Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005

Скачати
Програма
Хімія


М.М. Гончарук,

викладач-методист кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін


У 2010/2011 навчальному році вивчення хімії у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року): Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

Потребує врахування досвід навчання хімії за новими програмами у 7 класі. Найважливіше застереження щодо впровадження нового змісту хімічної освіти з 7 класу стосується перевантаження учнів позапрограмним фактичним матеріалом.

Навчання хімії у 8 класі потребує пояснення логіки побудови курсу хімії на цьому етапі. Курс починається темою «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Поняття «кількість речовини» виокремлено з числа інших основних хімічних понять з урахуванням попередньої шкільної практики.

Матеріал об'єктивно є складним для засвоєння, тому не йдеться про його вивчення в 7 класі, та ще й наприкінці навчально­го року. До того ж, обсяг здобутих на цей час фактичних знань не дає змоги застосувати поняття «моль» повною мірою.

Методична складність навчання хімії у 8 класі полягає у значному обсязі теоретичного матеріалу та обмеженій кількості хімічних дослідів. Зарадити цьому може урізноманітнення форм і засобів навчання (індивідуальна й групова робота, дидактичні ігри, робота з довідковими матеріалами, істо­ричною літературою, залучення інформації міжпредметного характеру, виготовлення моделей, використання комп'ютерних технологій тощо). Доцільно також повторити деякі демонстраційні та лабораторні досліди, що виконувались у попередніх темах. Це може бути показ зразків речовин під час ознайомлення з класифікацією сполук, лужними елементами й галогенами, типами кристалічних ґраток, взаємодія кислотних і основних ок­сидів з водою як ілюстрація властивостей сполук елементів з оксигеном, добування кисню під час характеристики елементів малих періодів та ін.

Основний зміст курсу хімії 9 класу становить матеріал про розчини, узагальнені відомості про типи і класифікацію хімічних реакцій та відомості про найважливіші органічні сполуки. Вивчення окремої теми «Хімічні реакції» дозволить уникнути мо­заїчності та фрагментарності в засвоєнні цього ключового поняття хімії, на якісно новому рівні повторити і розвинути початкові уявлення учнів про хімічну реакцію, сформовані у 7-8 кл. Оскільки в основній школі хімія є базовим курсом, то включення відомостей з органічної хімії цілком закономірне і необхідне як для цілісного сприйняття хімічних знань, так і для реалізації міжпредметних зв'язків з біологією. Тому після ознайомлення із загальними відомостями про неорганічні речовини вивчаються най­важливіші органічні сполуки в напрямку ускладнення їхнього складу, будови і властивостей. Ознайомлення з основними біоло­гічно важливими речовинами має підготувати учнів до вивчення молекулярних основ життя в курсі біології.

У 8-9 класах основної школи актуалізується проблема самовизначення учнів щодо вибору профілю навчання в старшій школі – допрофільна підготовка. Профілізація старшої школи потребує додержання певних науково-методичних умов, насамперед – забезпечення поінформованості учнів щодо значення профільного навчання для подальшої освіти, життєвого, соціального, професійного самовизначення. Водночас із профдіагностичною та профконсультативною роботою, яку виконують шкільні психологи і класні керівники, підготовка до вибору учнями хімії як профільного пред­мета, розкриття її ролі в набутті хімічних та суміжних спеціальностей – біолога, лікаря, фармацевта, еколога, будівельника, геолога, вчителя – покладаються на вчителів хімії і мають проводитись у процесі навчання.

Вивчення хімії в 11 класах буде здійснюватись за програмою: Хімія. 8-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних заклaдів /Автори І. Базелюк, Н. Буринська, Л. Величко, Н.Титаренко // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 8-11 класи. – К.: Шкільний світ, 2001.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах хімія вивчатиметься за програмою: Хімія. 9-12 класи. Програми з природничо-математичних дисциплін для вечірніх(змінних) загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Педагогічна Преса, 2006.

Відповідно до Концепції профільного навчання (наказ МОН України від 11.09.2009 р. № 854 “Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі”) профільне навчання у 10 класах здійснюється за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, природничо-математичний, технологічний, спортивний. Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів змісту освіти.

Профільна школа ставить нові вимоги до змісту предметів, технологій їх викладання, професійної компетентності та майстерності вчителів. На відміну від поглибленого вивчення будь-якого одного предмета профільне навчання забезпечується розширеним вивченням суміжних з цим предметом наук.

Рівень змісту освіти залежно від профілю навчання

Напрям навчання

Профіль навчання

Рівень змісту освіти
Універсальний

Академічний рівень

Природничо-математичний

Фізико-математичний

Рівень стандарту


Математичний

Фізичний

Академічний рівень


Екологічний

Біолого-хімічний

Профільний рівень

Біолого-фізичний (медичний)

Академічний рівень


Біолого-географічний

Біотехнологічний

Хіміко-технологічний

Профільний рівень

Агрохімічний

Фізико-хімічний

Суспільно-

гуманітарний

Історичний

Рівень стандартуПравовий

Філософський

Економічний

Філологічний

Української філології

Рівень стандартуІноземної філології

Історико-філологічний

Технологічний

Технологічний

Рівень стандарту

Інформаційно-технологічний

Художньо-

естетичний

Художньо-естетичний

Рівень стандарту

Спортивний

Спортивний

Рівень стандарту


10 клас

Профільний рівень

Неорганічна хімія: 4 год. на тиждень (140 год. із них 15 год. резервних)

Профілізація забезпечується не лише поглибленим вивченням хімії, посиленням міжпредметних зв’язків, а й упровадженням спецкурсів, факультативів та курсів за вибором.


У структурі програми виокремлено такі структурні підрозділи:

Розрахункові задачі – 9 типів

Демонстрації – 43

Лабораторні досліди – 19

Практичні роботи – 13

Міжпредметні зв’язки


Академічний рівень

Класи, де хімія є не профільним, але базовим чи близьким до профільних предметом.

Неметалічні елементи та їх сполуки.

Металічні елементи та їх сполуки.

1 год. на тиждень (35 год. із них 5 год. резервних)


У структурі програми виокремлено такі структурні підрозділи:

Розрахункові задачі – 3 типи

Демонстрації – 19

Лабораторні досліди – 14

Практичні роботи – 2

Орієнтовні об’єкти екскурсій

Міжпредметні зв’язки


Рівень стандарту

Неметалічні елементи та їх сполуки.

Металічні елементи та їх сполуки.

1 год. на тиждень (35 год. із них 5 год. резервних)

У структурі програми використано такі структурні підрозділи:

Демонстрації – 16

Лабораторні досліди – 15

Практичні роботи – 2

Орієнтовні об’єкти екскурсій

Розрахункові задачі не передбачені


Поглиблене вивчення хімії

Однією з форм диференціації хімічної освіти є класи з поглибленим вивченням предмета. У таких класах учні отримують поглиблену допрофесійну підготовку з метою здобуття вищої освіти чи масової робітничої професії, пов’язаних з використанням хімічних знань.

Поглиблене навчання хімії є не лише засобом досягнення загальної мети сучасної шкільної освіти, а саме: розвиток здібностей учнів, підвищення престижу інтелекту, формування високоморальної громадянської позиції та національної свідомості, готовності до праці, – але й власне метою освіти. Тому хімія в таких класах вивчається на рівні теоретичних узагальнень та із розширенням відомостей про хімічні сполуки й реакції, технологічні процеси, хімізацію суспільного господарства і побуту, зміст праці робітників хімічних і споріднених професій тощо.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ У 7-11 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Хімія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія (авт.кол ІП АПН України)

8-11 (10-

Н)

Шкільний світ

2001

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія (Попель П.П., Слободяник М.С, Пивоваренко В.Г.)

10-11

Академія

2006

Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія (авт.кол ІП АПН України)

10-11

Педагогічна преса

2004

Програми з природничо-математичних дисциплін для вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія (авт.кол ІП АПН України)

9-12

Перун

2006

Експериментальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». Хімія. 7-9 класи (авт. Василснко С, Коваль Я.)

7-9

Росток А.В.Т.

2007

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія (Величко Л.П., Ярошенко О.Г.)

7-11

Перун

2004

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії (Буринська Н.М., Величко Л.П.)

8-12
2008

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення

10-12

Мандрівець

2010

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: варіативна складова Типових навчальних планів

5-12

Мандрівець

2010

Основні підручники та навчальні посібники

Хімія (підручник)*

Попель П.П.,

Крикля Л.С.

7

Академія

2007, 2008

Хімія (підручник)*

Буринська Н.М.

7

Перун

2007, 2008

Хімія (підручник)*

Лашевська Г. А.

7

Генеза

2007

Хімія (підручник)*

Ярошенко О.Г.

7

Станіца

2007

Хімія (підручник)*

Буринська Н.М.

8

Перун

2008

Хімія (підручник)*

Попель П.П.,

Крикля Л.С.

8

Академія

2008

Хімія (підручник)*

Коваленко В.С.,

Ляшенко А.Х.

8

Довкілля-К

2008

Хімія (підручник)*

Ярошенко О.Г.

8

Освіта

2008

Хімія (підручник)*

Буринська Н.М., Величко Л.П.

9

Перун

2009

Хімія (підручник)*

Лашевська Г.А.

9

Генеза

2009

Хімія (підручник)*

Попель П.П.,

Крикля Л.С.

9

Академія

2009

Хімія (підручник)*

Ярошенко О.Г.

9

Освіта

2009

Хімія (підручник) *

Буринська Н.М., Величко Л.П.

10

Перун

2004,2006

Хімія (підручник)*

Буринська Н.М., Величко Л.П.

11

Перун

2005,2006

Хімія (підручник)

Домбровський А. В., Лукашова Н.І., Лукашов С.М.

10-11

Освіта

2003

Хімія (підручник)

Попель П.П. та ін.

10

Академія

2005, 2006

Органічна хімія (пробний підручник для класів (шкіл хімічних профілів та з поглибленим вивченням)

Боєчко Ф.Ф., Найдан В.М., Грабовий А.К.

10-11

Вища школа

2001

Хімія (підручник)

Савченко І.О., Крикля Л.С,

Попель П.П.

11

Академія

2003

Хімія (посібник для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток») у 2 частинах

Василенко С,

Коваль Я.

7

Росток А.В.Т.

2007


Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії є поточне і підсумкове (тематичне, семестрове, річне) та державна підсумкова атестація. Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів інваріантної (хімії) та варіативної (курси за вибором) складових робочого навчального плану закладу. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 року № 371.

З метою урізноманітнення форм контролю навчальних досягнень учнів, вчитель хімії може запроваджувати контрольні роботи. У такому разі рекомендується не більше однієї контрольної роботи протягом семестру.

При виставлені тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Мінімум накопичених поточних оцінок для учня з теми – не менше трьох. Рекомендується при викладанні курсу обсягом 70 годин на рік (2 години на тиждень) планувати не менше трьох тематичних оцінок на семестр.

Тематична оцінка коригуванню не підлягає. Години, передбачені на тематичне оцінювання згідно з чинною програмою (К.: Шкільний світ, 2001) з хімії в 11 класах, використовувати як резервний час для повторення, узагальнення, систематизації знань учнів з теми.

Виконуючи практичні роботи з хімії, учні здійснюють записи в окремі зошити для практичних та лабораторних робіт. Оцінювання виконаних практичних робіт учнями є обов’язковим, лабораторних дослідів – вибірково. Якщо учень був відсутній у день проведення практичної роботи, то відсутність учня на уроці позначається літерою н і відпрацюванню дана робота не підлягає. Обов’язковим на уроках хімії є робочий зошит.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому враховується динаміка особистих навчальних досягнень учнів з хімії протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити оцінку за семестр, запис у колонку «Скоригована» не робиться. За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

Підвищення семестрової оцінки учнями:

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом «ДПА» (11 клас – за вибором учнів).

У розділі ІІІ журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.

У новій програмі з хімії (7-11 клас, К.: Ірпінь, 2005) вказано орієнтовні екскурсійні об’єкти. Поруч із тематикою екскурсії в дужках вказується відповідна кількість годин для її проведення. Якщо вчитель організовує екскурсії протягом навчального процесу, то у відповідності до дидактичної мети може проводити оцінювання учнів. Екскурсії, визначені навчальною програмою з хімії, обліковуються на відповідних сторінках класного журналу для предмета хімія.

Графа «Зміст уроку». Стисло записується тема уроку згідно з чинною програмою з хімії. Рекомендуємо графу «Завдання додому» поділити на дві колонки. У першій колонці записується виконання експериментальної частини чинної програми з хімії і фіксуються номери лабораторних дослідів, демонстрацій та проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності при роботі в кабінеті хімії згідно з темою уроку. У ІІ колонці «Завдання додому» стисло записується зміст навчальної діяльності вдома: параграф, сторінки підручника, номери вправ, задач тощо.

У випадку відсутності вчителя хімії педагогічний працівник, який його замінює, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує: «Заміна», далі – своє прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації