Програма вступного іспиту зі спеціальності «фінанси» 2011 рік програма підготовки до вступного іспиту на магістерський рівень навчання за спеціальністю «фінанси»

Скачати
Програма
  1   2   3   4
ПРОГРАМА

Вступного іспиту зі спеціальності «ФІНАНСИ» 2011 рік


ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ НА МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИ»


Модуль 1. ФІНАНСИ 1. Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як історична категорія.

 2. Фінанси як економічна категорія, їх внутрішні ознаки. Поняття

фінансів, їх суспільне призначення, функції та роль.

 1. Функції фінансів як виявлення сутнісних ознак і суспільного

призначення фінансів.

 1. Внутрішня структура фінансів, їх зв'язок з іншими вартісними

економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом

тощо).

 1. Фінансові категорії як форма наукового пізнання фінансів.

 2. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин. Характеристика змісту

фінансових відносин на різних рівнях господарювання (на мікрорівні,

регіональному рівні, макрорівні, світовому рівні).

 1. Поняття і призначення фінансової інфраструктури. Характеристика

складових фінансової інфраструктури.

 1. Фінансове право. Правове регламентування фінансових відносин.

 2. Фінансова політика держави. Зміст складових напрямів фінансової

політики та їх взаємозв’язок.

 1. Поняття фінансового механізму і його складові елементи. Зв'язок

фінансового механізму з фінансовою політикою.

 1. Зміст і призначення фінансового контролю, його види, об'єкти та

суб'єкти. Функції, права і обов'язки суб'єктів фінансового контролю.

 1. Сутність державних фінансів, їх призначення і роль. Складові

державних фінансів.

 1. Місцеві фінанси: поняття, необхідність та складові.

 2. Об'єктивна необхідність податків. Податки як фінансова категорія, їх

сутність, функції та роль.

 1. Податки як вихідна категорія державних фінансів. Сутнісні ознаки

податків як фінансової категорії.

 1. Поняття і функції фінансового ринку. Передумови виникнення

фінансового ринку. Роль фінансового ринку у забезпеченні

макрофінансової стабільності.

 1. Фінансовий ринок як економічна категорія, його сутність, функції та

роль у ринковій економіці. Взаємозв'язок фінансового ринку зі

сферами і ланками фінансової системи.

 1. Поняття фінансового ринку і характеристика його складових

(сегментів).

 1. Суб'єкти ринку цінних паперів (емітенти, інвестори, посередники,

інфраструктура); склад і роль кожної групи суб'єктів.

 1. Склад і характеристика інструментів фінансового ринку.

 2. Поняття та характеристика цінних паперів. Боргові, пайові та похідні

цінні папери.

 1. Фондовий ринок, його сутність і роль. Первинний і вторинний ринок,

біржовий і позабіржовий, організований і неорганізований.

 1. Фондова біржа та її функції.

 2. Страхування, його економічна сутність та ознаки. Страховий ринок.

 3. Міжнародні фінанси: поняття і складові. Суб’єкти міжнародних

фінансів. Міжнародні фінансові потоки.

 1. Група Світового банку. Історичні передумови створення та напрями

діяльності структурних одиниць групи Світового банку.

 1. Особливості формування та напрями використання фінансових

ресурсів МВФ. Вплив МВФ на стабілізацію міжнародних фінансових

відносин.

 1. Джерела залучення фінансових ресурсів МБРР. Вплив МБРР на

соціально-економічний розвиток національних економік.

 1. Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними

фінансовими організаціями.

 1. Сутність і зміст податкової системи. Об’єктивні і суб’єктивні чинники

її становлення.

 1. Загальна характеристика податкової системи України, її склад і

структура.

 1. Правові засади функціонування податкової системи України.

 2. Принципи оподаткування та побудови податкової системи: відмінність і взаємозв’язок.

 3. Податкові теорії в світовій фінансовій думці.

 4. Тенденції розвитку податкової системи України.

 5. Основні бюджетоутворюючі податки: проблеми оподаткування в Україні.

 6. Податки на споживання в Україні: склад, структура, відмінність та спільні риси.

 7. Податки на доходи в Україні: склад, структура, відмінність та спільні риси.

 8. Майнове оподаткування в Україні: склад, структура, відмінність та спільні риси податків.

 9. Пільгове оподаткування та його реалізація в Україні.

 10. ПДВ в системі непрямих податків: сутність, фіскальна і регулююча роль.

 11. Характеристика основних нововведень при оподаткуванні податком на додану вартість, передбачених Податковим Кодексом України.

 12. Платники та ставки ПДВ, методи обчислення.

 13. Об’єкт оподаткування ПДВ, операції, що не є об’єктом оподаткування та звільненні від ПДВ.

 14. База оподаткування ПДВ, особливості її визначення для різних видів операцій.

 15. Поняття та дати виникнення податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ.

 16. Порядок бюджетного відшкодування ПДВ

 17. Акцизний податок: еволюція і особливості оподаткування в Україні.

 18. Акцизний податок: платники, об’єкт та база оподаткування, операції, звільнені від оподаткування.

 19. Види підакцизних товарів та ставок акцизного податку, методи обчислення.

 20. Особливості акцизного оподаткування алкогольної і тютюнової продукції в Україні.

 21. Мито в системі непрямих податків: платники, ставки та пільги.

 22. Об’єкт та база оподаткування митом, порядок визначення митної вартості.

 23. Податок на прибуток в системі прямого оподаткування: платники, ставки та пільги.

 24. Характеристика основних нововведень при оподаткуванні податком на прибуток підприємств, передбачених Податковим Кодексом України.

 25. База оподаткування, порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету.

 26. Склад доходів, що враховуються і не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання.

 27. Склад витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання.

 28. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

 29. Особливості витрат подвійного призначення при визначенні оподатковуваного прибутку.

 30. Порядок нарахування та методи обчислення амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку.

 31. Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні.

 32. Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні.

 33. Особливості оподаткування дивідендів.

 34. Особливості оподаткування у сфері страхового бізнесу.

 35. Особливості оподаткування нерезидентів.

 36. Податок з доходів фізичних осіб в системі прямого оподаткування: сутність та значення в соціально-економічному розвитку регіонів.

 37. Характеристика основних нововведень при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб, передбачених Податковим Кодексом України.
 1. Порядок обчислення та сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету.

 2. Доходи, що включаються та не включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

 3. Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб, порядок її надання.

 4. Соціальні пільги з податку на доходи фізичних осіб в Україні.

 5. Екологічний податок: особливості оподаткування в Україні

 6. Механізм оподаткування транспортних засобів в Україні.

 7. Рентні платежі за видобуток і транспортування нафти і газу в Україні, їх роль в системі екологічного оподаткування

 8. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин: характеристика основних елементів.

 9. Особливості оподаткування землі в Україні.

 10. Механізм справляння збору за спеціальне використання води та лісових ресурсів: платники, об’єкт оподаткування, критерії диференціації ставок, порядок обчислення і сплати.

 11. Механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку в Україні.

 12. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: проблеми впровадження в Україні.

 13. Спрощена система оподаткування в Україні: проблеми та перспективи.

 14. Єдиний податок для фізичних осіб підприємців в системі місцевого оподаткування.

 15. Необхідність та механізм справляння місцевих зборів в Україні.

 16. Характеристика основних нововведень в адмініструванні податків, зборів ( обов’язкових платежів), передбачених Податковим Кодексом України. 1. Бюджет як фінансова категорія, його сутність і функції. Роль і місце

бюджету в перерозподілі частини вартості валового національного

продукту.

 1. Бюджетний процес і бюджетний цикл. Характеристика стадій

бюджетного процесу по Державному бюджету України.

 1. Державний фінансовий менеджмент, його суб’єкти та їх функції.

Форми державного фінансового менеджменту.

 1. Становлення бюджетної системи України.

 2. Напрями реформування бюджетної системи України.

 3. Бюджетний кодекс України, його характеристика.

 4. Бюджетний федералізм і його засади. Моделі бюджетного федералізму.

 5. Бюджетне право, його сутність і роль. Складові бюджетного

законодавства.

 1. Державний бюджет України, структура і правовий характер.

 2. Система фінансування бюджету: сутність, класифікація і джерела.

 3. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи. Вихідні чинники

побудови бюджетного устрою.

 1. Види бюджетів, їх призначення і характеристика.

 2. Бюджетна система України, її склад, характеристика та принципи

побудови.

 1. Бюджетна система: поняття, склад, вихідні принципи побудови.

 2. Склад і структура бюджетної системи України.

 3. Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами.

 4. Основи і методи розмежування доходів між бюджетами.

 5. Міжбюджетні відносини і необхідність їх правового регулювання.

 6. Бюджети місцевого самоврядування, їх сутність і характеристика.

 7. Форми і характер взаємовідносин між бюджетами.

 8. Фінансове вирівнювання. Міжбюджетні трансферти, їх види і

характеристика в Україні.

 1. Зведений бюджет України, його характеристика та призначення.

 2. Система доходів бюджету. Методи формування та класифікації

бюджетних доходів.

 1. Класифікація бюджетних доходів України. Характеристика структури

доходів Державного бюджету України, аналіз тенденцій.

 1. Система видатків бюджету, їх склад і характеристика. Поточні видатки

і видатки розвитку.

 1. Класифікації бюджетних видатків. Характеристика структури і

тенденції розвитку видатків Державного бюджету України.

 1. Форми бюджетного фінансування та їх характеристика.

 2. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад,

призначення і роль.

 1. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки, їх характеристика і роль.

 2. Порядок і напрями бюджетного фінансування капітальних вкладень.

 3. Операційні видатки бюджету, їх характеристика.

 4. Видатки бюджету на соціальний захист населення, їх склад,

призначення та роль.

 1. Житлові субсидії і порядок їх розрахунку.

 2. Склад, призначення і роль видатків бюджету на соціальну сферу.

 3. Основи бюджетного фінансування загальної середньої освіти.

 4. Фонд заробітної плати загальноосвітньої школи, його складові і

порядок планування.

 1. Видатки бюджету на дошкільні заклади та особливості їхнього

фінансування.

 1. Видатки Державного бюджету України на вищу освіту та основи її

фінансування.

 1. Форми фінансового забезпечення медицини. Основи бюджетного

фінансування охорони здоров’я населення

 1. Планування фонду заробітної плати лікарів, середнього і молодшого

медичного персоналу.

 1. Порядок розрахунку витрат на харчування, медикаменти, на придбання

обладнання та м'якого інвентарю в лікарнях і поліклініках.

 1. Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів і його

характеристика.

 1. Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт та їх характеристика.

 2. Склад видатків державного бюджету на оборону і засади їх

планування.

 1. Видатки Державного бюджету України на державне управління, їх

склад і призначення.

 1. Бюджетне фінансування правоохоронних органів, судових органів і

прокуратури.

 1. Видатки бюджету на обслуговування і погашення державного боргу.

 2. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів.

Організація їхньої фінансової діяльності.

 1. Оперативно-сітьові показники лікувально-профілактичного закладу та

їх характеристика.

 1. Тарифікаційний список загальноосвітньої школи і порядок його

складання.

 1. Соціальне страхування у контексті соціального захисту населення.

 2. Державне субсидіювання суб’єктів підприємницької діяльності.

 3. Видатки Державного бюджету України на фундаментальні

дослідження.

 1. Бюджетне фінансування соціальних закладів.

 2. Управління та обслуговування державного боргу.

 3. Сутність державного кредиту. Внутрішні та зовнішні державні

запозичення, їх доцільність і форми.

 1. Боргова безпека, її показники та вплив на фінансову безпеку держави.

 2. Державний борг, його сутність, причини виникнення та структура.

 3. Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення.

 4. Сутність і призначення фінансів суб'єктів господарювання, їх функції

та ознаки. Методи організації фінансових відносин суб’єктів

господарювання.

 1. Сутність і призначення фінансів домогосподарств. Доходи, видатки і

заощадження домогосподарств.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації