1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти

Скачати
Програма
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________


Програма

фахових вступних випробувань

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

напрями підготовки: “Економічна теорія”;

“Економічна кібернетика”;

“Міжнародна економіка”;

“Фінанси і кредит”;

“Економіка підприємства”;

“Облік і аудит”;

“Прикладна статистика”;

“Маркетинг”

галузь знань 0306 – “Менеджмент і адміністрування”

напрям підготовки: “Менеджмент”)


Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 15. 12. 2010


Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з теоретичних економічних дисциплін.

Тема 1. Економічна наука


Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти.

Економічна наука та її складові. Макроекономіка і мікроекономіка. Функції економічної науки. Закони і категорії економічної науки.

Методи економічного дослідження. Економічне моделювання. Економічне сприйняття. Економічні показники.

Позитивна і нормативна економіка. Економічна наука і економічна політика. Цілі економічної політики.

Історія економічної науки. Основні школи в економіці. Вклад українських учених у розвиток економічної науки.

Тема 2. Загальні основи економіки


Економічні потреби як основа мотивації діяльності людини. Класифікація і розвиток економічних потреб. Безмежність потреб.

Потреби та економічні інтереси. Класифікація і взаємодія економічних інтересів.

Економічні ресурси. Обмеженість ресурсів. Відтворювані і невідтворювані ресурси.

Процес виробництва. Праця. Засоби праці. Продукт. Технологічні способи виробництва. Економічне зростання.

Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Закон спадної віддачі.

Тема 3. Форма виробництва та економічна система

Суть та генезис товарної форми виробництва. Натуральна форма виробництва. Причини виникнення і розвитку товарного виробництва та його види. Продукт виробництва як товар. Види цін та їхні функції.

Суть та функції грошей. Етапи їх еволюції. Функції грошей. Кількість грошей в обігу. Суть, структура та види грошових систем. Демонетизація золота.

Економічна система. Суть та механізми економічної системи. Типізація економічних систем. Власність, її об’єкти та суб’єкти. Права власності. Історичні типи, види і форми власності. Тенденції у розвитку відносин власності;

Командна економіка як економічна система та її неспроможність. Шляхи переходу до ринкової економіки.

Тема 4. Ринкова економіка

Ринкова економіка як економічна система. Основні принципи організації ринкової економіки. Моделі ринкової економіки. Модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці.

Зміст, функції та види ринків. Суть та функції ринку. Види ринків. Ринок товарів і послуг. Ринки ресурсів. Ринок праці. Ринок природних ресурсів. Фінансові ринки. Кредитний ринок. Ринок цінних паперів. Інші сегменти національного ринку.

Інфраструктура ринкової економіки. Елементи інфраструктури товарного ринку. Товарна біржа. Фондова біржа. Біржа праці. Фінансові посередники. Банківська система. Небанківські фінансові інститути. Формування ринкової інфраструктури в Україні.

Ринкові структури та їхні ознаки. Типи ринкових структур. Досконала конку­ренція. Ефективність ринкового середовища за досконалої конкуренції. Монополія та її різновиди. Поведінка монополії. Основні ознаки олігополії. Монополістична конкуренція. Показники рівня монополізації ринку. Антимонопольне законодавство.

Тема 5. Ринковий механізм

Попит і пропозиція та їх визначники. Попит і його види. Шкала і крива попиту. Закон попиту. Визначники попиту. Рух по кривій попиту та її переміщення. Пропозиція і її види. Шкала та крива пропозиції. Закон пропозиції. Визначники пропозиції. Рух по кривій пропозиції та її переміщення.

Сутність та дія ринкового механізму. Взаємодія попиту і пропозиції. Рівноважна ціна і кількість. Державне регулювання цін. Максимальні і мінімальні ціни.

Переваги і недоліки ринкового механізму. Розв’язання ринком основних проблем організації національної економіки. Слабини ринкового механізму. Необхідність державного регулювання економіки.

Тема 6. Економічна роль держави

Держава як економічний суб’єкт. Економічні функції держави. Забезпечення правової бази. Захист конкуренції і антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів.

Перерозподіл доходів. Державний сектор в економіці. Блага громадського вжитку. Державне регулювання економіки.

Державні фінанси. Фінансова система держави. Державний бюджет. Податки та їхні види. Видатки державного бюджету. Дефіцит державного бюджету. Державний борг. Крива Лафера.

Правові, адміністративні і економічні методи регулювання економіки. Напрями державного регулювання економіки. Економічні функції держави в перехідній економіці.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації