Методичні рекомендації управління освіти Чернівецької міської ради щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови та літератури в 2010/2011 н р

Скачати
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації управління освіти Чернівецької міської ради

щодо проведення державної підсумкової атестації

з української мови та літератури в 2010/2011 н.р.


Державна підсумкова атестація з української мови та літератури в 2010/2011 н.р. проводитиметься відповідно до листа Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 17.02.2011 р. №1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році» (інф. збірник №7 за 2011 рік).

Згідно з додатком до листа Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 17.02.2011 р. №1/9-109 державна підсумкова атестація в основній школі обов’язково проводиться з української мови та за вибором навчального закладу з української літератури.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

З усіх обов’язкових предметів атестація проводиться письмово за збірниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки. У разі проведення атестації за вибором, форму проведення атестації (усно чи письмово) обирають учні.

Випускники основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули із закордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть, за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради, проходити атестацію з мови навчання.

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; уміння належним чином оформлювати роботу. Державна атестація відбудеться 31 травня.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) не допускається.

Текст диктанту визначатиметься за "Збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас" (укл. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. – К.: Освіта, 2011). У збірнику представлено тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.

Зразок підпису роботи учня

Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови за курс основної школи

учня (учениці) 9 класу

прізвище, ім’я по батькові в родовому відмінку

Державна підсумкова атестація з української літератури в основній школі проводиться у письмовій формі за "Збірником завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 9 клас" (авт. Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В., Данилейко О.Л. – К.: Освіта, 2011) або усно за білетами.

Мета державної підсумкової атестації з української літератури — перевірити відповідність знань, умінь і навичок дев'ятикласників програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів за курс основної школи.

Збірник завдань для державної підсумкової атестації укладено відповідно до чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів України.

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

У збірнику представлено 20 варіантів завдань у тестовій формі, однакових за структурою та складністю. Завдання дають можливість визначити рівень засвоєння програмового матеріалу й сформованість в учнів таких когнітивних рівнів, як знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінювання. Під час державної підсумкової атестації передбачено оцінити опанування учнями змістових ліній, визначених програмою зокрема, зміст художніх творів, аналіз художніх творів, літературний процес, відомості з теорії літератури.

Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів атестаційних робіт для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Кожен тест складається з 25 завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю (передбачають вписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення) та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (учні мають надати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку; обсяг відповіді – від 100 до 200 слів).

Для ДПА з української літератури готуються бланки відповідей за зразком, поданим у рекомендованому збірнику.


Державна підсумкова атестація в старшій школі проводиться з української мови (обов’язково) та з української літератури як профільний предмет (для учнів, які навчалися у класах з профілем української філології) або предмет за вибором;

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводиться у формі переказу без творчого завдання за текстом, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за посібником: «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Освіта, 2011) і оголошеним по радіо та телебаченню в день проведення атестації. Державна атестація відбудеться 20 травня.

Тексти цього збірника відповідають навчально-методичним вимогам до докладного переказу, що в повному обсязі дає змогу перевірити формування в учнів комунікативних умінь (сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів тощо) та орфографічних і пунктуаційних навичок.

На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відводиться 90 хвилин, протягом яких учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ проводиться за традиційною методикою. З нею можна познайомитися безпосередньо в рекомендованому збірнику.

Зразок підпису роботи учня

Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови

за курс загальноосвітньої середньої школи

учня (учениці) 11 класу

прізвище, ім’я по батькові в родовому відмінку


Звертаємо увагу на вимоги щодо оцінювання переказу та оформлення записів після його перевірки.

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст - З, додається кількість балів за мовне оформлення – МО (грамотність: перша позиція – сумарна кількість орфографічних та пунктуаційних помилок; друга позиція – сумарна кількість граматичних, лексичних та стилістичних помилок) і їх сума ділиться на два. Заокруглення робиться в бік більшого числа.

Запис після перевірки переказу повинен мати такий вигляд:

З – 1: «10»

МО – 3 – 2 - «8»/«11»: «10»

«10»

Голова державної атестаційної комісії О.І.Іванчук

Члени комісії: А.І.Ілюха

В.І.Хить


Державна підсумкова атестація з української літератури в старшій школі проводиться письмово за "Збірником завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас" (авт. Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В., Данилейко О.Л. – К.: Освіта, 2011).

Мета проведення державної підсумкової атестації з української літератури — перевірити відповідність знань, умінь і навичок одинадцятикласників програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів за курс основної школи.

Збірник завдань для державної підсумкової атестації укладено відповідно до чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів України.

Тривалість виконання роботи 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

У збірнику представлено 20 варіантів завдань у тестовій формі, однакових за структурою та складністю. Завдання вимірюють рівень засвоєння програмового матеріалу й сформованість в учнів таких когнітивних рівнів, як знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінювання. Під час державної підсумкової атестації передбачено визначити рівень навчальних досягнень учнів змістових ліній, визначених програмою, зокрема зміст художніх творів, аналіз художніх творів, літературний процес, відомості з теорії літератури.

Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Кожен тест складається з 30 завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завданнях на встановлення відповідності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю (передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення) та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (учні мають надати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку; обсяг відповіді від 100 до 200 слів).

Для ДПА з української літератури готуються бланки відповідей за зразком, поданим у рекомендованому збірнику


Вимоги до заповнення класного журналу


Оцінка з державної підсумкової атестації виставляється в класний журнал у колонку з надписом ДПА без зазначення дати

Зразок заповнення класного журналу

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна*

* Цю колонку записуємо, якщо оцінка хоча б одного учня з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією


Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований), а тим, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, - зв.(звільнений).

Відповідно до п.8.7, 8.8 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах); переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. Прізвища таких учнів обов’язково вписуються до протоколу державної підсумкової атестації разом із прізвищами учнів, які здають ДПА, і їм виставляється оцінка 12. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації