Освіта. Виховання. Навчання

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Гордость и надежда Восточноукраинского национального университета. 1921-2001: 80-летию посвящается /Редкол.: О.Л.Голубенко (відп. ред.), А.О.Андрющук, М.Ф.Смирний та ін. - Луганск: Изд-во ВНУ, 2001. - 368 с.: іл. (УДК 378.4 Г 68)

 2. Дичківська, І.М. Це я можу сам: Вправи у соціальній поведінці: Навч.-метод. посіб. /І.М.Дичківська, Т.І.Поніманська. - Рівне: Зелент, 2001. - 94 с. (УДК 371.4 Д.50)

 3. Києво-Могилянська академія в іменах, ХУІІ-ХУІІІ ст.: Енцикл. вид. / Упоряд. З.І.Хижняк; За ред. В.С.Брюховецького. - К.: Вид. дім "КМ Ака­демія", 2001. - 736 с.: іл. (УДК 378.4 К 38)

 4. Ліцейна освіта в Україні: реалії і перспективи розвитку: За матері­алами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 10-літтю україн. гуманіт. ліцею Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка: Практико-зорієнтований зб. /За заг. ред. Г.С.Сазоненко. - К.: Укр. Центр духовн. культури, 2002. - 397 с. - (Су­часна освіта України). (УДК 373 Л 65)

 5. Малыхина, Е.В. Обучение русскому языку в начальной школе (методические рекомендации для учителей). - К.: Навч. книга, 2002. - 80 с. (УДК 372.881.116.11 М 20)

 6. Методичні рекомендації організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2002/2003 навчальному році: Освіта Луганщини: наук.-метод. супровід /За заг. ред.: О.П.Омельченка та ін. - Луганськ, 2002. - 132 с. - (Луганський ін-т післядипломної освіти). (УДК 371.2 М 54)

 7. Пальчевський, С.С. Сугестопедагогіка: [Монографія]. - Рівне: Ред.-вид. відд. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту, 2002. - 394 с. (УДК 37 П 14)

 8. Хижняк, З.І. Ректори Києво-Могилянської академії. 1615-1817 рр.: До 10-річчя відродження Києво-Могилянської академії. - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2002. - 192 с.: іл. (УДК 378.4 Х 43)

Дисертації

 1. Бабий, И.Н. Коррекция двигательной сферы глухих подростков ско­ростно-силовыми упражнениями: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 - корре­кционная педагогика. - К., 2002. - 210 с.

 2. Воловник, В.Є. Педагогічні умови діагностування рівня підготовки військових фахівців: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - О., 2002. - 297 с.

 3. Дишлюк, Ю.М. Формування ораторських умінь в учнів 5-8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (зарубіжна література). - К., 2002. - 198 с.

 4. Дмитриева, И.В. Коррекция художественного восприятия умственно отсталых подростков средствами изобразительного искусства: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 - коррекционная педагогика. - К., 2002. - 201 с.

 5. Забродська, Л.М. Інформатизація управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2002. - 209 с.

 6. Кірдан, О.Л. Виховні функції класного керівника в навчальних за­кладах України (середина ХІХ - початок ХХ століття): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педаго­гіки. - Умань, 2002. - 225 с.

 7. Кічук, Я.В. Соціально-педагогічні умови формування правосвідомо­сті майбутніх учителів у педагогічних коледжах: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Ізмаїл, 2002. - 205 с.

 8. Товстоган, В.С. Методичне забезпечення професійного відбору у си­стемі трудової підготовки учнів допоміжної школи: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 - корекційна педагогіка. - К., 2002. - 292 с.

Автореферати дисертацій

 1. Адамів, Г.С. Формування у студентів педагогічного училища пізнавальної самостійності (на матеріалі вивчення психолого-педагогічних дисціплін): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2002. - 21 с.

 2. Балашова, Ю.В. Педагогічні умови формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 20.02.02 - Військова педагогіка та психологія. - Хмельницький, 2002. - 20 с.

 3. Богданова, І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти. - К., 2003. - 39 с.

 4. Броннікова, С.М. Формування мовленнєвої культури молодших школярів засобами мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - Луганськ, 2002. - 20 с.

 5. Бунєєв, Т.В. Розвиток готовності в молодших офіцерів-прикордон­ників до самостійного виконання посадових обов’язків : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 20.02.02 - Військова педагогіка та психологія. - Хмель­ницький, 2002. - 18 с.

 6. Важинський, І.П. Становлення і розвиток педагогічної освіти в Центральній та Східній Україні (1802-1866 рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2002. - 18 с.

 7. Вовк, Л.П. Генезис пріоритетних тенденцій освіти дорослих в Україні (ІІ пол. ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.).: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 - теорія та історія педагогіки. - К., 1996. - 49 с.

 8. Герасимова, І.Г. Гуманізація професійної підготовки майбутніх менеджерів виробничої сфери: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти. - К., 2002. - 19 с.

 9. Гриценко, І.В. Формування естетичного досвіду молодших школярів у процесі художнього діалогу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання. - Херсон, 2002. - 19 с.

 10. Дзюба, В.М. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 20.02.02 - Військова педагогіка та психологія. - Хмельницький, 2002. - 21 с.

 11. Єфіменко, П.Б. Педагогічні умови забезпечення різнорівневої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. овіти. - Х., 2002. - 19 с.

 12. Жебровський, Б.М. Формування готовності директора школи до управління якістю освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2002. - 20 с.

 13. Забродська , Л.М. Інформатизація управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2002. - 16 с.

 14. Зонь, В.В. Виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2002. - 20 с.

 15. Костіна, В.В. Педагогічне проектування засобів управління нав­чально-пізнавальною діяльністю старшокласників: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання. - Х., 2002. - 20 с.

 16. Кочубей, Т.Д. Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2001. - 20 с.

 17. Кошелівська, О.І. Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - К., 2002. - 20 с.

 18. Краснов, В.В. Ефективність використання комп’ютерних систем контролю знань в післядипломній медичній освіті: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 21 с.

 19. Лівенцова, В.А. Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів невиробничої сфери: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Т., 2002. - 20 с.

 20. Луценко, В.В. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Х., 2002. - 18 с.

 21. Малицька, О.В. Педагогічні умови навчання молодших школярів основам мови образотворчого мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання. - Х., 2002. - 22 с.

 22. Маршицька, В.В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - К., 2003. - 20 с.

 23. Мелешко, В.В. Управління малокомплектними початковими шко­лами різної структури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. пе­дагогіка та історія педагогіки. - К., 2002. - 22 с.

 24. Мельник, О.В. Підготовка старшокласників до самостійного вибора майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - терія і методика виховання. - К.,2003. - 20 с.

 25. Миценко, В.І. Індивідуальний підхід до виховання дітей у педагогічній спадщині Г.Спенсера (1820-1903 рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - Кривий Ріг, 2003. - 20 с.

 26. Мозгальова, Н.Г. Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання музики і муз. виховиховання. - К., 2002. - 18 с.

 27. Нечволод, Л.І. Педагогічні умови впровадження робочих зошитів з друкованою основою в процес індивідуалізації навчання школярів: Авто­реф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання. - Х., 2002. - 20 с.

 28. Печенко, І.П. Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів "загальноосвітній навчальний заклад": Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - К., 2003. - 20 с.

 29. Пігур, М.В. Методичне осмислення зв’язків словотвору й синтаксису як засіб оптимізації навчального процесу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання укр. мови. - К., 2002. - 20 с.

 30. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до правового ви­ховання молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Т., 2002. - 20 с.

 31. Прокопова, О.С. Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 20 с.

 32. Пташний, О.Д. Теорія і практика контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України у другій половині ХІХ століття: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - Х., 2003. - 24 с.

 33. Разумна, Г.І. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до естетичного виховання учнів основної школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика трудового навчання. - К., 2002. - 21с.

 34. Рудіна, О.М. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах навчально-виховного процесу гімназії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2002. - 20 с.

 35. Стефаненко, П.В. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2002. - 37 с.

 36. Стрілець, С.І. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878-1925): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2003. - 19 с.

 37. Хайруддинов, М.А. Этнопедагогика крымскотатарского народа: становление и тенденции развития: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 - теория и история педагогики. - К., 2002. - 48 с.

 38. Яковліва, О.П. Формування комунікативних умінь майбутніх учите­лів у процесі виховання в оздоровчих таборах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2002. - 20 с.

 39. Яремчук, І.А. Розвиток педагогічної техніки викладачів-початківців вищих військових навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 20.02.02 - військова педагогіка та психологія. - Хмельницький, 2002. - 18 с.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації