конкурсом, без вступних випробувань, на навчання в інституті за програмою підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра за рекомендацією приймальної комісії, зараховуються випускники вищих навчальних закладів, які отримали диплом з відзнакою.
 1. Прийом на навчання за освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти здійснюється за результатами співбесіди з української мови та математики.


Поза конкурсом, без вступних випробувань, на навчання в коледжі за програмою підготовки молодшого спеціаліста за рекомендацією приймальної комісії, зараховуються випускники шкіл, які отримали свідоцтво з відзнакою.

Без вступних випробувань, на навчання в коледжі за програмою підготовки молодшого спеціаліста за рекомендацією приймальної комісії, зараховуються випускники шкіл, які мають договір співпраці с ЗІЕІТ


11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

12. Документи, у тому числі сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти приймаються:

– з 29 червня по 29 липня – на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра;

– з 29 червня по 05 серпня – на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста;


– з 03 серпня – на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, молодшого спеціаліста.


– з 30 липня - на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра;

– з 06 серпня - на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста;Зарахування проводиться:

– до 10 серпня - на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра;

– до 22 серпня - на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста;

 1. Прийом документів, проведення фахових випробувань, зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводиться: до 5 серпня - денна форма, до 15 вересня - заочна форма.
 1. Вступники особисто подають до приймальної комісії заяву про вступ, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на навчання за програмою молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму навчання.


До заяви вступник додає:

Усі копії документів завіряються за оригіналом у ЗІЕІТ або в установленому порядку.


17. За наслідками співбесіди зараховуються на навчання до ЗІЕІТ особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання відповідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого рівня


18. За інших рівних умов переважне право на зарахування мають :19. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не нижче 124 бали за 100 – бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) зараховуються:
 1. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування на навчання до ЗІЕІТ поза планом за результатами співбесіди і з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.


21. Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням суми кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та/або оцінок вступних випробувань.

Якщо вступники набрали однакову кількість балів, відбір відбувається за кількістю балів зазначених в сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти.

У разі однакової кількості балів відбір відбувається за середнім балом документа про освіту.

Особам, які складали вступні випробування в іншому навчальному закладі, як результати вступних випробувань зараховуються результати отримані на вступних випробуваннях в інших навчальних закладах.


 1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з інституту, коледжу. На звільнені місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб.


Усі питання, пов'язані з прийомом до інституту, коледжу вирішуються приймальною комісією. Порядок організації прийому та зарахування що передбачені даними правилами є обов’язковими для всіх територіальних структурних підрозділів ЗІЕІТ.


Заяви приймаються щоденно (крiм недiлi) - з 9-00 до 18-00,

в суботу - з 9-00 до 16-00.


Приймальна комісія:

Адреса: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-Б, кім. 302

E-mail: info@econom.zp.ua

http://www.econom.zp.ua


Телефони для довідок: Інститут: (061) 239-90-03, 239-90-04

Факс: (061) 289-10-40

Коледж: (061) 239-90-01, 239-90-02


Відокремлені підрозділи: 72313, м. Мелітополь,

проспект “50-річчя Перемоги”, 21-а.

Тел.: (06192) 5-12-44, Факс: 5-60-47

5-06-68

50086, м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, 108

Тел.: (056) 440-65-70, Факс: 440-65-70

71-85-56

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації