Методичні рекомендації виконання та захисту курсових робіт студентами

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ

КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ №5.050111 «Бухгалтерський облік»


Рівне - 2008


Лайтер Наталя Миколаївна - викладач облікових дисциплін,

спеціаліст вищої категорії


Рецензент: Матвійчук Л.А. - викладач облікових дисциплін,

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист


Робота містить методичні рекомендації для виконання і захисту курсових робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Розраховано на студентів спеціальності 5.050111 “Бухгалтерський облік” всіх форм навчання.


Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії облікових дисциплін РДАК


Протокол № _______ від “______” ______________________ 2008 року


Голова циклової комісії __________________________ Г.В. Борковська


Зміст

Вступ………………………………………………………………………4

Структура курсової роботи........................................................................5

Зміст курсової роботи.................................................................................5

Вимоги до оформлення курсової роботи..................................................9

Рецензування і захист курсової роботи....................................................11

Тематика курсових робіт...........................................................................12

Додаток 1 Орієнтовані плани курсових робіт.........................................14

Додаток 2 Зразок оформлення титульного аркуша................................16

Додаток 3 Зразок завдання на виконання курсової роботи...................17

Додаток 4 Зразок оформлення Таблиць...................................................18

Додаток 5 Зразок оформлення Рисунку...................................................19

Додаток 6 Зразок оформлення списку використаної літератури...........20

Додаток 7 Зразок оформлення Додатку...................................................22

Вступ

Метою викладання фінансового бухгалтерського обліку в вищих навчальних закладах є підготовка фахівця з бухгалтерського обліку, який міг би кваліфіковано працювати в умовах ринку та бути консультантом-порадником керівника підприємства.

Бухгалтер і керівник сучасного підприємства повинні знати: правила організації і методику ведення обліку на підприємстві; особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економічної діяльності; правила оподаткування господарських операцій з урахуванням специфіки діяльності різних видів підприємств; особливості ведення обліку на підприємствах різних форм власності.

Враховуючи важливість фахової підготовки у відповідності до навчального плану студенти ІІІ курсу денної форми навчання та ІV курсу – заочної форми спеціальності 5.050111 “Бухгалтерський облік” повинні виконати курсову роботу з дисципліни “Бухгалтерський облік”.

Курсова робота узагальнює результати вивчення студентами теоретичних положень і закріплює набуті практичні навички.

При виконанні курсової роботи студент демонструє свою фахову підготовку, знання з обраної теми, практичні навички з бухгалтерського обліку, контролю та ревізії, економічного аналізу господарської діяльності підприємства, інформаційних систем в обліку, а також удосконалює досвід самостійної роботи з елементами наукового дослідження.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана всупереч затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження по темі базового підприємства, обґрунтованих висновків і пропозицій по удосконаленню облікового процесу, документообігу, фінансової звітності, до захисту не допускається.


Структура курсової роботи


Курсова робота має містити:

  1. Теоретичний - 5-10 сторінок

  2. Бухгалтерський облік - 15-20 сторінок;

  3. Контроль, аудит, автоматизація - в залежності від обраної теми - 5-10 сторінок;

Загальний обсяг курсової роботи має бути в межах 25-35 сторінок (без додатків).

Зразки змісту деяких робіт приведені в методичних рекомендаціях.


Зміст курсової роботи

Вступом студент розкриває актуальність обраної теми, окреслює коло питань, яким присвячена робота, формулює мету роботи, визначає об'єкт дослідження. Крім того, у вступі необхідно надати коротку характеристику базового підприємства (час і місце заснування, вид діяльності, форми бухгалтерського обліку, які застосовуються на підприємстві, основні фінансово-господарські показники).

В основній частині розкривається основний зміст роботи. Вона складається з розділів та, при необхідності, підрозділів. Наприкінці кожного розділу викладають короткі висновки.

В першому розділі необхідно висвітлити теоретичні аспекти роботи.

В першу чергу необхідно розкрити економічну сутність об'єкту обліку (господарського процесу) обраного для дослідження. Обґрунтовується система показників, характеристика та класифікація, порядок оцінки та формування узагальнюючих даних.

Другий розділ курсової роботи присвячується питанням методики бухгалтерського обліку об'єкта. В цьому розділі передбачається послідовний розгляд складових елементів методу бухгалтерського обліку: первинний облік, поточний облік (хронологічний та системний, синтетичний та аналітичний, робочий план рахунків), узагальнення поточного обліку.

При виконанні роботи висвітлюється обробка первинних документів, якими оформлюються господарські операції з обраної теми з обов'язковим їх поданням у додатках до курсової роботи. Складається номенклатура первинного обліку з досліджуваної проблеми. При вивченні первинної документації необхідно визначити склад документів, які застосовуються по обраній темі, і, якщо робота виконується на базі діючого підприємства, проаналізувати наскільки вони відповідають типовим формам та забезпечують контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей, ефективне використання необоротних активів та інше.

При складанні первинних документів за допомогою технічних засобів обробки даних необхідно вивчити порядок контролю юридичної достовірності, правильності та своєчасності документального оформлення господарських операцій.

Після вивчення документального забезпечення бухгалтерських записів слід перейти до розгляду синтетичного та аналітичного обліку об'єкту з обраної теми.

Необхідно дати характеристику рахунків, що застосовуються для обліку досліджуваної проблеми.

Обов'язково потрібно навести приклади обробки господарських операцій, кореспонденції рахунків з посиланням на первинні документи, які засвідчують факт здійснення господарської операції.

Третій розділ курсової роботи присвячується питанням ревізії, аудиту, автоматизації обліку з досліджуваної проблеми.

В цьому розділі, розглядаючи питання аудиту необхідно сконцентрувати увагу на методиці здійснення зовнішнього або внутрішнього аудиту, скласти модель аудиту.

При розгляді питання автоматизації обліку необхідно висвітлити огляд програмного забезпечення з автоматизації об'єкту обліку обраної теми. Навести вихідні форми бухгалтерських документів, складених за допомогою комп'ютерної техніки з питань обраної теми. Обгрунтувати необхідність та ефективність застосування комп'ютерної техніки при вирішенні питань обліку з обраної теми.

Курсова робота може містити і більшу кількість розділів, якщо розкриття теми вимагає більшої деталізації.

Якщо по темі роботи необхідно проводити оцінку запасів, чи оподаткування господарських операцій приводяться приклади і розрахунки, а в окремих випадках таблиці, графіки або рисунки.

Висновки і пропозиції повинні являти собою короткий підсумок проведеного дослідження. Вони повинні бути чітко та ясно сформульовані.

Особливу цінність являють собою рекомендації та пропозиції щодо теоретичних і методологічних аспектів бухгалтерського обліку, аудиту якщо вони одержані студентом в результаті дослідження самостійно та можуть бути використані на базовому підприємстві.

Список використаної літератури складається в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків в межах підгруп у наступній послідовності:

Закони України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів

Інструкції та нормативні акти Міністерства фінансів України, галузевих міністерств, інших установ та відомств
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації