Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6
Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення.


Наш час – час змін і перетворень у різних сферах життя, зокрема й в навчально-виховному процесі. Сучасний світ не стоїть на місці, і першими будуть ті, хто володіє знаннями. Жодна реформа не зможе змінити будь-що в системі освіти, якщо вчитель сам не зміниться, і тим самим не змінить підходи до організації навчально-виховного процесу.

Школа отримала можливість самостійно обирати орієнтири і цільові установки власної діяльності. В умовах демократизації шкільного життя, переходу до громадсько-державної, фасилітативної моделі управління навчальними закладами, що зумовлено Національною доктриною роз­витку освіти, значно зросла роль колективних форм управління і в першу чергу - педагогічної ради.

Розуміючи це, ми змінили підходи й до організації і проведення педрад. Щоб посилити демократичні засади управління НВК, при підготовці і проведення педрад ми стали залучати учнівське самоврядування, батьківський комітет, раду НВК. На всіх засіданнях постійно запрошений власник – сільський голова Г.П.Римарчук. Ці заходи підвищили роль педагогічної ради, яка стала дійсно дорадчим колегіальним організмом управління НВК.

«Педагогічна рада школи —постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом», — запи­сано в Положенні про загальноосвітній навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від від 27 серпня 2010 р. № 778). Це ж саме зазначається в ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» .

Одним із напрямків роботи заступника директора з навчально-виховної роботи є участь в плануванні, підготовці, проведенні педагогічних рад, здійснення методичного забезпечення педагогічної ради, створення умов для підвищення авторитету та працездатності ради, залучення педагогів до активної участі в підготовці і проведенні педагогічних рад.

Розробка тематики педрад передбачає визначення кількості пи­тань на одне засідання, обсяг інформації, тривалості засідання, відпові­дальних за його підготовку.

З нашого досвіду відомо, що оптимальною кількістю питань, які розглядаються на засіданні педради, може бути два. Одне з них основне, яке розглядає актуальні аспекти діяль­ності педагогічного і учнівського колективів, друге — інформа­ційного характеру.

Загальних рецептів щодо вибору тематики засідань педради бути не може. Вона розробляється з урахуванням особливостей та потреб конк­ретного навчального закладу і спрямована на глибоке розкриття питан­ня та максимальне залучення вчителів до участі в його обговоренні. Спрямованість тематичних засідань педради значною мірою визна­чається науково-педагогічною проблемою, над реалізацією якої працює загальноосвітній навчальний заклад.

Тематика засідань педради, як правило, визначається в кінці навчаль­ного року, виходячи з проблеми школи, потреб педколективу, аналізу ста­ну навчально-виховного процесу, бесід з керівниками проблемно-дина­мічних груп, активом учителів, батьківським колективом і учнівськими організаціями.

Перше засідання педради проводиться до початку навчального року, в кінці серпня, і присвячене, як правило, аналізу роботи НВК за мину­лий навчальний рік та обговоренню завдань на наступний.

На першому засіданні потрібно ознайомити присутніх з річним планом роботи НВК та подати на затвердження радою НВК,про використання годин варіативної складової робочого навчального плану, про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, про стан методичної роботи в освітньому окрузі, про роботу бібліотеки та забезпечення учнів шкільними підручниками, про стан оздоровлення та харчування учнів, затвердити варіанти програм, підручників, особливості робо­ти окремих педагогів (робота за авторськими програмами, апробація пе­дагогічних інновацій тощо).

Засідання педради, на якому розглядається питання про допуск до складання ДПА, переведення у наступні класи та випуск учнів, може про­водитись у декілька етапів.

Я хотів би застерегти новопризначених керівників від формалізму в проведенні цих педрад. У більшості з них заслуховуються повідомлення класних керівни­ків, а точніше, цифрові дані про кількість учнів у класі, їх освітні досяг­нення, наявність учнів з високим рівнем навчальних досягнень, учнів з особливими потребами тощо. Ці дані необхідні, але їм має передувати стислий аналіз роботи вчителів з класним колективом учнів, виявлення невикористаних резервів, накреслення кон­кретних шляхів удосконалення наявних результатів.

Оскільки ці засідання педради є стандартними, доцільно класного керів­ника озброїти орієнтовною пам'яткою, яка може бути побудована за таким алгоритмом:

1. Охарактеризуйте особливості учнівського колективу.

2. Дайте аналіз результатів навчально-виховної роботи в класі.

3. Вкажіть основні фактори, які вплинули на покращення успішності та якості освітніх досягнень учнів.

4.Вкажіть основні причини, які спричинили зниження якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості та розвитку.

5. Підготуйте статистичні дані про стан успішності учнів класу.

6. Дайте пропозиції щодо подальшого удосконалення навчально-виховної роботи в класі (НВК).

Вчити педагогів умінню правильно висвітлювати питання — один із шляхів подолання формалізму в оцінці їх праці, її результативності.

Позачергове (позапланове) засідання педради може бути присвяче­не підсумкам атестації роботи освітнього закладу. На таких засіданнях обов’язково заслуховується доповідь директора установи чи голови атестаційної комісії (перевіряючого), а також представника відповідного органу освіти.

Позапланове засідання педради — одне з найважчих, оскільки багато чого неможливо запрограмувати, передбачити. Тому тут важливі об’єктивність в оцінці роботи закладу в цілому та конкретно кожного вчителя і класу з боку перевіряючих; правильна позиція керівництва та адекватна реакція педколективу на наявні недоліки в роботі. Позиція дирек­тора має бути принциповою, самокритичною, об'єктивною.

Проводити таке засідання педради директор повинен з посиленим почуттям відповідальності, для чого йому необхідно заздалегідь ознайомитись зі змістом довідки про перевірку НВК, для того, щоб забезпечити здорову атмосферу засідання педради, надати йому відповідного спрямування, що сприяло б удосконаленню навчально-виховного процесу.


Підготовка до педради

Важливе місце в роботі директора займає підготовка до черго­вого планового, тематичного засідання педради.

Процес підготовки засідання педради включає: узгодження його теми, ознайомлення з літературою щодо визначеного питання, вивчення шкіль­ної документації, розробку плану підготовки до педради, створення комісії (робочої або творчої групи) для її підготовки.

До складу такої комісії (творчої, робочої, динамічної групи) входять керівники методичних об'єднань, проблемно-динаміч­них груп, найбільш досвідчені вчителі. Доцільно до підготовчої роботи за­лучити якнайбільшу кількість зацікавлених осіб з метою всебічного вив­чення проблеми, збору потрібної інформації.

Комісія розробляє план підготовки до педради, який може складатися за такою схемою:

Зміст роботи


Термін виконання


Відповідальна особа


Важлива роль під час підготовки до педради надається діяльності методичного активу вчителів, які глибоко вивчають теорію даного питання, наявний педагогічний досвід, результативність самоосвіти, організовують, взаємовідвідування уроків, готують тематичні виставки тощо.

Доцільно підготувати невеличку виставку методичних матеріалів, методичний бюлетень, вивісити список літератури тощо.


Алгоритм підготовки педагогічної ради

 1. Планування тематики педагогічної ради на рік.

 2. Видача наказу про підготовку до педагогічної ради.

 3. Засідання методичної ради з питання підготовки педради.

 4. Створення ініціативної групи з підготовки засідання педагогічної ради.

 5. Формування творчих груп з підготовки окремих питань роботи пед­ради.

 6. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради.

 7. Складання списку рекомендованої літератури. Вивчення вчителями теоретичних основ питань і проблем, що виносяться на педраду.

 1. Визначення об'єктів вивчення (вчителі, стан викладання навчальних предметів, аспекти діяльності класних керівників, виховання учнів).]

 2. Оформлення стенду в методичному кабінеті «Готується педагогічна рада».

 1. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інформації про об'єкти' вивчення.

 2. Створення моніторингу питань, що виносяться на педраду. Вико­ристання результатів внутрішньошкільного контролю.

 3. Робота з учителями та запрошеними, що мають виступити на педаго­гічній раді.

 4. Підготовка методичної виставки, ілюстративного матеріалу.

 5. Розробка проекту рішення.

Успішність роботи засідання педради значною мірою залежить від своєчасного та систематичного контролю за його підготовкою з боку директора, який знайомиться з роботою кожного члена комісії щодо підготовки засідання педради, надає відповідну допомогу. На нараді при директорові обговорюється хід підготовки засідання педради, зміст доповіді і проект рішення засідання.

Важливим фактором підвищення ефективності засідання педради є якість доповіді. Основу її змісту мають бути покладені провідні ідеї державної політики в галузі освіти, досягнення психолого-педагогічної науки з даної проблеми, моніторингові дослідження стану її вирішення н школі. Доповідь має містити в собі аналіз діяльності педагогічного колективу в цілому та окремих його членів щодо питання, яке розглядається, досягнень та недоліків у роботі учасників навчально-виховного про-матеріали спостережень, досліджень, об'єктивні та достовірні факти з життя школи, порівняльні дані, обґрунтовані висновки та судження, її і накликають позитивну реакцію педколективу, забезпечують необхід­ний зворотній зв'язок зі слухачами.

Структура доповіді повинна бути чіткою, логічною, послідовною вдатися з дуже короткого вступу, змістовної (основної) частини та висновків, рекомендації щодо покращення роботи з відповідного питання.

Кожен виступ учителя на засіданні педради має бути конструктивним, аргументованим, логічним, насиченим конкретними пропозиціями щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

У зв'язку з цим учителів потрібно вчити активно, по-діловому виступати на засіданнях педради, виконуючи такі вимоги:

Кожне засідання слід починати з повідомлення про кількість присут­ніх і відсутніх членів педради (вказати на причини відсутності). Потім за­тверджується порядок денний роботи засідання. Далі з інформацією про стан виконання рішення попередньої педради виступає, як правило, ди­ректор. За інформацією педрада приймає рішення про зняття питання з контролю. Уразі невиконання окремих пунктів рішення попередньої педради педколективу повідомляються причини та заходи щодо забезпечення їх виконання.

На ефективність роботи педради впливає чітке дотримання регламенту (доповідь — 25-30 хв., співдоповідь — 10—15 хв; виступи — 5—7 хв.).

Велике значення має також культура проведення засідання педради: дотримання етичних норм спілкування, адміністративна культура, діло­ва атмосфера.

Слід враховувати мотиви, які змушують учителів виступати, забезпечувати доцільну послідовність та спрямованість при суворому дотриман­ім регламенту. Обговорення має носити дискусійний характер.

Директор як голова засідання педради забезпечує активність учителів тактовними і уважним ставленням до виступаючих, створенням ділової та доброзичливої атмосфери; підтримкою ініціативи вчителів, впевненості кожного вчителя в тому, що до його думки прислуховуються і враховують під час прийняття рішення.

Проведення засідань педагогічної ради є показником рівня творчої атмосфери в колективі, його професіоналізму.

У прийнятому рішенні, перш за все, дуже стисло викладається теоретична основа теми обговорення, дається її обґрунтування, чітко і точно формулюються завдання, які ставляться перед учителями та адміністрацією, перераховуються шляхи і методи реалізації завдань із визначенням відповідальних осіб і строків виконання.

Рішення педради фіксується у спеціальному документі — протоколі, які нумеруються упродовж календарного року.

У протоколі вказують такі реквізити: рішення педради (назва виду документа), дата проведення педради, заголовок до тексту, текст, підписи голови і секретаря засідання.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної й основної. У вступ­ній частині вказуються прізвища та ініціали голови і секретаря засідан­ня, кількість присутніх і відсутніх на засіданні, порядок денний засідання з переліком питань, які підлягають розгляду, із зазначенням доповідачів по кожному з них. Основний текст протоколу викладається за розділами: «Слухали», «Виступили», «Постановили». Підписи голови та секретаря на протоколі є обов'язковими.

Для того, щоб рішення педради було оптимальним, воно повинно від­повідати таким вимогам:

• адресувати кожний пункт рішення конкретно вчителеві чи групі вчителів із вказівкою, що і коли їм необхідно зробити;

забезпечувати розуміння необхідності рішення всіма виконавцями;

Рішення педради ставиться адміністрацією на контроль, приймається адміністративне рішення (наказ ), накреслюються шляхи його реалізації, у разі виконання рішення знімається з контролю.

Своєчасний та систематичний контроль за виконанням рішень педради, інформація на черговому засіданні про стан реалізації попередніх рішень дисциплінує педколектив, підвищує його відповідальність за розв'язання поставлених завдань, сприяє удосконаленню роботи загальноосвітнього навчального закладу.


Алгоритм ведення засідання педради:


Орієнтовний алгоритм реалізації рішень педради:

 1. Постановка рішення на контроль (занесення його до комп'ютера, жур­налу контролю, книги наказів, картки контролю, інше).

 2. Прийняття адміністративного рішення (видання наказу, проведення нарад, засідань методоб'єднань тощо).

3. Розробка шляхів реалізації рішення (планування педагогічних заходів щодо його реалізації: складання графіків відкритих уроків; проведен­ня теоретичних семінарів, навчально-методичних тренінгів, вивчен­ня та впровадження кращого досвіду роботи; апробація різних педа­гогічних інновацій; проведення моніторингових досліджень тощо).

 1. Організація проміжних форм контролю (відвідування уроків, факуль­тативів, курсів за вибором, позакласних заходів; проведення дирек­торських контрольних робіт, зрізів навчальних досягнень учнів, вив­чення рівня їх розвитку та вихованості; анкетування, співбесіди з уч­нями, учителями, батьками тощо).

 2. Аналіз стану реалізації рішення.

 3. Зняття з контролю (інформування педагогічного колективу про оста­точне виконання рішення педради; відмітка про це в журналі або кар­тці контролю, файлі).


Контроль за реалізацією рішень педагогічної ради

Перевірку реалізації рішень педагогічної ради здійснюють члени комісії з перевірки виконання рішень педради, яка кожного року у складі ЧОТИРЬОХ чоловік обирається на серпневому засіданні. Результати перевірки фіксуються в спеціальній карті контролю за такими пунктами:


Картка контролю

за виконанням рішень педагогічної ради

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації