Методичні рекомендації для проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання. Вінниця: оц вдау, 2007

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра історії України

та філософіїПОЛІТОЛОГІЯ

Методичні рекомендації та плани семінарських занять

для студентів денної та заочної форми навчання
Вінниця – 2007


УДК: 32 (076)

Політологія. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання. – Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2007. – 49 с.


Автори: Богатчук С. С., доцент, кандидат історичних наук

Корицька Н.І., доцент, кандидат філософських наук
Рецензенти: Струкевич О. К., д. і. н., зав. кафедри політології Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

Слотюк П. В., к. і. н., доцент кафедри історії України та філософії Вінницького державного аграрного університету.


Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри

історії України та філософії

Протокол № 12 від 10 травня 2007 р.


Погоджено:

На засіданні методичної ради факультету менеджменту

Протокол № від травня 2007 р.

Голова методичної ради Кафлевська С.Г.


Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького державного аграрного університету


(протокол № від 2007 року)


Вступ
Сьогодні ми будуємо демократичну державу. Одночасно відбувається зародження й демократичної політики, за якої державна влада має стати мистецтвом того, як зробити людей розвиненішими і компетентнішими в питаннях створення такої політики.

Проблеми впорядкованості соціальних процесів, ефективного регулювання різних сфер суспільного життя, утвердження державності України, впливу державних органів на становлення і розвиток ринкових відносин - усе це вимагає від носіїв політичної влади політичної культури і компетентності. У цих процесах політологія відіграє незамінну роль.

Навчальна дисципліна “Політологія” займає чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя. Вивчення курсу “Політологія” передбачає опанування певним рівнем знань про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів. Результатом є вміння студентів орієнтуватися в основних політичних школах, концепціях, процесах міжнародного політичного життя, геополітичній обстановці, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі.

Викладений матеріал методичних рекомендацій та планів семінарських занять з дисципліни “Політологія” розрахований на студентів денної форми навчання.АНОТАЦІЯ

Мета курсу – дати студентам уявлення про політичне життя, аполітичну сферу суспільства, закономірності її розвитку, а також систему знань про сучасні політичні інституції, про права і свободи громадян у демократичному суспільстві, про типи і форми політичних процесів, зміст і шляхи формування політичної культури.

Завдання курсу – сприяти формуванню у студентів необхідних навичок й вмінь застосовувати принципи сучасного політичного мислення до аналізу і пошуку відповідей на політичні питання та проблеми, які постають перед суспільством, а в майбутньому брати активну участь у вирішенні сучасних проблем українського суспільства на його шляху до демократії і прогресу.

Студенти в процесі вивчення курсу „Політологія” повинні:

ЗНАТИ:

УМІТИ:
Ця програма має дати студентам об’єктивний виклад основних проблем політології на рівні сучасного їх бачення, ознайомити з існуючими політологічними концепціями.

З метою інтенсифікації навчального процесу, вдосконалення контролю за засвоєнням матеріалу застосовується модульно-рейтингова оцінка знань студентів за 100-бальною шкалою, тестування, комплексні контрольні завдання тощо.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ОБЛІК І АУДИТ» ТА «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»


пор.

Назва теми

Кількість

годинЛ

С

І

СРС

1

Політологія як наука

2

22

Основні віхи світової політичної думки

2

2
*

3

Розвиток політичної думки в Україні

2

24

Влада та політика

2

25

Політичні системи сучасності

2

26

Держава як основний елемент політичної системи суспільства

2

27

Політичні режими

2

28

Політичні партії й партійні системи

2

29

Політична система сучасної України

2

210

Сучасні політичні ідеології

2

2
*

11

Політична культура як відображення ідейного життя.

2

2
*

12

Особа і політика

2

213

Політична еліта і лідерство

2

214

Політичні конфлікти та шляхи їх подолання

2

215

Етнонаціональні процеси в політиці

2

216

Міжнародні політичні відносини та національна безпека

2

2
*

17

Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

2

2
*
Всього

34

34
40ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«АГРОНОМІЯ»


пор.

Назва теми

Кількість

годинЛ

С

І

СРС

1

Політологія як наука

1

2
4

2

Основні віхи світової політичної думки

1

2
2

3

Розвиток політичної думки в Україні

-

-
5

4

Влада та політика

1

2
2

5

Політичні системи сучасності

-

-
5

6

Держава як основний елемент політичної системи суспільства

1

2
2

7

Політичні режими

1

2
4

8

Політичні партії й партійні системи

1

2
4

9

Політична система сучасної України

-

-
5

10

Сучасні політичні ідеології

1

2
2

11

Політична культура як відображення ідейного життя.

-

-
5

12

Особа і політика

-

-
5

13

Політична еліта і лідерство

1

2
2

14

Політичні конфлікти та шляхи їх подолання

-

2
2

15

Етнонаціональні процеси в політиці

-

-
5

16

Міжнародні політичні відносини та національна безпека

1

-
4

17

Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

1

2
2
Всього

10

20
60ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «АГРОНОМІЯ» , «ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»Тема 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ


План

 1. Політологія як наука про політику та політичне життя суспільства.

 2. Методи, структура та функції політології.

 3. Сутність і зміст політичного життя суспільства.

 4. Структура та суспільні функції політики.
Теми доповідей та рефератів

 1. Політика як мистецтво.

 2. Мораль і політика.

3. Політичні відносини сучасного українського суспільства.


Питання для самостійного контролю

 1. Які етапи становлення політології?

 2. Що виступає об’єктом і предметом політології?

 3. Які галузі знань входять до системи політичних наук?

 4. Назвіть основні поняття та категорії політичної науки.
Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

 2. Юрій М.Ф. Основи політології: Навчальний посібник. – К., 2003. – 340 с.

 3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія Навч. Посібник. – К., 2004.

 4. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 5. Основи політології: Навч. посібник. – Харків, 1997. – 98 с.

 6. Лузан А. Філософія науки і сучасна політика // Нова політика. – 1998. – № 2. – С. 49-51.

 7. Рудич Ф. Політологія в Україні: теоретичний та прикладний конспект // Віче. – 1997. – № 7. – С. 24-36.

 8. Політологічний енциклопедичний словник: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. – К., 1997. – 400 с.Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИПлан

 1. Історичні передумови виникнення політичної думки в стародавні часи та епоху античності.

 2. Соціально-політичні погляди у період Середньовіччя, та епоху Відродження.

 3. Політична думка Нового Часу та Просвітництва.

 4. Політичні вчення в ХІХ – ХХ ст. Сучасні концепції про політику.
Теми доповідей та рефератів

 1. Загальна характеристика східних політичних доктрин (Лао Цзи, Конфуцій, Брахмани, Ману).

 2. Вплив церкви на формування політичних поглядів у період Середньовіччя.

 3. Назвіть наукові трактати ідеального політичного устрою.

 4. Підготуйте доповідь на тему: “Роль Н. Макіавеллі в розвитку політичної науки”.

 5. Вплив поглядів соціалістів на формування соціально-політичної думки в ХVІІІ-ХІХ ст.
Питання для самостійного контролю

 1. Чи є підстави стверджувати, що Стародавня Греція є „колискою” демократії?

 2. Яку форму державного устрою вважав за найкращу Ш.Монтеск’є?

 3. Хто є засновником класичних теорій політичної еліти?
Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 368 с.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія Навч. Посібник. – К., 2004.

 3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 4. Основи політології: Навч. посібник. – Харків, 1997. – 98 с.

 5. Основи політології: Навч. посібник (Кер. авт. кол. Ф. М. Кирилюк. – К., 1995. – 336 с.

 6. Політологічний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. – К., 1997. – 400 с.

 7. История политических и правовых учений / Отв. ред. В. С. Нерсесянц. – М., 1989.

 8. Из истории социально-политической мысли // Социально-политический журнал. – 1994. – № 6-8.Тема 3. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
План

 1. Владні взаємини та суспільно-політична думка Київської Русі.

 2. Суспільно-політичні засади козацтва. Державотворча діяльність Б. Хмельницького.

 3. Становлення і розвиток української політичної думки в ХІХ – ХХ ст.
Теми доповідей та рефератів

 1. Конституція П.Орлика та її роль в розвитку політичної думки в Україні.

 2. Українська ідея у поглядах М. Костомарова, М. Гулака, Т. Шевченка про шляхи відродження України.

 3. Етапи становлення української державності.

 4. Чому Запорозьку Січ називають Козацькою Християнською Республікою?

 5. Розкрийте зміст політичної концепції Кирило-Мефодіївського товариства.

 6. Підготуйте доповідь на тему: “Політичні погляди і політична програма М. Драгоманова”.

 7. Охарактеризуйте погляди М. Грушевського на проблеми українського державотворення.

Питання для самостійного контролю
 1. Охарактеризуйте основні періоди розвитку української політичної думки ХІ – початку ХІХ ст. та назвіть найвидатніших мислителів кожного з періодів.

 2. Назвіть основні напрямки української політичної думки першої половини ХІХ ст.?
Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія Навч. Посібник. – К., 2004.

 3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 4. Іванченко Р. П. Київська Русь: початки української держави. Посібник з історії. – К., 1995. – 96 с.

 5. Гордієнко М. Концепція політичної еліти В. Липинського як фактор національно-державної ідентичності України // Нова політика. – 1998. – № 2. – С. 44-48.

 6. Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 222 с.

 7. Кресіна І. О., Кресін О. В. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція. – К., 1993. – 80 с.

 8. Мусієнко В., Бевз Т. Грушевський М. С.: етапи формування української державної ідеї // Розбудова держави. – 1994. – № 3. – С. 60-63.

 9. Потульницький В. Теорія української політології. Курс лекцій. – К., 1993. – 192 с.Тема 4. ВЛАДА І ПОЛІТИКА
План

 1. Влада як явище суспільно-політичного життя, її історичні форми: сучасне теоретичне бачення.

 2. Легітимність політичної влади: поняття та сутність. Типи легітимності політичної влади.

 3. Проблеми формування й функціонування влади в Україні та особливості легітимної політичної влади в нових незалежних державах.

 4. Теорія і практика розподілу влади
Теми доповідей та рефератів

 1. Основні принципи організації політичної влади.

 2. Права, вольності та державний устрій України за Конституцією УНР (1918 р.).

 3. Ознаки легітимності політичної влади.

 4. Бюрократія як феномен влади та управління. Демократія і бюрократія: взаємозв’язок між ними.
Питання для самостійного контролю1. Що таке джерела, ресурси та засоби політичної влади?

2. Сформулюйте поняття „легітимність влади”. Які типи легітимності політичної влади відомі вам?

3. Якими засобами і методами політична влада набуває легітимності?

4. Обґрунтуйте необхідність розподілу влади.Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія Навч. Посібник. – К., 2004.

 3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 4. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.

 5. Скоблик Н. Відповідальність влади і контроль над нею // Віче. – 2000. – № 7. – С. 146-152.

 6. Ледяев В. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 2000. – № 1. – С. 97-107.

 7. Трипольський В. Демократія і влада: ідеологія державотворення // Віче. – 1997. – № 1. – С. 7-21.

 8. Поліщук І. Ментальність українства: політичний аспект // Людина і політика. – 2001. – № 1. – С. 82-92.Тема 5. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВАПлан

 1. Політична система як механізм формування і функціонування влади у суспільстві.

 2. Основні елементи політичної системи та її функції.

 3. Типологія сучасних політичних систем.Теми доповідей та рефератів

 1. Політичні традиції як компонент політичної системи

 2. Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи.

 3. Місце і роль у політичній системі суспільства політичних партій, політичних асоціацій і об’єднань.

 4. Які функції в політичній системі виконують політична свідомість і політична культура?

 5. Порівняльний аналіз політичних систем сучасного світу.
Питання для самостійного контролю
  1. Який із названих компонентів політичної системи суспільства є головним, системоутворюючим і чому:

а) політичні інститути;

б) політична свідомість;

в) політична влада?

  1. Назвіть елементи структури політичної системи.

  2. Які сутнісні ознаки характеризують демократичну політичну систему?
Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія Навч. Посібник. – К., 2004.

 3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 4. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.

 5. Кривошеїн В. Політичне світосприйняття: спроба побудови елементарної системи // Людина і політика. – 2001. – № 5. – С. 58-72.

 6. Журавський В. Політична система України: Особливості, фактори, чинники права // Віче. – 2000. – № 2. – С. 49-65.Тема 6. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
План

 1. Походження та сутність держави.

 2. Ознаки та основні функції держави. Класифікація органів державної влади.

 3. Форми політичного правління.

 4. Типи державного устрою.

 5. Державотворчий процес в Україні.
Теми доповідей та рефератів

 1. Становлення української державності: проблеми та їх рішення.

 2. Сучасні теорії держави: загальна характеристика.

 3. Причини виникнення держави.

 4. Порівняльний аналіз президентської та парламентської форм правління.Питання для самостійного контролю

 1. Яка структура держави, її основні компоненти?

 2. Яка форма державного правління в Україні, Японії, Туреччині, США, Італії, ФРН?

 3. Розкрийте особливості парламентської, президентської та „змішаної” республік.

 4. Що таке правова та соціальна держава?

 5. Якою за формою державного правління й устрою є Україна?Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія Навч. Посібник. – К., 2004.

 3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 4. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.

 5. Заєць А. Теорія і реальна практика державотворення // Віче. –2000. – № 9. – С. 156-159.

 6. Рябов С. П. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

 7. Белобров Б. Стратегія українського державотворення: соціальні пріоритети // Людина і політика. – 2000. – № 1. – С. 4-9.
Тема 7. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ
План

 1. Поняття політичного режиму та фактори, що впливають на його формування.

 2. Типологія та характеристика політичних режимів.

 3. Основні риси політичного режиму в сучасній Україні.
Теми доповідей та рефератів

 1. Історія фашизму в Європі.

 2. Теорія та практика нацизму.

 3. Природа і сутність сталінізму.

 4. Суть і значення демократичних цінностей.
Питання для самостійного контролю

 1. Наведіть приклад авторитарних режимів сьогодення.

 2. Чому тоталітарні режими неможливі без тоталітарної ідеології?

 3. В чому відмінність між формальною та реальною демократією?Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія Навч. Посібник. – К., 2004.

 3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 4. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.

 5. Політичні режими сучасності та перехід до демократії (колективна монографія). – Львів, 1999. – 168 с.

 6. Долженков О. Сутність політичного режиму України // Нова політика. – 2000. – № 2. – С. 9-11.

 7. Григорчук П. С. До питання про суть тоталітаризму та його історичні корені // Наукові записки. Сер. Історія. – ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – Вип. 3. – С. 153-157.

 8. Іваницька О. П. Тоталітаризм: історіографічний аспект // Наукові записки. Сер. Історія. – ВДПУ ім. М. Коцюбинського. –Вінниця, 2001. –Вип. 3. – С. 202-206.

 9. Кульчицький С. Про спадщину радянського тоталітаризму: [Відносно України] // Політична думка. – 1997. – № 4. – С. 42-50.
Тема 8. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИПлан

 1. Об’єктивні основи формування і функціонування політичних партій. Типологія та класифікація політичних партій.

 2. Значення громадських організацій у становленні громадянського суспільства в Україні.

 3. Партійні системи, їх класифікація.

 4. Становлення багатопартійної системи в Україні. Закони України що регулюють діяльність об’єднань громадян.
Теми доповідей та рефератів

 1. Політичні партії в Україні: історія та сучасність

 2. Громадські організації та їх роль в суспільно-політичному житті.

 3. Суть і значення громадянського суспільства для демократичного розвитку.
Питання для самостійного контролю

 1. Поняття правлячої партії.

 2. Форми діяльності політичної партії.

 3. Охарактеризуйте діяльність політичних партій в європейських країнах (на вибір) на сучасному етапі.Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навч. посібник. – К., 2004.

 3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 4. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.

 5. Новий Закон “Про політичні партії в Україні” // Політичний календар. – 2001. – № 4. – С. 45.

 6. Рибачук М. Право і політичні партії: [Про правове регулювання діяльності політичних партій в Україні] // Демократична Україна. – 2001. – 3 серпня.

 7. Брегеда А. Ю. Основи політології. – К., 1997.
Тема 9. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
План

 1. Політичні інститути сучасної України.

 2. Конституція України про права громадян України.

 3. Політична система.

 4. Виборча система.

Теми доповідей та рефератів

 1. Конституція України про права особи та громадянина.

 2. Особливості суспільно-політичних трансформацій України від тоталітаризму до демократії.

 3. Роль засобів масової інформації як частини політичного життя сучасної України.
Питання для самостійного контролю

 1. Чим відрізняються політичні системи України, Росії, Польщі, США?

 2. Які рудименти радянського минулого в політичній системі сучасної України Ви можете назвати?

 3. Які перепони стоять на шляху України в об’єднану Європу?
Рекомендована література

1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навч. посібник. – К., 2004.

3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

4. Литвин В. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) // Україна крізь віки в 15-ти томах / За ред. В. Смолія. – К.: Альтернативи, 2000. – Т. 14. – 360 с.

5. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.
Тема 10. ІДЕОЛОГІЯ ТА ПОЛІТИКА

План

 1. Сутність ідеології, її взаємодія з політикою.

 2. Характеристика ідейно-політичних сил різного спектра.

 3. Сучасні політичні ідеології.

Теми доповідей та рефератів

 1. Особливості неоліберальної ідеології.

 2. Політичні партії лівого спрямування в Україні.

 3. Теорія та політична практика сучасної європейської соціал-демократії
Питання для самостійного контролю
 1. Що означає політологія, які її цілі та завдання?

 2. У чому відмінність між ідеологією та наукою?

 3. Яка ідеологічна ситуація склалася в сучасній Україні?

 4. У чому різниця між доктринами соціалізму та соціал-демократії?
Рекомендована література

1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навч. посібник. – К., 2004.

3. Політологія: Академічний курс: Підручник / М.І. Панов, Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін.. – К., 2006. – 520 с.

4. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

5. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.
Тема 11. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ
План

 1. Сутність та структура політичної культури.

 2. Історичні типи політичної культури та її основні функції.

 3. Політична свідомість та її соціальна роль в життєдіяльності суспільства. Політична ідеологія як стрижень політичної культури.

 4. Суть політичної етики та моральні критерії політичної діяльності.
Теми доповідей та рефератів

1. Особливості масової політичної психології.

2. Основні аспекти взаємодії національної духовності і світової культури.

3. Політична культура, політичний простір та політичний час життєдіяльності суспільства.

4. Значення політичних символів.


Питання для самостійного контролю

 1. Що таке політична культура?

 2. Які ідеальні типи політичної культури виокремлюють дослідники?

 3. Що означає термін «фрагментарна політична культура»?

 4. Які фактори і як впливають на процес формування сучасної політичної культури України?
Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія Навч. Посібник. – К., 2004.

 3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 4. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.

 5. Проскуріна О. Політична культура і соціальна дійсність // Нова політика. – 2000. – №2. – С. 63-65.

 6. Матусевич В. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4/5. – С. 5-20.

 7. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посіб. – К., 2002. – 176 с.

 8. Руденко Ю. Політична свідомість: визначення та актуальність дослідження в контексті розвитку вітчизняної політичної науки // Людина і політика. –2001. – № 4. – С. 107-114.Тема 12. ОСОБА І ПОЛІТИКА
План

 1. Людина в системі соціально-політичних відносин.

 2. Політична соціалізація особи як складовий процес політичної культури.

 3. Види політичної участі та політичної поведінки.

 4. Мотивація політичної діяльності.
Теми доповідей та рефератів

1. Сутність сучасних політичних технологій..

2. Технології політичного менеджменту.

3. Інформаційні технології у політичній боротьбі.

4. Лобізм як політична технологія.


Питання для самостійного контролю

 1. Дайте визначення поняття «політична поведінка».

 2. Назвіть найпоширеніші види політичної поведінки.

 3. Що означає політична соціалізація?

 4. Охарактеризуйте особливості електоральної поведінки громадян.

 5. Визначте сутність і функції політичної участі та коло її субєктів.
Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001.

 2. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.

 3. Пахарєв А. Політична еліта. Формальна? Справжня? // Віче. – 1997. – № 11. – С. 3-14.

 4. Вовканич С. Пріоритет еліти: інтелект і творчість у злагоді з духовністю // Сучасність. – 1997. – № 7/8. – С. 189-197.

 5. Рибачук М., Фещенко П. Світогляд і політичне самовизначення особи // Віче. – 1997. – № 8. – С. 98-108.

 6. Вишняк Є.О. Електоральна соціологія: Історія, теорія, методи. – К., 2000.Тема 13. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ЛІДЕРСТВО
План

 1. Соціальна сутність політичного лідерства.

 2. Класифікація і типологія політичного лідерства. Харизматичне, традиційне та демократичне лідерство за М. Вебером.

 3. Поняття та головні теорії політичної еліти.

 4. Шляхи легітимації політичної еліти. Динаміка еліти
Теми доповідей та рефератів

 1. Політичні лідери та політичне лідерство у ХХ ст.

2. Політична еліта і демократія.

3. Національний лідер як лідер політичний.

4. Критерії оцінки популярності і ефективності політичного лідера.

5. Підготувати доповідь на тему: “Політичний портрет лідера” (на вибір).


Питання для самостійного контролю

 1. Як мислителі різних часів ставились до проблеми лідерства.

 2. Кого вважають неформальним та формальним лідером?

 3. Розкрийте відомі сучасній політології підходи до пояснення природи лідерства.

 4. Які рівні можна виділити в політичній еліті сучасних суспільств?

 5. Як відбувається легітимація політичної еліти?Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001. – 528 с.

 2. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.

 3. Уткін Є. Нова генерація управлінської еліти //Урядовий кур’єр. – 2000. – 7 вересня. – С. 4.

 4. Наумкіна С., Чемкова С. Політичне лідерство як суспільне явище // Нова політика. – 2000. – № 2. – С. 50-53.

 5. Кухта Б. Феномен політичного лідера. Історичні силуети на тлі епох. – Львів, 2000. – 232 с.
Тема 14. ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ


План

 1. Поняття політичного процесу. Типологія політичних процесів.

 2. Політичний конфлікт. Причини і джерела виникнення.

 3. Типологія політичних конфліктів та їх характеристика.

 4. Основні методи врегулювання конфліктів : консенсус, компроміс, уникнення конфліктів, переговори.
Теми доповідей та рефератів

 1. Міждержавні конфлікти у ХХІ ст. Механізм виникнення.

 2. Походження політичного тероризму.

 3. Революція та переворот. Спільне та відмінне.
Питання для самостійного контролю

 1. Назвіть відмінності політичної трансформації та політичної модернізації.

 2. У чому специфіка політичного конфлікту як форми політичних процесів.

 3. Охарактеризуйте найбільш радикальні форми перебігу політичного процесу.

 4. Назвіть шляхи вирішення політичних конфліктів.Рекомендована література

 1. Політологія. Посібник для студентів / За ред. О. В. Бабкіної та ін. – К., 2001.

 2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія Навч. Посібник. – К., 2004.

 3. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.

 4. Політологічний словник. – К., 1997. – 400 с.

 5. Перепелиця Г. Природа конфліктів у посткомуністичному світі // Політична думка. – 2000. - №1. – С.89-100.
Тема 15. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ПОЛІТИЦІ


План

 1. Сутність етносу та нації. Поняття «національний» та «націоналізм» .

 2. Національні відносини та національна політика.

 3. Політика України в галузі міжнаціональних відносин.
Теми доповідей та рефератів
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації